Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Guds Ande kontra Satans ande

Publicerad 2016-12-31 14:48:00 i Religion,

Något som majoriteten av medlemmarna i dagens kyrkor inte har förstått (vilket beror på att kyrkorna/samfunden är Satans kyrkor/samfund) trots att medlemmarna påstår sig vara pånyttfödda i Kristus och att de har läst bibeln (Guds ord), är att Guds Ande står i opposition till världens ande.

Världen och världens människor (alla icke troende och pånyttfödda människor) har världens ande i sig och världens ande är Antikrists ande, det vill säga en ande som står emot Gud och som därför är Satans ande eller som sagt en ande som är emot Gud (är motståndare till Gud).

Då denna ande är emot Gud så är den också emot alla Guds utvalda, de sant troende och pånyttfödda i Kristus.

Vi har skrivit mycket om detta här på bloggen och om hur kyrkorna och dess medlemmar avslöjar sig själva (att de tillhör Satan) genom att bjuda in icke troende (pånyttfödda i Kristus) till sina kyrkor och samfund för att få samarbeta och kompromissa med dem enligt den agenda som finns i världen och som Satan styr över.

Det står inget i bibeln om att apostlarna bjöd in icke troende (avgudadyrkare med olika religioner) till sina möten som de på den tiden oftast hade i hemmen.

Det hade varit lika med att bjuda in Satan och Satan tar alla chanser till att få grepp om Guds barn (församlingen) vilket han då med säkerhet hade fått om de första kristna hade bjudit in icke troende och avgudadyrkare till sina möten. Det hade fått väldigt negativa konsekvenser för församlingen. Den hade inte längre varit ren.

Ja till avgudadyrkare är ett nej till Gud och till vår Herre Jesus Kristus.

Apostlarna och de första kristna gick ut och berättade det glada budskapet (evangeliet) för icke troende som hade att välja mellan att ta emot eller förkasta Guds ord. Det fanns inget mellanting.

Inga kompromisser då de var styrda av Guds heliga Ande och Gud är ingen Gud som det går att kompromissa med vilket de avfälliga kyrkorna och dess medlemmar har fått för sig och lärt sig av sina falska herdar (pastorer och präster) som endast är pastorer och präster i köttet och för att de vill fylla sin buk samt få pondus och status och som utnyttjar Jesus för sina egna själviska syften.

De gick inte ut för att tala om att icke troende kan få hjälp (materiell hjälp och hjälp med allt) från församlingen eller från staten (samhället), vilket är stöld men en stöld som de falska kristna godtar för att få känna sig generösa, barmhärtiga och kärleksfulla) och att församlingen står för kostnaderna oavsett vad de behöver hjälp med vilket kyrkorna gör idag eftersom de inte tillhör Guds församling utan står på Antikrists och Satans sida.

Många av dem som kallar sig kristna idag är en stor skam för Gud och de kommer en dag att säga Herre, Herre, har vi inte gjort allt för dig, har vi inte predikat, kastat ut onda andar och helat sjuka.  

Då kommer Gud (Jesus) säga att jag känner er inte. Vilka är ni och ännu värre, gå bort ifrån mig ni ogärningsmän.

Det kommer han att säga för att de är tjuvar och ogärningsmän och för att de inte befinner sig i sanningen, i Jesus, utan för att de har verkat i sitt eget kött men inbillat sig att de har verkat för Jesus (för Gud) på en humanistisk grund (som är satans grund). .

Kyrkorna och samfunden har förvrängt och förvanskat Guds ord, tagit bort och lagt till, och därför går det inte att som pånyttfödd i Kristus, vara i dessa Satans kyrkor och samfund. Det går inte heller att ha samröre med dom som står upp för dessa vidriga skökoväsen då de vill dra in en till deras kyrkor och samfund vilket betyder att bli indragen till världen och till Satan.

Jesus finns inte där (i kyrkor som står upp för den antikristliga anden) men däremot kompromissanden som kommer från Satan och som säger att låt oss bjuda in hela världen till kyrkorna och till vårt land och ge dem allt de behöver av materiell tillfredställelse i form av pengar (ge alla som har lyckats ta sig till Sverige en massa pengar och tillfredställelse på alla plan) så kanske de någon gång kommer att vända om till Jesus....och bli medlemmar i vår kyrka.

Upplyft deras köttsliga lustar så mycket det bara går så kommer de säkert att omvända sig från Satan och synden till att tro på Jesus.

Det funkar tyvärr inte så.

I Guds rike så säger man ja eller nej till Gud när han kallar och man gör det han har kallat en till. Man säger inte att kanske om några år när jag har etablerat mig och fått så mycket pengar och förmåner (kanske ett bra arbete, jag kanske till och med har har fått ett arbete som pastor och genom det kan lura folk till helvetet) då kanske jag eventuellt kan säga ja. Innan dess så måste jag säga nej till Gud och till kallelsen han har gett mig.

Allt det tänket kommer från Satan. Han vet att när du väl (vem du än är) har etablerat dig och blivit ett med världen (vilket kyrkokristna tyvärr har blivit) så är du inte längre något hot mot honom (mot Satan).

Gud kallar en människa utifrån den situation människan befinner sig i och det är Gud som kallar. Inte någon kyrka, pastor, präst eller någon annan som inte är pånyttfödd i Kristus.

Det enda dessa kyrkor med dess ofrälsta (icke pånyttfödda människor) gör när någon som har blivit kallad, är att säga, följ oss, vår kyrka så får du en fin gemenskap med likasinnade.

Betala tionde och skänk mycket pengar till kollekten och anpassa dig till oss och till de kyrkor vi samarbetar med och som även de är Satans kyrkor via Sveriges kristna råd vilka står upp för en ekumenik med katolska kyrkan (den första Satanskyrkan) och alla andra kyrkor samt alla andra religioner.

Det är tragiskt att kyrkorna har lyckats lura in så många utsatta människor som har haft missbruksproblem och andra problem i deras gemenskap utan att se till att det var Gud som kallade dem (om de har blivit kallade) och inte några kyrkor (skökoväsen).

Det står i bibeln att vi har blivit kallade innan vi hörde kallet (Gud utvalde oss innan vi valde honom och långt innan vi ens hade blivit födda) men sedan är det upp till oss om vi vill välja Gud eller mamon (Guds rike eller Satans rike). Om vi vill välja den smala eller den breda vägen (Gud eller Satan). Den breda vägen är den väg som bär till helvetet och det är den vägen kyrkokristna vill att även de nyfrälsta skall vandra på eftersom de själva vandrar på den vägen och inte vill vandra ensamma. 

De vill bli upphöjda av nyfrälsta och kunna tjäna pengar på nyfrälsta.

De vill ta med sig så många som möjligt i sin tillbedjan av Satan (som sker idag) framför våra ögon och då gäller det att ha styrka att stå emot om man vill vara en Jesus lärjunge.

Den styrkan kan ingen annan än Gud (Jesus) ge då det är Gud som väljer och har valt ut sina lärjungar innan de ens var födda.

Kyrkorna och dess medlemmar med sin sataniska agenda tror att det är de, en präst eller pastor eller en religiös lärare, som har fått människor till kyrkan och de tror att dessa kan bli frälsta i kyrkan/i samfunden för att det finns religiösda lärare där.

Pastorer och präster som inte har haft något kall från Jesus (Gud) utan som har kallat sig själva eller blivit kallade av ett avfälligt skökoväsen, skall kristna som är pånyttfödda i Jesus inte ens lyssna till då de är från Satan och världen.

Dessa präster och pastorer har inte Guds Ande utan Antikrists ande.

Nyfrälsta blir avfällingar i kyrkor och samfund

Publicerad 2016-12-21 17:13:00 i Religion,

För nyfrälsta människor är inte världen (världens människor) det största hotet. Det största hotet är falska kristna, såna som påstår att de är omvända och pånyttfödda i Kristus men som inte är det och som bevisar det genom att de ger sin kärlek till världen. De älskar världen och allt som finns i världen mer än Gud.

Då de älskar världen (har valt världen som herre och tjänar den) mer än Gud så älskar de också världen mer än de älskar de nyfrälsta som har kommit till tro och därmed befinner sig i Kristus (i Gud). Hur kan de göra annat?

Det går inte att tjäna både Gud och Mamon.

De kallar dock gärna alla som har kommit till tro på Jesus för bröder och systrar men eftersom de älskar världen och föredrar världen framför Fadern (Gud) så är frågan om de är bröder och systrar till pånyttfödda i Kristus. Går det att vara broder eller syster till världsdyrkare som upphöjer världen (går världens ärenden) framför den gemensamma Fadern hur kristna de än påstår sig vara?

I såna fall är ju alla människor bröder och systrar. Då hade inte Jesus behövt komma till jorden. Varför kom han hit? Var det för att han ville kompromissa med världen (världens människor som har antikrists ande och för att få kompromissa med ondskan som finns i världen) och med Satan eller var det för att avskilja människor från världen i syfte att de skulle arbeta för Guds rikes utbredning? 

Pånyttfödelsen innebär att säga adjö till världen, alla världens lockelser och alla de villoläror som florerar i världen samt allt av orättfärdighet som finns i den för att låta sig ledas av Guds Ande.

Inte att upphöja världen (synden i världen) och bli vän med den.

Detta är emellertid vad de falska kristna i kyrkorna och samfunden indirekt kräver att de nyfrälsta skall göra om de önskar att bli medlemmar i deras skökor. Då kyrkorna älskar världen och världen älskar kyrkorna (inte har något emot dem) utgör de inte något hot mot världen (varandra).

Kyrkorna (alla dess icke pånyttfödda medlemmar) hjälper gladeligen till med att bygga upp det antikristliga systemet som Antikrist tids nog kommer att ta kommandot över och de uppmanar till spridande av villoläror och till en förvanskning av evangeliet i syfte att leda in så många som möjligt i avfall (till att anamma osunda och icke bibliska läror) så att de försvagas andligt (i värsta fall blir förtryckta av demoner) och en dag blir villiga att ta emot vilddjurets märke.

Om de gör detta finns det inte längre någon återvändo säger bibeln. De blir för evigt förtappade. Kristna (de som påstår att de är kristna) vägrar att ta till sig dessa varningar. De slår dövörat till och det verkar inte som om Guds ord biter på dem. De försvarar sina kyrkor allt vad de orkar och går till attack mot kritiker alternativt ignorerar dem.

Det är ett tydligt tecken på att de inte befinner sig i sanningen (i Jesus), inte vill veta av sanningen (Jesus), och att deras kyrkor och samfund inte är från Gud.

Därför är det skadligt för nyfrälsta (pånyttfödda i Kristus) att ha med de falska kyrkorna och samfunden (dess medlemmar) att göra. De riskerar att bli avfällingar förr eller senare (liksom dem) och det är förstås vad Satan som har tagit kontroll över skökorna, vill.

Här kan ni läsa mer om några kända villolärare, ulvar i fårakläder och falska apostlar (lärare) som en stor del av de falska kristna i Sverige, dyrkar.

http://experimentlandet.blogg.se/2016/january/det-stora-avfallets-kandisapostlar.html

http://experimentlandet.blogg.se/2016/july/peter-halldorfs-hjarta-slar-for-ekumeniken.html

Och här en video:

https://youtu.be/bxY1HGe1Z6s

 

Snart jul igen men julen är ingen kristen högtid

Publicerad 2016-12-05 14:15:00 i Religion,

Obs. Denna artikel har publicerats på bloggen tidigare och kommer att publiceras varje år innan jul med eventuella tillägg.
 
Det är väl känt att december månad infaller i mitten av regnperioden i Palestina. Under den kyliga och regniga perioden från oktober (inte senare än 15,e okt) till april, lät herdarna alltid inhägna sina får för att skydda dem från det dåliga vädret.

Man tog dem bort från markerna och det innebär att det inte borde ha funnits några får ute när Jesus föddes (som man påstår) den 25 december.

Fåren borde ha blivit inhägnade för länge sedan. Därför är det mer troligt att Jesus föddes någon gång i början av oktober och inte senare än den 15,e oktober och att det var då herdarna mötte en Herrens ängel som berättade för dem om Jesus födelse.

“Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, ty det fanns icke rum för dem i härbärget. I Samma neid voro då några herdar ute på marken och höllo vakt om natten över sin hjord” (Luk. 2:7-8)

Anledningen till att Josef och Maria vistades i Betlehem var på grund av skattskrivningen som var ett påbud som utgick från kejsar Augustus om att hela världen skulle låta skattskriva sig. Då färdades alla, var och en, till sin stad för att låta skattskriva sig.

Kejsar Augustus måste ha varit väl medveten om de väderleksförhållanden som rådde under mitten av december i Palestina och att det var mycket besvärligt, rent av farligt, att ge sig ut på resa under denna perioden. Det hade varit omöjligt för de flesta att lyda hans påbud.  

“Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls, när Kvirinius var landshövding över Syrien. Då färdades alla var och en till sin stad, för att låta skattskriva sig.

Så gjorde ock Josef; och eftersom han var av Davids hus och släkt, for han från staden Nasaret i Galileen upp till Davids stad, som heter Betlehem, i Judeen, för att låta skattskriva sig jämte Maria, sin trolovade, som var havande. Medan de vore där, hände sig att tiden var inne, då hon skulle föda” (Luk. 2:1-6)  

Det är också väl känt att julens ursprung går tillbaka till tiden för soldyrkan under Nimrods levnad, den man som var ledande i bygget av Babels torn. Om Babels torn (det nya Babels torn) har vi skrivit om mycket här på bloggen.

Flera tusentals år innan Jesus födelse, uppmärksammade hedningar i alla länder den 25 december som födelsedag för en gud som kallades solguden. Nimrods änka Semiramis var hans mamma och hon ansåg sig vara himmelens drottning. Sonen (solguden) som var född den 25 december hette Tammuz.

Under århundraden firades hans födelsedag med fester, frossande och dryckesorgier. Tammuz ansågs vara den största kvinnoälskaren samtidigt som han var mycket förtjust i starka drycker och gärna drog snuskiga skämt.

Man sa att han älskade alla och att alla älskade honom. Det var den 25 december, samma dag, som man påstår att vår Herre Jesus Kristus föddes, som hedningarna firade Tammuz, sin solguds, födelse dag.   

Julen är en högtid som kommer från hedniska Babylon och därför bör man som pånyttfödd i Kristus inte ha något med julen att göra. Om Herren Jesus hade velat att vi kristna skulle fira hans födelsedag så hade han talat om det samt hur firandet skulle gå till.

Bibeln talar inget om att apostlarna, och de första församlingarna, firade Herrens födelsedag och bibeln innehåller allt vi, som kristna, behöver veta om hur vi skall leva och handla i olika lägen för att det skall bli så bra som möjligt för oss själva och för våra medmänniskor.

Vi får veta hur vi skall ge pengar till Herrens verk, hur vi skall dyrka Gud, hur vi skall evangelisera, hur vi skall uppmärksamma Herrens måltid med mera, men inte att vi skall fira Jul, att julen är Jesus födelsedag eller att vi kristna bör ägna något intresse för julen överhuvudtaget.

Det var den katolska kyrkan (skökan) som introducerade julen som en kristen högtid. När kejsar Konstatinus kom till makten under 300 - talet så tvingade han hedningarna i det romerska riket att låta döpa in sig i den kristna kyrkan som han startade med hjälp av Satan. 

Då församlingen (det fanns inga kyrkor innan Konstantinus) dyrkade och upphöjde Jesus som Guds son och de nydöpta hedningarna ville fortsätta att dyrka och upphöja Tammuz, sin solgud den 25, e december (som ju var hans födelsedag), uppstod ett problem.

Konstatinus blev tvingad att göra något för att lösa det och lösningen blev att hedningarna, som dyrkade Tammuz, fick ha kvar den 25, e december som högtids dag samtidigt som man lade till att Jesus föddes den dagen.

En särskild mässa introducerades i syfte att få alla att känna sig glada. Det hedniska dyrkandet (av solguden och avguden Tammuz), som man lyckades smyga in i församlingen kallades Christ (Jesus) - mass (mässa) vilket sedan blev engelskans Christmas.
 
Efter det så tror majoriteten av de kristna att kyrkorna är från Gud (trots att bibeln inte talar om några kyrkor utan om församlingen) och att påvekyrkan (skökan) är från Gud och att jul är något som kristna skall fira.

Hälften Jesus och hälften avgudadyrkan (soldyrkan) blev alltså CHRISTMAS eller JUL på svenska. Satan lyckades, genom sin hantlangare Konstatinus, att genomföra en av sina första attacker mot den sanna kristna läran,

Denna attacks (Konstatinus blandade in avgudadyrkan i den kristna läran) ursprung var synden och sedan dess har denna synd växt och blivit en attack mot en stor del av mänskligheten de senaste århundradena.

Synden (genom att gå emot Gud och uppmuntra avgudadyrkan) visar sig i form av en okontrollerad dryckenskap, en köphysteri av sällan skådade slag, frosseri, (människor som äter så att de mår illa) och har följt i julens spår och förpestat livet för många människor.

Ingen skulle väl vilja påstå att detta är Guds vilja. De flesta skulle väl snarare hålla med mig om att det är Guds motståndares vilja.

Det är så här Satan verkar. Han blandar med hjälp av sina underordnade (vilka självklart inte är onda, Konstatinus var ju kristen och påstod sig vilja följa Gud) gott med ont, vilket aldrig kan bli gott utan alltid blir ont samtidigt som han omskapar sig till en ljusets ängel och till att lika rättfärdigheten. Så gör också hans tjänare kan vi läsa i bibeln och tjänare hade han gott om då och har även gott om idag. Det är många människor som står på kö för att få delta i Satans förstörelseverk (inom alla områden) som han har iklätt det godas skepnad.

Därför varnar jag människor här på bloggen från att totalt okritisk köpa allt som på ytan ser gott, kristet, vänligt, trevligt, ödmjukt och snällt ut. Det är inte alltid som så är fallet. Vi vet att Satan inte bara är listig utan oerhört listig. Nu menar jag inte att vi skall gå runt och vara misstänksamma mot allt och alla och leta ondska överallt men vi bör vara på vår vakt och hålla oss vakna som bibeln säger.

Konstatinus ville endast väl och han var en kristen. Han såg säkert snäll ut och var också snäll och god mot hedningarna som ville få dem att känna sig delaktiga och väl tillmods i det romerska riket. Det var ju av den anledningen han gick med på kompromissen som förde den katolska kyrkan och hela kristenheten in i den avgudadyrkan, en avgudadyrkan som kyrkorna liksom hedningarna fortfarande ansluter sig till varje jul eller “christmas” och som de flesta kristna inte vet, är avgudadyrkan.

Man vill tro och tror (liksom jag själv trodde) att Jesus föddes den 25 december och att julen (christmas) är en biblisk högtid samt något som Gud vill att kristna skall fira när det i själva verket är en hednisk högtid som härstammar från katolicismen (Konstatinus) och solgudsdyrkan.

Ibland kan man höra folk som säger att Jesus borde återfå sin rätta plats i julen och julfirandet. Särskilt när köphysterin och fokuset på det materiella slår nya rekord (kan minnas att även jag själv har uttalat mig i liknande ordalag), men hur skulle han kunna återfå något som han aldrig har haft?

Världen älskar julen men bryr sig inte om Kristus. Istället smädas och förlöjligas Kristus ofta i världen och av världens människor. Om julen verkligen hade varit Jesus födelsedag så hade inte världen velat ha med den att göra. På grund av världens dyrkan och kärlek till julen kan vi vara säkra på att julen inte är från Gud.

Bibeln säger:

“Vi veta att vi äro av Gud, och att hela världen är i den ondes våld” (1.Joh.5:19)

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt” (1. Joh. 2:15-17)

“Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud” (Jak. 4:4)

Det är den katolska kyrkan som uppenbarelseboken ber oss att dra bort ifrån i den yttersta tiden (vilken är nu) så att vi inte deltar i hennes synder som har tornat upp sig ända till himlen och drabbas av hennes plågor. Det är den katolska kyrkan (skökan) som Gud ber oss att ge lika för lika och att ge dubbelt igen för hennes gärningar och dubbelt i den bägare där hon har blandat sin dryck.

“Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har tornat upp sig ända till himlen, och Gud har inte glömt det onda hon har gjort. Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för hennes gärningar. Häll upp dubbelt åt henne i den bägare där hon har blandat  sin dryck” ( Upp.18: 4-6)

Julen innehåller mängder av obibliska traditioner (till exempel att ge bort gåvor julklappar, pryda julgranar, jultomten Santa Claus) som fogades in i kyrkan under eller efter 400 - talet.

Eftersom kristna (de flesta kristna) har vant sig vid att se julen som Jesus födelsedag menar de att det är okey att ge gåvor (julklappar) för att de tre vise männen gav Jesus gåvor. Men de gav inte födelsedagsgåvor utan gåvor för att Jesus föddes till kung, till judarnas konung. Dessutom träffade de inte Jesus förrän han var närmare två år gammal.

“När Herodes nu såg att han hade blivit gäckad av de vise männen, blev han mycket vred. Och han sände åstad och lät döda alla de gossebarn i Betlehem och hela området däromkring, som voro två år gamla och därunder, detta enligt den uppgift om tiden, som han hade fått genom att utfråga de vise männen” (Matt. 2:16)

Om julgranen kan vi läsa:

“Ty vad folken predika är fåfängliga avgudar. Se, av ett stycke trä från skogen hugger man ut dem, och konstnärens händer tillyxa dem; med silver och guld pryder man dem och fäster dem med spikar och hammare, för att de icke skola falla omkull. Lika fågelskrämmor på ett gurkfält stå de där och kunna ej tala; man måste bära dem, ty de kunna ej gå. Frukten då icke för dem, ty de kunna ej göra något ont; och att göra något gott, det förmå de ej heller” (Jer.10:3- 5)

Att pryda en julgran med glitter i silver och guld och vackra glänsande (färglada) kulor med mera för att sedan beskåda dess prakt och slutligen gå ner på knäna för att placera julklappar (lika obibliska som trädet) under trädet, är fåfänglig avgudadyrkan enligt Guds ord (bibeln). Vi kan inte någonstans i bibeln finna att gröna träd, glitter och tingel tangel, är kopplade till sann Gudsdyrkan.

Gud vill inte att vi skall observera dagar, månader, tider och år. Det finns inga speciellt heliga dagar för dem som tillhör Kristi kropp. Alla dagar är lika heliga och Herren Jesus Kristus vill att vi skall dyrka honom, som Gud, den allsmäktige (vilken har skapat allt på jorden och i himlen) och inte som ett spädbarn i en krubba, lika mycket och på samma sätt alla årets 365 dagar. 
 
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik