Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Kabbalisterna upphäver Guds lagar

Publicerad 2014-02-24 08:23:00 i

Och I veten vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. Sedan skall den laglöse träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda men sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse (2. Tess. 2:6-8)

Vi kan läsa att den som håller tillbaka laglösheten måste skaffas ur vägen. I de nyare bibel översättningarna (t.ex. bibel 2000) står det att hansom ännu hindrar måste röjas ur vägen. Det är missvisande eftersom man då gärna tror att det handlar om en person, en han, när det handlar om lagen.

Lagen kan inte vara en han på korrekt svenska men däremot den. Frågan är om man har gjort så här medvetet för att förvilla dagens kristna som då går och väntar på en han, en fysisk person som skall dyka upp och avskaffa lagen istället för att se att både de världsliga lagarna (som finns till för att skydda de svaga mot de starka) och Guds lagar som Gud vill skall gälla för alla människor (eftersom de placerar dem i rätt relation till honom), håller på att avskaffas.

Gud (skaparen av allt) säger att:

1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

2. Du skall inte missbruka Herren, din Guds namn.

3. Du skall hålla sabbatsdagen helig.

4. Du skall visa aktning för din far och din mor.

5. Du skall inte dräpa.

6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.

7. Du skall inte stjäla.

8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.

9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.

10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör nästan.

Satan (världens herre) säger att:

1. Du kan visst ha flera gudar vid sidan av Gud. Så många du vill (idoler av olika slag, materiella ting med mera) och glöm inte att du själv är den högsta Guden.

2. Det går bra att missbruka Herren Guds namn för det finns ju ingen Gud (alla är sina egna gudar). Du är din egen Gud och de som har lagt beslag på bankerna och världsekonomin är också sina egna gudar.

Skillnaden mellan dig och dem är att de är onda. Eller hur? Det är inte du för du vill ha rättvisa och fred på jorden. Det är därför du är arg på alla giriga bankirer och hycklande politiker med flera.

Du vill kanske bilda ett nytt politiskt parti med människor (lika goda gudar) som är lika goda som dig själv och inneha en ledande position i detta partiet. Då först kan det bli både rättvisa och fred. Ert parti (organisation) kommer ju inte vara som de andra partierna. Rättvisa och fred skapad av avgudar (ni är ju era egna gudar) för andra avgudar (de är ju också sina egna gudar) måste väl kunna leda till något bra även om det har misslyckats hittills.

3. Sabbatsdagar eller inte. Känn inget tvång. Du är fri att göra vad du vill eftersom du är din egen Gud.

4. Aktning och aktning. Eftersom du är din egen Gud och rår över dig själv behöver du inte visa aktning för någon eller något om du inte känner för det.

5. Den som inte dräper riskerar själv att bli dräpt och urfattig. Det är djungelns lag som råder. Starta därför krig mot dem du fruktar skall dräpa dig (terroristerna = alla som är emot dig för att du har beslutit dem eller är på väg att stjäla från dem) Se sedan till att lägga beslag på deras ägodelar. Gör helt enkelt som världsregeringen och Sions Äldste om du kan.

6. Ja, varför inte eller varför gifta sig överhuvudtaget? Utan äktenskap inget äktenskapsbrott (inga förpliktelser) så har man löst det. Det går ju inte att hålla sig till en enda partner ett helt liv. Vad tråkigt det skulle bli. Lite omväxling måste människan få unna sig och otrohet eller äktenskapsbrott (för dem som väljer att gifta sig) kan liva upp en relation på olika sätt. 

Resultatet blir ofta skilsmässor (söndring, splittring) och det är ju något som både vuxna och barn mår bra av. Svaga individer och familjer (lojalitetsband bryts) som är helt i händerna på staten (ägarna av världen) som ges makt att styra deras liv från vaggan till graven är ju bara något positivt.

7. Stjäl så mycket som möjligt och roffa åt dig allt vad du kan av världens goda men se till att göra det på ett smart sätt och inom ramen för vad som är “lagligt“. Se helst till att hamna i en sådan position som gör att du själv kan bestämma vad som är lagligt kontra olagligt.

Vad du sedan kan göra är att starta banker eller se till att de banker som existerar hamnar i din ägo (under din kontroll, se Sions Äldste och världsregeringen). Sedan kan du låna ut pengar som inte finns och kalla bankerna federala (statliga, se Federal Reserve bank) och ta ut ränta på dessa icke existerande pengar. Då kan du råna hela världen på ett lagligt sätt utan att någon enda människa lyfter på ögonbrynen. Vad också noga med att välja lojala medarbetare och snåla inte med deras löner.

8. Att vittna falskt är ibland en nödvändighet för den som vill ligga på topp. Man måste ju försvara sig själv och det man har lyckats stjäla så att ingen tar det ifrån en. Smutskastning och falska anklagelser hör till spelets regler. Är det inte den starkares rätt att bestämma över den svagare? Och vad är sanning?

9. Det är inte bara din nästas hus eller hans andra ägodelar du skall ha begär till. Du skall även ha begär till din nästas tankar samt känslor om du vill kunna styra dem i en för dig gynnsam riktning (Mindcontrol). 

10. Självklart skall du ha begär till sin nästas hustru, tjänare, tjänarinna, oxe, åsna eller något annat som tillhör nästan om du är intresserad.

"Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet - de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten (2.Tess. 2: 6-12)  

Detta bibelcitat säger oss att Gud låter villfarelsen få makt över dem som inte har velat ta emot kärlek till sanningen. Det har lett till att de tror på lögnen och eftersom de tror på lögnen har de valt orättfärdigheten. Att välja orättfärdigheten är synd.

Alla religioner och läror som använder sig av Gud för att upphöja människan, kontrolleras av Satan som från början var en ljusets ängel i himlen men som satte sig upp mot Gud i det att han ville nå anseende och få en högre position än den som Gud hade gett honom. Han ville i sitt högmod bli som Gud (den högste) och därför blev han utkastad från himlen.

Ack, fallit har du från himlen, lysande stjärna, gryningens son, du har krossats mot jorden, du som betvingade folken. Det var du som sade till dig själv: Upp till himlen skall jag stiga. Ovan Guds stjärnor skall jag resa min tron och ta säte på gudaberget längst uppe i norr. Jag skall stiga upp ovan molnen, jag skall bli som den Högste. Men ner till dödsriket störtas du, längst ner i avgrundens djup(Jes. 14:12-15)

Synden hos ljusets ängel (satan) bestod alltså av högmod och av en strävan efter att först bli som Gud för att sedan bli större än Gud. Detta kunde förstås inte Gud tillåta och för att himlen skulle förbli ren, var han tvungen att rensa bort det onda.

"Han svarade: Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt(Luk. 10:18) 

Om Satan kan få människor till att gå samma väg som han så kan han hindra Guds vilja och verk. Han vet att Gud vill ha all ära själv och han vet också att människor som inte har vänt om till Jesus Kristus, blivit döpta i Guds ande och pånyttfödda i Kristus, inte kan leva på något annat sätt än enligt köttet och världens princip. Det vill säga att upphöja och förhärliga människan, mänskliga tankar och idéer samt det mänskliga förståndet istället för Gud.

Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike (Gal. 5:19-21)

Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen (Gal. 5:22-23)

Världsregeringen (de som äger världen) och Sions Äldste har grundat sin lära på den judiska Kabbalan tillsammans med Talmuden. Kabbalan är också själva stommen i sionisternas och frimurarnas (de hemliga ordnarnas) undervisning och lära.

Kung Salomo var den som utvecklade Kabbalan (traditionen, mysticismen) och den ingår i frimurarnas symbolvärld. Den första mästaren var enligt frimurarna bibelns Hiram från Tyrus som kung Salomo lät hämta till sig för att uppföra det första templet på berget Moria i Jerusalem. (1.Kon. Kap. 5,6,7)  

Kung Salomo avföll från Gud och dog i synd men gav under åren efter sitt avfall och fram till sin död, form åt Kabbalan, som den moderna judaismen (sionismen) tillsammans med texterna från Talmud eller de äldstes stadgar”, vilar på. Mot detta religiösa trossystem i vilket lag och bokstav, inte ande och liv sätts främst, opponerar sig Jesus vid flera tillfällen.

Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra (Matt. 23:23) 

Ve er, ni blinda ledare som säger: Svär man vid templet betyder det ingenting, men svär man vid guldet i templet är eden bindande. - Ni blinda dårar, vilket är förmer, guldet eller templet som har gjort guldet heligt? Ni säger: Svär man vid offeraltaret betyder det ingenting, men svär man vid gåvan som ligger på det är eden bindande. - Ni blinda, vilket är förmer, gåvan eller altaret som gör gåvan helig? Den som svär vid altaret svär både vid det och vid allt som ligger på det. Den som svär vid templet svär både vid det och vid honom som bor i det. Och den som svär vid himlen, han svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den. (Matt. 23:16-22)

Ve er, ni skriftlärda och fariséer, ni hycklare som reser monument över profeterna och smyckar de rättfärdigas gravstenar och säger: Om vi hade levt på våra fäders tid skulle vi inte ha gjort oss medskyldiga till profeternas blod. Därmed visar ni själva att ni är söner till dem som mördade profeterna. Fortsätt som era fäder tills måttet är rågat. Ormar, huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till helvetet?

Därför skall jag sända er profeter, visa män och skriftlärda. Somliga av dem kommer ni att döda och korsfästa och andra kommer ni att piska i era synagogor och jaga från stad till stad. Så skall allt rättfärdigt blod som utgjutits här på jorden komma över er, allt ifrån den rättfärdige Abels blod till blodet från Sakarja, Berekjas son, som ni mördade mellan templet och altaret. Sannerligen, alltsammans skall detta släkte få svara för (Matt. 23:29-36)    

Så här säger Gamla Testamentet om kung Salomos avfall:

Men kung Salomo hade utom Faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade, moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hettitiskor, kvinnor av de folk om vilka HERREN hade sagt till Israels barn: I skolen icke inlåta eder med dem, och de få icke inlåta sig med eder; de skola förvisso eljest förleda edra hjärtan att avfalla till deras gudar. Till dessa höll sig Salomo och älskade dem.

Han hade sjuhundra furstliga gemåler och trehundra bihustrur. Dessa kvinnor förledde hans hjärta till avfall. Ja, när Salomo blev gammal, förledde kvinnorna hans hjärta att avfalla till andra gudar, så att hans hjärta icke förblev hängivet åt HERREN, hans Gud, såsom hans fader Davids hjärta hade varit.

Så kom Salomo att följa efter Astarte, sidoniernas gudinna, och Milkom, ammoniternas styggelse. Och Salomo gjorde vad ont var i HERRENS ögon och följde icke i allt efter HERREN, såsom hans fader David hade gjort.

Salomo byggde nämligen då en offerhöjd åt Kemos, moabiternas styggelse, på berget öster om Jerusalem, och likaså en åt Molok, Ammons barns styggelse. På samma sätt gjorde han för alla sina utländska kvinnor, så att de fingo tända offereld och frambära offer åt sina gudar.

Och HERREN blev vred på Salomo, därför att hans hjärta hade avfallit från HERREN, Israels Gud, som dock två gånger uppenbarat sig för honom, och som hade givit honom ett särskilt bud angående denna sak, att han icke skulle följa efter andra gudar, ett HERRENS bud som han icke hade hållit.

Därför sade HERREN till Salomo: Eftersom det är så med dig, och eftersom du icke har hållit det förbund och de stadgar som jag har givit dig, skall jag rycka riket ifrån dig och giva det åt din tjänare.

Men för din fader Davids skull vill jag icke göra detta i din tid; först ur din sons hand skall jag rycka det. Dock skall jag inte rycka hela riket ifrån honom utan en stam skall jag giva åt din son, för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull, som jag har utvalt (1. Kon. 11:1-13) Bibel 1917. 

Den kabbalistiska läran är också högt ärad bland häxor, djävulsdyrkare och andra ockulta sammanslutningar. Det är denna lära som Satan genom historien har använt sig av (använder sig av) för att få makten över mänskligheten och över världen.

Den kabbalistiska Messiastron bygger på att hela jorden måste bli fylld av mörker, anarki och moraliskt förfall. Allt som har det minsta spår av ordnad civilisation måste slås sönder eftersom det är först då som de kabbalistiska judarnas messias kan träda fram och återupprätta allt åt Israel igen, enligt den kabbalistiska ideologin.

Alla politiska rörelser har blivit till genom en religiös rörelse. Det gäller inte minst kommunismen. Varje politiker och det parti han tillhör, måste ha idealistiska idéer som kan användas för att vinna människor och få dem att ge av sin tid, sina pengar, och i extrema fall, sina liv.

Även om ett politiskt system (likt kommunismen) förnekar en existens av Gud, finner vi att det är religiösa tankar som ligger till bakgrund för dess existens.

Kommunismen som skapades av Karl Marx, vilken var av judisk börd, är djupt rotad i den kabbalistiska lärans ideologi. Varifrån tror ni att Karl Marx fick idén om att fullständigt slå sönder samhällena, utrota familj och privatliv och ge staten all makt?

De judiska rabbinerna har från fångenskapen i Babylon uppmanat det judiska folket att läsa och studera Talmuden istället för bibelns Gamla Testamente. På så sätt har det blivit möjligt för dem att acceptera skrifterna som utgör Kabbalan.

Begrepp som ont och gott samt helighet och synd, existerar inte för de judar som har gått över till den kabbalistiska tron. Man talar istället om att världen går igenom olika utvecklingsstadier. Det första stadiet var innan Adam och Eva syndade. Då regerade “Livets träd” och helighet, rättfärdighet och godhet rådde i hela världen.

När Adam och Eva åt av den förbjudna frukten, “Kunskapens träd”, förändrades det andliga klimatet på jorden och nu är det “Kunskapens träd” som regerar. Det goda existerar parallellt med det onda, det tillåtna tillsammans med det förbjudna, levande människor tillsammans med döda och det gudomliga tillsammans med det demoniska.

Lagen (de fem moseböckerna) kan anpassas till goda såväl som till onda makter. Det finns inga slutgiltiga tolkningar av Guds ord. Varje tolkning måste anpassas till den situation som just då existerar i världen enligt den kabbalistiska tron.

Kan det innebära något annat än att om Lagen, Guds ord, är i vägen för den situation som råder (i vägen för de som styr och äger världen, den situation de har bestämt skall råda) så är det inte fel att anpassa lagen (Guds lag) till de onda makterna om det är smidigare?

Är det inte just detta man från maktens håll har gjort och gör (se ovan vad Satan “världens herre” säger? Hur många människor är det inte som lyder Satans uppmaning om att bryta mot de bud Gud vill skall gälla (för att människor skall kunna leva tillsammans på bästa sätt) och begår den ena synden efter den andra?

Enligt den kabbalistiska läran har synden förlorat sin makt över människan. Det finns inget behov av frälsning.

Den messias som kabbalisterna väntar på behöver sålunda inte vara en rättfärdig man. Hans enda uppgift är att föra tillbaka alla judar som har blivit kringspridda över hela jorden till Israel och upprätta en stark Israelisk stat som blir stark nog att dominera hela världen. Denna man kommer att vara den Antikrist som bibeln talar om. 

Djävulen segrar aldrig ensam

Publicerad 2014-02-21 18:44:00 i Satans synagoga,

Djävulen kan, som vi såg i föregående artikel, segra tillfälligt över Guds folk med hjälp av höga militärer, politiker, ett stort antal statspräster, jurister, domare, polismästare, tulltjänstemän (med flera) vilka är tillsatta och avlönade av folket (i en demokrati) för att värna sanningen och försvara landet, men som istället väljer att arbeta för mammon och för Satans system (Antikrists tillkommelse) genom att förråda folket i utbyte mot höga löner, status, förmåner och andra privilegier.

“Men de som vilja bliva rika, de råka in i frestelser och snaror och hemfalla åt många dåraktiga och skadliga begärelser, som sänka människorna ned i fördärv och undergång. Ty penningbegäret är en rot till allt ont; och somliga hava så låtit sig drivas därav, att de hava villats bort ifrån tron och därigenom tillskyndat sig själva många kval” (1. Tim 6: 9-10)

Deras arbetsgivare är världsregeringen och Sions Äldste (en liten Kabbalistisk elit som kontrollerar världsekonomin och äger samt styr alla banker och multinationella företag) vilka verkar inom den sionistiska rörelsen som Teodor Herzl startade i slutet av 1800 talet. Sion vises protokoll beskriver i detalj hur de har gått till väga för att kunna lägga världsekonomin (guldet) under sig och med det få makt över alla folk.

Det är Sionister, Kabbalister, Talmudtroende, Frimurare, Tempelriddare och andra ockulta (hemliga) ordnar och sällskap som kommer att lyfta fram den Antikrist bibeln talar om och som när kontanterna är borta (inom de närmsta åren) kommer att driva igenom chip - märkning av alla människor.

“Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal” (Upp. 13:16-17)

De som då accepterar chipet eller vilddjurets märke visar med det sin lojalitet till djävulen, det antikristliga systemet och till de människor som djävulen använder för att kunna förstöra Guds skapelse på jorden.

När sanningen är på väg att uppdagas och väckelse bryter ut i de kristna leden är det inte så konstig om mörkrets furste blir både livrädd och hysterisk. Omgående sammankallar han sina styrkor på jorden och dessa går sedan i skydd av mörkret och de onda andemakterna till skoningslös attack mot dem som vågar säga sanningen och som befinner sig i ljuset.

“Och haven ingen delaktighet i mörkrets gärningar, som icke giva någon frukt, utan avslöjen dem fast mer. Vad av sådana människor i hemlighet förövas, därom är det skamligt till och med att tala; men alltsammans bliver uppenbart, när det avslöjas genom ljuset. Ty varhelst  något bliver uppenbart, där är ljus” (Ef. 5:11-13)

Vi kan efter att ha läst pastor John S Torells berättelse i föregående artikel (länken nederst) förstå att mörkrets människor trots sin kristna fasad (det svenska frimureriet sägs vila på kristen grund), inte drar sig för att förstöra enskilda kristna, kristna organisationer och väckelser som är från Gud. Lögn, förtal, död och förstörelse är deras Herres (djävulens) verk så varför skulle det  inte vara deras verk.

“Och detta är icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel. Det är då icke något märkligt, om jämväl hans tjänare så förskapa sig, att de likna rättfärdighetens tjänare. Men deras ände skall svara emot deras gärningar” (2. Kor: 14-15)

Och så här säger vår Herre Jesus Kristus:

Jesus svarade dem: vore Gud eder fader, så älskaden I ju mig, ty från Gud har jag utgått, och från honom är jag kommen. Ja, jag har icke kommit av mig själv, utan det är han som har sänt mig. Varför fatten då I icke vad jag talar? Jo, därför att I icken stån ut med att höra på mitt ord.

I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen I göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanning står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

Men mig tron I icke, just därför att jag talar sanning. Vilken av eder kan överbevisa mig om någon synd? Om jag alltså talar sanning, varför tron i mig då icke? Den som är av Gud, han lyssnar till Guds ord; och det är därför att I icke ären av Gud som I icke lyssnen därtill (Joh. 8:42-47)

Kabbalisterna och de Talmudtroende kallade inte Jesus för antisemit, rasist, nazist eller judehatare för att han kritiserade de avfälliga judarna som hade börjat dyrka avgudar och “den gamle ormen”. Dessa benämningar fanns inte då och dessutom var Jesus själv jude. Däremot använde man andra skällsord som till exempel trollkarl och lögnare om vi väljer att använda oss av de minst grövsta.

Vad många av dagens kristna inte kan eller vill se är att djävulen (och hans medarbetare) när han insåg att det inte gick att utrota kristendomen och de kristna (de blev bara fler och fler) i sin listighet byggde upp sitt rike gömt i judendomen som idag försvaras av nästan alla kristna präster, pastorer, ledare och deras församlingar.

“Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött  och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna” (Ef. 6: 10-12)

Dessa församlingar som i sin iver att vara världsregeringen och Sions Äldste till lags, då de kristna prästerna, pastorerna och ledarna annars kan bli petade från sina tjänster och förlora sitt levebröd, har helt glömt bort sitt uppdrag som är att sprida bibelns sanningar och inte minst upplysa varje kristen om att det inte går att tjäna två herrar samtidigt.

Varje kristen måste välja mellan att tjäna Gud (kärleken, medmänskligheten och skaparen av allt) eller mamon (världens giriga och korrupta system) som tillhör djävulen.

“Ingen kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och Mamon” ( Matt. 6:24)

Att stöta sig med dem de tror (intalar sig) är Guds utvalda folk (alla judar även om de inte tror på Gud eller Kristus eller aktivt arbetar för kristendomens avskaffande) verkar för dem vara lika med att stöta sig med Herren själv.

Kritik mot staten Israel bemöts nästan alltid med avsky från kristet håll trots att denna stat inte har något stöd i bibeln. De flesta församlingar stödjer öppet den politiska och rasistiska ideologin Sionismen samtidigt som de stödjer den avfälliga romersk katolska kyrkan (i vilken påven ses som Guds ställföreträdare på jorden trots att ingen människa kan vara Guds ställföreträdare på jorden enligt bibeln) vilken djävulen har använt genom historien som ett stöd för att driva igenom sina illdåd mot människor.

Alla som kritiserar världsregeringen samt Sions Äldste (kabbalisterna) för deras allt mer upptrappade övergrepp mot mänskligheten (ekonomiskt, socialt, andligt, religiöst) och för att de har nästlat sig in bland de på Abrahams Gud troende judarna (Abrahams Gud är även de kristnas Gud), är en ondskefull antisemit även enligt dem som kallar sig kristna.

Om de hade läst bibeln bättre så skulle de förstå att även Jesus som var jude och apostlarna som också var judar, hade stora problem med de falska judarna, fariséerna och de som följde Talmud (de äldstes stadgar)

http://experimentlandet.blogg.se/2014/january/det-fariseiska-partiet-och-antikrists-system.html

Under lång tid har vanliga människor blivit förtryckta, bedragna och utnyttjade genom att man har undanhållit dem nödvändig kunskap inom olika områden och uppmuntrat ondskan. Den stora massan som världsregeringen och Sions Äldste kallar “värdelösa ätare” har bara fått den kunskap de behöver för att kunna tjäna dem samt den grupp som har fått kunskap och utbildning men som inte använder sig av kunskapen och utbildningen för att tjäna mänskligheten och Gud utan för att tjäna pengar och de ovan nämnda.

Den ekonom, journalist, präst, pastor eller samhällsvetare som ifrågasätter varför världsregeringen och Sions Äldste trycker upp pengar från tomma intet och sedan lånar ut dem mot ränta vilket gör att de (då de äger bankerna) bara blir rikare och rikare medan alla andra hamnar i skuld och blir fattigare och fattigare, kan knappast göra någon karriär inom sitt område. Han får vara glad om han får något jobb alls. Snart får han vara glad om han får lov att existera.

För att kunna leva ett ekonomiskt bra liv i denna världen tvingas människor som har fått kunskap att hålla inne med kunskapen och att upplyfta lögnen om inte kunskapen ger världsregeringen och Sions Äldste (ett relativt litet antal personer) någon vinning.

Ställ er frågan vad som händer med människorna, med samhällena och med världen när de som har kunskap och makt att ifrågasätta orättfärdigheten, håller tyst eller låter sig tystas av pengar, privilegier och förmåner. På vilket sätt påverkar det oss och hur kommer det att påverka de kommande generationerna? Hur länge går det att bygga på en lögn innan allt rasar samman?

Här kan ni läsa om varför det ser ut som det gör i Ukraina just nu. Något som media tycks ha missat i vanlig ordning.

http://iamthewitness.com/Ukraine.html

Efter att denna artikel skrevs har vi på bloggen fått veta att John S Torell ägnar sig åt demonutdrivning (deliverance) på ett icke bibliskt sätt och det är inget som vi ställer oss bakom.

 

Djävulen slår till

Publicerad 2014-02-19 10:04:00 i Satans synagoga,

Denna artikel är en fortsättning av föregående artikel

Pastor Kjell Sjöberg som redan i början av 1980 talet förstod att hemligheten till världsregeringen ligger gömd i den judiska kabbalan, fick tag på fyra böcker skrivna av den judiske professorn Gershom Scholem som var ledaren för den Kabbalistiska fakulteten vid Hebrew university i Jerusalem.

Resultatet blev en kortfattad artikel och senare en bok som skrevs under sommaren 1982 med titeln “Låt varna er”, där han angriper frimurare, tempelriddare och andra ockulta läror som baserar sin tro på Kabbalan. Innan boken gavs ut tvingade förlaget Kjell att ta bort många sidor som de ansåg vara för farliga.

Med dessa nya källor till sitt förfogande reviderade Pastor John S Torell sin bok “Bibelns budskap i de yttersta dagarna” och Kjells artikel kom med. Tusentals böcker trycktes upp och såldes på möten i olika församlingar runt om i Sverige (från Skåne till Skellefteå) under sommaren 1983.

En väckelsens eld började brinna och Kjell samt John S Torell med flera, spred budskapet om det kommande antikristliga riket, samtidigt som böcker och kasetter med inspelade predikningar, såldes i hela norden med stora annonser i tidningarna Dagen och Hemmets vän.

Kjell Sjöberg öppnade sin organisation “Förbedjarna” (en stark grupp av bönekämpar) för John S Torell och i sitt månadsbrev skrev han om hans bok och uppmuntrade förbedjarna att köpa den. Beställningar kom in i tusentals via postgirot och det stora lager av böcker som hade tryckts i USA, smälte ner till några hundra.

Väckelsens eld tändes var än mötena ägde rum men efter några veckor hade djävulen mobiliserat sina styrkor. Angreppet leddes av den judiske överrabbinen i Stockholm Morton Narrowe samt av den svenska statsprästen och “stolta” sionisten Göran Larsson som var chef för den svenska statskyrkan i Jerusalem och som har fått flera utmärkelser av den Israeliska staten.

Den svenska (“kristna”? ) statsprästen Göran Larsson begärde ett möte med den Israeliska statsministern som då var Menachen Begin och diskuterade John S Torells bok med honom.

Frimurarna (vars lära baserar sig på den judiska Kabbalan) var på väg att avslöjas när en mur (var det ett Guds ingripande) rasade ner på deras högkvarter i Stockholm under ett vägarbete 1985 och en arbetare, märkligt nog en medlem i Kjells Sjöbergs församling, tog kort på en massa inmurade dödsskallar. Inte ett tiotal eller ett hundratal utan flera tusen.  

Det blev förstås uppståndelse och folk undrade var likdelarna kom ifrån. Bilderna publicerades i Aftonbladet på helsida med stora rubriker. Frimurarna kunde inte förklara varför man hade tagit flera tusen människoskallar och murat in dem i väggarna i sitt högkvarter.

Göran Skytte, då skribent på Aftonbladet, fick fram ett medlemsregister och publicerade namnen på de svenska frimurarna  där det fanns höga militärer, politiker, mer än 500 statspräster, jurister, domare, polismästare, tulltjänstemän med mera.

Frimurarna diskuterades i hela Sverige och tidningarna skrev om dem i alla delar av landet. Insändare mot frimurarna från vanliga människor fanns med i varenda tidning och flera personer som hade hoppat av ställde upp på intervjuer och talade om vilka hemska eder man hade tvingat dem till att svära.

Frimurarnas och tempelriddarnas överlevnad stod på spel när ett mord som skulle skaka om Sverige ordentligt inträffade. Det var mordet på statsminister Olof Palme vilket ännu inte har fått sin lösning. Allas blickar riktades nu mot detta mord och frimurarna föll i glömska.

Läs hela artikeln här:
http://www.eaec-se.org/articles/Torell/StatenIsraelJudiska.htm
 
Efter att denna artikel skrevs har vi på bloggen fått veta att John S Torell ägnar sig åt demonutdrivning (deliverance) på ett icke bibliskt sätt och det är inget som vi ställer oss bakom.
 
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik