Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Jesus kom inte för att inlemma sitt folk med världen utan för att separera sitt folk från världen

Publicerad 2016-12-02 06:33:00 i Jesus,

Det florerar så mycket lögner inom kyrkorna och samfunden av idag (nya verkar tillkomma hela tiden) som är just lögner på grund av att de saknar stöd i bibeln. En av de värsta lögnerna (som skulle kunna sammanfatta alla de andra) är att Jesus kom till världen för att inlemma sitt folk med världen (världens människor) och vad som finns i världen när han i själva verket kom för att separera sitt folk från världen och från allt vad världen består av.

Detta talar bibeln klart och tydligt om men samfundskristna älskar (har fått lära sig att älska) tyvärr sina kyrkor och samfund mer än vad de älskar Jesus och Guds ord.

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgås med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt” (1. Joh. 2: 15-17)

“Ni trolösa, vet  ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende med Gud” (Jak. 4:4)

Bibeln uppmanar inte kristna att ingå i ekumeniska samarbeten och i kompromisser med världen och icke troende människor på bekostnad av evangeliet och i syfte att skapa samstämmighet och fred mellan alla olika religionsutövare inklusive ateister och rena Satansdyrkare.

Det är det nya Babels torn som de avfälliga kyrkorna och samfunden, vilka genom sitt medlemskap i Sveriges kristna råd (som står under Påvekyrkan, kyrkornas världsråd och FN), bygger på och de önskar att dra med sig så många som möjligt för att de skall delta i detta ogudaktiga och antikristliga byggande som är en styggelse för Herren Jesus.

Jesus säger att mina får hör min röst men tyvärr vill de flesta som kallar sig kristna (det vill säga som inte är pånyttfödda utan kristna i köttet) inte lyssna till Jesus och till hans evangelium. Ändå kallar de sig kristna trots att de har sina (sitt) egna evangelium som grundar sig på världen, vad världen (världens människor) önskar sig och vad världen anser vara ont eller gott.

Detta är avgudadyrkan. En avgud behöver inte nödvändigtvis vara en guldkalv i öknen eller något annat synligt föremål som sätts på piedestal och tillbes. En avgud är allt som ersätter Gud och genom att tjäna världen (världens människor, mamon och det antikristliga systemet) framför Gud så gör sig dessa kristna skyldiga till avgudadyrkan.
 
”Ingen kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och mammon” (Matt.6:24)

Avgudadyrkan leder till gudlöshet i tanke såväl som i handling. Människor håller sanningen fången i orättfärdighet när de dyrkar och prisar sig själva (sina goda gärningar som de gör i köttet), varandra och ting som är skapade istället för att dyrka, ära och prisa Gud som är skaparen.

“Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga.  Därför finns det inget försvar för dem; de har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom.

Konsekvensen blir vad fortsättningen av detta bibelcitat talar om:

Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem år orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen” (Rom. 1:18-25)

Gud är kärlek, sanning och rättfärdighet. I människan kan det inte finnas någon kärlek sanning eller rättfärdighet att tala om när hon står utanför Guds nåd eftersom hon då styrs av köttet (sina begär och sin syndiga natur) och inte tar avstånd från det onda som gör sig gällande i världen.

Gud kan inte göra det han vill i och genom människan om hon inte tar avstånd från det system som råder i världen. Det system som kommer från världen, inte från Gud, och som vilar på köttslig grund.

Detta världens system är ett resultat av maktfullkomliga människors vilja och deras önskan att bli som Gud. När människor är uppfyllda av begär, böjelser, högfärd och har ett stort behov av att försvara det som de anser sig ha rätt till (mycket mer än alla andra inom livets olika områden), står de under det system som satan har valt för att regera världen. Han som vill ta Guds plats.

Andevärlden består av två riken, ljusets och mörkrets rike och människan är antingen medborgare i det ena eller det andra av dessa riken. Det går inte att vara neutral.
Grundtanken i mörkrets rike är motstånd och rebelliskhet mot Gud för att hindra hans vilja vilket också reflekterar satans inställning allt ifrån den dag han greps av tanken att göra sig större än Gud.

En människas motiv avslöjar om de ord hon uttalar och de handlingar hon utför, härrör från mörkrets eller från ljusets rike. Mörkrets furste kan omskapa sig till en ljusets ängel (och gör så hela tiden) i syfte att förvilla människor. Detta gäller även för hans medarbetare som har samma förmåga. Det går inte att komma ifrån att mörkrets rike har som enda mål att förstöra och förgöra hela Guds skapelse.

“Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut som svarar mot deras gärningar” (2.Kor.11:14-15).

De som är medvetna om detta och om satans system för att regera världen men ändå inte tar avstånd från det eller opponerar sig, ställer sig på det ondas sida då de ger sitt tysta medgivande till hans fortsatta härjningar.

Kyrkorna och samfunden har öppnat upp sina portar för Satan som har kommit förklädd till en ljusets ängel och talar om kärlek, tolerans, medmänsklighet och barmhärtighet gentemot världen och synden som de upphöjer över allt annat om de bara lyckas få in folk i sina kyrkor och samfund. Då går det att ha överseende med i princip vad som helst.

Villoandar, lögnandar och bedrägeriandar som härrör från mörkrets rike har idag via alla självutnämnda falska profeter, kristna auktoriteter och lärare (ulvar i fårakläder), fritt spelrum inom kyrkornas väggar.

”Tagen eder till vara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar” (Matt.7:15)

“Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvidar och en anda de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen. Därpå skolen I känna igen Guds Ande; var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma , och som redan nu är i världen” (1. Joh. 4:1-3)

“Ge akt på er själva och på hela den hjord som den heliga anden har satt att er att ha uppsikt över, för att ni skall vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Jag vet att när jag lämnar er skall farliga vargar som inte skonar hjorden tränga in bland er.     

Ur era egna led skall det träda fram män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna, och kom ihåg att jag i tre års tid dag och natt har väglett var och en av er under tårar. Och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla dem som helgats“. (Apg. 20:28-32)

Det beror på att nådegåvorna och då särskilt gåvan att kunna skilja mellan andar har ersatts med mänskliga gåvor som har sitt ursprung i köttet. Majoriteten av de kristna tycks förlita sig mer på vad mänskliga auktoriteter “som kallar sig kristna” men som inte är pånyttfödda i Kristus, har att säga angående bibelns lära och världen i största allmänhet.

Dessa auktoriteter vill förstås inte bli avslöjade som de villolärare, falska profeter och fula ulvar som de är, och därför tystar man inom de falska kyrkorna och samfunden ner och ignorerar en av de viktigaste Guds gåvor idag. Den att kunna skilja mellan andar. Inte så konstigt att det pågående avfallet bara blir värre och värre när man bjuder in främmande andar utan urskiljning.    

“Nådegåvorna äro mångahanda, men Anden är en och densamma. Tjänsterna äro mångahanda, men Herren är en och densamme. Kraftverkningarna äro mångahanda, men Gud är en och densamma, han som verkar allt i alla. Men de gåvor i vilka Anden uppenbarar sig givas åt var och en så, att de kunna bliva till nytta.

Så gives genom Anden åt den ene att tala visdomens ord, åt en annan att efter samme Ande tala kunskapens ord, åt en annan gives tro i samme Ande, åt en annan gives helbrägdagörelsens gåvor i samme ene Ande, åt en annan gives gåvan att utföra kraftgärningar, åt en annan att profetera, åt en annan att skilja mellan andar, åt en annan att tala tungomål på olika sätt, åt en annan att uttyda, när någon talar tungomål. Men allt detta verkar densamme ene Anden, i det han, alltefter sin vilja, tilldelar åt var och en någon särskild gåva” (1.Kor.12:4-11)

Följande bibelcitat brukar användas för att få tyst på dem som har fått nådegåvan att skilja mellan andar och som av den anledningen kan se att kyrkorna och samfunden är religiösa svartbyggen som inte tål att bli granskade och synade i ljuset.

“Dömen icke, på det att I icke mån bliva dömda; ty med den dom varmed i dömen skolen I bliva dömda, och med det mått som I mäten med skall ock mätas åt eder. Huru kommer det till, att du ser grandet i din broders öga, men icke blive varse bjälken i ditt eget öga?

Eller huru kan du säga till din broder: Låt mig taga ut grandet ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? Du skrymtare, tag först ut bjälken ur ditt eget öga; därefter må du se till, att du kan taga ut grandet ur din broders öga. Given icke åt hundarna vad heligt är, och kasten icke edra pärlor för svinen, på det att dessa icke må trampa dem under fötterna och sedan vända sig om och sarga eder” (Matt. 7:1-6).

Sedan klagar man över att väckelse uteblir när det är kyrkorna (dess medlemmar) själva som inte vill bli väckta av Guds Ande som verkar hur han vill och som de aldrig kommer att kunna tämja (vilket verkar vara dessa kristnas önskan) till att gå deras köttsliga önskningar och världens önskningar tillmötes mot ett nytt Babels torn.

När inget behov verkar finnas av att försvara den bibliska läran (tron) som apostlarna gjorde i Nya Testamentet och profeterna i det Gamla testamentet, kan i princip alla doktriner som sägs framhäva Guds kärlek men som gör det motsatta, accepteras.

“Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka” (Pet.5:8).
 

Att göra det onda för att uppnå det goda

Publicerad 2016-11-13 18:50:00 i Jesus,

Det jag nu tänker skriva har jag tänkt skriva om ganska länge och det handlar om ifall kristna kan gå emot Guds ord, i syfte att uppnå något gott enligt världens definition av godhet.

Många kristna tycks vara av uppfattningen att ändamålet helgar medlen och att om någon ny lära (människolära) ser ut att leda till framgång och frälsning och till något positivt för människor så är det ett tecken på att läran är från Gud.

Detta trots att bibeln talar om att människoläror/människomeningar (läror, tro, tyckande) som kommer från människan (från människans köttsliga och fallna natur) och som blandas ihop med Guds evangelium, resulterar i att ett främmande evangelium, ett falskt evangelium, det vill säga i att en villolära, uppstår.

Läror som inte grundar sig på Kristi evangelium (de bibliska sanningarna) kallas i bibeln även för ”onda andars läror”. Det är med andra ord inte Gud som står bakom dessa läror utan Satan och hans andemakter. Gud accepterar inte att människor förvränger och förvanskar hans ord (lägger till eller tar bort) i syfte att få hans ord att passa dem själva och andra människor.

Vi lever i en tid där avfallet inom kristenheten eskalerar (avfall från det rena evangeliet) och där ständigt nya villoläror som kliar människor i öronen, poppar upp. Människor vill ha Gud, Jesus på sina egna premisser och falska herdar (villolärare) som kallar sig kristna och som har fått (tagit sig) titeln pastor eller präst, gör allt de kan för att tillmötesgå de krav som ställs från mänskligt håll på bekostnad av Guds evangelium och med motiveringen att Jesus älskar alla.

Jesus älskar alla så mycket påstår man från den falska kristenhetens håll och därför är det okej att samarbeta med icke evangeliska kristna och med människor som har en helt annan tro eller som inte tror alls. Huvudsaken är att det går att nå en större mängd människor och gärna alla människor i hela världen.

Detta är ekumeniken och Satans plan för mänskligheten i ett nötskal. Alla skall med och om det innebär att evangeliet urvattnas, förvrängs, förvanskas eller rent av försvinner i kompromissandans, samarbetsandans, dialogandans spår eller rättare sagt i det pågående avfallets spår, så spelar det ingen roll då Jesus älskar alla.  

Frågan är om de som vurmar för ekumeniken och för ett ljummet och urvattnat evangelium samt stödjer den katolska kyrkan (dess sedan 300 - talet avfälliga lära) verkligen älskar Jesus (hans lära) när de lierar sig med världens ande (Satan) som är Antikrists ande.

“Därpå skolen i känna igen Guds Ande: var och en Ande som bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet, han är av Gud, men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen” (1 Joh. 4:2-3)  

Svaret kan inte bli annat än nej men då säger de falska kristna att Jesus och hans apostlar minsann umgicks med allt och alla för att de var goda och kärleksfulla.    

Det är rätt att de drog sig till syndare (till fattiga, utsatta, horor, drinkare, avgudadyrkare med mera) och predikade bland syndare men inte i syfte att ingå i samarbeten med dem. De samtalade inte med icke troende människor om hur deras lära skulle kunna fås till att stämma överens med deras, de icke troendes lära, och de satt inte i några gemensamma kommittéer med dem för att utröna hur man skulle kunna göra alla syndare samt avgudadyrkare (enligt bibeln syndare och avgudadyrkare) nöjda och glada.

De falska kristna påstår (då de har blivit indoktrinerade) att det inte går att lämna en avfällig kyrka eller ett avfälligt samfund av idag och som befinner sig i Satans och i världens händer. Det skulle aldrig apostlarna (de kristna under de första århundradena) göra, påstår de.

Det är delvis rätt. Paulus säger att de inte skall behöva lämna församlingen (då existerade inga kyrkor utan det var Guds församlingar) utan vad man istället skulle göra och gjorde var att utesluta enskilda syndare. Majoriteten skall inte begära utträde för att en eller ett fåtal (en minoritet) av de bekännande kristna, har syndat.                

Under Paulus tid så fanns det inga falska församlingar (kyrkor) utan bara församlingar som hade blivit besmittade med falska uppfattningar. Dessa problem inom församlingarna kunde rättas till och de (församlingsmedlemmarna) fick även undervisning om avskiljande vilket inte ges inom de falska kyrkorna idag då allt accepteras i kärlekens och i humanismens (barmhärtighetens) namn för att kyrkorna är genomfalska och ruttna.

Alla etablerade kyrkor har skrivit under kontrakt med Påvekyrkan (den mest blodbesudlade kyrkan under historiens gång) via Sveriges kristna råd som de är medlemmar i och de har förbundit sig att underställa sig denna kyrka som arbetar för att bilda en världskyrka bestående av alla religioner och alla läror som utger sig för att vara andliga och som verkar för något gott..Ett nytt Babels torn utan Gud är vad man vill bygga och bygger på.
     
De som älskar Jesus och tror på hans evangelium kan omöjligt ställa upp på vad som helst (vilket många kristna gör idag) för det innebär att de ställer upp på avfallet och går emot Jesus och hans evangelium.

Bibeln säger (Beliar är ett annat namn för Satan):

“Gå inte i par med de otroende. Vad har laglöshet att skaffa och vad har ljuset gemensamt med mörkret? Hur rimmar Kristus med Beliar, och vad förenar den troende med den otroende? Hur kan Guds tempel förlikas med avgudar? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Därför säger Herren: Dra bort från dem och skilj er från dem. Rör inte vid det som är orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara en fader för er, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, allhärskaren” (2. Kor. 6:14-18).

Alltså om ni gör detta så skall jag ta emot er och jag skall vara en fader för er, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, allhärskaren.

Märk väl. Det står inte att jag skall ta emot er om ni är eller vill vara snälla och goda enligt världens definition av vad som är snällt och gott eller om ni är snälla och goda utefter den situation ni lever i idag.

Att vara kristen och feminist, kristen och homosexuell, kristen och yoga utövare, kristen och ekumen, kristen som verkar för religionssynkretism, kristen som inte tror på de mest fundamentala bibliska sanningarna, är inget problem idag inom kristenheten för alla skall i kärlekens och barmhärtighetens namn med och få känna att de har en plats i kyrkorna och i samfunden som kämpar på för att bibehålla sitt existensberättigande som de vidriga lögnare de är.

Växer då inte ogräset och den goda säden tillsammans? En kristen måste väl stanna kvar i de avfälliga kyrkorna och i samfunden även om de har blivit så avfälliga så att Satan skrattar halvt ihjäl sig. Det är väl ändå upp till Gud att döma och han kommer väl förr eller senare att låta ogräset i församlingen (syndarna) få sin dom och vissna bort.

Om jag tycker att den kyrka, det samfund som jag är med i serverar gott kaffe och goda bullar, fin musik, gratis mat och mycket mer samtidigt som jag får trevlig gemenskap så kan jag gott stanna kvar.     

När Jesus talar om att den goda säden och ogräset som skall växa tillsammans intill domens dag, så talar han inte om något ogräs i församlingen (det är församlingens uppgift att rensa bort ogräset innan Jesus kommer tillbaka) utan om ogräset som växer på världens åker. Åkern representerar världen och inte församlingen.

Men bad då inte Jesus om enhet och att alla skall vara ett? Bad han och ber han inte för alla människor och för att världen skall tro att han (Gud Fadern) har sänt mig? Det är vad de falska kristna påstår men bibeln säger något helt annat.

“Jag beder för dem; det är icke för världen jag beder, utan för dem som du har givit åt mig, ty de äro dina. -såsom allt mitt är ditt, och ditt är mitt  - och jag är förhärligad i dem. Jag är nu icke längre kvar i världen, men de äro kvar i världen, när jag går till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn - det som du har förtrott åt mig - för att de må vara ett, liksom vi äro ett” (Joh. 17:9-11).

Bibeln säger även så här:

“Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig; Herre, Herre, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skola på den dagen säga till mig; Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag betyga för dem: Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig I ogärningsmän” (Matt. 7:21-23)   

Jesus bad och ber för de sant troende och om en enhet i anden (inte om en organisatorisk enhet som grundar sig på människors goda eller onda avsikter) och för dem som han har utvalt till att komma till tro.

Han ber inte för dem som förnekar honom eller som följer doktriner och läror som går emot hans evangelium för att de vill vara snälla och gudfruktiga enligt världens bedömning.

Till dem och till alla andra säger han så här:

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgås med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt” (1. Joh. 2: 15-17)

“I trolösa avfällingar, veten I då icke att världens vänskap är Guds ovänskap? Den som vill vara världens vän han bliver alltså Guds ovän” (Jak. 4: 4)

Han ber inte för Gudsbespottare, för människor som älskar världen och allt som finns i den,  och för människor som inte vill veta av sanningen (honom) oavsett om de påstår sig tillhöra det utvalda folket (som än idag är Gudsbespottare) eller något annat folk.

Bibeln säger vidare att vi skall pröva andarna:

“Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen. Därpå skolen I känna igen Guds Ande; var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma , och som redan nu är i världen” (1. Joh. 1-3)

Det måste ju vara oerhört dömande att som kristen hänvisa till bibelcitat som andra kristna inte vill kännas vid. Vem är jag som tar mig den rätten annat än en dömande, kritisk, inhuman, kärlekslös, obarmhärtig och mycket intolerant människa?     

“Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Så skall ske genom lögnpredikanters skrymteri, människors som i sina egna samveten äro brännmärkta såsom brottslingar” (1.Tim.4:1-2)

I de falska kristnas ögon är jag en paria, ett missfoster och en elak person som inte kan låta bli att citera den skrift de själva påstår sig stå upp för men som de inte står upp för. De vill ha Jesus och de vill ha frälsning men de vill inte kännas vid Guds ord utan försöker att få Guds ord till att stämma in med deras egna ”perversa” önskningar som de avfällingar de är.
 
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik