Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Det är nog nu och det är allvar

Publicerad 2016-01-30 15:45:36 i Ideologier,

Att Sverige inte är som det en gång var kan ingen ha missat vid det här laget, och i princip varje dag tvingas vi numera vakna upp till nya mord, rån, våldtäkter och andra övergrepp. Vi har tvingats genomlida otaliga fall av den typens grova brottslighet där förövarna dessutom mer eller mindre slipper undan straff genom att hävda att de är under 15 år.

Runt om i landet strömmar det in rapporter om att polisen inte längre mäktar med att förebygga och utreda den brottslighet som drabbar det svenska folket. I vissa fall, som t.ex. det senaste mordet på en kvinna, anställd på ett hem för så kallade ”ensamkommande flyktingbarn i Mölndal, går det så långt att rikspolischefen väljer att visa större sympati för gärningsmannen än offret.

Den typens respektlösa beteende är numera så djupt inrotat i våra ryggradslösa politiker, vårt svaga rättsväsende och vår ljugande media att ingenting längre förvånar oss. Men vi vägrar att accepterade de upprepade överfallen och trakasserierna mot svenska kvinnor. Vi vägrar att acceptera raserandet av vårt en gång så trygga samhälle.

När vår politiska ledning och polis visar större sympati för mördare än deras offer finns det inte längre några ursäkter att låta det ske utan protester. När de svenska gatorna inte längre är trygga att vistas på för vanliga svenskar är det vår PLIKT att åtgärda problemen.

Idag samlades därför 200 svenska män för att markera mot de nordafrikanska ”gatubarnen” som härjar runt om huvudstadens centralstation. Polisen har med all tydlighet visat att man saknar medel för att stävja dessas framfart och vi ser numera ingen annan utväg än att själva dela ut straffen de förtjänar.

Rättsväsendet har lämnat walk over och samhällskontraktet är därmed brutet – därför är det nu varje svensk mans plikt att försvara våra allmänna utrymmen mot den importerade kriminaliteten.

Vi som samlades idag var varken din politiker, din journalist eller din polis. Vi är däremot din pappa, din bror, din make, din kollega, din och din granne. Svenska män och kvinnor förtjänar trygghet i sin vardag och vi uppmanar därför alla andra som också ser problemen att följa i våra fotspår, både i Stockholm och på andra platser runt om i landet. För en bättre framtid tillsammans.

Denna text är hämtad från SMR (svenska motståndsrörelsens hemsida):

https://www.nordfront.se/huliganer-spoar-kriminella-invandrare-i-centrala-stockholm.smr

Kommentar:

Att det skall behöva gå så långt som till att folket tar lagen i egna händer är inget som ska behöva ske i en ”demokrati” värd namnet men faktum är att (precis som textförfattaren skriver) rättsväsendet har lämnat walk over och att samhällskontraktet är brutet.

Samhällskontraktet är det kontrakt som finns mellan varje lands överhet och dess medborgare. I detta fall mellan den svenska ”överheten”, de som har makt och inflytande och som är tillsatta för att tjäna folket och landet.

Överheten (i varje land) står i Guds tjänst för att  vi ”du” (varje lands medborgare i sina länder) skall kunna nå det goda och överheten får sin lön av folket i utbyte mot att överheten ger folket sitt beskydd.

Bibeln säger:

De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den skall berömma dig; den står ju i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda" (Rom.13:3-4)

Detta är vad samhällskontraktet går ut på men överheten i Sverige har svikit sitt uppdrag och själv blivit en lagöverträdare (laglös/kriminell) genom att släppa in människor som bevisligen inte vill det goda utan som har kommit hit i helt andra syften. För att förstöra, förgöra och fördärva samt snylta (ta för sig) av samhället som sedan århundraden tillbaka vilar på kristen grund.

En överhet som inte vill eller kan skydda sin befolkning och som inte ser till befolkningen (medborgarnas bästa) eller landets bästa trots att befolkningen betalar dem för det, är ingen överhet som står i Guds tjänst.

Det är en överhet som står i Satans tjänst.

En sådan överhet kan inte en sant kristen åtlyda eftersom det skulle innebära att den kristne ger kejsaren (makten/överheten) den lydnad som tillhör Gud. Den kristnes lojalitet är i första hand till Guds rättfärdighetslagar och rättvisa ordning och i andra hand till människors lagar.

En kristens plikt är att sprida evangeliet och att bekämpa synden oavsett vem eller vilka som gör sig skyldiga till synd och som går emot Guds rättfärdighetslagar och rättvisa ordning.  

Under nazitysklands tid var det en plikt att för varje sant kristen att gå emot Hitlers illgärningar och under Sovjet tiden var det en plikt för varje sant kristen att gå emot Lenin, Stalin och hela den förtryckarapparat som dessa så kallade diktatorer stod upp för och som ledde till massmord på många (miljoner och åter miljoner) oskyldiga människor bara för att dessa regimer tilltvingade sig makten och fick folken med sig.

Gud är densamma igår, idag och imorgon samt i övermorgon och alltid.

Det går inte att bedriva folkmord i det tysta vilket man i experimentlandet Sverige sedan Hitlertiden och sedan kommunismens fall försöker att göra genom att kväsa sanningen via kulturmarxism där offren görs till förövare och förövare upphöjs till hjältar.

Där man gör rätt till fel och fel till rätt och låter missdådarna, de kriminella gå fria för att istället lägga skulden på dem som ser att det som sker idag är fel och inte rätt.

Utan den långvariga kulturmarxistiska hjärntvätten av det svenska folket hade man aldrig lyckats med att få dem (oss) att känna skuld och skam inför alla världens orättvisor och inför synden.

Det finns inget i bibeln  som stödjer teorin att ett folk (land) måste utplåna sig själva för att passa in i Guds rike.

Tvärtom. Herren Jesus Kristus ber oss kristna att ta parti för rättfärdigheten och rättvisan. Ideologierna har inte skapats för att förena människor utan för att så splittring, kaos och ondska mellan människor.

Ideologierna (alla ismer) syftar till att olika grupper skall förinta varandra och sättas i motståndsförhållande till varandra för att den elit (endast ett fåtal personer på vår jord) som äger och styr världen (inte minst ekonomin som vi alla är beroende av) och som har ägt och styrt världen de senaste århundradena, de falska judarna/sionisterna vilka är Satans tjänare och som har varit det i generationer allt sedan de korsfäste vår Herre, skall kunna lägga hela världen under sig.  

Idag ser vi denna ondska i och med upplösandet av nationerna (Gud skapade nationer och folk och placerade dem inom gränser efter Babels torn för att de inom gränserna skulle söka Gud enligt bibeln) och det allmänna moraliska förfallet och en svensk polisledning, en svensk media, en svensk regering, en svensk kristenhet (en överhet) som bryr sig mer om våldverkare, laglösa zigenare och mördare än om dem de är tillsatta att betjäna då de betalar deras löner.

Samhällskontraktet är sannerligen brutet inom alla områden!
 

Svenska kyrkan snart katolsk

Publicerad 2016-01-30 11:36:00 i Religion,

Den 31 oktober kommer påven och jesuiten Franciskus till Sverige och Lund för att tillsammans med svenska katoliker och lutheraner uppmärksamma 500 års minnet av reformationen.

Svenska kyrkan (skökodotter till moderskökan RKK) står som värd för besöket och en gemensam gudstjänst med speciellt framtagen liturgi kommer att firas.  

Varför påven anser det vara viktigt att uppmärksamma reformationen (Martin Luther) som förorsakade splittringen mellan de båda kyrkotraditionerna,,,, och detta just i Sverige, kan man fråga sig.

Handlar det om att påven vill stärka den svenska protestantismen eller handlar det om att påven är ute efter att stärka katolicismen, det skökoväsen han företräder, på protestantismens bekostnad?   

Ärkebiskop Antie Jackelen tycker att det är glädjande att den Lutherska och katolska kyrkan kan enas och samarbeta eftersom splittringen inte bara har förorsakat samhällsförändringar (i negativ bemärkelse) i Europa utan också i världen.

Det är enhet som behövs för kristenhetens (de kristnas) bästa och för Guds rikes bästa samt inte minst för världens bästa och för världens människors bästa enligt Jackelen och de antikristliga kyrkorna, samfunden och rörelserna/religionerna som ärkebiskopen i kraft av sitt ämbete, har blivit en talesperson för.
Enhet rent formellt har man redan inom kristenheten lyckats uppnå genom SKR, Sveriges kristna råd i vilket majoriteten av Sveriges kyrkor och församlingar är medlemmar.

Här kan du läsa om din kyrka/församling är medlem vilket den troligtvis är:

http://www.skr.org/medlemskyrkor/alla-medlemskyrkor/

Sveriges kristna råd arbetar för ekumenik och för en sammanslagning av alla kyrkor och religioner som skall gå ihop under den religiösa och politiska fanan i den nya sataniska världsordningen.

Men det är inte en enhet, en enhet grundad på människors egna ansträngningar och traditioner, människoverk och människomeningar, som vår Herre Jesus Kristus vill skall råda bland de kristna utan en enhet som grundar sig på enhet i Anden.    

Vad man önskar skapa förutom en ”synlig” världsregering (som tvingar majoriteten av mänskligheten att tillbe ”vilddjuret”) och en världsekonomi, är en enda stor världskyrka.

I romersk katolska kyrkans katekes Paragraf nummer 882, kan vi läsa:
            
Påven, biskop av Rom och Petrus efterträdare, “är den ständiga och synliga principen och grundvalen för enheten mellan de många biskoparna och de troende”. - “I kraft av sitt uppdrag som Kristi ställföreträdare och hela kyrkans herde har biskopen av Rom nämligen den fulla, högsta och universella makten över kyrkan och kan alltid utöva den fritt.”

Att påstå sig vara Kristus ställföreträdare är inget annat än hädelse. Ingen mänsklig och av människor utvald person, kan ta Jesus Kristus plats på jorden. Det är hjälparen, den Helige Ande som verkar i Jesus ställe. Den leder människan in i hela sanningen i Jesus Kristus och föder henne genom Jesus till ett nytt liv. Jesus förklarar i sitt avskedstal till lärjungarna:

“Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er” (Joh 14: 16-17).

”Sanningens Ande” (den Helige Ande har flera namn) kan inte verka i lögn (där lögnen uppmuntras) och en människa som kallar sig Kristi ställföreträdare på jorden, är en lögnare

Här följer ett citat från Code of Catholic Law - Canon 752

“Det krävs en religiös underkastelse av både intellekt och av vilja till varje lära som påven och hans biskopar bestämmer, de representerar det sanna domarsätet och förklarar de saker som gäller både när det gäller tro och moral även om de inte menar att proklamera läran genom någon definitiv handling. Kristi trofasta skall därför försäkra sig om att undvika vad som inte är i överensstämmande med deras lära“.

Inom den katolska kyrkan är bikten en effektiv metod att kontrollera folket. Katolikerna tror att om de döljer någon synd och inte talar om allt för sin biktfader så kan de inte få förlåtelse utan går evigt förlorade. Detta är lögn eftersom kyrkan eller någon människa inte har någon makt att förlåta synder. Det har bara Gud.

“Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet” (1 Joh. 1:9)¨

“Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla, vittnesbördet när tiden var inne” (1 Tim. 2:5-6)

Frälsningen är en gåva som Gud ger av nåd utan att vi har förtjänat den. När Jesus dog på korset beredde han en väg till Gud för människor.

“Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till“ (Ef. 2:8-10)

Jesus som är både människa och Gud fick sin mänskliga natur genom sin moder Maria och sin gudomliga natur från Gud (sin fader). Det står ingenting i bibeln om att människan kan nå frälsning genom att be till jungfru Maria (Jesus mor) eller att Maria skulle vara gudomlig (Guds moder) för att hon födde Jesus vilket katolicismen lär ut. Däremot står det att Maria var gift med Josef och att Jesus hade både bröder och systrar vilket gör henne till en jordisk mor (människa). (Matt. 13:55-56)

Läran om skärselden, nattvardsdogmen att brödet förvandlas till Kristi fysiska kropp som äts upp gång på gång (kannibalism), fastan på fredagar och fastan före påsk, mässan som ett offer, avlat - syndernas förlåtelse började säljas, är fler exempel på tidiga och senare avsteg från den apostoliska tron.

RKK lär även att man ska ha gemenskap med de döda och tillbe kors, helgonbilder samt reliker vilket Gud förbjuder och som hör till ockultismen.

RKK:s Katekes paragraf 958:

Gemenskapen med de avlidna. “Pilgrimskyrkan är starkt medveten om denna gemenskap med hela Jesu Kristi mystiska kropp. Från kristendomens äldsta tid har hon hållit minnet av de döda i stor vördnad. Hon har också burit fram böner för dem, eftersom det är en helig och from tanke att be för de döda så att de skall befrias från synd. Vår bön för dem kan inte bara hjälpa dem utan också göra deras förbön för oss verksam”.

Så här säger Jesus om falska läror och mänskliga traditioner:

“Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus" (Kol 2:8)

Ett dokument vid namn ”Charta Oecumenica” som säkerligen väldigt få kristna känner till, talar om hur olika samfund och kyrkor ska närma sig den maktfullkomliga RKK som i uppenbarelseboken kallas ”den stora skökan” och som kommit till genom religiös otukt, en sammanblandning mellan Guds ord och onda andars läror.

Så här säger bibeln om skökan:

“Ty för hennes otukts skull har alla folk fått dricka vredens vin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes makt och lyx” (Upp. 18:3)

Några utdrag från Charta Oecumenica:

Vi förbinder oss:

att samråda och träffa överenskommelser med de andra kyrkorna om våra initiativ till evangelisation, för att undvika såväl skadlig konkurrens som risken för förnyad splittring, att tillerkänna varje människa friheten att utifrån sitt eget samvete välja religiös och kyrklig tillhörighet . Ingen får drivas till att konvertera genom moralisk påtryckning eller materiella fördelar. Ingen som av fri vilja konverterar får heller hindras att göra så.

Vad man menar (inbäddat i vackra ord) är att de olika mindre kyrkorna och samfunden måste samråda med RKK (som är överlägsen när det gäller religiös och politisk makt i världen) innan de tar initiativ till evangelisation eller överenskommelser med andra kyrkor. Deras frihet begränsas därmed starkt.

Nyligen framkom det i ett oroväckande dokument att den katolska kyrkan inte anser att judarna behöver evangeliseras samt att kristendomen och judendomen är sammanflätade. Detta trots att judarna inte erkänner Jesus Kristus som sin Messias.
 
http://www.dagen.se/vatikanen-katoliker-ska-inte-f%C3%B6rs%C3%B6ka-omv%C3%A4nda-judar-1.581264

Katolska kyrkan varken bedriver eller stöder något specifikt institutionellt missionsarbete riktat mot judar", står det i dokumentet trots att Jesus säger:

”Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar in till tidens ände” (Matt 28:19-20).

HAN SÄGER INTE ATT GÅ UT OCH GÖR ALLA FOLK UTOM JUDARNA TILL LÄRJUNGAR.

Fortsättning på utdrag från Charta Oecumenica:

att gå varandra tillmötes: Det är viktigt att erkänna de olika kristna traditionernas andliga gåvor, att lära av varandra och så låta sig berikas.

Katolska kyrkan (den stora avfälliga skökan) vill att andra kyrkor och församlingar ska erkänna deras grova avsteg från den apostoliska tron/Jesus lära. De ser traditionen som en fortsatt uppenbarelse från Gud.

Vi förbinder oss:

att övervinna självtillräcklighet och undanröja fördomar, att söka möten med varandra och finnas till för varandra, att främja ekumenisk öppenhet och samarbete kring kristen undervisning, teologisk utbildning, fortbildning och forskning.

Det låter kanske fint men vad katolska kyrkan menar med att undanröja självtillräcklighet och fördomar är att öppna upp för ännu mer irrläror med avfall från den sanna kristna tron som resultat.

Man vill samarbeta och kompromissa med andra religioner (trosrörelser) för att på så sätt skynda på den sanna kristendomens undergång (Jesus lära) och bana väg för antikrist (Satan).

Det är lättare att ta kontrollen över kyrkorna med den makt (politiska och andliga) man har inom RKK om mångfald (kaos, splittring) skapas först. Att jämföra med massinvandringen/asyl och flyktingkaoset på det rent politiska planet.

Man brukar kalla det tolerans och att stå upp för humanism och solidaritet. Men bibeln säger att Guds motståndare liksom hans tjänare kan omskapa sig till att likna ljusets änglar:

“Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut som svarar mot deras gärningar” (2.Kor.11:14-15).

att handla - tillsammans. Vi rekommenderar att det skapas och upprätthålles bi- och multilaterala organ för ekumeniskt samarbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Det kallas samarbete men vad man är ute efter är att centralisera den religiösa makten genom att få med alla kyrkor och samfund i Sveriges kristna råd som står direkt under kyrkornas världsråd som i sin tur står under FN och den katolska skökan.  

Resultatet blir att vad enskilda församlingar, kyrkor och deras medlemmar har för åsikter i olika frågor spelar ingen roll när deras rätt att fatta egna beslut (som rör dem) lämnas över till kyrkornas världsråd och till ett litet antal personer.

Det kan jämföras med EU på det politiska planet. Vad enskilda EU länder eller enskilda individer i de olika länderna anser om det ena, det andra eller det tredje, struntar EU fullständigt i om det går emot EU.

EU,s lagar gäller alla EU länder och Sverige har som medlem i EU skrivit under dessa lagar.  Även EU styrs som bekant av ett litet antal människor (psykopater) som inte tänker på EU medborgarnas väl och ve utan på att krossa nationerna genom massinvandring av främmande folkslag från hela världen.

Kyrkorna i sin tur med den svenska skökan och ärkebiskop Antie Jackelen i spetsen, tänker på att krossa Kristi lära och Guds evangelium genom ekumenik och samarbete med den katolska skökan och alla antikristliga krafter, religioner och läror som tänkas kan..

Trots att bibeln säger så här:

“Gå inte i par med de otroende. Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa och vad har ljuset gemensamt med mörkret? Hur rimmar Kristus med Beliar, och vad förenar den troende med den otroende? Hur kan Guds tempel förlikas med avgudar? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Därför säger Herren: Dra bort från dem och skilj er från dem. Rör inte vid det som är orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara en fader för er, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, allhärskaren” (2. Kor. 6:14-18)

Läs hela dokumentet ”Charta Oecumenica” som medlemskyrkorna (i stort sett alla Sveriges kyrkor och församlingar) i Sveriges kristna råd har skrivit under här:

http://www.skr.org/wp-content/uploads/2012/09/charta_oecumenica.pdf

Inte konstigt att påven och jesuiten Franciskus vill komma till Sverige när det är Sverige som  är ett föregångsland, ett experimentland, för de antikristliga krafterna/sionismen, som önskar utplåna de vita kristna civilisationerna för att kunna bilda sin slavstat där mänskligheten reduceras till boskap på en stor plantage.  

Svenskarna är dumma som ger oss pengar

Publicerad 2016-01-29 05:38:00 i Mångkultur,

Denna film om det parasiterande zigenarpatrasket från Rumänien och Bulgarien, får tala för sig själv:
 
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik