Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Sinnesro med Satans träldomsande

Publicerad 2014-11-29 15:25:00 i

“Sen på det lekamliga Israel: äro icke de som äta av offren delaktiga i altaret? Vad vill jag då säga härmed? Månne att avgudaofferskött är någonting eller att en avgud är någonting? Nej , det vill jag säga, att vad hedningarna offra, det offra de åt onda andar och icke åt Gud; och jag vill icke att I skolen hava någon gemenskap med de onda andarna. I kunnen icke dricka Herrens kalk och tillika onda andars kalk; I kunnen icke hava del i Herrens bord och tillika i onda andars bord” (1. Kor.10:18-21)

Gud talar om för oss kristna att vi inte skall ha något gemensamt med onda andar och att vi inte kan ha del i Herrens bord samtidigt som vi har del i onda andars bord. Trots detta har man inom den svenska kristenheten, och då i synnerhet i svenska kyrkan, lyckats smyga in så kallade sinnesro - gudstjänster vilka grundar sig på anonyma alkoholisters (AA) och anonyma narkomaners (NA) tolvstegsprogram.

AA/NA är inte ett kristet (inte heller religiöst) program utan ett andligt. Detta enligt stadgarna och medlemmarna själva. Den ande som är närvarande i AA/NA är därmed inte Guds Ande utan anden som är i världen (vilken är Antikrists ande).

“Därpå skolen i känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet, han är av Gud, men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen” (1 Joh. 4:2-3) 

I AA/NA pratar man om Gud som en högre makt och den makten kan i princip vara vad som helst såsom en kaffekopp, ett dörrhandtag, ett träd, en människa, solen, jorden, AA eller NA gruppen, ja till och med djävulen om någon väljer att se honom som en högre makt. 

Det är med andra ord fritt fram för den enskilde medlemmen att dyrka skapade ting (vilka ting som helst inklusive levande människor), i stället för skaparen. Istället för Gud.

Efter att AA/NA medlemmen har erkänt sin maktlöshet inför alkoholen samt att den har förlorat kontrollen över sitt liv (steg 1) kommer insikten om att en kraft starkare än den egna, kan hjälpa honom eller henne att återfå sitt förstånd (steg 2). Steg tre, och nu börjar det bli kusligt, handlar om att medlemmen skall lägga sin vilja och sitt liv i händerna på sin högre makt eller på Gud (sådan den uppfattar honom).

Om AA/NA medlemmen har valt en person, ett träd, en kaffekokare, en staty, en människa, Satan eller andra representanter för de mörka makterna som sin högre kraft (Gud), så skall han eller hon ge sitt liv och sin vilja åt denna kraften (guden).

Att detta handlar om avgudadyrkan borde varje kristen kunna förstå. Även de som väljer att vara medlemmar i AA/NA samtidigt som de säger sig vara Kristi lärjungar (pånyttfödda i Kristus) och arbetar aktivt i olika församlingar och kyrkor. Det är dessa jag vänder mig till här.

De delar i regel inte mina tankar (åsikter) om att kristna bör hålla sig borta från AA/NA utan menar att de kan dra folk till kyrkorna/ församlingarna genom att först lotsa in dem i AA/NA,s gemenskap. Om alkoholisterna och knarkarna går med i AA/NA till att börja med, så kommer de tids nog att söka sig till någon församling (kyrka) samtidigt som de fortsätter att gå på  AA/NA möten som de själva.

Tanken är god. Vem som helst kan väl hålla med om att det är bättre att missbrukarna går på AA/NA möten än att de super och knarkar ner sig samt ställer till med besvär för sig själva och sin omgivning.

Vad de kristna AA/NA medlemmarna inte tycks tänka på är att AA/NA,s lära (tolvstegsprogrammet) syftar till att föra människor bort från Gud genom att uppmuntra en gärningslära (självförgudningslära) och avgudadyrkan. Hur välbehövligt och gott programmet än anses vara så är det av den anledningen ett Satans verk 

Att inte dyrka avgudar eller uppmuntra andra att göra det var så viktigt att Gud valde det som sitt första bud. Det första budordet lyder:

“Du skall inga andra gudar hava jämte mig” (2. Mos.20:3)

Vi har tidigare skrivit om att Satans taktik är att blanda ont med gott och att förskapa sig till en ljusets ängel i syfte att förvilla och förleda mänskligheten. Och då särskilt de kristna.

Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut som svarar mot deras gärningar(2.Kor.11:14-15).

Därför varnar bibeln gång på gång för falska profeter, ulvar i fårakläder, ja ni kristna som läser er bibel vet ju själva. För ni tror väl inte att det som har skrivits ned angående detta (och mycket annat), är för skojs skull eller för att ni skall bli upprörda?

När det gäller AA/NA består det onda av att man grundar sin tro på en gärningslära (ett stegprogram, ett människoverk, där människor genom egna kraft ansträngningar, eget arbete, förväntas att bli drogfria) och på avgudadyrkan samt uppmuntran till avgudadyrkan.

Detta är helt emot bibelns lära men både gärningsläror (som bidrar till att göra Gud överflödig) och avgudadyrkan, stöds numera av den avfälliga svenska kyrkan (skökan) som har öppnat dörren på vid gavel för Satan och hans onda andemakter.

Gud kan inte välsigna vare sig gärningsläror (läror som ersätter Gud och Jesus Kristus som är vägen till Gud) eller någon form av avgudadyrkan samt uppmuntran till avgudadyrkan även om människor anser att gärningsläror och avgudadyrkan är bättre än att fortsätta med ett destruktivt missbruk.

“Och Gud talade alla dessa ord och sade: Jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem; ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig” (2 Mos. 20:1-5)

Det goda som Satan tillför (han blandar ju gott med ont som vi nämnt), eller som snarare ser gott ut vid en första anblick, består av att det sägs finnas en lösning på missbruksproblemet. Denna lösning pratar man oavbrutet om inom AA/NA och det är förstås AA/NA som är lösningen på problemet “missbruk“.

Man påstår att det inte finns några hopplösa fall och att alla kan sluta missbruka om de genomgår de tolv stegen och går på så många möten som möjligt. Gärna flera om dagen. Lyckas de inte, vilket tyvärr de flesta inte gör (det är få som lyckas att bli varaktigt drogfria i AA/NA) så är det människans eget fel.

Då har han eller hon inte varit tillräckligt noggrann i stegarbetet och uppmanas av sin sponsor  att göra stegen en gång till eller ännu fler gånger. Det är absolut inget fel på programmet eller AA/NA utan på den som inte lyckas bli drogfri.

De kristna (som säger sig vara pånyttfödda) i AA/NA brukar försvara sig med att de själva har den rätta guden, Gud (Abrahams Gud, Bibelns Gud) som sin Gud och högre makt. Det har de alldeles säkert. Guds nåd är stor och långt större än människans fattningsförmåga. Han vill att alla människor skall bli frälsta och inte minst, förbli i Gud.

När människan blir frälst ingår hon ett förbund med Gud, Jesus Kristus. Hon lovar att följa och att lyda Gud, Jesus, hans bud och hans vilja. Ingen kan, och det är viktigt att påpeka, göra det till hundra procent för även en frälst människa kan synda, falla i synd i och med sin syndanatur (och gör det ganska ofta), dock inte vandra i synd.

Gud i sin tur, tar henne under sitt beskydd och utgjuter sin nåd över henne. Han välsignar henne rikligt (på alla sätt) och visar henne vägen (den smala vägen) som ÄR Jesus Kristus. När hon vandrar på den vägen så vandrar hon med Jesus men också i Jesus då han ÄR vägen.

Om hon håller sig på denna vägen, det vill säga håller sig till Jesus (vilket är Guds vilja), så vandrar hon även i sanningen (med sanningen) då Jesus ÄR sanningen. När hon vandrar både på vägen och i sanningen (är i sanningen på vägen med Jesus), så är hon i livet (i ett överflödande och levande liv) med Jesus då Jesus också ÄR livet förutom vägen och sanningen.

“Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh. 14:6)

Då Jesus är vägen, sanningen och livet är även hans ord det.

I andra Korintierbrevet läser vi:

“Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro, det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker? Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror?” (2. Kor. 6:14-15)   

Beliar är ett annat namn för Satan och genom att samarbeta eller kompromissa med Guds motståndare (världens ande, Antikrist ande), öppnas en dörr genom vilken Satan (och allt ont) kan komma in i våra liv och in i kyrkorna/församlingarna. En öppen dörr räcker för att han, i sin list, skall kunna få grepp om en människa eller om en församling. 

Om Jesus hade velat att hans lärjungar skulle bli medlemmar i olika världsliga organisationer för att inom dessa värva nya lärjungar så hade han låtit oss få veta det. Bibeln klargör att Gud inte vill ha något med världens skapade gudar (avgudar), att göra. Vår Gud är Gud, skaparen av allt på himmelen, på jorden och under jorden. Om vi kristna samarbetar och kompromissar med avgudadyrkare (de som tillbeder främmande andar), blir vi själva delaktiga i avgudadyrkan.

När en människa kallar på en avgud (demon) väcker det Guds vrede och attraherar svärmar av demoner som kommer med förtryck, sjukdomar och död. Många AA/NA medlemmar begår självmord och det är sällan som man ser några verkligt lyckliga människor inom den gemenskapen.

Ofta är det människor som försöker leva upp till något de inte klarar av att leva upp till. De kämpar med sig själva samtidigt som de försöker att hjälpa andra missbrukare men känner sig aldrig riktigt nöjda.

Vad de än gör så är det inte tillräckligt och det innebär att de ständigt går runt och bär på frustrationer vilka inte så sällan går ut över de stackare som de försöker befria från drogträsket. 

Samma träldoms - ande (lagiskhet) som de skriftlärda och fariséerna försökte pracka på människorna under Jesus tid, är rådande inom AA/NA. Det beror på att träldomens furste, förgöraren, förstöraren och slaveriets största förespråkare Satan, står bakom tolvstegsprogrammet (han blandar ont med gott) precis som han stod bakom de ogudaktiga och gudshatande fariséerna (deras parti) samt de skriftlärda.

När bördor av olika de slag, läggs på människor, så kan vi vara säkra på att dessa bördor (frukten) kommer från ett dåligt träd som snart skall huggas ner ock kastas i elden.  

Det första som möter en nykomling när den i sitt sårbara tillstånd kliver in i AA/NA lokalen, är en massa öppna famnar. Nykomlingen blir överöst med kramar och alla är så glada och lyckliga över att hon eller han har hittat till AA/NA.

Detta är ett vanligt beteende bland sekter (AA/NA är förövrigt en sekt) och den så kallade “Lovebombingen” syftar till att skapa band till AA/NA som organisation. Inte till de kärleksfulla AA/NA medlemmarna, vilket nykomlingen lätt kan få för sig med tanke på all uppmuntran och all så kallad kärlek som de visar i inledningsstadiet.

AA/NA medlemmarna bryr sig i själva verket inte det minsta om nykomlingen (nykomlingarna) utan vad man bryr sig om är bara AA/NA som organisation. Organisationen går före människorna som är med i organisationen och som utgör organisationen.

Samma fenomen kan vi se inom “de avfälliga kyrkorna” (inom så gott som alla kyrkor och församlingar idag) i vilka församlingsmedlemmarna är till för kyrkorna/församlingen istället för tvärtom, det vill säga att församlingarna och kyrkorna finns till för församlingsmedlemmarna. Med tanke på detta så är det egentligen inte konstigt att AA/NA och svenska skökan har gått i ok och samlats kring det gemensamma projektet “sinnesro - gudstjänster“.

Frågan är bara, sinnesro för vem?  För de pånyttfödda kristna i AA/NA, för skökokyrkan och dess medlemmar eller för Satan (de onda andemakterna) och hans tjänare här på jorden?  

Sionisternas patent på sanningen

Publicerad 2014-11-24 12:13:00 i Ideologier,

De judiska sionisterna och kabbalisterna har förutom den ekonomiska makten, i sitt ägande av (eller inflytande över) alla banker, industri och handel), makten över massmedia, utbildningsväsende (såsom högskolor och universitet), kultur (utgivande av litteratur, förlagsverksamhet), och underhållningsindustri (där massorna fördummas).

Sionisterna har alltid varit medvetna om att inflytande över dessa sektorer är av största vikt för opinionsbildningen. Den sionistiska propagandan arbetar ständigt med att indoktrinera massorna i den riktning de önskar. Man verkar för nationsupplösning (upplösning av de olika länderna och deras kulturer, historia, religioner, traditioner) i syfte att ena världen under en världsregering och en världsreligion (i vilken Satansdyrkan skall råda).

Man försöker att bygga ett nytt Babels torn och utplåna de gränser som är ett skydd mot Satan och hans attacker för att kunna placera Antikrist (sionisternas konung) och hans anhängare (i himlarymderna och på jorden) på tronen som härskare över ett enat antikristligt rike i vilket mänskligheten kommer att påtvingas en antikristlig Satansreligion bestående av ett hopkok av häxeri, dyrkan av de babyloniska förhistoriska gudarna (Isis, Osiris, se frimureriet), soldyrkan, måndyrkan, djurdyrkan, ja dyrkan av alla möjliga slags vederstyggliga avgudar i himmelen, på jorden och under jorden.  

Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundra sextiosex(Upp. 13:16-18)

Talet 666 (som är en människas tal) hittar vi i första konungaboken i samband med kung Salomo (en människa) som vi nyligen har skrivit om här på bloggen. Kung Salomo var en Guds tjänare och högt älskad av Gud innan han gav sitt liv åt Satan och började dyrka avgudar, det vill säga blev en Satansdyrkare. Guldet (vad är det sionisterna traktar mest efter om inte guld, se Sion vises protokoll) som årligen inkom till kung Salomo vägde sex hundra sextiosex talenter.

“Det guld som årligen inkom till Salomo vägde sex hundra sextio sex talenter” (1.Kon. 10:14)

Kung Salomo dog i synd men hann under åren efter sitt avfall och fram till sin död med att ge form åt Kabbalan, som den moderna judaismen (sionismen) tillsammans med texterna från Talmud eller med andra ord, de äldstes stadgar (som Jesus kritiserar), vilar på. Kabbalan (traditionen, mysticismen) ingår vidare i frimurarnas symbolvärld.

Sionisterna har lyckats tillförskansa sig makten att få bestämma över vad som är sanning och lögn i alla de konflikter där gruppen själv är inblandad. Denna makt har man kunnat ta sig tack vare ihärdiga indoktrineringskampanjer i vilka judarna, allt sedan förintelsen, har “utnyttjats” genom att ständigt framställas som offer vilka har lidit och alltid (även i framtiden och i hela evigheten) kommer att få lida under mer förtryck och förföljelser än några andra folk på hela jorden.   

Faktum är att sionisterna (kabbalisterna, Satans tjänare) som inte är några judar utan en Satans synagoga, har utnyttjat judarna (de på Gud troende judarna), för sina egna maktfullkomliga syften.

Jag känner ditt lidande och din fattigdom - men du är rik - och jag vet hur du smädas av dem som kallar sig judar men inte är det utan är en Satans synagoga(Upp. 2:9)

Se, jag skall låta några komma från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger(Upp. 3:9)

I föregående artikel “De verkliga rasisterna och dess rötter” tar vi upp sionistbankirernas (de flesta även kabbalister och frimurare) stöd till både Hitler och Kommunisterna genom vilka de (sionisterna) kunde flytta fram sina positioner. Idag står vi inför deras slutliga maktövertagande eller rättare sagt inför deras efterkommandes slutliga maktövertagande. Det kontantlösa samhället!

Laglöshetens hemlighet har verkat genom århundradena (gått i arv) som just en hemlighet och frågan är var hemligheter trivs bäst. Är det i “demokratiskt” valda församlingar (i ljuset, i det öppna), där vem som helst kan se vad som sker, eller är det i hemliga ordnar (i mörkret, i det fördolda), där endast ett fåtal tillåts att närvara, tillåts att se vad som sker?

Hur många journalister och massmedia representanter har ställt sig frågan varför de inte är välkomna när “de ljusskygga” skall ha sina möten eller vad anledningen är till deras ljusskygghet?

Utan Satans synagoga och det kapital som dess medlemmar under århundraden har förvärvat genom stöld från olika befolkningar (människor), skulle vare sig förintelsen eller kommunismens massmord ha ägt rum. Genom pengarna och pengarnas makt har man kunnat egga upp folk mot folk, grupp mot grupp (vilket man gör fortfarande) för att när hatet har nått sin kulmen, och antagonisterna känner behov av att ta till vapen, finansiera båda sidor eller alla som är inblandade i konflikten om det är fler än två grupper.    

Långt ifrån slagfälten och från stridszonerna har sionisterna (Satans synagoga) bekvämt kunnat luta sig tillbaka när unga naiva soldater villigt har offrat sina liv för vad de trott vara sitt land men som i själva verket har varit för sionisterna (som på så sätt har kunnat öka sina rikedomar) och deras herre Satan vilken endast är ute efter att åstadkomma död och förstörelse då han inte själv kan skapa något av värde. Som den ömkliga fegis han är, ger han sig på Guds käraste skapelse, människan, eftersom han inte kan komma åt Gud.

Ingen människa (ensam eller i grupp) skulle kunna tänka ut en sådan detaljerad ondska som beskrivs i Sion vises protokoll vilka så gott som har uppfyllts helt och hållet när kontanterna plockas bort. Det är Satan själv som ligger bakom de tjugofyra sataniska protokollen och han använder sig (precis som han gjorde under kung Salomos tid) av människor som har givit sina liv för honom (ockultister, kabbalister, frimurare, sionister och andra som dyrkar mörkrets makter) för att manifestera och verkställa sina onda planer.

Han intalar sina undersåtar bland de vanliga människorna att framgång, rikedom, konkurrens, självförverkligande, status, ära är det mest eftersträvansvärda här på jorden och att de kan uppnå allt detta och mycket mer om de följer honom (dyrkar honom). På samma sätt försökte djävulen få vår Herre Jesus på fall genom att fresta honom i öknen och erbjuda honom allt världsligt gott inklusive makten över alla riken.

Jesus genomskådade djävulen (Satan) och bad honom att försvinna men människorna (alla människor) har till skillnad mot Jesus, en syndanatur. Hos icke troende är denna syndanatur dominerade och den driver dem till att vilja gå sina egna vägar utan Gud och även till att vilja bli gudar. Satan slog sig också fri från Gud, valde att gå sin egen väg och ville sedan sätta sig över Gud (därav hans fall), bli som Gud, så det är inte konstigt att Satans barn önskar att följa i sin faders fotspår och även gör så.  

De som är lojala mot sionisterna (däribland kan nämnas alla politiker samt de politiska partierna, all etablerad massmedia, alla kyrkor och församlingar, hela rättväsendet, alla myndigheter med mera) kan för det mesta och i kombination med lämplig utbildning, se fram emot ett liv i världsligt överflöd. Om de (såtillvida att de befinner sig i toppen av dessa institutioner), mot förmodan förlorar en position, ett arbete, på grund av kriminalitet eller annan ondska, så får de genast ett nytt toppjobb efter den obligatoriska timeouten.

När det gäller massmedia representanter så har vi ett färskt exempel, Expressens Thomas Matsson, vilken borde ha placerats bakom lås och bom vid det här laget (på grund av de simpla uthängningarna av människor som använder sig av den grundlagstadgade yttrandefriheten), tillsammans med Aschberg och hans kompanjoner, men som istället befinner sig på fri fot och är på G med ytterligare en indoktrineringskampanj (på skattebetalarnas bekostnad) gällande förintelsen och dess offer (de sex miljoner judarna) som vi inte någonsin får glömma. Inte ens för en sekund.

http://bloggar.expressen.se/thomasmattsson/2014/11/premiar-i-dag-ny-sajt-om-andra-varldskriget/

Alla kristna, socialdemokrater, zigenare, handikappade, oliktänkande (av alla de slag) vilka också strök med under nazismens härjningar, spelar det ingen roll om vi glömmer (dessa nämner man inte ens), bara vi inte glömmer de sex miljoner judarna.

Är det inte ytterst märkligt att inte en enda journalist ifrågasätter varför förintelsepropagandan återkommer gång på gång och med jämna mellanrum samt i olika former (böcker, debatter, föreläsningar, dokumentärer, filmer, tidningsartiklar med mera) när det inte gäller andra folkmord (många ännu värre) som har inträffat under historiens gång?

Är det inte lika märkligt att de som ifrågasätter sionismen, oavsett vilka fakta de lägger fram, omgående blir betraktade som dumma och outbildade konspirationsteoretiker utan verklighetsförankring eller ännu värre, som jude hatare och antisemiter?

Sedan när blev det brottsligt att ifrågasätta ideologier och religioner ? Om en ideologi eller religion befrias från granskning (på gott och ont) vilket är fallet med sionismen, och man sätter stämpeln antisemit, människohatare eller något annat nedsättande på dem som ändå yppar en kritisk synpunkt, skapas en atmosfär av fruktan.        

Denna fruktan genomsyrar hela vårt samhälle idag. Det pratas vitt och brett om frihet, demokrati och solidaritet men om det inte finns frihet att framföra negativa synpunkter när det gäller religioner eller rasistiska politiska ideologier, så går det inte att tala om någon verklig frihet. Inte heller går det att tala om demokrati (för den gäller inte dem som kritiserar) eller solidaritet (solidariteten innefattar inte kritikerna för de är onda och skall hatas).

Om någon hyser förbjudna åsikter får den skylla sig själv om den råkar illa ut fysiskt eller förlorar sitt levebröd. Var finner vi något liknande om inte i renodlade diktaturer? Det är tyvärr så demokratin fungerar i vårt schizofrena (sioniststyrda) land Sverige som ger näring åt en patologisk godhet (det är synd om alla, allas lika värde, vi står upp för rättvisa och kärlek) och en patologisk ondska (hata och motverka alla som har mage att tänka själva och som är kapabla till dra slutsatser som råkar kollidera med sionisternas agenda för världen).

Trots att faktauppgifter, som styrker kritikernas påståenden angående sionisterna och sionismen, gång efter annan läggs fram, så gör man allt från sionistiskt håll för att ignorera, nedtysta, håna, förlöjliga eller registrera sina motståndare. Man har lyckats få med sig i stort sett alla grupper i samhället och de tror i sin naivitet att de stödjer judarna och judendomen när de istället stödjer Satan och han anhängare (bankirsionisterna, kabbalisterna och de ockulta frimurarna) samt deras framväxande antikristliga rike där kronan på verket är ett kontantlöst slavsamhälle.

Det har numera blivit ett brott att kritisera sionisterna och sionismen för man likställer kritiken med kritik mot judendomen och judar (som det alltid är synd om och som allt sedan förintelsen har varit offer för alla folks illvilja vilket vi redan nämnt). Detta borde få människor att reagera, i synnerhet efter att ha läst artiklar likt denna, men istället talas det om hat och näthat om man inte använder sig av de gamla vanliga orden, jude hat, rasism, nazism och antisemitism.

Alla obekväma åsikter verkar ha samlats under den populära benämningen näthat och de som bestämmer vad som är näthat är givetvis de som inte får kritiseras. Det vill säga sionisterna som har tagit patent på sanningen.

Att säga sanningen är lika med hat och att säga sanningen på nätet är lika med näthat. De som säger sanningen är närmare bestämt, inte snälla mot dem som gör allt för att dölja sanningen. De är (enligt dem som vill dölja sanningen) “hatiska” och detta är ju inte bra med tanke på att vi alla, förutom att vara snälla, skall vara kärleksfulla, medmänskliga, rättvisa, solidariska, generösa och goda mot allt och alla.

Det ska vi vara men inte mot lögnen, Satan och synden om vi vill tjäna Herren Jesus Kristus.

Den verkliga rasismen och dess rötter

Publicerad 2014-11-19 11:10:00 i Ideologier,

Den sionistiska och kabbalistiska rasismens huvudcentra för spionage och propaganda är frimurarorden B´nai B´rith och dess underorganisation Anti Defamation League (ADL). ADL är en sionistisk  organisation för etnisk aktivism som verkar för att kväsa all kritik av Israel och sionismen genom diverse fula metoder.

ADL är verksamma med lokala organisationer över hela USA och i alla länder (inte minst i Sverige) där det finns en judisk befolkning. Organisationen som tar egna initiativ till att spåra upp motståndare (kritiker) vilka de inte drar sig för att kartlägga och hänga ut, skyddas av alla västerländska regeringar trots att de tillägnat sig polisens befogenheter samt samarbetar med den beryktade Israeliska säkerhetstjänsten Mossad.

B´nai B`rith grundades 1843 och hade 1966 205.000 manliga medlemmar i 1350 loger i 43 länder och 130.000 kvinnliga medlemmar i 600 avdelningar. Orden agerar som en stark lobby för Israel och andra judiska intressen, trots att den aldrig har registrerats som agentur för en främmande makts regering.

I Sverige har den svenskfientliga tidningen och underrättelseorganisationen “Expo” som finansieras av investmentbolaget Proventus som grundades 1980 av den judiske kapitalisten Robert Weil (och i vilket två andra judiska kapitalister, Gabriel Urwitz och Mikael Kamras varit inblandade), tagit på sig uppgiften att bekämpa allt (och alla) som kan tänkas hota sionisternas (världssionismens) och kabbalisterna intressen. Förutom att stödja Expo samlar dessa judiska kapitalister in medel till den sionistiska koloniseringen och ockupationen av Palestina.

Sionisten Robert Aschberg står som ansvarig utgivare för tidskriften Expo vilken utger sig för att vilja bekämpa rasismen när det i själva verket är sanningen man vill bekämpa med alla till buds stående medel. Sanningen om sionismen och dess kopplingar till frimureriet (mörkrets makter) och de människofientliga ideologierna, kommunismen samt nazismen och inte minst till kabbalismen (djävulsdyrkan som går ända tillbaka till bibelns kung Salomo, (se föregående blogginlägg).

Tillsammans med en kriminellt belastad vänsterextremist (Martin Fredriksson) driver Aschberg dessutom företaget Piscatus (helt i B´nai B´rith och dess underorganisation Anti Defamation Leagues anda) genom att övervaka ärenden hos polismyndigheter, åklagarkammare, tullverket, ekobrottsmyndigheten och justitiekanslern.

Aschberg kommer ifrån en familj där åsiktsförtryck, kriminalitet, terror och rasism ligger i släkten. Aschbergs farfar hette Olof Aschberg. Han var “en judisk bankir” som grundade den Nya Banken i Stockholm 1912 vilken senare bytte namn till Svenska Ekonomibolaget.

Olof Aschberg sympatiserade med den kommunistiska rörelsen (tänk er en bankir som står upp för solidaritet, rättvisa och jämlikhet) och hjälpte till att förmedla ekonomiska medel från den judiske finansmannen, sionisten, kabbalisten, frimuraren och illuminaten, Jacob Schiff (ytterligare en bankir med solidaritet, rättvisa och jämlikhet på sin agenda ??) i förenta staterna till de judiska bolsjevikerna och deras revolution i Ryssland. Därför fick han namnet Den röde bankiren.

Jakob Schiff hade fått sin utbildning (inom bankvärlden) betald av den kända bankirfamiljen Rothschild vilka var judar, sionister, frimurare och kabbalister. Efter sina studier i London arbetade den unga och intelligenta Jakob, vilken även hade goda ledaregenskaper, en kort tid på Rothchildbanken i London. Dessa kvalifikationer tillsammans med hans lojalitet till familjen Rothschild förde honom från Tyskland till USA där han skulle leda Rothschildfamiljens attack på landet.

Han fick som uppgift att:

1. Arbeta ut en plan som skulle lägga USA, s penningsystem under Rothschild.

2. Att söka efter unga män som var villiga att sälja sig själva för pengar, makt, kvinnor och alkohol. Dessa män skulle tränas upp för att sedan placeras in på ledande positioner inom samhällets olika verksamhetsområden (banker, politik, industri, handel etcetera). Andre Oscar Wallenberg var en svensk sjöofficer som Rothschildfamiljen “planterade” i Sverige. Han grundade Stockholms Enskilda bank 1856 och denna bank har (trots namnbyten) sedan dess styrt Sverige och följt Rothschildfamiljens direktiv.

3. Schiff skulle också verka för att få minoritetsgrupper till att ge sig på varandra (i synnerhet svarta mot vita) och samhället.

4. Slutligen så skulle han skapa en humanistisk rörelse (inom humanismen dyrkar man människan och inte Gud) vilken skulle förlöjliga kristendomen och få den att mista sin attraktionskraft. 

Med Rothschilds miljarder bakom sig kunde han arbeta sig upp inom bankvärlden (köpte in sig i den judiska banken Kuhn o Loeb som han slutligen tog över) och skaffade sig samarbetspartners. Bland annat en man vid namn JP Morgan (vilken redan var köpt av huset Rothschild) som var sionist, kabbalist, frimurare och  illuminat.

Tillsammans kunde de slå ut den ena existerande banken efter den andra. Män som John D. Rockefeller, Edvard R. Harriman och Andrew Carnegie hamnade tillslut i händerna på Schiff och deras barn lärdes upp till att tro på och leva efter Illuminatis läror. 

Bolsjevikerna (kommunisterna) vars ledarskap till största delen bestod av judar som tagit sig ryska namn (vilket vi aldrig fick lära oss i skolan), och utåt sett propagerade för solidaritet, rättvisa och jämlikhet, satte igång en fruktansvärd och systematisk förintelse (utrotning) av miljontals ryska kristna och oliktänkande. Sammanlagt mördades cirka 25 miljoner människor.

Den fruktansvärda utrotningen av ryssar (främst av bildade, intellektuella och kristna vilka utgjorde ett hot för sionisterna, kabbalisterna och deras herre Satan), talas det nästan aldrig om.

42.800 präster och biskopar dödades mellan åren 1917 - 1935 enlig sovjetisk statistik. Under samma period mördades 6000 professorer, 9000 läkare, 12.900 godsägare, 50.000 officerare, 70.000 poliser, 193.290 affärsanställda, 355.150 intellektuella och 815.000. Tre miljoner människor sändes dessutom till koncentrationsläger i Sibirien där de flesta gick en säker död tillmötes. Och nu talar vi bara om Ryssland från år 1917 till 1935.

Om vi ser till hur många mord som ideologin kommunismen har gjort sig skyldig till totalt så hamnar vi på siffror runt 100 miljoner eller mer. Men inga filmer görs, inga böcker skrivs, inga minnesdagar läggs in i almanackorna och ingen information tillåts att komma ut offentligt med mera.

Det känns inte så kul att tala om siffror (varje mördad människa är en tragedi), men när det gäller förintelsen i nazityskland (ja, ni vet de sex miljoner judarna som det talas om i tid och otid), görs det film efter film, skrivs bok efter bok, diskuteras, debatteras och görs dokumentärer. Allt för att vi, och generationerna efter oss, inte skall glömma.

Visst är det märkligt att en förintelse nämns gång på gång och överallt samt året runt medan en annan förintelse (i vilken det sammanlagt dog över 100 miljoner fler människor), knappast får någon uppmärksamhet alls? Finns det någon förklaring till detta?

Den judiska bankiren tillika kommunisten Olof Aschberg och hans kumpaner åkte runt i Ryssland och plundrade kyrkor och kloster på värdesaker bland annat gamla ryska ikoner. Stulna ryska juveler deponerades i Sverige och stulna guldmynt smältes ner och förseddes med Svenska stämplar. I boken Historys Greatest Heist,The Bolshevik Looting of Russia, utgiven 2009, skildrar Yale professorn Sean McMeekin bland annat Olof Aschbergs arbete för att tvätta stulna ryska rubelmiljoner åt den kommunistiska regimen efter första världskriget.

Trots sin farfars kriminella förflutna (i kommunismens tjänst), valde Robert Aschberg i sin ungdom att bli en hängiven kommunist istället för att försöka snoka reda på i vems (vilkas) händer, stöldgodset (alla miljoner och miljarder samt alla stulna föremål) hamnade.

Ur ett rättvise, solidaritets och jämlikhets perspektiv (rättvisa, solidaritet och jämlikhet var ju vad både han och hans farfar stod upp för, eller hur?), och för att bättre kunna förstå den verklighet som omger oss alla idag, borde detta vara högintressant för allmänheten att få veta.

Paul Warburg var en annan judisk bankir, sionist, Illuminat, kabbalist och medlem i frimurarorden B`nai B`rit liksom hans bror Max Warburg om vilka vi skrev i artikeln “Eurasiska negroida hybrider i framtidens Europa” och som finansierade den rasistiska “Paneuropeiska unionen” som startades av Richard Coudenhove - Kalergi tillsammans med ärkehertig Otto von Habsburg. Coudenhove - Kalergis far, greve Heinrich, var en nära vän till ingen mindre än sionismens grundare, juden Teodor Hertzl.  

I sin självbiografiska bok Korståg för ett Pan Europa berättar adelsmannen, sionisten och frimuraren, greve Coudenhove - Kalergi följande:

I början av 1924 fick vi ett telefonsamtal från baron Louis de Rothschild. En vän till honom, Max Warburg i Hamburg, hade läst min bok och ville lära känna oss. Till min stora förvåning erbjöd sig Warburg på stående fot att skänka oss 60 000 guldmark för att finansiera rörelsen de första tre åren. Max Warburg som var en av de mest distingerade och män jag någonsin kommit i kontakt med, hade till princip att finansiera dessa rörelser. Han förblev uppriktigt intresserad av Pan Europeiska rörelsen i hela sitt liv. Max Warburg arrangerade sin resa 1925 till Förenta staterna så att han kunde presentera mig för Paul Warburg och Bernard Baruch 

Angående den framtida Europeiska rasen:

Dagens raser och kast skall falla offer åt den tilltagande övervinningen av rum, tid och fördom. Den eurasisk - negroida framtidsrasen, till det yttre lik den gammalegyptiska, skall ersätta folkens mångfald med personlighetens mångfald (Utdrag från boken Paneuropa 1922 till 1966 av Richard Nikolaus Coudenhove - Kalergi)

Och vilka som skall styra över denna hybridras:

Judendomen är skötet ur vilken en ny, Europas adel framträder; kärnan kring vilken en ny, andlig adel grupperar sig. En andlig - urban härskarras håller på att bildas: Idealistisk, full av andlighet och sensibilitet, rättvis och trogen sin övertygelse, tapper som feodaladeln i dess bästa dagar, som med glädje tar på sig död och förföljelse, hat och förakt, för att göra mänskligheten sedligare, andligare och lyckligare(Citatet hämtat från Kalergis bok Praktischer Idealismus).

Denna rasistiska och satanistiska Paneuropeiska superstat i vilken de självständiga nationerna (deras befolkningar och deras kultur, historia samt traditioner) skall krossas genom uppmuntran av konflikter (mångkultur och massinvandring samtidigt med social nedrustning) och där grupper ställs mot grupper, känner vi idag till som EU, den Europeiska unionen. 

Ytterst märkligt att sådana här uppenbart rasistiska rörelser kan finansieras av superrika bankirer som inte är Sverigedemokrater eller tillhör skaran av nationellt sinnade utan som är frimurare, sionister, kabbalister eller enbart judiska sionister och mycket rika kapitalister vilka samtidigt har visat sig stödja kommunismen (solidaritet, rättvisa och jämlikhet) men också nazismen och annan ondska när det behagat dem?

Judiska bankirer (sionister, kabbalister, frimurare, Illuminater) gjorde sig stora förmögenheter på sina olycksbröders och systrars bekostnad under nazitiden. En av direktörerna för det tyska IG Farben som producerade varor till Hitlers krigsmaskin (exempelvis Zyklon B som användes i gaskamrarna) var Max Warburg (jude, sionist, kabbalist, frimurare, Illuminat) bror till Paul Warburg. Max Warburg var också chef för den hemliga polisen under första världskriget. Andra världskriget var egentligen ett krig mellan Morgangruppen som stödde Tyskland och Rothschildgruppen som stödde Sovjet. 

Sidney Warburg, en medlem av familjen Warburg, redogjorde i en bok som han skrev 1933 och som utgavs i Holland, hur han hade hjälpt till att föra Hitler till makten. S. Warburg som var delägare i släktens bank Kuhn, Loeb and Co vilket var Rothschilds judiska bank i USA (än idag dominerande) berättar hur han mötte Hitler tre gånger. Resultatet av dessa möten blev att banken Kuhn, Loeb och Co, år 1929, lånade 10 miljoner dollar till Hitler och hans nazistparti, 15 miljoner dollar 1931 och 7 miljoner dollar när Hitler blev vald till rikskansler 1931. Detta var en gigantisk summa under den tiden.

Rasism i dess rätta betydelse är att hysa tankar (vilka inte sällan visar sig i handling i form av diskriminering eller våld) om att vissa grupper är underlägsna intelligensmässigt, intellektuellt, andligt, socialt och på alla andra sätt för att de tillhör en annan ras.

Rasism handlar inte om att vilja begränsa en hög invandring med motiveringen att ett visst antal skattebetalare inte kan försörja alla fattiga människor från hela världen (vilka får tillgång till det svenska socialförsäkringssystemet så fort de anländer till Sverige) utan att det går ut över skattebetalarna själva i form av fattigdom och social nedrustning på alla plan då staten tar deras pengar som de har betalat (betalar) in för sin nutida och framtida välfärd och delar ut till främlingar från hela världen utan att de (skattebetalarna) har något att säga till om.   

Det är stöld och att reagera mot en sådan här stöld handlar inte om rasism (främlingsfientlighet) utan om självbevarelsedrift, en rädsla (befogad rädsla) för att exempelvis nu eller i framtiden inte få den vård man betalt för i förskott genom skatten till socialförsäkringssystemet, att inte få den skolgång man betalt för till barnen via skatten, att inte få den äldrevård man betalt för eller att helt enkelt inte få någon ålderspension eller så lite pension så att den knappt går att leva på trots att man betalat för den flera gånger om.

“De verkliga rasisterna” har förvrängt begreppet rasism till att omfatta självbevarelsedriften som finns naturligt hos friska människor. Det har gått så långt som till att alla som inte vill utplåna sig själva, sina familjer och sina länder (kultur historia, tradition) till förmån för den sionistiska och kabbalistiska bankelitens framtida kommunistiska slavstat (fylld av Eurasiska Negroida hybrider), är rasister.  

Den judiska familjen Warburg (som tillhörde den sionistiska rörelsen), kom ursprungligen från Italien och hade där familjenamnet Del Branco. Ättlingar från familjen Warburg slog sig ner i ett flertal länder däribland Sverige. Simon Elias Warburg (1760- 1828) grundade den första judiska kolonin i Sverige.

1907 var det amerikanska bankväsendet helt i händerna på familjen Rothschild. På alla höga poster satt det judar som var lojala med sionisterna och deras agenda som handlar om ett ekonomiskt världsherravälde. 1902 hade familjen Rothschild skickat bröderna Paul och Max Warburg till USA och 1907 började Paul Warburg arbeta för bildandet av en federal bank som skulle kontrolleras av sionistiska (kabbalistiska) bankirjudar.

Den demokratiske presidentkandidaten Woodrow Wilson som vid denna tid var underställd  JP Morgan, stödde sammansvärjningen. En Rothschild agent vid namn överste Edvard Mandel House blev president Woodrow Wilsons närmaste man och gjorde det möjligt för bankirjudarna (världsregeringen) att ta makten i Vita Huset, Washington DC. Den 22 december 1913 röstade den amerikanska kongressen för att USA, s ekonomi skulle läggas under Federal Reserve Bank (den federala reservbanken).

De amerikanska senatorerna och kongressmännen gick bakom ryggen på det amerikanska folket och gav en liten grupp män (judiska bankirer och sionister) rätten att trycka pengar samt att kontrollera och bestämma pengarnas värde. Sedan dess befinner sig världens samlade ekonomi (pengarna och bankerna) ) i ett litet antal familjers ägo. De som äger bankerna och pengarna äger samt kontrollerar också media, industri, handel med mera.

Varför ge en sådan här “obehaglig” historielektion kanske någon tänker. Varför inte vara positiv (kärleksfull) istället för att älta saker som har hänt i det förflutna eller som sionisterna skulle säga, lägga fram en massa konspirationsteorier? Är det inte bättre att gå vidare och glömma allt som skett för alla människors bästa? Jo, det skulle man ju kunna hålla med om ifall det inte vore som så att informationen är nödvändig för att förstå de sionistiska bankirjudarnas nästa steg mot ett framtida världsherravälde som definitivt inte handlar om allas bästa utan om alla icke omyndigförklarade personers värsta mardröm. Det kontantlösa samhället.

I det kontantlösa samhället blir bankerna (ägarna av bankerna) alla människors förmyndare. För att kunna köpa och sälja måste varje människa stå på god fot med dessa sina förmyndare. Det är till att begära för mycket för vem (vilken laglydig människa) vill och kan stå på god fot med kriminella vilka har gett sig själva makten att godkänna och registrera allt som människor handlar och att godtyckligt och egenmäktigt kunna ändra sina regler samt ta ut avgifter för tjänster, vilket kommer att bli fallet i ett kontantlöst samhälle?

När människor inte själva kan välja betalningsmedel måste de rätta sig efter dem som kontrollerar de digitala pengarna vilket innebär livegenskap eller med ett annat ord, slaveri. Den största anledningen till att de kriminella bankerna går i bräschen för ett kontantlöst samhälle (värld) är att ett kontantlöst samhälle innebär en total skuldavskrivning för bankerna.

Då bankerna bara kan betala sina skulder till kontohavarna genom kontantuttag så innebär kontanternas borttagande alltså en total skuldavskrivning för bankerna. Vi låter den eminenta bloggen “Parasitstop”, förklara mer om bankparasitismen:  

http://parasitstopp.wordpress.com/2012/01/22/det-kontantlosa-samhalle-total-skuldavskrivning-for-bankerna/

http://parasitstopp.wordpress.com/2012/05/13/det-kontantlosa-samhallet-ge-bankerna-monopol-pa-svenska-kronor/

http://parasitstopp.wordpress.com/2012/08/16/allt-du-behover-veta-om-bankernas-bedrageri-och-skuldslavsindrivning/

Läs också http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/kabbalismens-avkomlingar.html för att förstå hur det antikristliga systemet har byggts upp genom århundradena och varför det är förbjudet och lika med antisemitism (judehat) att kritisera sionismen och anhängarna av sionismen. Detta trots att sionismen är ett hot mot hela mänskligheten (det är den ideologi som kommer att föra fram Antikrist till makten) och inte har något med judar att göra utan representerar Satans synagoga som vi kan läsa om i Uppenbarelseboken 2:9 och 3:9.

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik