Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Präst vill ta bort Gud från den apostoliska trosbekännelsen

Publicerad 2017-04-03 15:34:00 i Religion,

Västeråsprästen Agneta Lejdhamre vill ta bort Gud "Fadern" från den apostoliska trosbekännelsen för att mänskliga fäder för en del "MÄNNISKOR" förknippas med så mycket elände.

Prästen och teologen Agneta Lejdhamre tycker trosbekännelsen borde uppdateras.

                                                  Agneta Lejdhamre

Denna "präst" (en gåta att människan ens vågar/har samvete att kalla sig präst) jämför Gud med mänskliga fäder av kött och blod och som lever eller har levt i en mänsklig natur, i en syndig natur, som alla icke omvända till Jesus/Gud lever i.

Agneta Leidhamre är bara en av de många falska kristna (förhatliga i Guds ögon) som tror att det går att förändra Gud och Guds ord allt efter hur tiderna förändras och detta trots att Gud inte kan förändras utan är samma Gud som när han skapade världen och allt vad som finns i världen.

Enligt Agneta Lejdhamres resonemang så skulle det gå lika bra att även plocka bort SONEN (Jesus) från den apostoliska trosbekännelsen då det finns många söner som har ställt till med mycket elände i världen. Hur många söner har inte åsamkat sina världsliga föräldrar och världen en massa lidande?

Och när man ändå är på G så kan man passa på att plocka bort den Helige Ande eftersom det är många som har vilseletts av fel andar (vilket Agneta är ett exempel på) och på grund av detta fått veta vad elände är.

Tommy Mellberg, präst i Boo församling (Stockholms stift) och lärare på EFS-ägda Johannelunds teologiska högskola säger att resonemanget bottnar i vilken bibelsyn och kyrkosyn man har.

- Att ändra i en bekännelsetext som skrevs några hundra år efter Kristus, som bygger på apostlarnas undervisning i Nya testamentet och som sammanfattar vad kristen tro är, görs inte hur som helst, menar han.

– Den apostoliska trosbekännelsen utgör en grundbult för protestanter, katoliker och frikyrkliga samfund runt om i världen. I Svenska kyrkan används den i varje huvudgudstjänst så varje präst måste förhålla sig till den, säger han.

Läs mer här:

.http://www.dagen.se/vasterasprasten-agneta-lejdhamre-vill-ta-bort-fader-ur-apostoliska-trosbekannelsen-1.945555

Bibelsynen och kyrkosynen förändras hos människor allt eftersom tiden går och det kan vi se bland annat när det gäller acceptansen av homosexualitet som Gud vänder sig emot. Det skulle vara otänkbart för bara fyrtio eller femtio år sedan att acceptera bögar och flator som präster (att acceptera dem i kyrkor och församlingar) men idag är det en merit att vara präst och bög eller flata eller varför inte ett HEN (en könslös varelse) eller transvestit eller på annat sätt pervers.

Det har idag blivit något helt naturligt att tolka bibeln hur som haver och att gå emot Gud på alla sätt som finns och med motiveringen att Gud är KÄÄÄÄRLEK. Alla perversa och Gudsbespottare skall inkluderas men sanningen (Jesus) vill man inte veta om.

Bara det är tillräckligt många "kristna" som är beredda att följa efter så får man tids nog sin vilja fram ivrigt påhejade av de världsliga makthavarna som vältrar sig i synd likt de värsta svin och som önskar att troende på Jesus ska göra detsamma. De troende faller i snaran för att de ser och vet att det är Gudsbespottarna som fyller deras bukar.

Men de kommer en dag få det straff de förtjänar! Av den Gud de har bespottat och föraktat!

Att gå tillrätta med dem som påstår sig vara kristna men som inte är det utan som tillhör Satan, gör man inte som en GOD "kristen" av rädsla för att bli kallad intolerant, kärlekslös, obarmhärtig etcetera etcetra. De ska behandlas med silkesvantar och med kärlek trots att de sprider lögner, villfarelser och hat. Gud är ju KÄÄÄÄRLEEK påstår man och det kan säkert "Prästen" Agneta Leidhamre skriva under på trots att hon verkar älska människor (världen) mer än Gud.

Läs även här:

http://alertsweden.bloggo.nu/Vasterasprasten-Agneta-Lejdhamre-vill-ta-bort-Fader-ur-apostoliska-trosbekanne/

Och om Agneta som har hållit en del föredrag och önskar få fortsätta med det:

https://agnetalejdhamre.wordpress.com/om-mig-2/

Hyckleriet inom kristenheten når nya höjder

Publicerad 2017-03-28 12:48:00 i Religion,

Följande artikel från 2008 (hämtad från hemsidan "Bibelfokus") handlar om ekumeniken inom Sveriges kristna råd och är lika aktuell idag om inte ännu mer aktuell då de ekumeniska samarbetena verkar ha gått så långt så att man är tvungen att ha konferenser som handlar om "Att försvara den kristna tron". På riktigt!

Detta samtidigt som de ekumeniska strävandena inom SKR (och inom kyrkorna och församlingarna) fortsätter i oförminskad takt mot målet en världskyrka och en världsreligion med Satansdyrkan vilket blir resultatet när alla religioner och läror blandas samman. 

Sveriges Kristna Råd leder oss till New Age och avfall

Sveriges Kristna Råd (SKR) leder kristenheten i Sverige mot det stora Avfallet. Hur kan jag säga det? Jo, med utgångspunkt från deras eget material. I deras skrift "Kan vi be tillsamman" förespråkas interreligös bön tillsammans med utövare i helt andra religioner än den kristna. Vi har ju ändå samma Gud, menar man.

SKR för fram läror från New Age

Men det senaste skräckexemplet som jag blivit uppmärksammad på är att man citerar en populär författare och föreläsare inom New Age, Marianne Williamson. Detta gör SKR i inledningen till sina "Tio tumregler för god ekumenik" och citatet lyder så här:

"Vi är födda att visa Guds härlighet som finns inom oss. Den finns inte bara i några av oss - den finns i oss alla. Och när vi låter vårt ljus lysa, ger vi omedvetet andra tillåtelse att göra detsamma. När vi blir fria från vår egen rädsla, befriar vår närvaro andra omkring oss." Marianne Williamson "A Return to Love" (Harper Collins 1991)

OBS! SKR har nu mörklagt var detta citat kommer ifrån. Idag står det inte längre att det är från Marianne Williamson. Nu har SKR istället skrivit "Citat, ofta använt av Nelson Mandela", vilket ju låter lite finare. Men citatet finns även i deras dokument "Att tänka på vid samgående av församlingar" som finns som Word-dokument, där det framgår var citatet kommer från.

Att människan är gudomlig i sitt inre, eller att Guds härlighet skulle finnas i alla människor är inte en biblisk sanning, men det är en grundläggande lära inom både New Age och mystiken. Den läran finns även i olika varianter hos hinduism, buddhism, trosrörelsen, Katolska kyrkan, Mormoner mfl. Jesus sa att ur människans inre kommer inget annat än ondska.

Men om en människa blir pånyttfödd genom Jesus, då tar Gud sin boning i den människan genom sin Helige Ande. På så sätt, inte på något annat, kan vi få del av gudomlig natur i vårt inre. Men den pånyttfödda människan blir ändå inte gudomliggjord i sig själv, utan blir bärare av den Helige Ande.

Marianne Williamson

Vem är då denna Marianne Williamson? Känner du till new age-bibeln "A course in miracles" (En kurs i mirakler)? Marianne Williamson är känd för sin praktiska undervisning utifrån denna ockulta bibel. Hon anlitas av t.ex. Oprah Winfrey för att hålla dagliga entimmas TV-program utifrån A course in miracles. Läs mer om Marianne Williamson på hennes egen hemsida.

A course in miracles

Vad lär då A course in miracles (som sägs vara en bok som dikterats av ett andeväsen)? Kortfattat säger denna ockulta bibel följande (som går helt på tvärs mot Bibelns undervisning):

Rädsla är din rädsla att acceptera att du är Gud.

Hat är att inte acceptera att du är gud.

Den enda djävul som finns är att tro att det finns en.

Den ende satan som finns är att inte tro att du är gud.

Synd är att inte acceptera att du är gud.

Förlåtelse är att erkänna att dina medmänniskor är gudar.

Jesus kom för att visa att vi alla är kristus. Han är endast en i raden av alla kristus.

Synd är endast att tro att du inte är syndfri.

De som inte accepterar sig själv som gudomlig är cancerceller i mänsklighetens kropp. Frälsning för världen är att alla celler blir "friska" genom att se sin gudomlighet. De som inte vill se detta är tumörer. Tumörer måste avlägsnas.

Det avfallna SKR

Varför citerar SKR Marianne Williamson som lär ut ovanstående sataniska läror och menar att det hon säger är en utgångspunkt för ekumenik? Är det okunskap om vem Marianne Williamson är? Nej, det kan inte vara okunskap. Uppenbarligen läser någon/några i SKR böcker av Marianne Williamson och tycker dessa är bra.

Uppenbarligen vill SKR föra fram dessa läror som ligger i strid med Bibeln. Uppenbarligen struntar SKR i att detta ligger i stid med Bibelns lära eller så har man kommit så långt bort från det sanna evangeliet att total förvirring råder. Och när SKR citerar Marianne Williamson på detta sätt är det också en rekommendation att läsa mer av samma författare. I och med detta drar SKR på sig en oerhörd skuld.

Skall vi då låta SKR vara en del i det kristna ledarskapet i Sverige? Skall vi då stödja SKR? Nej, gör allt vad du kan för att sluta stödja SKR. Det är inte längre en frisk kristen organisation. Slut på artikeln!

Läs mer här:

http://bibelfokus.se/skr

Så gott som alla etablerade kyrkor och samfund är idag medlemmar i Sveriges kristna råd (vilket vi har skrivit om på bloggen tidigare) som alltså propagerar för gemensam bön med AVGUDADYRKARE (icke troende på Herren Jesus Kristus), samarbeten och komprommissande då man menar att alla religionsutövare (inklusive new age anhängare) har samma gud och att alla vägar bär till gud.

Här är de frikyrkor som är medlemmar i Sveriges kristna råd:

Evangeliska Frikyrkan
Frälsningsarmén
Equmeniakyrkan *
Pingst Fria församlingar i samverkan
Svenska Alliansmissionen
Vineyard Norden
Adventistsamfundet (observatör)

* = (fd. Svenska Missionskyrkan, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Baptistsamfundet)

Och här kan ni se alla medlemskyrkor:

http://www.skr.org/medlemskyrkor/alla-medlemskyrkor/

Så här säger bibeln:

"Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig"(Joh. 14:6).

Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus och kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen" (1. Joh. 4:2-3).

Den ogudaktiga (rent av sataniska) organisationen SKR (vilken är underställd påvekyrkan/den stora skökan och kyrkornas världsråd) som de flesta av dagens kyrkor (dom som kallar sig kristna) har valt att samarbeta och kompromissa med, leder (som artikeln ovan talar om) den svenska kristenheten in i avfall och otro (till att anamma villoläror och villolärare).

Vad som är riktigt kusligt är att dessa kyrkor och samfund med sina företrädare (medlemmar) i nästa stund påstår sig vilja försvara Guds evangelium och gärna anmäler sig till föredrag och konferenser som sägs syfta till detta men där arrangörerna går helt i Sveriges kristna råds ledband.

Apologia (centrum för kristen apologetik) som leds av Stefan Gustavsson (tidigare generalsekreterare i svenska evangeliska alliansen SEA vilka samarbetar med sveriges kristna råd) har nu en sådan konferens på gång. En konferens om att försvara den kristna tron. "På riktigt" vilket man definitivt inte gör genom att stödja Sveriges kristna råd och deras agenda vilket Stefan Gustavsson och andra ULVAR som har gjort sig ett namn inom kristenheten, gör. 

Så här heter det på Apologias hemsida:

Hur kan vi veta att den kristna tron är sann? Hur ska vi kunna orientera oss i djungeln av världsbilder och sanningsanspråk som vi möter i vardagen? Och i vilken ände ska vi börja? Apologia vill skapa en konferens som syftar till att ge både dig som är generellt intresserad av apologetik och dig som är församlingsledare undervisning och verktyg inom området apologetik.

Helgen kommer innehålla en blandning av kortare undervisningspass, men också praktiska delar där vi iscensätter och testar att diskutera vanliga teman från olika vinklar. Vi kommer att beröra teman såsom ondskans problem och bibelns trovärdighet, där var och en får delta utifrån den nivå man känner sig bekväm med. Konferensen kommer även att bli en samlingspunkt för olika apologetiska initiativ som finns runtom i Sverige idag. Vidare så kommer vi få ta del av exempel på hur man kan arbeta praktiskt och kreativt med apologetik i församlingen eller i andra forum.

Syftet med denna konferens är att utrusta kristna med kunskap såväl som tankeverktyg och en förmåga att analysera apologetiska resonemang. Till dig som ledare i din församling vill vi rikta ett extra stort "Välkommen". Vi tror att du behöver ett forum där du får bearbeta de svåra frågorna kring kristen tro som alltid borde ha ett stort utrymme i församlingen. Vi hoppas kunna erbjuda två spår vid föreläsningarna: ett grundläggande spår och ett på mer avancerad nivå för dig med mer förkunskap. Mer detaljer kommer att dyka upp efterhand.

Läs mer här:

http://www.apologia.nu/

Och här om hur Stefan Gustavsson skryter om alla sina utmärkelser och priser som han har fått ta emot likt en sann och ödmjuk Kristi lärjunge (obs. ironi). Men det kanske enligt honom och andra "kristna" ulvar kan ses som en del i att försvara den kristna tron. PÅ RIKTIGT:

2007 tilldelades jag tidningen Världen idags Familjepris med följande motivering:

För att genom analytisk och hederlig argumentation startat en motrörelse till de idétrender som medvetet hotar familjens ställning som samhällets grundbult, och för att politiskt inkorrekt med kraft argumenterat för familjebilden mamma, pappa, barn.

2010 tilldelades jag C S Lewis-priset av bokförlaget Libris och C S Lewis Company, England, med följande motivering:

Stefan Gustavsson har i många år varit en av Sveriges ledande apologeter och en stor inspiration för många andra. Som ledare inom Credo, som förkunnare och lärare och inte minst som författare och debattör har han verkat i C S Lewis anda och med glädje och ödmjukhet förmedlat genomtänkta och välformulerade argument för kristen tro till lyssnare och läsare i alla åldrar.

2012 utnämndes jag till förstelektor. Den akademiska kommissionen, vars utlåtande låg till grund för utnämningen, skrev då bland annat:

"Vi kan konstatera att Stefan Gustavsson har presenterat forskning och utvecklingsarbete som i kvalitet motsvarar nivån för en doktorsavhandling. I omfattning motsvarar det mer än arbetet med en typisk doktorsexamen … Gustavsson imponerar när det gäller logiskt tänkande och klarhet i analyser och bedömningar som han gör i dessa verk. Ämnet är i huvudsak apologetik och troslära/dogmatik … Vi kan också konstatera att Gustavsson har presenterat arbeten som visar mycket goda färdigheter vad gäller undervisning och annan pedagogisk verksamhet … Gustavsson är en kommunikatör av hög rang."

2013 tilldelades jag Olof Djurfeldts stipendium: 

Stefan Gustavsson "har på ett utomordentligt sätt motiverat och försvarat klassisk kristen tro och etik i respekt för sina motståndare, i brottning med samtidens utmaningar, med genomtänkt argumentation och i harmonisk balans mellan tro och tanke."

2016 tilldelades jag Elis Wallbergs-stipendium med följande motivering:

Stefan Gustavsson "har med gedigen teologisk kunskap och inkännande av vår tids utmaningar aktivt drivit aktuella frågor om kristen tro och etik. Han har en förmåga att delta i samhällsdebatten på ett respektfullt sätt och med en tydlig kristen profil. Han har skapat forum för fördjupat samtal och kristen tro och samtid som kommit många till del. Genom sitt hängivna arbete och som förebild ger han andra kristna självförtroende att förklara och försvara sin tro."

Läs mer här:

http://www.stefangustavsson.se/?page_id=2

Forget the Jews

Publicerad 2017-03-21 07:05:26 i Religion,

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik