Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Protokollen från de äldste av Satans synagoga

Publicerad 2014-05-29 14:43:00 i

“Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de se upp till mig, och se vem de hava stungit. Och de skola hålla dödsklagan efter honom, såsom man håller dödsklagan efter ende sonen, och skola bittert sörja honom, såsom man sörjer sin förstfödde” (Sak. 12:10)

I föregående artikel slog vi fast att det inte är judar som ligger bakom de protokoll som kallas protokollen från De Äldste av Sion  eller Sions Vises Protokoll, utan representanter för “Satans synagoga”, det vill säga judar som säger att de är judar men som inte är det utan ljuger.

Jesus säger till Johannes i Uppenbarelseboken:

Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma och falla ned för dina fötter, och de skola förstå att jag har fått dig kär (Upp.3:9)

Jag känner din bedrövelse och din fattigdom - dock du är rik! - och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga(Upp. 2:9)

De på Gud troende judarna som inte har tagit emot Guds son, Jesus Kristus, väntar fortfarande på sin Messias som skall komma och frälsa dem. Satans synagoga däremot, har alltid, och även innan Jesus tid på jorden, varit motståndare till Gud, till allt guds goda verk och till de profeter som Gud gav den Israeliska befolkningen (sitt egendomsfolk) för att varna dem från att begå överträdelser och synder (bland annat avgudadyrkan) och för att få dem att vända om när de gått vilse, till att åter börja följa Gud.

Jesus går hårt åt medlemmarna i Satans synagoga:

Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader. Men jag talar sanning, och därför tror ni mig inte(Joh.8:44-45)

Medlemmarna i Satans synagoga, ser sig (till skillnad från de troende judarna), själva som Gudar och därför behöver de inte Gud. De gör allt för att inte andra människor heller skall känna något behov av Gud och utropar sig till Guds ställföreträdare genom att i hemliga sällskap lägga upp planer för världen och hela mänskligheten som de sedan genomför. Planer som innefattar alla områden av det mänskliga livet och som inte Gud är delaktig i.

Alla religioner och läror som använder sig av Gud för att upphöja människan, kontrolleras av Satan som från början var en ljusets ängel i himlen men som satte sig upp mot Gud i det att han ville nå anseende och få en högre position än den som Gud hade gett honom.

Synden hos ljusets ängel (Lucifer, “Satan“) bestod av högmod och av en strävan efter att först bli som Gud för att sedan bli större än Gud men också av att han började bedriva köpenskap bland änglarna, en köpenskap som alltid utföll till Lucifers fördel. Detta kunde inte Gud tillåta och för att himlen skulle förbli ren, var han tvungen att rensa bort det onda.

Ack, fallit har du från himlen, lysande stjärna, gryningens son, du har krossats mot jorden, du som betvingade folken. Det var du som sade till dig själv: Upp till himlen skall jag stiga. Ovan Guds stjärnor skall jag resa min tron och ta säte på gudaberget längst uppe i norr. Jag skall stiga upp ovan molnen, jag skall bli som den Högste. Men ner till dödsriket störtas du, längst ner i avgrundens djup(Jes. 14:12-15)

Så här säger Gud till profeten Hesekiel angående Lucifers (Satans) myckna köpenskap:

“Lyckosam var du på dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdigheten blev funnen hos dig. Men under din myckna köpenskap blev ditt inre fyllt med orätt, och du föll i synd. Då förvisade jag dig från gudaberget och förgjorde dig, du vitskuggande kerub; du fick ej stanna bland de gnistrande stenarna. Eftersom ditt hjärta högmodades över din skönhet och du förspillde din vishet för ditt pråls skull , därför slog jag dig ned till jorden och gav dig till pris åt konungarna, så att de fingo se sin lust på dig” (Hes. 28:15- 17)

Jesus säger:

"Jag såg Satan falla ned från himmelen såsom en ljungeld(Luk. 10:18)

Satan har ett särskilt intresse av att få kontroll över falska judar och utan sin synagoga kan han inte utbreda sitt rike på jorden. Han känner till Guds plan för fridsriket och den nyckelroll som Davids hus har i löftenas fullbordan. För att kunna lägga världen under sig, bygger han “listigt” sitt rike i judendomen och uppmuntrar sina anhängare att använda sig av samma metod som han använde sig av i himmelen, köpenskapens metod, för att få riket att växa.

Via magikerna i Satans synagoga och deras utövande av spiritism, kabbalism, new age, astrologi, med mera, det vill säga vad bibeln betecknar som trolldomskonster, försöker Satan få kontroll över alla länder.

Auktoriteter har alltid haft ett stort inflytande på vanliga människor och så var det även under Jesus tid och tidigare. Jesus gjorde anspråk på andlig auktoritet, inte på världslig auktoritet (makt i världslig mening) men då andlig auktoritet inverkar på den världsliga auktoriteten, såg fariséerna och de skriftlärda Jesus som ett hot.

Det största hotet var inte att Jesus kunde göra under och kraftgärningar utan att han vägrade att underordna sig dem (vilka var styrda av Satan) och deras läror vilket berodde på att hans auktoritet inte kom från världen (världens system) eller från människor utan från Gud.

Han vägrade helt enkelt att underordna sig Satans ogudaktiga system på jorden. Satans anhängare vände sig därför mot Kristus och blev Antikrister (motståndare till Kristus), vilka idag består av en mycket stor skara människor världen över.

Det är människor som aktivt eller passivt har tagit parti för Satan och det rike han har byggt på under årtusenden och som han bygger på än idag (han själv bygger i andevärlden och hans anhängare i den fysiska världen) vilket grundar sig på mycken köpenskap som fyller människans inre med orätt så att hon tillslut faller i synd, det vill säga inte kan göra annat än att synda.

Om Jesus hade varit en av de falska judarna, enbart en människa och inte Gud, så hade han troligtvis ställt upp på att bli chef för en mycket lönsam affärsrörelse. Både Jesus och medlemmarna i Satans synagoga hade kunnat tjäna enorma summor pengar på Jesus förmåga att bota och hela sjuka, driva ut demoner och uppväcka döda med mera.

Istället hävdade Jesus att hans rike inte var av denna världen och valde att tjäna människor med de gåvor och förmågor han hade fått från Fadern, från Gud, utan att ta betalt. Jesus visste att de gåvor han hade fått från sin Fader, var från Gud, och inte från honom själv, från hans föräldrar eller från någon annan människa. Han visste att han inte kunde göra något av allt det han gjorde, inte något endaste, utan Fadern som sänt honom. Därför kunde han inte själv ta åt sig äran eller ta betalt för det han gjorde.

Jesus kom inte till jorden av sig själv eller av en slump, för att bli en hyllad och framgångsrik affärsman vilket han hade kunnat bli om han varit “smart nog”, enligt världens sätta att se det, och samarbetat med Satans synagoga och därmed med Satan själv, och detta var han medveten om.

Föreställ er vilka världsliga rikedomar Jesus hade kunnat samla på sig om han hade samarbetat med Satans synagoga och tagit betalt för sina tjänster. Tror ni inte att människor då som nu hade betalt hur mycket som helst för att bli friska, helade, fria från demoner eller för att få sina anhöriga återupplivade när de dött?

Men vad hade hänt om Jesus hade valt att samarbeta med Satan och hans synagoga? Tror någon att han hade fått behålla sina förmågor och gåvor och fått vara kvar i Guds nåd eller hade han istället hamnat rakt i händerna på Satan och hans synagoga? Eftersom Jesus är Gud, så skulle ju inte detta kunna ske men när han levde på jorden var han ju helt och fullt människa med allt som ryms i en sådan.

Därför hade han kunnat synda men kom inte hit för att göra det utan för att lära oss hur vi skall leva var och en för sig och tillsammans med andra. Han var tvungen att bli människa för att människor skulle kunna känna igen sig i honom, och förstå att de är hans avbild som han skapade dem till.

Medlemmarna i Satans synagoga såg Jesus enbart som en människa och det är inte så konstigt att de blev ordentligt uppretade och ville döda honom när han enligt dem spelade märkvärdig och vägrade att bli en i deras gäng. Samtidigt var de oroliga för att människor skulle sätta sin tilltro till honom vilket hade lett till förlorad makt för dem och inte minst för deras fader som Jesus talar om här:

“Jag vet att I ären Abrahams säd; men I stån efter att döda mig, eftersom mitt ord icke får någon ingång i eder. Jag talar vad jag har sett hos min Fader; så gören ock I vad I haven hört av eder fader. De svarade och sade till honom: Vår fader är ju Abraham. Jesus sade till dem: Ären i Abrahams barn, så gören ock Abrahams gärningar. Men nu stån I efter att döda mig, en man som har sagt eder sanningen, såsom jag har hört den av Gud. Så handlade icke Abraham” (Joh. 8:37-   )   

Jesus som ju var jude (liksom hans apostlar och de flesta i hans närhet) kunde genomskåda de falska judarna (Satans synagoga) som ställde till förtret och olycka för de judar som gjorde sitt bästa för att följa Gud och som gärna ville komma till tro på honom men som inte vågade utan riskerade att bli utsatta för repressalier från djävulens anhängare.  

Han förstod att deras Herre inte var Gud utan djävulen och att de hade antagit det erbjudande som han själv hade tackat nej till när han blev frestad av djävulen.

“Och djävulen förde honom upp på en höjd och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen och sade till honom: Åt dig vill jag giva makten över allt detta med dess härlighet; ty åt mig har den blivit överlämnad, och åt vem jag vill kan jag giva den. Om du alltså tillbeder inför mig, så skall den hel och hållen höra dig till. Jesus svarade och sade till honom: Det är skrivet: Herren din Gud skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna”  (Luk. 4:5-8)                                                                            

När kung Salomo slöt ett förbund med kungen i Tyrus så blev han djävulsdyrkare. Det var ett typiskt köpenskapsförbund som gick ut på byteshandel, ett politiskt och ekonomiskt förbund för att bygga upp templet i Jerusalem. Vad Salomo inte visste var att bakom köpmannaförbundet stod självaste Satan. Kung Hiram gav sin dotter till hustru åt Salomo och hon var en av dem som ledde in honom i avgudadyrkan.

Det är ingen slump att frimurarna, Satans synagoga och alla andra Satansdyrkande kyrkor ser kung Salomo som sin grundare (förebild) och som den första Satanstillbedjaren. När Antikrist skall göra ett förbund med många så är det ett köpmannaförbund som liknar det förbund som Hiram slöt med Salomo och där Satan var delaktig.

Det blir ett sataniskt förbund mellan Satans synagoga (de falska judarna som består av det judiska ledarskapet) och mäktiga affärsmän som är med i olika frimurarordnar och i andra ljusskygga sällskap (kan vara samma personer som i Satans synagoga) vilka även ägnar sig åt ockultism och trolldom, och skökan, som består av hela den avfälliga kristenheten med skökomodern (modern till alla skökor), den Romersk Katolska kyrkans i spetsen.

“Därefter såg jag en annan ängel komma ned från himmelen; han hade stor makt, och jorden upplystes av hans härlighet. Och han ropade med stark röst och sade: Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar. Ty av hennes otukts vredesvin hava alla folk druckit; konungarna på jorden hava bedrivit otukt med henne, och köpmännen på jorden hava skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust” (Upp. 18:2-3)

Rådet till Guds folk är inte att ingå i kompromisser med Satans synagoga eller den avfälliga kristenheten (vilket garanterar en plats i helvetet) utan att dra ut ifrån Babylon som innefattar hela det antikristliga systemet:  

“Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor. Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar” (Upp.18:4-5)

Kända sammanslutningar som Bilderberggruppen, Trilaterala kommissionen, Council of Foreign Relations (utrikespolitiska rådet i USA), Aspen Institute med flera vilka saknar religiös framtoning, är alla lemmar i Satans kropp liksom den osynliga, av Satans synagoga, infiltrerade, delen av Romersk Katolska kyrkan.

De har fogats in i Satans synagoga och tillsammans utgör de vad bibeln beskriver som “Laglöshetens hemlighet” (vilken var verksam redan under apostlatiden) och där de inblandade är delaktiga i mörkrets gärningar. De är en del av Satans synagoga och det antikristliga systemet trots att till exempel frimureriet (åtminstone i Sverige) sägs vila på kristen grund. 

“Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen” (2.Tess.2:7)

Och haven ingen delaktighet i mörkrets gärningar, som icke giva någon frukt, utan avslöjen dem fast mer. Vad av sådana människor i hemlighet förövas, därom är det skamligt till och med att tala; men alltsammans bliver uppenbart, när det avslöjas genom ljuset. Ty varhelst  något bliver uppenbart, där är ljus(Ef. 5:11-13)

Vad jag säger er i mörkret, det ska ni säga i dagsljuset, och vad jag viskar i ert öra, det ska ni ropa ut från taken(Matt. 10:27)

Mörkrets furste är ute efter att förstöra Guds goda verk och precis som innan sin förvisning från himmelen (där änglarna var hans offer) använder han sig av “mycken köpenskap” för få makt över människorna på jorden. Han har alltid velat bli större än Gud men det kan han aldrig bli och därför ger han sig på Guds käraste skapelse som är människan. Genom att ta kontroll över Guds skapelse (människan) och omvända så många som möjligt av dem till dyrkan av sig själv, Satansdyrkan, tror han att han skall kunna ta kontroll över Gud.

Satans anhängare bland människorna gör som sin herre. De försöker också ta makten över mänskligheten, i den fysiska världen, genom mycken köpenskap som alltid utfaller till deras fördel och i slutändan till Satans fördel då de involverade traskar rakt fram i livet på en väg (den breda vägen, som kantas av girighet, högmod, otukt, bedrägeri, lögn och all slags ogudaktighet) vilken leder rakt ner i helvetet och så långt bort från Gud som det bara går att komma. 

Vi får en bild av helvetet genom Jesus liknelse om den rike mannen och Lasarus:

“Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och prakt. Men en fattig man, vid namn Lasarus, låg vid hans port, full av sår, och åstundade att få stilla sin hunger med vad som kunde falla från den rike mannens bord. Ja, det gick så långt att hundarna kommo och slickade hans sår.

Så hände det sig att den fattige dog och blev förd av änglarna till Abrahams sköte. Också den rike dog och blev begraven. När han nu låg i dödsriket och plågades, lyfte han upp sina ögon och fick se Abraham långt borta och Lasarus i hans sköte. Då ropade han och sade: Fader Abraham, förbarma dig över mig, och sänd Lasarus att doppa det yttersta av sitt finger i vatten och svalka min tunga, ty jag pinas svårt i dessa lågor.

Men Abraham svarade: Min son, kom ihåg att du, medan du levde, fick ut ditt goda och Lasarus däremot vad ont var; nu åter får han här hugnad, under det att du pinas” (Luk.16:19-25)

Vi har i tidigare inlägg nämnt att varje politisk rörelse har växt fram ur en religiös rörelse.

Den politiska rörelse som de falska judarna eller Satans synagoga  och Satan använder sig av för att kunna fullfölja sin plan om ett antikristligt världsherravälde med en förslavad mänsklighet, är sionismen.

I sionismen blandas folk, nation och utvaldhet till en nationell socialism likt Hitlers nationalsocialism och precis som Hitlers nationalsocialism tar sionismen ingen hänsyn till människovärde..

“They are dust in a cruel world. They must meet their fate. Only a branch shall survive. They must accept it” (Sagt av Dr. Chaim Weizmann, President of World Zionism, angående Europas sex miljoner judar).

Moses Hess (1812- 1875) som var kabbalist (medlem i Satans synagoga) och lärjunge till Jakob Frank men också Karl Marx lärofader, utvecklade sionismen till att bli en politisk rörelse i mitten av 1800 talet men det var först i och med Teodor Herzl (den moderna sionismens grundare) som den vann genomslagskraft.

Moses Hess tog med sig Karl Marx (vars judiska far Heinrich Marx, hade konverterat till kristendomen men i hemlighet var kabbalist och lärjunge till Jakob Frank det vill säga medlem i Satans synagoga) till en frimurarorden och omvände honom till socialism och senare till kommunism vilket även kvalificerade honom för ett medlemskap i Satans synagoga. Karl Marx skrifter Das Kapital och Det kommunistiska manifestet bygger nästan till punkt och pricka på kabbalisten och satanisten Jakob Franks undervisning.

Några ord av Jakob Frank till hans lärjungar:

Min önskan är att leda er till livet. Vägen till livet är emellertid inte en lätt väg, därför att det är en väg av nihilism, och det betyder att människan måste bli befriad från alla lagar, seder och bruk och all religion. Att lära sig att vara öppen och ta emot all undervisning men sedan förkasta den totalt, att följa sin nihilistiska ledare steg för steg ner i avgrunden.

Vattendopet är en nödvändighet, därför att kristendomen har banat vägen för oss. Jag måste säga detta, Kristus som ni känner till, sade att han hade kommit till världen för att frälsa den ifrån djävulen. Jag har kommit för att frälsa världen ifrån alla lagar, seder och bruk som har existerat eller som nu existerar. Det är min plikt att förstöra allt detta så att den gode guden kan uppenbara sig själv.

Vem är den gode guden i Jakobs Franks lära (religion) om inte Satan, förstöraren, den laglöse? I Karl Marx lära (politiska ideologi), den gudlösa kommunismen, har Satan som är kommunisternas, sionisternas, frimurarnas, kabbalisternas och de övriga antikristliga gruppernas Gud, blivit neutraliserad eftersom det är svårt att få de stora massorna till att öppet börja dyrka djävulen.

Istället använder man sig av “mycken köpenskap”, ekonomi (pengar), en som nämnts redan av Satan beprövad metod, för att slå split mellan människor. Rika mot fattiga, fattiga mot rika, judar mot kristna, kristna mot muslimer, rasister mot antirasister, muslimer mot judar, socialister mot kapitalister, svarta mot vita, semiter mot arier, arier mot semiter, ja listan kan göras hur lång som helst och vad är det alla slåss om oavsett vilken grupp de tillhör, om inte de rikedomar och de resurser som jorden ger och som Gud har givit världens människor att förvalta över till världens och alla människors bästa. Inte till ett fåtals bästa eller till Satans synagogas bästa.

Man menar att kommunismen skall leda till solidaritet, rättvisa och jämlikhet mellan människor genom att de rika frivilligt eller genom våld tvingas ge till de fattiga när det i själva verket är kommunismen som håller igång konflikten mellan de rika och de fattiga.

Tanken är inte att skapa solidariska och jämlika samhällen utan att hålla igång konflikter i vilka åtskilliga miljoner, ja miljarder människor får sätta livet till samtidigt som Satans synagoga (de antikristliga grupperna) kan lägga beslag på deras tillgångar och föra världen fram mot det fullkomliga slavsamhället, den nya världsordningen och Antikrists välde där ingen, vare sig de är kommunister, kapitalister, rasister, antirasister, gula eller svarta eller vita, har något att säga till om såtillvida de inte erkänner och tillber Satans synagoga (Satan).

Om de styrande (de så kallade rika och mäktiga) hade velat ha den slags solidaritet, rättvisa och jämlikhet som de vanliga socialisterna och kommunisterna önskar sig och gapar om varenda första maj, så hade det kunnat skapas redan idag. Det finns tillräckligt med resurser till att föda och livnära alla människor på jorden men dessa resurser har Satans synagoga och deras samarbetspartners lyckats lägga beslag på.

Deras agenda går ut på rastänkande, att det finns en ras som är överlägsen alla andra raser. 

Så här säger "den falska" sionismens grundare, Moses Hess, som ansåg att semiterna, judarna, var en överlägsen ras, angående ras och klasskamp. Utdrag från boken “Rom och Jerusalem”:

“Hela historien har hittills handlat om en ras och klasskamp. Raskampen är det ursprungliga och primära, klasskampen är det sekundära. Denna raskamp har i världshistorien främst stått mellan två varandra konfronterande raser: arier och semiter“. 

Moses Hess var också medlem av illuminaterna, och 1847 introducerade han både Karl Marx och Friedrich Engels i denna sataniska orden. Den gren av Illuminati som de gick in i, kallades för “DE RÄTTFÄRDIGAS FÖRBUND”. När Karl Marx senare flyttade till London försörjdes han fram till sin död av ingen mindre än Nathan Rothschild.

Hur kan det komma sig att någon från det rika bankhuset Rothschilds (bestående av sionister och kabbalister) tog sig an en marxist? Marxister står ju i motsatsförhållande till de rika kapitalisterna. Är det inte det vi har fått lära oss?

“Krossa kapitalismen” skriks det vid varje 1 maj demonstration tillsammans med slagord om arbetarnas rättigheter. Att den samhällsundergrävande Illuminatiorden bildades den 1 maj 1776 av Adam Weishaupt (även han falsk jude och medlem i Satans synagoga) och att det är denna ordens tillkomst man firar, har de vanliga arbetarna, ingen susning om.

De intalar sig att deras livsvillkor skall förbättras om landet blir mer socialistiskt eller kommunistiskt och tycks inte förstå att den socialism och kommunism man propagerar för är en socialism och kommunism i vilken alla utan Satans synagoga och antikrists stormtrupper, tids nog kommer att få det lika dåligt. Precis som var fallet under Sovjetkommunismen.

Att Marx kom från en familj som i hemlighet var kabbalister (men på pappret kristna), att hans lärofader Hess var kabbalist och grundare av sionismen och att Marx blev medlem i Illuminatiorden (som vi har skrivit en del om här på bloggen och vars mål är att krossa nationerna och familj med mera och bilda en världsregering), kan väl knappast vara en slump.

Inte kan det heller vara en slump att protokollen från “de äldste av Satans synagoga” talar om raskamp, en kamp mellan arier och semiter eller med andra ord mellan Gojim (alla ickejudiska folk) och judar och där semiterna är den överlägsna, utvalda rasen, när vi känner till de ideer som grundarna av den politiska sionismen, kommunismen och kabbalismen satte i rullning och som fortfarande existerar och frodas bland många människor. En utvaldhet och överlägsenhet som inte har något stöd hos Gud sedan det nya förbundets instiftande och som innan det var förknippat med villkor.

Enligt detta utdrag från Satans synagogas protokoll nummer 1 skall man underkuva mänskligheten så här:

Den frimurar - judiska styrelsens princip och regler. Vår paroll är - makt och hyckleri. Endast styrka segrar i politiska saker, i synnerhet om den är dold i de talanger, som är nödiga för statsmän. Våld bör vara principen och list och hyckleri - reglerna för regeringar, vilka inte ämnar nedlägga sin spira inför fötterna på någon ny makt.

Detta onda är det enda medlet att uppnå målet - det goda. Därför bör vi inte rygga tillbaka för mutor, bedrägeri och förräderi, då de kan tjäna till att föra oss till målet. I politiken bör man kunna ta annans egendom, utan att vackla, om man därigenom vinner undergivenhet och makt” (Utdrag från protokoll nummer 1).

Påminner inte dessa rader om Moses Hess falska politiska sionistiska lära om ett överlägset folk, en nation och utvaldhet samt om den kabbalistiska religionsläran som Jakob Frank utformade i vilken det onda är ett medel för att uppnå det goda.

Skulle men inte kunna säga att kommunismen är en syntes av båda dessa sataniska läror? En blandning mellan religion Satans religion (förklädd som icke religion i syfte att bedra folk), och politik, Satans politik, (en i grunden rasistisk politik), vilket sammantaget kommer att leda mänskligheten rakt i famnen på Antikrist.

Man börjar inte att från maktens håll propagera för kommunism utan man talar istället om allas lika värde, om rättvisa för alla, om solidaritet, om fred och frihet och om jämlikhet (precis som i Sovjet) och inte minst om rätten att ha sin egen sexuella läggning (vad det nu må vara för läggning, verkar gå bra med nästan vad som helst) och om rätten att avsäga sig de traditionella könen. Du kan nu vara en, eller man kanske säger, ett “hen” istället för man eller kvinna.

Många av oss vet idag vilken slags solidaritet, rättvisa och jämlikhet, som rådde i det kommunistiska Sovjet. Det var en solidaritet, rättvisa och jämlikhet som tog död på miljontals ryssar (300 miljoner) genom massavrättningar, tortyr och svält, varav många kristna (biskopar, präster med mera) och som det tigs tyst om idag.

Varför vill man inte tala om kommunismens illgärningar men jämt och ständigt om nazismens sex miljoner judar som dog i Tyskland? Varför vill man inte kriminalisera kommunismen (med tanke på att så många fler än sex miljoner människor mördades på grund av denna ideologi) som man har kriminaliserat nazismen?

Varför tillåter man inte sanningen om Sovjet komma fram, sanningen om att det var falska judar, medlemmar i “Satans synagoga”, som startade den ryska revolutionen? Samma synagoga som nu är på väg att föra mänskligheten in i det totala mörkret igen. In i ett Antikristligt system styrt av djävulsdyrkare.

Det finns ingen väg ut och ingenstans att fly om sanningen hålls fången i orättfärdighet hur länge som helst.

Detta är vad som händer med människor som håller sanningen fången i orättfärdighet:

Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga.  Därför finns det inget försvar för dem; de har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom.

Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem år orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen(Rom. 1:18-25)

Se sanningen, och sanningen skall göra er fria. Öppna era ögon, öron och ert hjärta för Jesus Kristus och Guds ord innan det är försent!

Illuminatis kommunistiska slavstat

Publicerad 2014-05-22 10:41:00 i

De som styr och äger världen, ett fåtal privatpersoner som inte företräder några andra än sig själva och som står över regeringarna, har som målsättning att infoga alla länder och folk i “Satans nya världsordning“. De vet att de kan styra människomassorna och få dem att gå med på vad som helst om de har fullständig kontroll över den globala ekonomin.

Kontroll över den globala ekonomin betyder kontroll över alla människors ekonomi då alla människors privata ekonomi utgör en del av den globala ekonomin. Men man vill få det att låta som om en globaliserad ekonomi (en ekonomi som styrs och kontrolleras av ett fåtal personer) inte på något sätt påverkar människors (den stora massans) livsvillkor negativt utan snarare bidrar till att demokratin och den individuella friheten ökar.

Detta är lika absurt som att säga att dina demokratiska rättigheter och din frihet kommer att tillta om du idag låter några för dig totalt okända människor börja förfoga över dina personliga tillgångar (bankkonton, värdepapper, egendomar etcetera).

Istället för att komma i åtnjutande av en ökad frihet och fler demokratiska rättigheter lär den  frihet och de eventuella rättigheter du redan har, minska om de inte försvinner helt. Frihet och demokrati är snart ett minne blott på grund av att människor dagligen lämnar över den makt de trots allt har, till främmande personer som föraktar dem och anser att de endast har till uppgift att försvara den rådande ordningen (det ekonomiska systemet) och att se till så att deras rikedomar ökar.

Globalisering är kommunism i en annan form och för den som är ovetande om vad som hände i Sovjet och inte har en aning om alla de grova brott som där begicks mot mänskligheten (mot den ryska, till största delen kristna befolkningen), kan jag rekommendera Juri Linas film “I skuggan av Hermes, kommunismens hemligheter”.

Nutida fariséer, falska judar och Kristusmotståndare (det vill säga sionister) samt frimurare, Illuminater, jesuiter och ockultister (vilka också kan vara sionister), är idag i färd med att montera ner den barriär som fungerat som ett skydd mot laglöshet. Parallellt med detta följer en aldrig tidigare skådad åsiktsfascism och intolerans (värre än i diktaturstater), mot “tänkande” (oliktänkande) individer och grupper som reagerar på ett helt naturligt sätt mot det som pågår bakom kulisserna och som i det närmaste kan kallas makabert.

Vad som sker är följande: 

1. Man håller på att avskaffa nationerna och allt ordnat styrelseskick.

De nationella parlamenten får allt mindre att säga till om. EU,s lagar står över nationernas lagar, de lagar som befolkningarna har beslutat skall gälla. Resultatet blir att demokratin försvinner (har redan försvunnit men makthavarna försöker hålla skenet uppe om att så inte är fallet) och att länderna hamnar i händerna på världsregeringen.

2. Man håller på att avskaffa den privata egendomen.

Fler och fler tvingas in i fattigdom och måste göra sig av med sina egendomar samt tillgångar när de privata bankerna drar åt snaran och staten (som är underställd världsregeringen) ställer sig på deras sida.

3. Man håller på att avskaffa arvsrätten

. Det behövs ingen arvsrätt när det inte finns något att ärva. Det blir allt svårare för vanliga människor att äga något (det de eventuellt äger av värde, tas ifrån dem under deras livstid) och inte minst så blir det krångligare samtidig som förändringar införs. 

4. Man håller på att avskaffa nationalismen/patriotismen.

Det går inte att vara nationalist och att värna om sitt land och sina egna barn, föräldrar, släktingar och landsmän i första hand när globalisterna (världsregeringen) vill avskaffa nationerna (se punkt 1) och allt ordnat styrelseskick. Därför måste alla nationalistiska yttringar undertryckas, skambeläggas, förlöjligas eller rent av förbjudas och det gör man genom att påstå att nationalism är rasism och nazism (är lika med att gilla Hitler) och att alla nationalister är rasister, nazister och ondskan personifierade.

5. Man håller på att avskaffa alla religioner.

Religionerna (alla religioner) skall ersättas av en världsreligion, en världskyrka där Satansdyrkan påbjuds. Vad man gör idag är precis som man gör med länderna i Europa. Men istället för att föra in dem i EU där man har för avsikt att göra alla länder till ett land, för man dem samman under dess religiösa motsvarighet, Sverige kristna råd, som står under kyrkornas världsråd (FN) som i sin tur står under den Romersk katolska kyrkan (skökan) i vilken påven sitter och hädar genom att påstå sig vara Kristi ställföreträdare på jorden. 

Precis som länderna skall gå samman ska också religionerna gå samman. Detta för att göra det så smidigt som möjligt för Antikrists maktövertagande. Det brukar heta att alla vägar bär till Gud och att alla skall samarbeta (religionsdialoger hit och dit) och vara de såtaste vänner. När det gäller EU och globaliseringen heter det att vi alla skall bli som en enda stor och lycklig familj när alla gränser suddas ut. 

6. Man håller på att avskaffa familj, äktenskap och god fostran.

Ständig uppmuntran av snedvriden sexualmoral och andra perversiteter. Det är snart mer normalt att vara homosexuell, bisexuell, transa, "hen" etcetera än att vara heterosexuell och man eller kvinna. Detta tillsammans med upplösning av familjeband, tradition, kultur och historia gör människor rotlösa, svaga och förvirrade vilket uppmuntrar anarkistiska tendenser i samhället. Helt i linje med kommunismen och kabbalismen (Ben Lurias, Sabbatai Zevi och Jakob Franks läror som finns beskrivna i tidigare inlägg).

7. Man håller på att skapa en världsregering.

Hur man mer utförligt möjliggör skapandet av en världsregering och när det är dags för den världsregering som finns idag men som arbetar i det fördolda (skyddad från allmänhetens blickar i hemliga ordnar och organisationer, se Bilderberggruppen som exempel), skall träda fram ur mörkret till ljuset, finns beskrivet i de över hundra år gamla protokollen från De Äldste av Sion.

Den 23 februari 1744 föddes en man som kom att förändra historien i en rikting som gäller än idag. Hans namn var Mayer Amschel. Han och hans föräldrar bodde i det judiska gettot i Frankfurt am Main i Tyskland. Judiska getton skapades inte av antisemiter (vilket man gärna vill få icke judar att tro) utan av judarna själva. Syftet var att isolera det egna folket för att på så sätt kunna kontrollera dem.

Det har man fortsatt med. Än idag går judiska rabbiner till våldsamt angrepp om något sällskap bedriver mission bland judarna och omvänder dem till Kristus. I det “demokratiska” Israel (anno 2014) är det till exempel strängt förbjudet att som kristen och icke jude missionera bland judarna. Rabbinerna och det judiska ledarskapet blir hysteriska (precis som på Jesus tid) om något sådant skulle ske.

Men att ta emot allmosor i form av åtskilliga miljoner dollar varje år från kristna organisationer bestående av icke rättroende individer (enligt det judiska ledarskapet) är inte något fel. Varje år strömmar det in otroliga summor pengar från världens kristna länder (däribland Sverige) till den sioniststyrda ockupationsmakten Israel som inte har något stöd i bibeln varken fysiskt eller andligt. Pengar som används för att bygga upp det rike som Antikrist i framtiden kommer att bli herre över.

Som ung studerade Mayer Amschel Talmud och gick i en skola för blivande rabbiner. Det var under den tiden som han gav sig själv (sin själ) åt djävulen (kabbalismen). Efter att han hade studerat något år, startade han en bankdynasti i Frankfurt som under de senaste cirka 200 åren har hållit hela världen i ett järngrepp.

De Äldste av Sion (falska judar, kabbalister, Talmudtroende, frimurare, dåtidens fariséer och skriftlärda, det vill säga antikrister) ställde sitt guld för miljoner, till hans förfogande när han öppnade en bank i Frankfurt.

Om dessa säger vår Herre Jesus Kristus:

“I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen I göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja lögnens fader” (Joh. 8:44)

Prins Wilhelm av Hessen , som var regent, kom snart i skuld till denne listige bankman. Wilhelm levde ett liv i lyx och behövde mycket pengar för att underhålla alla sina laster. Mayer Amschel som nu hade tagit sig namnet Rothschild, introducerade köp av engelska konsoler som kan jämföras med statliga premieobligationer.

Wilhelm använde sin makt som diktator till att tvångsrekrytera unga män vilka tränades till soldater. Dessa såldes i hela förband till bland annat England för att användas som legosoldater i den amerikanska revolutionen. Som betalning utgav den brittiska regeringen konsoler som Rothschild investerade åt Wilhelm. Wilhelm tjänade mycket pengar på denna affären men Mayer Rothschild tjänade ännu mer samtidigt som de unga pojkarna dog som flugor på slagfälten runt om i världen.

Till slut var Wilhelm helt i händerna på Rothschild och denna belägenhet användes för att sprida den nya bankens inflytande i världen. Hans fem söner som han tränat upp sedan unga år, skred till verket så fort de nått lämplig ålder.

Nathan Mayer flyttade till England och öppnade en bankfilial i London 1804. Jacob Mayer flyttade till Paris och öppnade en filial där 1811. Solomon Mayer flyttade till Wien och öppnade en filial där 1820. Karl Meyer flyttade till Italien och öppnade en filial i Neapel 1820.

Bankdynastin som byggdes upp blev så starkt sammansvetsad att fastän nationerna som dessa banker var lokaliserade i, kom i krig med varandra, pågick bankaffärerna som vanligt. På detta sätt finansierade familjen Rothschild alla krig samt rustade alla krigförande nationer. Medan nationerna krigade med varandra, kunde de lägga beslag på nationernas guld och värdesaker. Därav denna familjs enorma rikedom idag. En rikedom som då liksom nu fortsätter att växa på andra människors bekostnad.

Samma strategi gäller än idag. Genom att kriga (se Syrien samt Ukraina med flera länder) slås ländernas ekonomier sönder (med arbetslöshet och allmän ekonomiskt depression som följd) hamnar pengarna i världsregeringens banker.

För att få människor (pöbeln) till att hata, kriga och älska konflikter, har man skapat ideologier som är varandras motsatser (de olika ismerna) samt olika rörelser och organisationer som ständigt hetsas (står i konflikt) mot varandra i media och i det offentliga rummet (vänsterextremister kontra högerextremister, antirasister kontra nazister, kapitalister kontra kommunister och socialister, socialister kontra liberaler) och där den köttsliga (lägsta) naturen som finns hos varje människa (kristna ej undantagna), uppmuntras.

När man ömsom gynnar och ömsom missgynnar olika grupper, ger vissa grupper mer makt tillfälligt eller under en längre tid, premierar vissa grupper genom att ge högre löner och bättre villkor, ger vissa grupper möjlighet att få sin röst hörd och andra inte eller genom att tillsätta ombud som ska föra vissa människors talan mot till exempel påstådd eller verklig diskriminering samtidigt som man inte ger andra samma rätt utan påstår att det endast är vissa grupper som kan bli diskriminerade etcetera, sätter man grupper mot grupper och kan styra massan (pöbeln) i precis den riktning man vill.

Vad man lyckas åstadkomma med detta är att (och det är viktigast av allt) massan (de vanliga människorna) hålls på behörigt avstånd från sanningen och tillsammans med bröd och skådespel (fördummande underhållning) är det här, historiskt sett, den mest beprövade och effektivaste metoden när det gäller att styra och kontrollera mänskligheten i det stora och i det lilla.

Om en så kallad antirasist och en så kallad nazist eller en kapitalist och en kommunist, socialdemokrat och liberal, kristen och jude, kristen och muslim, jude och muslim etcetera, skulle komma på att de har samma förtryckare så hade de vänt sig emot förtryckarna istället för emot varandra. Makthavarnas värsta mardröm har alltid varit att få de vanliga människorna emot sig då de är så många och de själva så få.

De som håller Europa och resten av världen i ett järngrepp kan göra detta och har kunnat göra det under många generationer på grund av att de kontrollerat och kontrollerar (äger) ekonomin och därför har kunnat köpa passande individer för olika uppdrag samt positioner (skolade i makthavarnas läroanstalter) vilka betraktas som elit i de olika samhällena.

Dessa individer är i många fall ganska klent begåvade förutom när det kommer till lojalitet och blind lydnad gentemot de styrande. Det viktigaste dessa har fått lära sig, och får lära sig än idag, och som kan ses som det första av världens många budord, är: ifrågasätt aldrig de rådande ekonomiska strukturerna eller orättvisorna (snedfördelningen av världens resurser) som kan tänkas förekomma på nivåerna ovanför de vanliga människorna (massan).

År 1770 blev ytterligare en ung judisk man omvänd till kabbalismen (djävulsdyrkan) och hans namn var Adam Weisshaupt. Denne studerade och tog examen som Jesuit i den Romersk Katolska kyrkan (skökan) och undervisade som professor vid universitetet i Ingelstadt.

Familjen Rotschild började att stödja Weisshaupt ekonomisk och hans uppgift blev att bygga upp en organisation vars syfte var att förleda människor och föra dem in i anarki så att länderna skulle kunna slås sönder inifrån.

Namnet på Weishaupts djävulusiska organisation blev Illuminati, som betyder de upplysta. Illuminatiorden blev och är än idag den politiska armen av världsregeringen (idag står orden över alla världens frimurarordnar) och deras främsta uppgift blev att dela upp världens befolkningar i olika politiska grupper (ideologier) vilket redan nämnts, för att sedan successivt driva igenom de sju punkterna ovan.

Weisshaupt byggde upp sin verksamhet i delstaten Bayern. Illuminatis första uppgift blev att störta det franska kungahuset och genomföra en revolution (den franska revolutionen). Detta gav världsregeringen ett första land som de helt kunde dominera.

Strax innan den franska revolutionen bröt ut upptäckte emellertid den bayerska säkerhetspolisen deras sammansvärjning och Adam Weisshaupt blev utvisad. Den bayerska regeringen utgav ett så kallat “vitpapper” som man sände till samtliga regeringar i Europa, i vilket de varnades för Illuminatis planer (finns än i dag bevarat).

Genom att använda sin enorma politiska makt lyckades Illuminaterna (världsregeringen, De Äldste av Sion) dämpa resultatet av detta avslöjande. Gissningsvis kunde man köpa framträdande personer vilka hade kunnat förhindra eller mildra den blodutgjutelse som sedan följde. Weisshaupt och Illuminaterna stöddes ju ekonomiskt av Mayer Rothschild som redan då hade lyckats lägga beslag på ofantliga rikedomar genom sitt sluga agerande.

Dessutom skulle Illuminaterna arbeta aktivt med sociala och ekonomiska frågor och göra opinionsbildare till ordens lydiga redskap (vilket man lyckats med i Sverige och i de flesta länder). Slutmålet (för denna attack på mänskligheten) är att skapa ett sådant kaos i världen, att människor blir villiga att få vem som helst till ledare om de bara blir garanterade mat och fred.

Detta och mycket mer finns nedpräntat i protokollen från De Äldste av Sion vars innehåll nästan till punkt och pricka har gått i uppfyllelse. Trots detta (vilket har varit förödande och kommer att bli ännu mer förödande för den samlade mänskligheten) och trots att det inte är judar som har författat dessa protokoll utan “Satans synagoga” (människor som säger sig vara judar) så betraktas de som antisemitisk lögnpropaganda. 

Så här säger Jesus till Johannes i Uppenbarelseboken angående de falska judarna:

“Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma och falla ned för dina fötter, och de skola förstå att jag har fått dig kär” (Upp.3:9)

“Jag känner din bedrövelse och din fattigdom - dock du är rik! - och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga” (Upp. 2:9)

Den ockulta Davidsstjärnan

Publicerad 2014-05-17 10:20:00 i

Det är få kristna ledare som känner till att när staten Israel grundades 1948 så var det en stor debatt om hur den Israeliska flaggan skulle se ut. Många judar ville inte ha med Davidsstjärnan på grund av dess ockulta betydelse. Men de kabbalistiska judarna (djävulens och inte Guds anhängare) vann debatten och därför har Israels flagga idag ett emblem som tillhör djävulen själv.

Den judiske professorn Gershom Scholem (1897-1982) bevisar i sin bok “The Messianic Idea in Judaism” att symbolen (stjärnan) kommer från den del av judendomen som sysslar med svartkonst (vilket kallas trolldomssynd i bibeln) men som brukar kallas praktisk kabbala bland judarna.

Denna svartkonst, inom vilken man använder talismaner och amuletter, existerade innan kabbalan, och Davidsstjärnan som är ett hexagram (en sexuddig stjärna) användes tillsammans med pentagrammet (den femuddiga stjärnan) vid utövandet av svart magi.

Dessa symboler har under århundradena använts flitigt av personer, häxor och dylikt, som sysslat med svartkonst. Davidsstjärnan kallas i den ockulta litteraturen omväxlande för Salomos sigill eller Davids sköld. Båda symbolerna ansågs ha stor kraft emot onda andar och användes i besvärjelseriter och vid försök att kasta ut onda andar.

Istället för att vända sig till Gud som bibeln lär både judar och kristna, utvecklade de judiska magikerna (trollkarlarna, de icke på Gud troende judarna) ritualer och besvärjelser för att driva ut onda andar.

Det är förbjudet enligt gamla testamentet och människor som ägnar sig åt sådant drar på sig Guds vrede:

“När du kommer in i det land som HERREN, din Gud , vill giva dig, skall du icke lära dig att göra efter hedningarnas styggelser. Hos dig må icke finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri. Ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som frågar andar, eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda.

Ty en styggelse för HERREN är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver HERREN din Gud, dem för dig. Du skall vara ostrafflig inför HERREN, din Gud. Hedningarna som du nu fördriver lyssna väl sitt sådana som öva teckentydning och trolldom, men dig har HERREN, din Gud, icke tillstatt sådant” (5. Mos.18:9-14)

Amuletter såldes sedan till godtrogna människor med motiveringen att de onda andarna skulle hålla sig bort från dem ifall de bar dem på sig. De judiska trollkarlarna (djävulsdyrkarna) fick alltså intet ont anande människor till att köpa och bära runt på djävulens emblem i tron att de på så sätt skulle kunna hålla de onda andarna ifrån sig.

Den sexuddiga stjärnan användes också som bekant i nazityskland. Den dåvarande generationens trollkarlar (djävulsdyrkare, kabbalister, frimurare, sionister, nazister, ja alla företrädare för det antikristliga systemet och motståndare till Gud), uppmanade då (tvingade) de “vanliga” judarna att bära Satans emblem (innan de dödades i koncentrationslägren) samtidigt som eliten bland judarna (kabbalisterna, sionisterna, frimurarna och satansdyrkarna) finansierade Hitler med kapital från sina banker.

Det är inte endast den sexuddiga stjärnan som visas upp och dyrkas av många idag. Den femuddiga stjärnan har blivit ännu mer populär och vi ser den nästan överallt. På kläder (tyger i allmänhet), på prylar, i reklam med mera och i olika färger. Det kan vara en röd femudding (se kommunismen), ja ni minns väl från tidigare artiklar att kommunismen (Satans moderna lära) härstammar från kabbalan och Talmud (Satans ursprungsläror) eller gula, vita blåa, svarta etcetera.

Oavsett vilken färg de sexuddiga eller de femuddiga stjärnorna har eller i vilka sammanhang vi kan finna dem, så är de ockulta symboler som är förbannade av Gud. Den Israeliska flaggan är förbannad av Gud. Gud kan inte gå emot sitt eget ord och Gud kan inte helga något som är orent.

“Ty likasom regnet och snön faller ifrån himlen och icke vänder tillbaka dit igen, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den giver säd till att så och bröd till att äta, så skall det ock vara med ordet som utgår ur min mun; det skall icke vända tillbaka till mig fåfängt, utan att hava verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det” (Jes. 55:10-11)

Kristna som bär Davidsstjärnor på sig eller pryder sina hem med denna ockulta trolldomssymbol (djävulens emblem) bör vet att de ställer sig själva under en förbannelse.
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik