Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Tio tumregler för god ekumenik med kommentarer

Publicerad 2017-02-25 15:31:56 i Religion,

Texten är hämtad från Sveriges kristna råds hemsida och den beskriver hur detta råd (som alla etablerade kyrkor i Sverige är medlemmar i) arbetar med att förfalska och tillintetgöra den sanna kristna läran för att den kommande Antikrist skall kunna sättas på tronen. 

Så här skriver SKR:

Skriften "Tio tumregler för god ekumenik" är ett försök att omsätta några av de grundläggande tankarna i "Charta Oecumenica riktlinjer för det växande samarbetet mellan kyrkorna i Europa i Sverige". Ekumenik handlar i grunden om relationer. De tio tumreglerna har kommit till för att underlätta ett förtroendefullt samtal mellan kyrkor och samfund i Sverige.

Skriften "tio tumregler för god ekumenik" som innehåller tio punkter har tagits fram av en ekumeniskt sammansatt arbetsgrupp inom kärnområdet ekumenisk teologi vid Sveriges kristna råd. Modellen, som arbetats fram i samråd med lokala och regionala ekumeniska råd, överlämnades till SKR:s rådsförsamling den 18 april 2005.

Tio tumregler för god ekumenik:

"Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa mönster göra upp med vår rädsla och se på varandra med kärlekens ögon. Att se till det som förenar och tillsammans bygga en bättre värld."

Kommentar: Redan här är Sveriges kristna råd (dess medlemskyrkor) helt fel ute. Bibeln talar om att denna världen är fördömd. Den är dömd att gå under. Som kristna skall vi därför inte vara med om att bygga en bättre värld. Vi har blivit kallade ut från denna fördömda värld till att tillhöra Gud och Guds rike som är ett helt annat rike än världens rike. Vi skall ha så lite som möjligt med denna värld (denna världens människor) att göra.

"Ett sätt att göra detta är att främja god ekumenik. Ekumenik (som kommer av grekiskans oikoumene det vill säga "hela den bebodda världen") handlar om att sträva efter Kristi kyrkas synliga enhet och stärka de kristnas inbördes gemenskap i ord och handling. Kristen enhet är inget fjärran mål i Kristus är vi redan ett. Enheten har sin utgångspunkt i den heliga Treenigheten. Som kristna är vi utsända att återspegla den kärlekens enhet som är i Gud och så tjäna världens helande. I sin strävan efter synlig enhet omsluts kyrkan av Jesu bön "att de alla skall bli ett" (Johannes 17:21).

Kommentar: Detta är en grav förvanskning av evangeliet. Det står ingenstans att kristna skall tjäna världens helande (en värld som är fördömd och som de har blivit utkallade från) och inte heller att de skall söka enhet under vilka premisser som helst och med vem/vilka som helst som säger att de tror på Jesus.

Många falska profeter kommer att uppstå och det vill till att de kristna kan urskilja vilken ande dessa är ledda av. Jesus bad/ber inte för världen utan för dem som Fadern (Gud) har givit honom. Det vill säga dem som tror på honom och vill följa honom. Det är alltså en andlig enhet som bibeln talar om och inte enhet som bygger på mänsklig grund och på människors egna ansträngningar (Joh. 17:9-26). 

1. Bygg på gemensam tro. Ekumeniken utgår från vår gemensamma tro på Herren Jesus Kristus som Gud och Frälsare. Tillsammans ärar vi en enda Gud, Fader, Son och helig Ande.

2. Visa ömsesidig respekt: Ekumenik förutsätter ömsesidig respekt för varandra som kristna kyrkor och samfund att vi respekterar varandras rätt till skillnader i tro, lära och liv. Samarbetet förutsätter däremot inte att vi omfattar allt i varandras traditioner.

Kommentar: Punkt 1 talar om en gemensam tro men punkt två talar om att kristna skall respektera varandras rätt till skillnader i tro, lära och liv. Hur går detta ihop?

3. Visa tillit och öppenhet: Eftersom ekumenikens mål är Kristi kyrkas enhet utgår vi ifrån det som förenar oss utan att blunda för saker som ännu skiljer oss åt. I en anda av ekumenisk öppenhet vill vi visa lyhördhet för grupper som söker nya uttryck för kristen tro.

Kommentar: Hur kan det existera någon Kristi kyrkas enhet när kristna skall respektera varandras rätt till skillnader i tro, lära och liv? Det vill säga att de olika inriktningarna har rätt att tro på vad de vill? Och vad innebär att vara lyhörd för grupper som söker nya uttryck för kristen tro?, när man samtidigt säger sig utgå från Kristi kyrkas enhet? Vad betyder "nya uttryck" om inte annat än att man är villig att anpassa Guds evangelium till så många grupper av människor (deras krav) som möjligt?  

4. Var villig att förstå: I vår strävan efter en djupgående enhet i tro och lära vill vi ständigt försöka förstå varandra bättre. Våra samtal och dialoger präglas av ömsesidighet genom dem lär vi oss också mer om vår egen tradition. Där möts vi som likvärdiga parter. I frågor där vi är oeniga försöker vi i bön och samtal förstå varandras ståndpunkter och tolkningar av Guds Ord.

Kommentar: Här verkar man ha totalt bortse från vad Guds ord säger. Det viktiga är människan och att människor kan komma överens utan Gud genom samtal med varandra och genom bön. Frågan är vem man ber till för att nå denna så kallade djupgående enhet (obs, ironi) när man inte verkar se bibeln (Guds ord) som en auktoritet?

5. Ta kyrkornas egna strukturer på allvar: Ledarna för de kristna kyrkorna och samfunden har ett särskilt ansvar för att skapa och upprätthålla goda relationer mellan kyrkorna. Vi respekterar det ledarskap som respektive kyrka och samfund har valt och förbinder oss att samarbeta med detta.

Kommentar: Ledarna för de kristna kyrkorna och samfunden, hade aldrig varit ledare för dessa om de inte hade ställt upp på ekumeniken och det framtida sammangåendet med katolska kyrkan.

6. Bekänn kyrkans lokala och universella kallelse: Kyrkor och samfund i Sverige är en del av den världsvida kristna gemenskapen. Alla lemmar i Kristi kropp hör samman. Därför vill vi verka för rättvisa, fred, försoning och omsorg om skapelsen, och vara öppna för samtal med alla människor av god vilja, för att fullgöra gemensamma angelägenheter tillsammans med dem och vittna för dem om den kristna tron.

Kommentar: Här låter det som om det handlar om att lemmarna i Kristi kropp, de som tror på Jesus, skall samarbeta, men sedan avslöjas det att det inte alls handlar om att alla som tror på Jesus (är frälsta) skall samarbeta utan om att alla med god vilja (kan i princip vara vem/vilka som helst) skall göra det. Många icke troende har en mycket god vilja! Med dessa skall kristna alltså fullgöra sina gemensamma angelägenheter. SATANISKT!! så det förslår, är vad det är, även om det på slutet står att de kristna skall vittna för dem om den kristna tron. Hur mycket deras vittnesbörd betyder när de redan har ingått i samarbeten och kompromisser med icke troende (människor som har antikrists ande), är frågan?

7. Samarbeta lokalt: För de flesta är lokalförsamlingarnas samarbete det tydligaste uttrycket för strävan mot en fördjupad och synlig kristen enhet. I den lokala ekumeniken vill vi främja enhet och gemenskap mellan kristna på samma ort. När vi lär känna varandra, erkänner varandra och bekänner vår tro tillsammans kan vi finna vägen till ett gemensamt och trovärdigt kristet vittnesbörd för att världen skall tro. Ekumeniskt samarbete är mer än gästfrihet och hjälpsamhet. Vår gemenskap måste innebära ömsesidigt stöd i med- och motgång.

Kommentar: Här är det återigen fokus på människan. Bara de kristna lär känna varandra och erkänner varandras "förträfflighet" (en förträfflighet som inte Gud ligger bakom) så kan de vittna för världen för att den skall tro. Bibeln säger att det är den Helige Ande som verkar i en troende människa och som vittnar, men inte någonstans bland dessa sataniska punkter "tio punkter för god ekumenik", nämns Guds Ande som är Guds ställföreträdare här på jorden. Utan Guds Ande kan inte en kristen göra ett smack.

8. Säg ja till evangelisation nej till proselytism: Mission och evangelisation hör till kyrkans väsen och uppgift. Varje församling och enskild kristen är utsänd att dela med sig av sin tro. Evangelisationens syfte är att förkunna frälsningen genom Jesus Kristus. Den får inte orsaka att banden till individens egen kyrka eller samfund försvagas eller bryts. På detta sätt vill vi göra åtskillnad mellan evangelisation och proselytism, dvs. sådan aktiv strävan som innebär att förmå medlemmar, grupper eller församlingar inom ett kristet samfund att övergå till vårt eget samfund.

Kommentar: Nu börjar det likna sandlådenivå. Ta inte våra anhängare ifrån oss säger den ena kyrkan till den andra och kastar spadar på varandra huller om buller. Genom denna punkt kan vi förstå hur styrda kyrkorna och samfunden samt dess medlemmar är av Satan och vad som skulle kunna hända om en församling bröt sig ut från sandlådan (som sagt så är alla etablerade kyrkor och samfund med i detta sataniska råd) och började predika sanningen.

9. Sprid rätt information:Vi respekterar varje kyrkas och samfunds rätt till egen självförståelse och identitet. Därför förbinder vi oss att ge sanningsenlig information om varandra. Vi tar avstånd från varje form av förkunnelse och information som framhäver och idealiserar den egna kyrkan eller samfundet genom att ge en negativ bild av den andra.

Kommentar: Självförståelsen och identiteten vilar sålunda inte på Guds ord utan på kyrkan och samfunden (avgudarna). På människor inom kyrkorna och samfunden vilka kan tro på vad som helst så länge de har en god vilja.

10. Respektera individ och familj: Varje kristens andliga väg måste respekteras. När familjemedlemmar tillhör olika kristna kyrkor eller samfund är det särskilt betydelsefullt att betona enhet och inte splittring. Det är också viktigt att ta lärdom av dessa familjers erfarenheter. I pastoral omsorg om dessa familjer förbinder vi oss att samverka ekumeniskt.

Kommentar: Enhet på organisatorisk grund är med andra ord det viktigaste. Alla olika kristna inriktningar kan samarbeta enligt Sveriges kristna råd liksom alla olika religioner om "den goda viljan" finns. Allt för att världen skall bli så bra som möjligt när alla kloka huvuden (de som tror att de är kloka men som är Gudsbespottare) får en chans att slå sig ihop. Det är just detta ekumeniken går ut på och som är totalt antikristlig enligt vår Herre Jesus Kristus och hans lära och som har lett till ett stort avfall inom kristenheten. Ett avfall som inte kommer att avta utan bara bli värre och värre fram tills att hela kristenheten har gått samman med den romersk katolska skökan (skökan som Uppenbarelseboken talar om och som bär guld och purpur) vilket är målet. 

Här är alla kyrkor som är medlemmar i Sveriges kristna (sataniska) råd:

http://www.skr.org/medlemskyrkor/alla-medlemskyrkor/

Och läs vidare här om  de tio tumreglerna för god ekumenik:

http://www.skr.org/om-skr/ekumenik/

Kommentarer

Postat av: FASA!

Publicerad 2017-02-26 10:04:49

FASA - blir det för dem när de står inför Guds ansikte och ska avlägga räkenskap!

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik