Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Regeringen anmäld för pågående folkmord

Publicerad 2017-06-09 04:34:00 i Mångkultur,

Anmälan om allvarlig brottslighet som faller under allmänt åtal

Det är i dag uppenbart att ett icke ringa antal individer på nyckelpositioner inom bl a statsförvaltning, media och inom landets politiska etablissemang, driver en agenda för syftet att helt eller delvis utrota Sveriges ursprungsbefolkning – de etniska svenskarna.

Ett av de tillämpliga lagrummen:

För folkmord döms den som … påtvingar medlemmar av folkgruppen levnadsvillkor som är ägnade att medföra att folkgruppen helt eller delvis förintas.

Omfattningen och hastigheten på processen bekräftas av SCB För tjugo år sedan hade Sverige en befolkning om 8 miljoner. I dag är siffran över 10. Av dessa är knappt två miljoner födda utomlands. År 2060 tror Statistiska Centralbyrån att Sverige kommer att ha över 13 miljoner invånare.

Av dessa kommer ursprungsbefolkningen, de etniska svenskarna, att ha reducerats till en utsatt minoritet i ett land som tidigare var deras men som redan i dag har börjat förändras bortom igenkännlighet.

Den dominanta delen av ”Sveriges” invånare kommer då att utgöras av ickeeuropeer härstammande från misslyckade och dysfunktionella stater med djupt rotade sedvanor av våld och förtryck.

Det pågående folkmordet på svenskarna i deras eget land är ett de facto krig som förs på bl a följande fronter:

En statsförvaltning som infiltrerats av zionistiska intressen som möjliggör och driver folkmordet genom att påtvinga etniska svenskar levnadsvillkor och förföljelse som i lagens mening utgör folkmordspolitik.

En massmedia ägd och kontrollerad av zionistiska intressen som förföljer individer som i det publika rummet påpekar det pågående folkmordet.

Internationella finansspekulanter som i MENA-regionen rekryterar och organiserar miljontals med människor som man förmår att börja marschera mot Europa och Sverige med förevändningen att där söka asyl – grupper vars närvaro direkt från ankomsten accelererar undergången av Sverige och Europa.

Den dokumenterade förekomsten av den s k Kalergiplanen: projektet att genomföra ett folkmord inte bara på etniska svenskar, utan ursprungsbefolkningar i hela Europa.

I fall åklagarkammaren är tvekande inför möjligheterna att ingripa mot individer som under täckmantel av titlar såsom statsråd, riksdagsledamot, folkvald, tjänsteman, eller representant för olika NGO:s, erinras om att Sverige står bakom FN-konventionen om R2P: Right to Protect – rättigheten för utomstående att ingripa mot andra länder för syftet att skydda dessas civilbefolkningar.

I fallet med Sverige i skrivande stund: att stoppa det pågående folkmordet på landets ursprungsbefolkning.

Skälen för åklagarkammaren att agera kan vara fler.

Om situationen av Sveriges grannländer börjar upplevas som ett hot mot deras egna intressen eller existenser – kanske t o m ett hot mot internationell fred och säkerhet – kan dessa, under åberopande av R2P-principen, välja att militärt ingripa mot den svenska statsledningen för syftet att stoppa det pågående folkmordet på etniska svenskar.

Vi överlåter åt åklagarkammaren att besluta vad som är bäst: att Sverige löser problemet internt, eller att främmande makt gör det vid ett humanitärt ingripande – ett företag som av nödvändiga skäl kommer att ha en militär dimension.

Vi avrundar med att erinra om konceptet av ”utvidgat gärningsmannaskap”, vilket i klartext betyder att om åklagarkammaren, nu när den gjorts medveten om det pågående folkmordet, inte agerar för att stoppa detta, själv blir ansvarig för brottet såsom gärningsman.

Högaktningsfullt,

=== English text ===

Report on serious offences subject to public prosecution

It is today apparent that a number of individuals in key positions inside Sweden’s government administration, media and in the country’s political establishment, are hard at work for the purpose of completely or partially exterminating the indigenous people of Sweden: ethnic Swedes.

One of the applicable laws:

Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or part.

The scope and speed of the process is confirmed by the government itself: Twenty years ago, Sweden had a population of 8 million. Today, the figure is over 10. Of these, just over two million were born in a foreign country. By 2060, the government estimates that Sweden will have more than 13 million inhabitants.

Of these, the indigenous people – the ethnic Swedes, will have been reduced to a vulnerable minority in a country previously theirs, but which have already started to change beyond recognition.

The dominant part of those residing on the Eastern part of the Scandinavian Peninsula will then be non-Europeans, originating from failed and dysfunctional states with deeply rooted customs of violence and oppression.

The ongoing genocide of ethnic Swedes in their own country is a de facto war that is waged on i.a. the following fronts:

A government administration infiltrated by Zionist interests that enables and push the genocide agenda.

A media owned and controlled by Zionist interests that ostracises individuals who dare speak up against the ongoing genocide.

International financial speculators who, under the pretext of assisting asylum seekers, throughout the MENA region, recruit and organize millions of people to start marching against Europe and Sweden.

The documented existence of the so-called Kalergi plan: The project to carry out genocide not only on ethnic Swedes, but all indigenous peoples in Europe.

In case the prosecutor’s chamber hesitates regarding the prospect of arresting individuals operating under titles such as cabinet member, member of parliament, electoral representative, official or representative of various NGOs, it is now encouraged to recall that Sweden is supportive of the UN Convention on R2P: Right to Protect – the responsibility of third parties to intervene in other countries for the purpose of protecting civilian populations at risk.

In the case of Sweden at this time: to stop the ongoing genocide of the country’s indigenous people.

But there may be other reasons to why the prosecutor’s office need to take immediate action.

If Sweden’s neighbours begin to perceive the deteriorating situation as a threat to their own interests – perhaps even a threat to international peace and security – these countries can, under the R2P principle, choose to militarily intervene against the state of Sweden over its enormous failure not only to protect its own population, but actually driving an agenda of genocide against ethnic Swedes.

We leave it to the prosecution chamber to decide what is best: that Sweden solves the situation internally or that it remains passive, and through that invites foreign countries to launch a humanitarian intervention – an operation which for obvious reasons is likely to have a military dimension.

We conclude by reminding the prosecutor’s chamber of the legal concept of “expanded perpetrator ship”, which means that if the chamber, being aware of the ongoing genocide, does not act to stop it, itself becomes legally responsible for the crime as a perpetrator.

Yours sincerely,

Här kan du läsa mer och stödja anmälan:

http://blueshift.nu/regeringen-anmald-pagaende-folkmord/

 

Idiotin fortsätter i oförminskad takt

Publicerad 2017-05-18 15:53:00 i Mångkultur,

Nu handlar det om att till vilket pris som helst integrera (sysselsätta) alla de människor från när och fjärran som våra sinnesslöa och svenskfientliga landsförrädarpolitiker (myndigheter) har valt att släppa in i Sverige och som är oattraktiva på arbetsmarknaden och inte kan bidra med något annat än att skapa söndring, splittring och kaos samtidigt som de dränerar välfärdssystemet.

De indoktrinerade svenskarna får av dessa landsförrädare som går de kabbalistiska och Talmudtroende judarnas intressen tillmötes (de judar som äger och styr världsekonomin, Sveriges riksbank, massmedia, industrier med mera) lära sig att alla så kallade nyanlända ”flyktingar” är en stor tillgång för Sverige, ja rent av oumbärliga, och att de därför måste göra allt för att de skall känna sig hemmastadda och trivas i sitt nya land.

Ett land som skulle gå under illa kvickt om inte varenda lycksökare som har tagit sig hit får stanna kvar och åtnjuta gratis boende, bidrag, förmåner och privilegier på de svenska skattebetalarnas bekostnad samtidigt som landsförrädarna sätter folket i skuld till bankerna (till de satansdyrkande sionisterna/falska judarna) så att deras gemensamma agenda om ett mångkulturellt Sverige (Europa) skall kunna bestå och där slutligen en ny ras, den eurasiska negroida hybriden, kommer att uppstå genom rasblandning.

Detta har varit bestämt sedan början av nittonhundratalet.

Läs mer om den så kallade Kalergiplanen och om vilka som ligger bakom:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/eurasiska-negroida-hybrider-i-framtidens-europa.html

Genom att krossa fungerande samhällen/nationer (alla som är vakna kan se hur detta sker på ett allt mer öppet sätt i Sverige i och med den pågående massinvandringen av främmande folk och folkgrupper som skapar stora problem och kostnader) och allt som håller ett land och ett folk samman såsom en gemensam kultur och historia (språk, traditioner, seder och bruk, religion m.m) önskar man skapa en ny människa som det är lätt att styra och manipulera.

Denna slags människa är en historielös människa som har blivit berövad sin rätt att känna tillhörighet, delaktighet och att hon/han ingår i ett större sammanhang och har ett uppdrag/en uppgift att fylla. Hennes enda plikt är att konsumera. Därmed är det också en rotlös människa.

Människor som inte har några rötter (någon historia), något de kan relatera till eller identifiera sig med är perfekta offer för dagens psykopater/sociopater inom politiken, massmedia, myndigheter och kyrkor som styrs av Satan via Satans synagoga (ovannämnda satanister/sionister vilka äger och styr ekonomin och på grund av det varje enskild människa).

De är väl medvetna att om de skall kunna genomdriva sin agenda för världen som handlar om att förslava större delen av mänskligheten så måste de använda sig av hjärntvätt och få intet ont anande människor att förneka allt vad sanning och rätt heter samt att skuldsätta sig upp över öronen och detta helst frivilligt.

Om de inte vill skuldsätta sig frivilligt så ser psykopaterna/landsförrädarpolitikerna till att de skuldsätts mot sin vilja (verkar för sin egen undergång) genom att (som tidigare nämnts) ta lån i folkets namn för att bekosta massinvandringen och alla absurda projekt som syftar till att få de hitresta ockupanterna i sysselsättning.

De ensamkommande barnen varav de flesta har ljugit om sin ålder och som i själva verket är vuxna män, ömmar man särskilt för. Inte kan de driva runt dagarna i ända. De små måste ha sysselsättning och intressen fram tills att deras fruar och barn, föräldrar (syskon) eller andra anhöriga anländer som anhöriginvandrare.

Vad kan enligt satanisterna (de svenskfientliga landsförrädarna) vara bättre för ensamkommande unga män i krigför ålder från hela vida världen (mestadels från muslimska länder) än att få lära sig rida och att sköta om hästar i Sverige?

Då får ju de (dessa vinstlotter för Sverige) även en chans att lära sig svenska språket och inte minst en chans att få lära känna unga svenska tjejer (tonåringar) som gillar hästar och att rida och som håller till i stallen på fritiden.   

Som rubriken säger, idiotin fortsätter i oförminskad takt och idioterna blir tyvärr bara fler och fler. Normala människor säger som Kristina sa till Karl Oskar, ”Jag tyar inte mer Karl Oskar” men idioterna tyar hur mycket som helst och idiotin blir bara värre och värre och betalas via skattemedel.

Läs mer om detta idiotiska integrationsprojekt (en del av Kalergiplanen) som liksom alla andra lika idiotiska integrationsprojekt har slagit väl ut enligt de inblandade. Ve den/dem som säger något annat:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/godanyheter/a/Lzo9J/har-far-nyanlanda-lara-sig-svenska-i-stallet

Här är andra skattefinansierade integrationsprojekt som vi har skrivit om här på bloggen: 

http://experimentlandet.blogg.se/2016/july/svenska-barn-fa-betalt-for-att-umgas-med-vuxna-asylsokande.html

http://experimentlandet.blogg.se/2017/february/ytterligare-ett-integrationsprojekt-for-goteborgare-fodda-afrika-till-en-kostnad-av-32-miljoner.html

 

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik