Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Avfallets kyrka

Publicerad 2012-08-16 10:39:00 i

Inom kristenheten har den romersk katolska kyrkan med påven som överhuvud en framträdande ställning i världen. Detta trots att RKK genom århundradena har gjort enorma avsteg från den apostoliska tron, där hörnstenen är Jesus Kristus, och samtidigt utvecklats till ett skrämmande politiskt system som gör anspråk på religiös och världslig makt.

RKK: s katekes Paragraf nummer 882

Påven, biskop av Rom och Petrus efterträdare, “är den ständiga och synliga principen och grundvalen för enheten mellan de många biskoparna och de troende”. - “I kraft av sitt uppdrag som Kristi ställföreträdare och hela kyrkans herde har biskopen av Rom nämligen den fulla, högsta och universella makten över kyrkan och kan alltid utöva den fritt.”

Att påstå sig vara Kristus ställföreträdare är hädelse. Ingen mänsklig varelse kan ta Jesus Kristus plats på jorden utan det är hjälparen, den helige ande som verkar i Jesus ställe. Den leder människan in i hela sanningen i Jesus Kristus och föder henne genom Jesus till ett nytt liv.

Jesus förklarar i sitt avskedstal till lärjungarna:

“Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er” (Joh 14: 16-17)

När kyrkan underställde sig kejsar Konstantins beskydd år 313 förenade den sig med den statliga makten och började göra kompromisser för sitt världsliga anseendes skull. Resultatet blev att man övergav den apostoliska kyrkans grundsatser som bygger på Jesus lära för att istället bli delaktig i den världsliga makten.

Därefter har kyrkan fungerat som ett förtryckets instrument under olika tidsepoker.

Inkvisitionen som startade under påven Innocentius III är ett exempel på hur “så kallade” kristna med hjälp av romersk katolska kyrkans världsliga makt, har utnyttjat kristendomens namn och Kristus för att utföra de mest bestialiska gärningar. Något som Jesus, apostlarna och de första kristna församlingarna aldrig skulle ha ställt upp på.

“Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej , om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa mot dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom“. (Matt. 5: 39-41)

“Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er;” (Matt. 5:44)

Under sexhundra år gav Rom instruktioner till präster och biskopar om hur man skulle utföra tortyr och andra vidrigheter på människor. Det var den civila rätten som gjorde detta möjligt. Politiska förbindelser och allianser med galna kejsare samt andra makthavare var en följd av att äregirigt vilja behärska världen och är så än i dag.

Code of Catholic Law - Canon 752

“Det krävs en religiös underkastelse av både intellekt och av vilja till varje lära som påven och hans biskopar bestämmer, de representerar det sanna domarsätet och förklarar de saker som gäller både när det gäller tro och moral även om de inte menar att proklamera läran genom någon definitiv handling. Kristi trofasta skall därför försäkra sig om att undvika vad som inte är i överensstämmande med deras lära“.

Inom den katolska kyrkan är bikten en effektiv metod att kontrollera folket. Katolikerna tror att om de döljer någon synd och inte talar om allt för sin biktfader så kan de inte få förlåtelse utan går evigt förlorade. Detta är lögn eftersom kyrkan eller någon människa inte har någon makt att förlåta synder. Det har bara Gud.

“Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet” (1 Joh. 1:9)

“Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen för alla, vittnesbördet när tiden var inne” (1 Tim. 2:5-6)

Frälsningen är en gåva som Gud ger av nåd utan att vi har förtjänat den. När Jesus dog på korset beredde han en väg till Gud för människor.

“Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till“ (Ef. 2:8-10)

Jesus som är både människa och Gud fick sin mänskliga natur genom sin moder Maria och sin gudomliga natur från Gud (sin fader). Det står ingenting i bibeln om att människan kan nå frälsning genom att be till jungfru Maria (Jesus mor) eller att Maria skulle vara gudomlig (Guds moder) för att hon födde Jesus vilket katolicismen lär ut. Däremot står det att Maria var gift med Josef och att Jesus hade både bröder och systrar vilket gör henne till en jordisk mor (människa). (Matt. 13:55-56)

Tanken att påven var aposteln Petrus efterträdare introducerades redan på fyrahundratalet och Petrus sägs ha varit Romersk katolska kyrkans förste biskop (trots att kyrkan inte fanns på den tiden). Det är förbjudet för katolska biskopar att gifta sig men i bibeln står det att Jesus botade aposteln Petrus svärmor som låg sjuk i feber vilket måste ha inneburit att han var gift. (Matt. 8:14-15).

Läran om skärselden, nattvardsdogmen att brödet förvandlas till Kristi fysiska kropp som äts upp gång på gång (kannibalism), fastan på fredagar och fastan före påsk, mässan som ett offer, avlat - syndernas förlåtelse började säljas, är fler exempel på tidiga och senare avsteg från den apostoliska tron.

RKK lär även att man ska ha gemenskap med de döda och tillbe kors, helgonbilder samt reliker vilket hör till ockultismen.

RKK:s Katekes paragraf 958

Gemenskapen med de avlidna. “Pilgrimskyrkan är starkt medveten om denna gemenskap med hela Jesu Kristi mystiska kropp. Från kristendomens äldsta tid har hon hållit minnet av de döda i stor vördnad. Hon har också burit fram böner för dem, eftersom det är en helig och from tanke att be för de döda så att de skall befrias från synd. Vår bön för dem kan inte bara hjälpa dem utan också göra deras förbön för oss verksam”.

Så här säger Jesus om falska läror och mänskliga traditioner:

“Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus" (Kol 2:8)

Idag arbetar Romersk katolska kyrkan frenetiskt med att binda alla världens kyrkor till sig. De ska fås till att underordna sig en framtida “världsomspännande superkyrka” vars ledare kommer att vara påven.

Olika samfund och i förlängningen religioner ska blandas ihop (synkretism) eftersom tanken är att det slutligen ska finnas en enda religion i världen. På samma sätt ska det finnas en enda nation (utsuddade gränser), en enda ekonomi och en enda vilja när centraliseringen av makten är total och ett fåtal individet styr över alla andra ekonomiskt, andligt och socialt.

Ett dokument som går under namnet Charta Oecumenica talar om hur olika samfund och kyrkor ska närma sig den maktfullkomliga RKK som i uppenbarelseboken kallas den stora skökan och som kommit till genom religiös otukt, en sammanblandning mellan Guds ord och onda andars läror.

“Ty för hennes otukts skull har alla folk fått dricka vredens vin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes makt och lyx” (Upp. 18:3)

Här följer några utdrag från Charta Oecumenica:

Vi förbinder oss:

att samråda och träffa överenskommelser med de andra kyrkorna om våra initiativ till evangelisation, för att undvika såväl skadlig konkurrens som risken för förnyad splittring, att tillerkänna varje människa friheten att utifrån sitt eget samvete välja religiös och kyrklig tillhörighet . Ingen får drivas till att konvertera genom moralisk påtryckning eller materiella fördelar. Ingen som av fri vilja konverterar får heller hindras att göra så.

Vad man menar (inbäddat i vackra ord) är att de olika mindre kyrkorna och samfunden måste samråda med RKK (som är överlägsen när det gäller religiös och politisk makt i världen) innan de tar initiativ till evangelisation eller överenskommelser med andra kyrkor. Deras frihet begränsas därmed starkt.

att gå varandra tillmötes:

Det är viktigt att erkänna de olika kristna traditionernas andliga gåvor, att lära av varandra och så låta sig berikas.

Katolska kyrkan (den stora skökan) vill att andra kyrkor och församlingar ska erkänna deras grova avsteg från den apostoliska tron/Jesus lära som skrivits om ovan. De ser traditionen som en fortsatt uppenbarelse från Gud.

Vi förbinder oss:

att övervinna självtillräcklighet och undanröja fördomar, att söka möten med varandra och finnas till för varandra, att främja ekumenisk öppenhet och samarbete kring kristen undervisning, teologisk utbildning, fortbildning och forskning.

Det låter kanske fint men vad katolska kyrkan menar med att undanröja självtillräcklighet och fördomar är att öppna upp för ännu mer irrläror med avfall från den sanna kristna tron som resultat. Man vill kunna bjuda in schamaner, gurus och newage förespråkare för att skynda på den sanna kristendomens undergång (Jesus lära) och bana väg för antikrist (satan). Det är lättare att ta kontrollen över kyrkorna med den makt (politiska och andliga) man har inom RKK om mångfald (kaos) skapas först.

Så här gör man också inom politiken när det gäller mångkultur. Mångkulturen framställs allt igenom som något gott och som snälla människor är för (borde vara för), men leder dessvärre till att kulturer på sikt utplånas.

För att kunna skapa en världskultur, en världsreligion, en världsekonomi, ja rent av en ny världsordning måste först många kulturer, religioner och ekonomier blandas ihop. EMU är ett exempel när det gäller Europa och ekonomi.

I ihop- blandningen sker kompromisser ständigt och kulturella samt religiösa särdrag försvinner successivt tills det inte återstår något kvar av den forna kulturen/religionen. När detta pågått tillräckligt länge finns det slutligen bara en enda kultur/religion/ekonomi/vilja (mänsklig vilja och strävan) kvar.

De styrande i världen vet att människor utan historia eller traditioner (något som för dem samman och som de kan binda upp sina samhällen på) är sårbara och mycket lätta att kontrollera.

att handla - tillsammans

Vi rekommenderar att det skapas och upprätthålles bi- och multilaterala organ för ekumeniskt samarbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Det kallas samarbete men vad man är ute efter är att centralisera den religiösa makten och få med alla församlingar och kyrkor i kyrkornas världsråd som de sedan ska underordna sig. Vad enskilda församlingar, kyrkor och deras medlemmar har för åsikter i olika frågor blir efter det oväsentligt när deras rätt att fatta beslut (som rör dem) lämnas över till kyrkornas världsråd och ett litet antal personer.

Det kan jämföras med EU på det politiska planet. Vad enskilda EU länder eller enskilda individer i de olika länderna anser om det ena, det andra eller det tredje, struntar EU fullständigt i om det går emot EU. EU,s lagar gäller alla länder och medborgare som accepterat att ingå i samarbetet. Även i EU styr som bekant en liten klick miljontals människor.

Falska lärare och profeter

Publicerad 2012-08-07 10:54:38 i

Ingen regering, ingen kyrka eller politiskt parti, har någonsin förintat minoriteter eller motståndare utan att majoriteten av medborgarna har givit sitt stöd. Av detta kan vi dra slutsatsen att det inte är onda diktatorer som bör fruktas utan massan bestående av många (helt vanliga) enskilda individer som av rädsla eller okunnighet handlar mot sin inre övertygelse under försäkran om att de verkar i det godas tjänst.

Att döda i krig för att uppnå fred är fullt legitimt (även bland makthavare som kallar sig kristna) och de flesta människor reflekterar inte ens över om krig verkligen kan ge fred (oavsett vad det är för slags krig) eller om grunden istället läggs för fortsatt krig. De har blivit hypnotiserade av auktoriteter och falska lärare/ profeter inom olika samhällsområden vilka har lyckats få dem att överge kärleken till sanningen.

“Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet - de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen” (2 Tess 2:9-11).

Sanningens motsats är lögnen och en lögn kan ibland framställas som om det vore en sanning. En av de värsta lögnerna som prackats på mänskligheten är lögnen om den politiska friheten, liberalismen,

Utåt sett ger liberalismen sken av att verka för individens demokratiska och suveräna rätt men i själva verket sker det motsatta. Liberalismen och dess anhängare arbetar för att desarmera individuell samt nationell frihet och suveränitet. EU är ett av verktygen för de “frihetsälskande” liberalerna.

Liberalismen är kapitalismens, kommunismens, nationalismens och fascismens fader. Det som brukar kallas vänster eller höger har samma ursprung och kommer från forntidens materialism i faraonernas och slavsamhällenas Egypten. Med liberalismens framåtskridande har den luciferska läran som sprids av falska lärare och profeter fått ett allt starkare fäste och det som kallas utveckling (materiell) har samtidigt blivit en avveckling (andlig) av människan. En återgång till hednisk tid.

Individens frihet liksom nationernas frihet, reduceras oupphörligt trots att vi får lära oss att frihet råder, vi är födda till frihet, frihet över gränserna, frihet högt och lågt, vi alla är och kan allt vi vill för vi är fria, vi är gudomliga i frihet och utan synd, det finns ingen synd, sanningen finns som en naturlig del inom alla då vi är fria, vi kan tillbe oss själva, varandra och hela skapelsen.

Om vi inte upplever oss som fullkomliga gudavarelser (som självklart är fria) så kan vi genomgå olika steg inom frimurarordnarna, gå kurser i självutveckling (new age) mot gudaskapet, köpa viss litteratur som talar om för oss hur vi blir våra egna gudar och finner superguden inom oss.

Lucifers (satans) lära har olika ansikten men inom den globala andligheten är budskapet detsamma. “Alla människor kan bli gudar (gudomliga)”, “du har all sanning inom dig“, “allt är Gud“, “himmelriket skall och kan byggas på jorden av människor genom upplysning och andlig utveckling“, “du skapar din tillvaro genom det du säger, tänker eller tror“ med mera.

Detta att jämföra med “alla kan bli fria”, “frihet råder“, “frihet att göra vad man vill, hur man vill, när man vill“, “vi är alla härligt fria” och så vidare vilket är liberalismens grundteser men ändock en lögn eftersom människan är född till syndare. Nu suckar säkert någon och tänker, ännu en fanatisk religiös galning. Men med syndare menar jag född att naturligt vända sig från och inte till Gud. Konsekvensen av detta blir överträdelser av såväl mänskliga som gudomliga lagar vilket gör satan nöjd.

Så här beskriver Jesus satan (Lucifer) när han talar till sitt eget folk:

“Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader. Men jag talar sanning, och därför tror ni mig inte” (Joh. 8:44-45).

Satan gör sig till ljusets ängel och använder sig alltid av lögn/förfalskning för att dra människor till sig. Men det sker på ett listigt sätt och är svårt att upptäcka. Satan har nämligen sitt eget evangelium som verkar parallellt med det kristna evangeliet i världen och detta evangelium uppmuntrar inte (vilket man skulle kunna tro) till strid och krig utan poängterar enhet och fred, utbildning, kultivering samt vädjar till det bästa inom människan. FN är en organisation för den falska freden och enheten som världens ledare (länder) samlats kring.

Syftet är (som vi tror) inte att utrota krig, fattigdom och annat elände för då hade man gjort det för länge sedan. All världens samlade intelligens tillsammans med den tekniska utvecklingen som uppnåtts, hade lätt kunnat användas på ett konstruktivt sätt (enligt Guds vilja) istället som för idag på ett ytterst destruktivt sätt (enligt den ondes vilja), som leder till att enskilda människors frihet, den ekonomiska, sociala och inte minst andliga friheten inskränks i en snabb takt.

De lögnaktiga som håller liv i laglöshetens hemlighet så att laglöshetens människa (antikrist) tillslut ska kunna träda fram, använder ord som liberalism, fred och enhet med mera i syfte att föra mänskligheten bakom ljuset. Då de använder sig av olika slags media (som de själva äger) kan de arbeta över gränserna så att vanliga människor omöjligt kan kontrollera sanningshalten i det som rapporteras. Hur många lögner har inte serverats oss genom åren och hur har de inte påverkat individer och länder negativt när det gäller “frihet åt alla” inom liberalismen.

Den strävan och den förhoppning som de falska lärarna/ profeterna samt de lögnaktiga hyser, är att världen ska bli så angenäm som möjligt för den del av mänskligheten som ännu inte blivit fråntagna allt vad frihet heter genom fullständig social, ekonomisk och andlig förslavning. De kämpar för att göra Jesus Kristus och Guds närvaro i människors liv, överflödig och bortser helt från det faktum att människan till sin natur är en fallen varelse (vilket bevisats otaliga gånger). Att hennes enda hopp (alla människors hopp) ligger i att hon blir född på nytt.

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik