Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

De oförvitliga lögnarna och landsförrädarna

Publicerad 2015-01-29 16:09:00 i

Jag skall här redovisa på vilka grunder Sveriges regerings och riksdagsledamöter alltsedan EU inträdet och fortsättningsvis brutit/bryter mot vår konstitution (statsskicket, grundlagen). Grundlagarna är Sveriges främsta lagar. De skall bland annat garantera demokratin och rättssamhället. Brott mot dessa lagar får ödesdigra konsekvenser för medborgarna. Det är vad som hänt Sverige.

 

Läs hela artikeln här:

 
https://corneliadahlberg.wordpress.com/2015/01/29/de-oforvitliga-lognarna-och-landsforradarna-grundlagsbrott/
 

Lögnpredikanter utsläcker Anden

Publicerad 2015-01-28 11:26:00 i Jesus,

“Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Så skall ske genom lögnpredikanters skrymteri, människors som i sina egna samveten äro brännmärkta såsom brottslingar” (1.Tim.4:1-2)

Den Ande som nämns här är den Helige Ande och han har ett speciellt budskap till församlingen angående “de kommande tiderna”, de tider som de flesta kristna är överens om att vi lever i idag.

Somliga skall avfalla från tron och tillåta att de blir bedragna av demoners ödesdigra doktriner. Det handlar om kristna (ingen kan avvika från något de inte har haft), och dessa kristna som den Helige Ande identifierar i bibelcitatet, känner till sanningen men avviker från tron på samma sätt som Adam och Eva valde att vara olydiga mot Gud.

Dessa människor har inte endast gått tillbaka till världen (följer anden som är i världen) utan “de håller sig till”, det vill säga, de ger sin fulla uppmärksamhet och sitt sinne till villoandar och onda andars läror men gör det inte med ont uppsåt utan för att de har blivit vilseledda av lögnpredikanter och deras skrymteri.

Adam och Eva blev, som vi vet, vilseledda av den gamle ormen (Satan) vilket fick till följd att deras relation (inte bara deras utan även deras efterkommandes, hela mänsklighetens naturliga relation) till Gud bröts.

“Då sade ormen till kvinnan: Ingalunda skolen i dö; men Gud vet, att när I äten därav, skola edra ögon öppnas, så att i bliven såsom Gud och förstån vad gott och ont är” (1.Mos. 3:4-5)

Detta är den synd (människan ville bli som Gud) som ligger bakom all annan synd. Avfallen är den som gör sig själv till gud och/eller ser sig själv som gudomlig. Denna synd tillsammans med den synd, vilken följer naturligt på grund av självförgudningen, och som handlar om att förneka Herren Jesus Kristus gudomlighet, går att hitta inom de flesta villoläror och religioner som inte erkänner Guds ords (bibelns) auktoritet.

Föregående artikel handlade om AA/NA (anonyma alkoholister och anonyma narkomaner), en organisation med en villolära som har lett många människor till helvetet. Man påstår att Jesus är en gud bland andra gudar (det går att skapa sig en egen gud), en vis lärare, en profet, en människa med gudomliga egenskaper och allt vad man nu kan hitta på.

Självförgudning öppnar upp för ondskan (den som ser sig själv som gud måste ju ha rätt att kunna definiera vad som är ont och gott) och den som är öppen för ondskan och som har trätt in på Satans territorium, gör sig mottaglig för orena andar som kommer från Satan vilken ständigt är i färd med att tänka ut listiga planer för att stjäla, slakta och döda.

“Tjuven kommer allenast för att stjäla och slakta och förgöra. Jag har kommit, för att de skola hava liv och hava över nog” (Joh.10:10)

En villoande är en lögnande, en bedrägeriande och sådana finns det många av i världen. Därför är det mycket viktigt för kristna att kunna urskilja dessa andar. För detta har den Helige Ande gett församlingen gåvan (en av nådegåvorna) att kunna skilja mellan andar.

“Nådegåvorna äro mångahanda, men Anden är en och densamma. Tjänsterna äro mångahanda, men Herren är en och densamme. Kraftverkningarna äro mångahanda, men Gud är en och densamma, han som verkar allt i alla. Men de gåvor i vilka Anden uppenbarar sig givas åt var och en så, att de kunna bliva till nytta.

Så gives genom Anden åt den ene att tala visdomens ord, åt en annan att efter samme Ande tala kunskapens ord, åt en annan gives tro i samme Ande, åt en annan gives helbrägdagörelsens gåvor i samme ene Ande, åt en annan gives gåvan att utföra kraftgärningar, åt en annan att profetera, åt en annan att skilja mellan andar, åt en annan att tala tungomål på olika sätt, åt en annan att uttyda, när någon talar tungomål. Men allt detta verkar densamme ene Anden, i det han, alltefter sin vilja, tilldelar åt var och en någon särskild gåva” (1.Kor.12:4-11)

Denna gåva tonas ner inom kyrkorna och samfunden om man inte rent av verkar för att utsläcka den med motiveringen att ingen har rätt att döma någon annan. Följande bibelcitat brukar användas för att få tyst på dem som har insett att kyrkorna och samfunden är religiösa svartbyggen som inte tål att bli granskade och synade i ljuset.

“Dömen icke, på det att I icke mån bliva dömda; ty med den dom varmed i dömen skolen I bliva dömda, och med det mått som I mäten med skall ock mätas åt eder. Huru kommer det till, att du ser grandet i din broders öga, men icke blive varse bjälken i ditt eget öga?

Eller huru kan du säga till din broder: Låt mig taga ut grandet ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? Du skrymtare, tag först ut bjälken ur ditt eget öga; därefter må du se till, att du kan taga ut grandet ur din broders öga. Given icke åt hundarna vad heligt är, och kasten icke edra pärlor för svinen, på det att dessa icke må trampa dem under fötterna och sedan vända sig om och sarga eder” (Matt. 7:1-6).

När inget behov verkar finnas av att försvara den bibliska tron som apostlarna gjorde i Nya Testamentet kan i princip alla doktriner som sägs framhäva Guds kärlek eller som gör anspråk på en ny uppenbarelse av vad man påstår vara den Helige Ande, accepteras.

Förkunnelsen om korset, att försaka sig själv (dock inte genom gärningsläror, självförgudningsprogram eller fariseisk lagiskhet) och att överge synden får ge vika för personlig framgång, självkänsla, ekonomiskt överflöd, positivt tänkande, hälsa, lycka med mera. Det finns i detta “främmande evangelium” ingen gräns för vad Gud kan och har skyldighet att ge människan. Hon kan i stort sett kräva precis vad som helst.

Det är lätt att bli frälst menar de falska herdarna och lögnpredikanterna. Allt en människa behöver göra är att tro (på pastorerna och prästerna) och bli inskriven som medlem i en församling samt ge till denna av sin tid och sina pengar.

Bibeln säger något helt annat:

“Den som säger sig hava lärt känna honom och icke håller hans bud, han är en lögnare, och i honom är icke sanningen. Men den som håller hans ord, i honom är förvisso Guds kärlek fullkomnad. Därav veta vi att vi äro i honom. Den som säger sig förbliva i honom, han är ock pliktig att själv så vandra som Han själv vandrade” (1.Joh.2:4-6).

Den genomsnittlige kristne av idag har absolut ingen lust att vandra som vår Herre vandrade (inte undra på att det är lätt att vara kristen då det räcker med att se glad ut) utan vill vandra sina egna vägar och blir stött om någon bibeltroende syster eller broder har synpunkter på hur den lever eller vad den ägnar sig åt.

Han eller hon försvarar sig med att alla har rätt att göra som de vill (ingen har rätt att lägga sig i), att Gud är kärlek och att han älskar alla oavsett om de lever i uppenbar synd och gör tvärtemot Guds vilja tjugofyra timmar om dygnet.

Så här säger Gud (genom aposteln Paulus) till Timoteus och till alla dagens “kristna“.

“Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken. Ty den tid kommer, då de icke längre skola fördraga den sunda läran, utan efter sina egna begärelser skola samla åt sig hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen, en tid då de skola vända sina öron från sanningen, och istället vända sig till fabler” (2.Tim.2-4)

Det är svårt att tänka sig att den tid Paulus talar om skulle kunna vara en annan tid än den vi befinner oss i idag. Trots att det ser mycket dystert ut för svensk kristenhet (villoläror och onda andars läror florerar som aldrig förr) och avfallet blir allt större för varje dag, lyfts inte den Helige Andes nådegåvor upp inom församlingarna och särskilt inte gåvan att kunna skilja mellan andar.

Församlingen (de enskilda medlemmarna i kyrkorna och samfunden) finns endast till för kyrkan och samfunden när kyrkan och samfunden istället borde finnas till för församlingen (de enskilda medlemmarna). Så har det kunnat bli då kunskapen om Kristi kropp, Guds församling, dopet i Anden och andra grundläggande bibliska sanningar har undanhållits medlemmarna eller medvetet tystats ner.

Att döma utifrån en ande av bitterhet och att kritisera bara för att få kritisera och få ur sig eventuell vrede och andra frustrationer, är inget som bibeln påbjuder. Sådana domar och sådan kritik har inte den Helige Ande som drivkraft och därför talar Jesus om att vi inte skall döma innan vi har gått till rätta med oss själva och står i rätt relation till Gud.

Det innebär inte att vi aldrig skall döma (bedöma) för det måste vi göra om vi skall kunna följa Guds uppmaningar i bibeln bland annat om att pröva andarna och se till så att vi inte låter någon bedra oss.

“Mina älskade, tron icke var en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen” (1.Joh.4:1)

“Då svarade Jesus och sade till dem: Sen till, att ingen förvillar eder. Ty många skola komma under mitt namn och säga: Jag är Messias och skola förvilla många” Matt.24:4)

“Låten ingen bedraga eder på vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett och Laglöshetens människa, fördärvets man, hava trätt fram” (2.Tess.2:3)  

“Låten ingen bedraga eder med tomma ord; ty för sådana synder kommer Guds vrede över de ohörsamma” (Ef.5:6)

Att bedöma (vem är bedragare, vem är sann, vilken lära är en villolära och vilken lära är bibelns lära) är vår plikt som kristna. Om vi genom att läsa Guds ord, förstår att någon person eller någon grupp försöker plantera en villolära (så ogräs bland den goda säden) i det ursprungliga evangeliet, presentera en annan Jesus eller ett främmande evangelium, så måste vi reagera och ta strid mot detta genom att predika ordet, att träda upp i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken som Paulus säger till Timoteus i citatet ovan.  

Om vi inte gör detta utan istället säger att Gud älskar alla (vad de än gör eller inte gör) och att det är tillåtet för kristna att göra vad som helst (tron och lärjungaskapet förpliktigar till noll och intet) eftersom Gud är kärlek (har överseende med allt), så trampar vi hans mäktiga ord under våra fötter. Då är det inte Gud utan människor vi försöker att vara till lags och det leder inte till uppbyggelse för Guds folk utan till avfall.

Varen nyktra och VAKEN

Publicerad 2015-01-22 12:03:00 i

Antikristlig verksamhet är när man vägrar erkänna Jesus försoningsoffer och därmed korsets betydelse. Varje pånyttfödd “sant kristen” vet att människans enda väg till frälsning går via korset och det blod som Jesus gav för världens synd. Detta förkunnar man inte inom AA eller NA (anonyma alkoholister och anonyma narkomaner) utan  blandar ihop kristen tro med människomeningar och tankegångar som finns inom New Age.

“Vilken är “Lögnaren”, om icke den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen. Var och en som förnekar Sonen, han har heller icke Fadern; den som bekänner Sonen, han har ock Fadern. I åter skola låta det som I haven hört från begynnelsen förbliva i eder. Om det som I haven hört från begynnelsen förbliver i eder, så skolen ock I själva förbliva i Sonen och i Fadern. Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet“ (1 Joh. 2:22-25)

Vad man hävdar inom AA och NA är att alla vägar bär till Gud och frälsning (från missbruket) men inte till bibelns Gud utan till den Gud eller de gudar AA/NA medlemmarna har utsett åt sig själva. Detta är enligt bibeln en villolära för vad man gör är att predika en annan Jesus och ett annat evangelium vilket inte kan leda till varaktigt helande och befrielse från missbruk.

”Men jag fruktar att såsom ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så skola till äventyrs också edra sinnen fördärvas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava predikat, eller om I undfån ett annat slags ande, än den I förut haven undfått, eller ett annat slags, än det I förut haven mottagit, då fördragen I ju sådant alltför väl (2. Kor.11:3-4).

I praktiken så kan det finnas lika många gudsuppfattningar som medlemmar under ett AA/NA möte men det verkar inte vara något som hindrar pånyttfödda i Kristus (de påstår åtminstone att de är det) från att delta i dessa möten vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år och att genomgå de tolv stegen gång på gång.

När jag påpekade detta för en av dessa helt nyligen och frågade varför han är med i och stödjer en Antikristlig rörelse som pånyttfödd i Kristus och dessutom är sponsor åt missbrukare (det vill säga hjälper dem att gå igenom tolvstegsprogrammet och att sätta sin tillit till detta), blev han jättestött och sa (efter att han gjort klart för mig att jag minsann inte är så himla perfekt) att han själv har fått så mycket hjälp av programmet. Att det har gjort honom till en bättre människa. 

Bibeln säger:

Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro, det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker? Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror?(2. Kor. 6:14-15)   

Därför vill han hjälpa andra att bli befriade från missbruket och menar att han genom att gå på AA/NA möten, kan sprida en doft av Kristus. Med det resonemanget så skulle en pånyttfödd i Kristus även kunna gå på satanistmöten (där det hänger upp och nedvända kors på väggarna) fascistmöten och andra slags möten där ondskan dyrkas och uppmuntras samt aktivt arbeta för att leda in andra i rörelsen och få dem att stanna där. För att sprida en doft av Kristus i en rörelse som inte erkänner Kristus eller som vill ha med honom att göra?

Därpå skolen i känna igen Guds Ande: var och en Ande som bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet, han är av Gud, men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen(1 Joh. 4:2-3) 

Tanken må vara god men vad som övergår mitt förstånd och som även skrämmer mig, är att många kristna (människor som har varit kristna under lång tid) som påstår att de är döpta i och leds av den Helige Ande, Guds Ande, Sanningens Ande, inte kan se eller blundar för att tolvstegsprogrammet så totalt går emot  bibelns lära och kristen tro.                             

I häftet “de tolv stegen” som AA ger ut står det följande. För det första kräver AA Inte att du skall tro någonting. Ett öppet sinnelag är det du verkligen behöver. För att tillägna mig kraften behöver jag bara sluta att kämpa emot och leva enligt AA, s övriga program. Du behöver få klart för dig att AA, s medlemmar går väldigt många olika vägar i sitt sökande efter gud. Om du så vill kan du låta själva AA bli din högre makt. Här är en mycket stor grupp som har löst sitt alkoholproblem”

Enligt Guds ord kan inte människan lösa några problem genom att dyrka avgudar. Om det så är en AA grupp, något specifikt föremål eller någon person som är föremål för avgudadyrkan, godtar inte Gud detta.

Gud kan inte välsigna vare sig gärningsläror (läror som ersätter Gud och Jesus Kristus som är vägen till Gud) eller någon form av avgudadyrkan samt uppmuntran till avgudadyrkan även om människor (inte minst de kristna i AA/NA), anser att gärningsläror och avgudadyrkan är mycket bättre än att fortsätta med ett destruktivt missbruk.

Och Gud talade alla dessa ord och sade: Jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem; ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig (2 Mos. 20:1-5)

“Du skall inga andra gudar hava jämte mig”. Nej, det har vi inte heller säger de “kristna” AA och NA medlemmarna övertygande. Vi tror bara på bibelns Gud och vår förhoppning är att våra olycksbröder och systrar i gemenskapen (AA,NA) också skall börja tro på bibelns Gud och på Jesus Kristus genom att gå på AA/NA och arbeta ordentligt i stegen precis som vi har gjort. 

AA/NA undervisar inte om att det är synden som ligger till grund för sjukdomen alkoholism samt annat missbruk och att det är individen själv som är orsaken till sjukdomen. Ingen kan bli alkoholist/drogmissbrukare om den inte nyttjar alkohol eller droger.

Det finns inom AA/NA inget utrymme för nåd och förlåtelse för att kunna lämna det gamla som har varit. Man menar att ingen kan bli frisk från sjukdomen och därför måste medlemmen arbeta med de tolv stegen under resten av livet samtidigt som den går på möten (så många som möjligt). Allt för att slippa fängelset, dårhuset eller bårhuset (enligt AA/NA)

Man arbetar med sin synd och sina problem vid sidan av Gud och den Helige Ande och ignorerar bibeln som säger att det går att bli fullkomligt helad och fri från Alkoholism (missbruk) precis som det går att bli fri och helad från vilken sjukdom som helst, samt att den enda vägen ut ur denna synd och förbannelse, är genom korset, genom Jesus försoningsverk (Jesus blod) på Golgata. 

Den Helige Andes kraft och det nya livet som den Helige Ande ger, predikas inte inom AA/NA och inte heller vikten av helgelse, av att helgas, att vandra vidare i lydnad, tro och renhet. Det räcker med att alkoholisten/missbrukaren är nykter och inte nyttjar droger. För övrigt kan den göra vad den vill, leva hur den vill och ha vilka normer och värderingar som helst.

Det spelar ingen roll hur länge en person har varit nykter eller drogfri inom AA/NA. Dens identitet är alltid som alkoholist/narkoman. Hej, jag heter ……. och jag är alkoholist/narkoman (eller något liknande), säger även de som inte har druckit någon alkohol eller knarkat på femtio eller sextio år. De kan ju aldrig bli friska (enligt AA/NA vilket redan nämnts) och detta innebär att de måste acceptera att ha en förbannelse över sig så länge de lever.

Jesus tog alkoholismen och alla andra sjukdomar med sig upp på korset och att som “kristen“ (pånyttfödd) delta aktivt i en rörelse som påstår det motsatta och som utelämnar syndens betydelse, Jesus försoningsverk på korset, den Helige Andes betydelse och helgelsen, är lika med att (och nu är jag säkert väldigt hård och dömande enligt en del känsliga läsare) ställa sig på fiendens sida.

En kristen (pånyttfödd) som ställer sig på motståndarens sida (Satans sida) trots att den vet bättre, borde veta bättre, och föregå med gott exempel, drar också en förbannelse över sig. 

Sen på det lekamliga israel: äro icke de som äta av offren delaktiga i altaret? Vad vill jag då säga härmed? Månne att avgudaofferkött är någonting, eller att en avgud är någon ting? Nej , det vill jag säga, att vad hedningarna offra, det offra de åt onda andar och icke åt Gud; och jag vill icke att I skolen hava någon gemenskap med de onda andarna. I kunnen icke dricka Herrens kalk och tillika onda andars kalk; I kunnen icke hava del i Herrens bord och tillika i onda andars bord 1. Kor.10:18-21)

När man tillåter så kallade sinnesro - gudstjänster (vilka grundar sig på tolvstegsprogrammet) att etablera sig i kyrkorna (vilka borde veta bättre) så visar man att det är helt okey att släppa in främmande andar i det som sägs vara Guds hus. Därför är det kanske inte så underligt om enskilda kristna församlingsmedlemmar kan fås till att delta i nästan vad som helst så länge det till det yttre verkar tjäna ett gott syfte. Men det är detta bibeln varnar för gång på gång. Låt ingen förvilla e. Allt som ser gott, fint, trevligt, präktigt, oklanderligt, rent och bra ut är inte alltid det.

Kristna måste lära sig att pröva andarna. Vad är det för andar som ligger bakom olika rörelser och organisationer som så gärna vill gå i par (gå i ok) med sann kristen lära (den apostoliska läran) och med dem som vill hålla sig till den?

Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut som svarar mot deras gärningar" (2.Kor.11:14-15).

Vad det är som ligger bakom enskilda människors motiv och handlingar (även kristna människors motiv och handlingar) är också viktigt att ta reda på. Jag skall försöka förklara vad jag menar med ett exempel. I somras var jag på besök i en församling utomlands. En trevlig församling med trevliga människor, men jag kände direkt att något inte stod rätt till.

Pastorns fru, en äldre kvinna (cirka 30 år äldre än mig själv och kristen sedan många decennier) var mycket avundsjuk på andra kvinnor (inte minst på mig) och hade ett stort behov av att hävda sig själv (självhävdelse). Det gick inte att prata med hennes man (inte ens kort stund) utan att hon kom ilande och började diskutera sin barndom och annat som inte hade med det pågående samtalet att göra. Så fort hon fick en chans pratade hon oavbrutet (självupptaget) om sig själv och om sitt eget.

“Där det finns avund och självhävdelse, där finns också oordning och all sköns uselhet” (Jak.3:16) Bibel 2000.

Enligt pastorn var hon sjuk (det fanns också någon demon hos henne som inte kunde drivas ut) och omedveten om vad hon gjorde men jag såg i hennes ögon (bakom ett par mörka solglasögon som hon alltid bar) och kände (trots att jag förstod att hon också var sjuk på riktigt) att hon var mycket manipulativ och hade något mörkt inom sig. Fick det senare bekräftat av de andra kvinnorna i församlingen. Det var mycket som hade hänt där på grund av henne innan jag kom på besök (under perioder hade det varit riktigt krisartat) och även innan hon blev sjuk.

För att göra en lång historia kort så var hon väldigt mån om mig men jag kände att det inte var äkta. Det var en falsk omtänksamhet. En dag gav honom mig en bok som hon hade skrivit själv (en självbiografi). Vad gulligt tänkte jag, men insåg sedan att hon inte gav mig boken för att hon ville hjälpa mig framåt i mitt kristna liv (hjälpa en mycket yngre syster som hade kunnat var hennes och pastorns dotter), utan för att framhäva sig själv.

Jag kunde inte ta emot boken, det gick bara inte, trots att jag ville eftersom hennes motiv inte var att hjälpa en medmänniska eller upphöja Herren utan att upphöja sig själv. Innan jag lämnade församlingen så sa jag som det var, att hon var avundsjuk, högmodig och ville framhäva sig själv.

Det var förstås inte populärt, hon blev jättearg och fick givetvis mannen och församlingen med sig, men sanningen är oftast inte populär. I synnerhet inte inom “kristna” kretsar (där man ofta vill ge ett sken av att allt står väl till) och om den som uttalar den råkar vara yngre i Kristus såväl som i levnadsålder. Tilläggas skall att denna kvinna, som jag känner sympati och kärlek till, trots allt, har fört många människor till Kristus genom åren. Men något har uppenbarligen gått väldigt fel.

“Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka” (Pet.5:8).

Filmer om tolvstegsprogrammet:

Tolvstegsprogrammets ockulta rötter:
:

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik