Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

EU maffian stryper skeptiska debatter

Publicerad 2014-01-31 09:05:00 i

Jag har sedan ett tag tillbaka undrat varför det inte kommer in några kommentarer till de olika artiklarna här på bloggen trots att läsarantalet har ökat markant. Nu vet jag varför. Det beror på att kommentarerna stoppas på vägen av något eller någon.

Förmodligen är det EU och EU,s nyutbildade tjänstemän (avlönade av befolkningarna) som reagerar målinriktat och relevant men inte genom att tillhandahålla fakta och siffror eller genom att dekonstruera myter som det så vackert står i dokumentet nedan, utan helt enkelt genom att i “demokratisk ordning” hindra den fria debatten.

Det går ju inte att förneka att denna blogg innehåller en och annan artikel som riktar skarp kritik mot EU diktaturen och mot de fega krakar, så kallade tjänstemän, som medverkar till att förråda EU,s befolkningar, (framtida befolkningar) i utbyte mot höga livstidsförsörjningar och privilegier.

Dokumentet nedan förklarar på ett utmärkt sätt EU,s stora passion för demokrati och ett fritt meningsutbyte.
 
Europaparlamentet planerar att spendera en summa om 2 miljoner engelska pund som skall användas för att övervaka och identifiera EU skeptiska debatter på Internet under upptakten till EU valet i juni 2014.

Strategin kommer att baseras på allmänna övervakningsverktyg av opinionen, för att identifiera Internet baserade inlägg i sociala medier och bloggar som kan locka medias och medborgarnas intresse.

Enligt en konfidentiellt dokument ska särskild uppmärksamhet ägnas åt länder som har upplevt ett uppsving i EU skepsis.

Dokumentet fortsätter med att parlamentets institutionella kommunikatörer måste ha en förmåga att övervaka det offentliga samtalet och känslan på marken samt ha kapacitet att reagera snabbt på ett målinriktat och relevant sätt i syfte att påverka konversationen till exempel genom att tillhandahålla fakta och siffror samt dekonstruera myter.

Utbildningen av parlamentets tjänstemän ska påbörjas senare denna månad.

Lär mera här: 
 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/9845442/EU-to-set-up-euro-election-troll-patrol-to-tackle-Eurosceptic-surge.html
 
Ni som eventuellt har skickat kommentarer skall veta att jag inte har raderat ut dem utan att jag tacksamt tar emot kommentarer. Försök gärna igen!

Det fariseiska partiet och antikrists system

Publicerad 2014-01-29 09:09:00 i

Att det är något som pågår runt omkring oss och som inte är bra, börjar stå klart för de flesta även om det är svårt att sätta fingret på vad det är. Förvandlingen av samhället (till det sämre) sker på så många olika plan samtidigt och allt fler människor blir inblandade.

De flesta vill väl men på grund av bristande kunskaper samt brist på relevant och korrekt information från media och politiker vilka arbetar med och får betalt för att hålla dem informerade, kan de inte förstå vad som händer. De riktar sina frustrationer och besvikelser men också sin glädje och entusiasm åt fel håll eller åt alla håll när saker och ting förändras .  

Om de inte är renodlade ja sägare som ställer upp på precis allt som den korrumperade makteliten hittar på och som tack för det blir belönade med olika privilegier, oanständigt höga löner och i många fall ännu högre pensioner på livstid, så vänds frustrationerna gärna inåt och visar sig som självskadebeteenden, missbruk, depressioner, modlöshet samt annan destruktivitet, eller utåt och visar sig som ogrundat hat och förakt gentemot andra människor, mot oliktänkande och grupper.

Alla ofrälsta människor som drivs av köttets begär och vars lojalitet och kärlek står till världen och till allt som världen kan erbjuda (lojala människor, prylar, pengar, status, makt med mera), tillhör någon av dessa nämnda grupper eller pendlar mellan dem även om det finns gradskillnader beroende på personlighetstyp.

Oavsett vilken grupp den ofrälsta tillhör så är den delaktig i det förfall som breder ut sig i och med sitt aktiva eller passiva stöd och sin kärlek till världen.

Man skulle kunna säga att endast den första gruppen (i världslig mening, som det ser ut idag) kan använda sig av sin fria vilja då de har tillgång till den kunskap som behövs och inte minst en hel del makt. De är insatta i vad som händer inom ekonomin, politiken, EU, globaliseringen av världen med mera och är ofta högutbildade.

Denna så kallade elit har ett stort ansvar men tar inte sitt ansvar eftersom de inte använder sina kunskaper för världens bästa, för den samlade mänsklighetens och för planetens bästa utan för sina världsliga Herrars bästa. För satans och hans anhängares bästa vilka arbetar allt snabbare inom antikrists världsregering med att förstöra allt som Gud har skapat och som är gott.

De förkastar den kunskap de har eller som de skulle kunna få och hindrar andra från att nå den genom att uppmuntra undermålig undervisning av den för dem obetydliga massan. De verkar inte ha en aning om att de drar på sig Guds vrede genom att inte dela med sig av de kunskaper som de har fått av Gud (allas vår skapare som har skapat allt mellan himmel och jord ) för att hans plan med mänskligheten skall kunna gå i uppfyllelse.

Vi som läser bibeln känner igen detta från två grupper som Jesus och apostlarna ofta hamnade i konflikt med och som kallades fariséerna och de skriftlärda.

“Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som tillsluten himmelriket för människorna! Själva kommen I icke ditin, och dem som vilja komma dit tillstädjen I icke att komma in” (Matt. 23:13)

Idag är en farisé lika med en skrymtare (hycklare) och ingen vill bli kallad för farisé. Så har det inte alltid varit. Innan Jesus började att tillrättavisa fariséerna var det något fint. Fariséerna var stolta över att kallas fariséer och stolta över den stora kunskap de ansåg sig besitta. Men den kunskap de hade var inte rätt kunskap. 

Den som tror sig ha kunskap har ännu inte fått den rätta kunskapen(1 Kor. 8:2)  

Fariséerna var Israeler (judar) som hade avfallit från Gud och när Jesus vandrade på jorden hade dessa avfällingar organiserat sig och bildat ett parti. Det fariseiska partiet var ett religionsparti med uppgift att bekämpa verklig tro på Gud.

Saul av Tarsus (senare Paulus) var innan sitt dramatiska möte med Kristus (på vägen till Damaskus) och sin omvändelse, funktionär i deras (stora rådets) hemliga polis. De högsta ledarna kallades för “Sions Äldste” De tre andra partierna var Sadduceerna, Herodianerna och Esseenerna.

Hela gamla testamentet talar om män som stod upp för Gud och män som avföll till avgudadyrkan och till att dyrka och följa satan. Endast en liten del av Israels barn följde Herren och gjorde vad gott var.

I Jeremia kan vi läsa:

“Och Herren sade till mig: Jag vet huru Juda män och Jerusalems invånare hava sammansvurit sig. De hava vänt tillbaka till sina förfäders missgärningar, deras som icke ville höra mina ord. Själva hava de så följt efter andra gudar och tjänat dem. Ja, Israels hus och Juda hus hava brutit det förbund som jag slöt med deras fäder” (Jer. 11:9-10)

Och i Hesekiel:

“Och Herrens ord kom till mig; han sade: Du människobarn, säg till dem:  Du är ett land som icke bliver renat, icke varder sköljt av regn på vredens dag.

De profeter som där finnas hava sammansvurit sig och blivit såsom rytande, rovgiriga lejon; de äta upp själar, de riva till sig gods och dyrbarheter och göra många till änkor därinne. Prästerna där våldföra min lag och ohelga mina heliga ting; de göra ingen åtskillnad mellan heligt och oheligt och undervisa icke om skillnaden mellan rent och orent. De tillsluta sina ögon för mina sabbater, och så bliver jag ohelgad mitt ibland dem.

Furstarna därinne äro såsom rovgiriga vargar; de utgjuta blod och förgöra själar för att skaffa sig vinning. De profeter som de hava tjäna dem såsom vitmenare; de skåda åt dem falska profetsyner och spå åt dem lögnaktiga spådomar; de säga: “Så säger Herren, Herren, och det fastän Herren icke har talat” (Hes. 22:23-28)

Den sataniska “världsregeringen” vilken får allt större makt över alla världens nationer, är en överlevande rest av det fariseiska partiet (Sions äldste) Deras stadgar och traditioner lever kvar än i dag i den heliga och för andra än judar hemliga skriften “Talmud” vars texter började skrivas ner under den babyloniska fångenskapen av Sions Äldste samt i den judiska Kabbalan (även den författad av avfälliga Israeliter).

Sedan fariséerna uppmanade romarna att korsfästa Jesus har deras mål varit att utrota kristendomen och Kristus efterföljare.

De insåg dock ganska tidigt att de inte klarade av att utrota de kristna och Kristus lära. De klarade helt enkelt inte av att utrota Gud. Gud och Guds ande bor ju i de kristna och av den anledningen blev de kristna bara fler och fler alltmedan fariséernas (Sions Äldstes) hat gentemot dessa växte. Satan (fariséerna och Sions Äldstes Herre) såg sig tvingad att ändra taktik.   

När aposteln Johannes fick en uppenbarelse från Gud cirka 90 efter Kristus, påpekade Jesus att det fanns en Satans synagoga. Detta var för att varna kristna som levde då och alla som skulle bli kristna i framtiden. Denna varning var given två gånger.

"Jag känner din bedrövelse och din fattigdom - dock, du är rik! - och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga" (Upp. 2:9)

"Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma att falla ned för dina fötter, och de skola förstå att jag har fått dig kär" (Upp. 3:9)

Man började att infiltrera kristenheten och skapade nya konkurrerande religioner samt hemliga ordnar (frimurarordnar) vars ledarskikt i dag står under världsregeringens (Sion Äldstes) styre. Världens makthavare, religiösa såväl som politiska, träffas tillsammans med representanter inom näringslivet (bankerna) i de hemliga organisationerna (frimurarordnarna) där de lägger upp planer för världen utan att allmänheten får vara med om att påverka. Bilderberggruppen är ett exempel på en odemokratisk organisation.

Alla religionskonflikter och politiska konflikter (politiska ideologier) de senaste århundradena är skapade av världsregeringen för att en liten grupp människor slutligen skall kunna lägga hela världen under sig.

De tjänar på att så många som möjligt dör i helt meningslösa och barbariska krig och dessa krig kommer att fortgå tillsammans med andra metoder (genmanipulerad och kemiskt besprutad mat, vacciner, allt skadligare läkemedel, urusel sjukvård och social omsorg, påtvingad fattigdom, strålning, ja listan kan göras hur lång som helst) i syfte att minska antalet människor på jorden.

Ingen har väl undgått mediernas proklamerande om att det finns för många människor på jorden. Vad de flesta däremot inte vet är att de av eliten kallas för värdelösa ätare. Då eliten inte har något behov av värdelösa ätare på grund av att den tekniska utvecklingen och den så kallade effektiviseringen har gjort en mycket stor del av mänskligheten överflödig inom produktionen (som de styr med järnhand), anser de att de har rätt att avgöra vilka som skall få leva eller dö samt hur de skall leva och vilka levnadsvillkor de skall ha om de inte döms till döden av dem.

Är du en ätare som inte har rätt att existera på denna jorden om du inte underkastar dig eliten (vars arbetsgivare är Satan) och börjar arbeta för världsregeringen med att dra in pengar till dess utbredande (till Satans rikes utbredande) och till den kommande diktatorn antikrist?

En  ätare som eliten kommer att kalla värdelös och göra sig av med när den inte längre behöver dig?

Eller är du en värdefull människa, ett Guds barn, som Gud har skapat av kärlek och till sin avbild? Till att tjäna Gud och Guds rike?  

Infiltrationen av kristendomen pågår än idag och kommer att pågå tills den kristna läran är helt oigenkännlig och majoriteten av de kristna har avfallit och börjat dyrka satan medvetet eller omedvetet.

Då kommer dagens fariséer (Sions Äldste), talmudister och kabbalister tillsammans med sina samarbetspartners inom de ockulta frimurarordnarna, new age, den avfälliga romersk katolska kyrkan och alla andra insynsskyddade organisationer (vilka arbetar med att avskaffa de etablerade religionerna, inte bara kristendomen) att kunna bygga upp en världskyrka (med djävulsdyrkan) och ge antikrist makten även över denna.

Förberedelsen av antikrists maktövertagande har pågått under en mycket lång tid och sker etappvis. Världsregeringen använder sig av en tillvänjningens strategi för att människor inte skall märka vad som är på gång.

Ett tecken på att man har lyckats med denna tillvänjningens strategi är att generation efter generation, villigt och utan några större protester, arbetar vidare med att bygga upp det antikristliga system som är det system ur vilket antikrist kommer att framträda och regera jorden genom.

Människor sover trots att de är vakna om de inte är bedövade av maktelitens propaganda, av “andra” droger (läkemedel, alkohol och knark) eller av falska profeter. Och de förstår inte varför de mår dåligt.

Många har prövat på olika religioner och politiska ideologier men hittar ändå inte vad de söker. När de gräver lite djupare upptäcker de att det inom alla rörelser och även inom de rörelser som säger sig vilja alla människors bästa, finns ledare som inte lever som de lär utan i många fall tvärtemot.

Frihet, rättvisa och solidaritet används som lockbete för att skrupelfria ledare (från höger till vänsterkanten) skall få makt genom de många som blir lurade av deras vackra ord och tomma fraser. Allt för att vinna världsliga fördelar för sig själva och sina närmaste.

Fariséerna som levde på Jesus tid var också kända för att säga mycket men inte göra något.

“Därför, allt vad de säga eder, det skolen I göra och hålla, men efter deras gärningar skolen I icke göra; ty de säga, men göra icke" (Matt. 23:3)

De ville också synas och bli upphöjda bland människor.

“Och alla sina gärningar göra de för att bliva sedda av människorna. De göra sina böneremsor breda och hörntofsarna på sina mantlar stora. De vilja gärna hava de främsta platserna vid gästabuden och sitta främst i synagogorna och vilja gärna bliva hälsade på torgen och av människorna kallas “rabbi“” (Matt. 23:5-7)

De var även noga med att det skulle se fint ut till det yttre (insidan kunde vara hur sjaskig som helst) och roffade åt sig.

“Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som gören det yttre av bägaren och fatet rent, medan de inuti äro fulla av vad I haven förvärvat genom rofferi och omättlig ondska” (Matt. 23:25)

“Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som ären lika vitmenade gravar, vilka väl utanpå synas prydliga, men inuti äro fulla av de dödas ben och allt slags orenlighet! Så synens ock I utvärtes för människorna rättfärdiga, men invärtes ären I fulla av skrymteri och orättfärdighet. Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som byggen upp profeternas gravar och pryden de rättfärdigas grifter och sägen: “Om vi hade levat på våra fäders tid, så skulle vi icke hava varit delaktiga med dem i profeternas blod“! Så vittnen I då om eder själva, att I ären barn av dem som dräpte profeterna. Nåväl, uppfyllen då I edra fäders mått. I ormar, I huggormars avföda, huru skullen I kunna söka undgå att dömas till Gehenna?” (Matt. 23:27-33)

I mörkret har dessa krafter verkat som en “laglöshetens hemlighet” sedan långt innan Jesus tid och korsfästelse, och det var på grund av den kritik Jesus riktade mot de avfälliga judarna (fariséerna) som han fick möta döden på korset. De avfälliga judarna tolererade inte att bli uppläxade av Jesus, Guds son, som ju själv var jude och väl insatt i de äldstes stadgar (Talmud) och den villolära som ligger till grund för den judiska kabbalan.

De kabbalistiska judarna tror att de kan skynda på messias tillkommande. Genom att förstöra allt som är gott, ta bort all moral och slå sönder nationerna (vilket är vad som sker idag) kan man hjälpa messias att komma tillbaka fortare. Men den messias de väntar på är som ni säkert förstår inte Jesus Kristus, de kristnas messias, utan en skoningslös diktator. Antikrist.

Gå inte i par med de otroende

Publicerad 2014-01-08 11:11:50 i Jesus,

“Gå inte i par med de otroende. Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa och vad har ljuset gemensamt med mörkret? Hur rimmar Kristus med Beliar, och vad förenar den troende med den otroende? Hur kan Guds tempel förlikas med avgudar? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Därför säger Herren: Dra bort från dem och skilj er från dem. Rör inte vid det som är orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara en fader för er, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, allhärskaren” (2. Kor. 6:14-18)

När en människa tar emot Jesus Kristus nåd och accepterar honom som sin ställföreträdare på korset, får hon, även om hon är okunnig om sin korsfästelse med Kristus, Guds liv för intet. Hennes ande blir upplivad och hon får ett nytt liv samt en ny natur. Det nya livet är andelivet (Guds andes liv) och den nya naturen är Guds natur. 

Andelivet tillsammans Guds natur förvandlar människan till en helt ny människa vilket gör att den pånyttfödda efter sin pånyttfödelse har två liv, det gamla själslivet, och det nya ande livet samt två naturer den gamla syndanaturen och den nya Guds natur. Den gamla naturen försvinner inte men berövas sin makt vilket innebär att vi inte längre är slavar under synden.

“Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är frikänd från synden” (Rom. 6: 6-7)

I den gamla människan är själen (själsnaturen) kroppens herre och själen står helt i syndens tjänst eftersom människan blev en köttslig varelse efter syndafallet. Den synd (som härskade i kroppen) blev människan andra natur och fick henne att vandra efter syndens lag. 

När vi lever i själen (vilket alla icke troende, “otroende” utan undantag gör) är det alltså synden som behärskar våra liv och våra önskningar. Därför säger bibeln att vi inte skall gå i par med otroende. Att låta bli att gå i par med dem handlar om att avhålla oss från relationer som kan skada vår relation till Gud och påverka oss i en riktning som gör oss sårbara för satans angrepp.

Det innebär inte att vi inte kan ha kontakt med människor som inte tror på Kristus. Tvärtom. Vi skall ha kontakt med dem och vittna om allt underbart som Kristus har gjort för oss och om Guds nåd och stora kärlek samt om det hopp, det liv och den tröst som ryms i evangeliet.

De som inte tror är inte heller sämre än oss på något sätt. Vi levde ju också i vår syndanatur innan vi kom till tro. Men vi vet ju att i relationer med världen och med världens människor (vilka lyder världens lagar istället för Guds lagar) är det lätt att påverkas till att se på världen på samma sätt. Med världens ögon och inte med Jesus Kristus ögon. Det leder oss allt längre bort från Gud och Gud vill att vi till hundra procent skall vara hans.

“Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud, det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor hos er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom” (Rom. 8:7-9)

Därför ber Gud oss också att välja mellan honom och mammon.

“Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon” (Matt.6:24)

Vi måste alltså välja vilken herre vi vill tjäna. Och vad betyder “att tjäna” om inte att arbeta för och vara lojal mot. Det är inget man gör vid något enskilt tillfälle eller lite då och då. Den som väljer att tjäna (att arbeta för) Gud bör göra vad han kan varje dag för att hans rike skall utbreda sig på jorden.

Den som jagar efter världens alla lockelser (köttslig njutning och lusta) och inte minst efter pengar (för att kunna tillfredställa alla våra köttsliga begär) på ett osunt sätt (pengar är ju roten till allt ont) arbetar i regel ihärdigt för sin herre och motverkar med det Guds rikes framväxt. En sådan människa (även om han kallar sig kristen) har mammon till sin herre oavsett om han är medveten om det eller inte.

“Ty de som lever efter köttet har dess sinnelag, men de som lever efter anden är andligt sinnade. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid” (Rom. 8:5-6)

När vi väljer världen (att gå i par med världens människor, de som inte tror) tvingas vi att anpassa oss och att kompromissa med dem på världens villkor. Det är omöjligt att gå i par (att vara jämlikar) och att ha nära relationer utan att kompromissa.

Då människan tar emot Gud i sitt hjärta förvandlas hon till ett tempel för Gud. Hon har tagit emot Guds helighet och är mycket mer än vad hon var tidigare för Gud. Hon är inte längre sin egen utan har blivit en del av Gud. Gud, den störste (som har skapat allt på himmelen, på jorden och under jorden) skulle aldrig komma på tanken att förlikas med avgudar, med mörkret, med Beliar eller med världen som styrs av den onde (satan).

Därför ber han oss (då han bor i oss) att låta bli att gå i par med otroende. Han ber oss också att inte älska världen eftersom “världen” inte vill ta emot den hjälp som Gud vill ge. Världen har valt sida (den ondes) och vill inte omvända sig. Bara enskilda individer är intresserade av att omvända sig och dessa söker Gud personligen. Han går inte vägen genom grupper, organisationer, parlament eller föreningar utan vänder sig till människan direkt.     

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älska världen, finns inte Faderns kärlek i honom“ (1. Joh.2:15)

“Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud” (Jak. 4:4)

Om vi inte lyder Gud riskerar vi att han slutar verka i oss. Han kan inte verka där det råder synd och detta har jag fått uppleva själv när jag förutom att gå i par med en otroende (jag inledde en relation med en icke troende man) även gjorde mig skyldig till otukt trots att jag borde ha vetat bättre.

Jag antar att det finns fler kristna som har liknande erfarenheter (vår syndanatur har ju inte försvunnit utan kan ju få liv igen om vi inte håller oss nära Gud och är vakna) och att jag överhuvudtaget nämner det här är för att ni som läser skall förstå att det inte bara går att (för en pånyttfödd kristen) plocka godbitarna från Guds ord och slå sig till ro utan att Gud reagerar.

Jag försvarade mig med att det i alla fall inte handlade om äktenskapsbrott då ingen av oss var gift. I såna fall hade jag gjort mig skyldig till en mycket grov synd resonerade jag samtidigt som det dök upp tankar om att det finns något i bibeln som kallas otukt. Till och med att bibeln ber de troende att avhålla sig från otukt. Detta också på mer än ett ställe.

Då tänkte jag att otukt handlar om att byta partner varje vecka eller att det finns något slags tvång i relationen från den enes eller den andres sida. Inte kan det väl handla om otukt (låter så nedsättande och fult) om det finns starka känslor med i bilden och båda är med på det.

Jag grubblade fram och tillbaka på detta och bestämde mig för att rådfråga några kristna vänner. Det visade sig att dom var helt inne på min linje. Det kändes bra. Vi kom överens om att otukt handlar om missbruk, att byta partner ofta, och att göra det för att tillfredställa sina egna själviska begär. 

Innerst inne kände jag att det var fel men med mina vänner ord klingande i öronen och under jubelrop från satan (han glädjer sig när kristna faller över till hans territorium), föll jag i synd. Det fick konsekvenser direkt. För det första började ett mörker att breda ut sig inombords ganska omgående. Glädjen, hoppet, tron och kärleken till mina medmänniskor liksom dog bort successivt och jag kände mig sjuk (kall) på ett konstigt sätt.

Men jag tänkte att det säkert skulle gå över och att Gud av någon anledning ville testa mig. Dessutom blev det problem efter problem i relationen och jag kände hela tiden att Gud gjorde allt genom den helige anden för att jag skulle dra mig ur förhållandet och återvända till honom. Men jag vägrade hårdnackat och den andliga döden var snart fullkomlig. Jag blev som handlingsförlamad och kunde som exempel inte skriva ett ord på flera månader. 

Någonstans kände jag att jag hade gjort Gud, den heliga anden, djupt bedrövad men intalade mig att jag och mannen som jag träffade någon gång skulle gifta oss och att han tids nog skulle avgöra sig för Kristus.

Jag fick lära mig att Gud inte tolererar några kompromisser med synden (att det är hans ord som gäller) och att om en kristen går i par med otroende vars själar inte står i Guds andes tjänst (de saknar Guds ande) utan i syndens tjänst så bjuder den kristne in synd till Gud (som bor i den kristne). Då måste han agera. Han säger inte att det är okey med lite synd eller synd så länge det inte sker varje dag eller varje vecka. All synd är bannlyst men inte syndarna.

Föräldrar kan hata de handlingar som deras barn gör sig skyldiga till eller vissa beteenden som de uppvisar men det innebär inte att de hatar barnet och slänger ut barnet på gatan eller förkastar det för tid och evighet. På samma sätt är det med Gud. Han hatar synden, eftersom synd leder till oacceptabla handlingar och beteenden hos människan, men förkastar inte syndarna utan välkomnar dem. Men alla människor har en fri vilja. Vill de inte ta emot Gud så är de hänvisade till sin syndanatur. 

Synden bestämmer vår vandring och det är själen som ger oss kraft att fullfölja den vandringen. Syndanaturen inleder till synd och själslivet ger energi till att synda. Synden tar initiativet och själen verkställer. Därför säger Paulus:

“Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till“ (Ef. 4:23-24)

Från att tidigare inte ha haft något annat val än att stå under synden, har vi genom Guds nåd och stora kärlek fått ett val. Vi kan med Gud i våra hjärtan och den rättfärdighet som endast han kan ge, välja om vi vill att han skall ta kommandot över våra liv.

När hans ande som vill verka i oss och verkar i oss, kommer i förbindelse med vår ande, formas vi steg för steg för att slutligen nå den plats i skapelsen som Gud har bestämt för oss.

Men när vi i olydnad går emot Guds lagar och vilja (vilket var vad jag gjorde) förhindrar vi det verk som han har börjat bygga upp inom oss och utanför oss. Vår nya människa påverkar ju också vår omgivning, och vi kan inte gå vidare på helgelsens väg.

När vi går emot Gud, syndar och framhärdar i vår synd istället för att vända om, ånga oss och be om förlåtelse för våra synder (Gud förlåter även kristna som faller) tar vi initiativ till att skiljas från Gud (även om vi inte är medvetna om det) med resultat att han inte kan fortsätta det verk han börjat med oss.

 “Och vi har inte fått världens ande utan Anden som kommer från Gud, för att vi skall veta vilka gåvor Gud har gett oss. Därför talar vi heller inte om dessa ting med ord som mänsklig visdom har lärt oss utan med ord som Anden har lärt oss - vi tolkar andliga ting med Andens hjälp. Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger, det är dårskap för honom och, han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den som är andlig däremot kan bedöma allt, men själv kan han inte bedömas av någon. Vem känner Herrens tankar så att han kan upplysa honom? Men vi tänker Kristi tankar” (1. Kor. 2:12-16)

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik