Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Det sionistiska sveket mot judarna

Publicerad 2012-11-30 09:21:00 i Ideologier,

“Det finns ingenting dolt som inte skall bli synligt och ingenting undangömt som inte skall bli känt och komma till synes” (Luk. 8:17)

Det finns en del böcker som beskriver händelser från det förflutna och som har påverkat många av oss. Dessa böcker är viktiga för att vi skall kunna förstå det som är och det som kommer. Det vill säga vår nutid och vår framtid. Det som har hänt kan vi inte göra något åt men vi kan däremot skaffa oss så mycket kunskap som möjligt för att förhindra att de mindre angenäma avsnitten från mänsklighetens historia, upprepas.

Tyvärr är det svårt att få tag i böcker som från ett annorlunda perspektiv beskriver den verklighet som har varit och som är. Det finns krafter som vill tysta ner vissa händelser istället för att använda dem för att sprida kunskap till eftervärlden. Detta är ett problem men det är egentligen inte konstigt då det för dessa krafters del handlar om att behålla makten.

Boken som jag kommer att presentera är en bok som borde finnas tillgänglig på fler ställen än hos nät bokhandeln amazon där den kan beställas. Den heter “Perfidy” och är skriven av en man vid namn Ben Hecht (1894-1964) och utgiven första gången 1961.

Boken beskriver sionisternas samarbete med Hitler under nazitiden. Nu kanske någon suckar och tänker, varför dra upp detta förfärliga som har varit, och för så länge sedan. Låt oss glömma och gå vidare. Så tänkte även jag till en början men sedan var det något inom mig som sa att detta måste fram för det handlar om vår nutid och om vad som händer idag. Det är en fortsättning på historien och frågan lyder:

Vart tog krigsförbrytaren, nazisten och sionisten General Kurt Becher vägen?

Här följer ett utdrag från introduktionen:

"In a pamphlet Published in August 1952, Malchiel Greenwald, an Israeli citizen who had come to Palestine from Hungary in 1938, accused Rudolf Kastner, att the time press spokesman for the Ministry of Commerce an Industry in Israel, of testifying on behalf of SS Lieutenant General Kurt Becher and thus saving him from punishment for his war crimes.

Greenwald further accused Kastner of collaborating with the Nazis and contributing to death of over 400.000 Hungarian Jews during WWII when Kastner served as a major leader of the Jewish Agency Rescue Committee in Hungary.

Kastner was an intimate of high Labor government officials, and the government had to decide whether to defend Kastner or fire him. In 1953, The government of Israel brought charges against Malchiel Greenwald for slandering Rudolf kastner. The trial lasted from January until the end of September 1954. After deliberating another nine month, Judge Benjamin Halevi fond Greenwald innocent, explicity accusing Kastner of collaboration and aiding in the defense of Nazi General Kurt Becher

“The Nazis patronage of Kastner, and their agreement to let him save sixhundred prominent Jews, were part of the plan to exterminate the Jews. Kastner was given a Change to add a few more to that number. The bait attracted him. The opportunity of rescuing prominent people appealed to him greatly. He considered to rescue of the most important Jews as a great personal success and a success for Zionism. It was a success that would also justify his conduct - his political negotation with Nazis and the Nazi patronage of hir committee. When Kastner received this present from the Nazis, Kastner sold his soul to the German satan”

On the charge that Kastner was instrumental in saving Nazi Becher from punishment, judge Halevi ruled:

“ It is clear that the positive rekommendation by Kastner, not only in his own name but also in the name of Jewish Agency and the Jewish World Congress was of decisive importance for Becher. Kastner did not exaggerate when he said that Becher was released by the allies because of his personal intervention. The lies in the affidavit of Kastner and the contradictions and various pretext, which were proven to be lies, were sufficient to annul the value of his statements and and to prove that there was no good faith in his testimony in favor of this German war criminal. Kastners affidavit in favor of Becher was a willfully false affidavit given in favor of a war criminal to save him from punishment in Nuremberg.”

Fritt översatt till Svenska

I en broschyr publicerad i augusti 1952, anklagade Malchiel Greenwald, en israelisk medborgare, som hade kommit till Palestina från Ungern 1938, Rudolf Kastner, som på den tiden var presstalesman för handels och industri departementet i Israel, för att vittna på uppdrag av SS Löjtnant General Kurt Becher och därmed rädda honom från straff för hans krigsförbrytelser.

Greenwald anklagade vidare Kastner för att samarbeta med nazisterna och för att ha medverkat till att över 400,000 ungerska judar dog under andra världskriget då Kastner fungerat som en viktig ledare för Jewish Agency rescue Committee i Ungern.

Kastner var vän med höga tjänstemän i arbetarregeringen, och regeringen måste besluta om att försvara Kastner eller avskeda honom. År 1953 anklagade Israels regering Malchiel Greenwald för förtal av Rudolf Kastner. Rättegången varade från januari till slutet av september 1954. Efter ytterligare nio månaders överläggande, beslutade domare Benjamin Halevi att Greenwald är oskyldig och anklagar Kastner för samarbete och medhjälp i försvaret av nazisten General Kurt Becher.

Nazisternas beskydd av Kastner och deras överenskommelse att låta honom rädda sexhundra framstående judar, var en del av planen i att utrota judarna. Kastner fick en möjlighet att lägga till några fler till det antalet. Detta lockade honom. Möjligheten att rädda framstående personer tilltalade honom mycket. Han ansåg att det var en stor personlig framgång och en framgång för zionismen att rädda de viktigaste judarna. Det var en framgång som också skulle motivera hans agerande - hans politiska förhandling med nazister och det nazistiska beskyddet av räddnings kommittén. När Kastner mottog detta erbjudande från nazisterna sålde Kastner sin själ till den tyska satan. 

På den avgift som för Kastner var en bidragande orsak till att rädda nazisten Becher från straff, fastslog domaren Halevi:

Det står klart att den positiva rekommendationen från Kastner, inte bara i sitt eget namn utan också i namn av Jewish Agency och den judiska världskongressen var av avgörande betydelse för Becher. Kastner överdrev inte när han sa att Becher blev släppt av de allierade på grund av hans personliga insatser. Lögnerna och förklaringarna från Kastner och motsättningarna och de olika förevändningar, som visat sig vara lögner, var tillräckligt för att ogiltigförklara värdet av hans uttalanden och för att bevisa att det inte fanns någon god tro i vittnesmålet till förmån för denna tyska krigsförbrytare. Kastners utsaga till förmån för Becher var en medvetet falsk utsaga som syftade till att rädda denna krigsförbrytare från straff i Nürnberg.

Resultatet av rättegången överklagades men innan överklagan togs upp av rätten mördades Rudolf Kastner. Konstigt?!! Vad hade han kunnat avslöja?

Vad hände då med Kurt Becher? Det beskrivs lite längre fram i boken.

“And where is Kurt Becher now? In what plac of exile, under what alias, is i hiding- as his Nazi associate Eichmanns hid? No exile, no alias, and no fears are Bechers. Kurt Becher, still tall and handsome, is one of the great men of the new Western Germany. He is one of the richest men. The riches are for the most part the loot extorted and tortured out of myriads of Jews - before their slaughter. He is president of many corporations and loaded done with honors.

“Among the many enterprises he heads up is the sale of wheat to the government of Israel. Becher fir, the Cologne- Handel- Gessellschaft, does a fine business with Israels government. Herr Becher, a nobody before the Nazi war, rose to affuence as head of the S.S Economic Department. But his wealth is no longer in gold teeth. He is Associates with the great German banks that are the friends of Ben Gurion,s Antigua pal - Chancellor Konrad Adenauer“

På svenska:

“Var är Kurt Becher nu? På vilket ställe i exil, under vilket alias gömmer han sig - på samma sätt som hans Nazi like Eichmann gömmer sig? Ingen exil, inget alias och ingen fruktan är Bechers. Kurt Becher, fortfarande lång och snygg, är en av de stora männen i väst tyskland. Han är en av de rikaste männen. De rikaste är till största delen plundrare, de värsta utpressarna och torterare av myriader av judar innan deras slakt. Han är direktör för många bolag och har fullt av hedersuppdrag.

Bland alla hans företagsengagemang är huvuduppgiften att sälja vete till den Israeliska regeringen. Bechers firma Cologne - Handel - Gessellschaft, gör fina affärer med den Israeliska regeringen. Herr Becher, ingen före Nazi kriget, rosades och blev rik som chef för S.S. Economic Department. Men hans rikedomar ligger inte längre i guldtänder. Han förknippas med de största tyska bankerna som är vän till Ben Gurions gamla kompis - Chancellor Konrad Adenauer“

Ett förtydligande: S.S Economic Department tog hand om de ihjäl gasade judarnas guldtänder, kläder, hår (använde håret till att stoppa madrasser och kuddar med) och allt som hade något värde, samt gjorde tvål av deras kroppsfett.

Visst är det ofattbart att en som Becker (bland de värsta av de värsta krigsförbrytarna) lyckades komma undan rättvisan och inte nog med det, kunde leva i stort välstånd resten av livet som en högt respekterad medborgare med kontakter i bankvärlden och med en av det odemokratiska EU projektets grundare, Konrad Adenauer.

Vad är det för ande som vilar över EU och de Europeiska länderna eller förresten över hela världen? Om det är samma ande idag som igår och som när denna massmördare fick gå fri med beskydd, vilket är troligt när man följer utvecklingen som går mot rena diktaturen, borde vi kanske vara mer på vår vakt.

Det pågår en förintelse även idag men i en annan form. Idag tar man inte livet av människor i några koncentrationsläger eller genom nackskott utan man tar istället ifrån dem deras möjlighet att leva genom att försätta dem i skuld (påhittade skulder) till bland annat EU vars institutioner till 95% styrs av giriga bankirer (finanseliten) och till resterande procent av deras lydiga knähundar (politiker och massmedia vilka är livrädda för att förlora sina privilegier).

Samtidigt höjer man matpriserna och alla andra priser genom att måla upp en krisbild som inte står i proportion till verkligheten och som endast är en ursäkt för att kunna fortsätta med plundrings politiken och massförslavningen. Under tiden som detta sker tar förtvivlade människor livet av sig runt om i världen.

Var det inte Albert Camus som sa, “det bästa mordet är självmordet”. Det verkar som om EU har anammat denna paroll. Kanske har man ändå lärt sig något av historien. Inte minst hur man kan undgå att ställas till svars för sina gärningar. För vem kan anses skyldig om människor som vräks från sina hem eller försätts i ekonomiska, mycket pressade, situationer, tar livet av sig? Inte är det bankernas fel trots att de har skapat pengar från tomma intet och frikostigt lånat ut dem till godtrogna människor.

Nog är det förunderligt att inte ens den modiga Simon Wiesenthal och hans medarbetare vilka ägnade en stor del av sina liv åt att jaga krigsförbrytare på heltid, lyckades komma åt Becher. Hur var detta möjligt när han fanns mitt ibland dem och inte minst med tanke på att boken (Perfidy) fick stor uppmärksamhet när den kom ut?

Nu kom han undan och det är mycket möjligt att det finns många fler av hans sort. De som idag hade varit villiga att berätta var kanske de som inte fick leva. Vem vet. Var de så kallade “prominenta” judarna, de gentemot makten även lojala judarna, och de vilka mördades, sådana som man från makthåll inte visste var man hade?

Vad kan vi lära oss av detta?

Ism, sionism och nationalsocialism

Publicerad 2012-11-28 09:59:00 i Ideologier,

Av alla existerande ismer finns det en ism som aldrig debatteras offentligt eller utsätts för kritisk granskning av media etablissemanget och di lärde. Det är SIONISMEN. Många vet inte ens vad sionism är. Vi skall här försöka reda ut varför denna tystnad råder.

Kommunism, liberalism, nazism, socialism, humanism, med mera, är ideologier (ismer) vars innebörd ofta når våra sinnen i olika former. Det kan man inte säga när det gäller sionismen som endast brukar nämnas i förbifarten eller som ett vapen mot antisemitism.

Trots att många av sionismens anhängare tillhör världens ledarskikt och har gjort så de senaste århundradena, verkar det inte finnas något utrymme för en seriös granskning av sionismen i våra massmedier eller inom universitetens väggar. Det är ett tabubelagt ämne men den sionistiska ideologin (som inte har något med religionen judendom eller judar i allmänhet att göra) påverkar oss alla i högsta grad.

Det är sionister som styr vår värld och av den anledningen kan det tyckas märkligt att inte denna politiska ideologi ges större uppmärksamhet i offentligheten. När läran dessutom är nationalsocialistisk (bygger på raslära, nationell identitet och utvaldhet) och nationalsocialism brukar förknippas med massmördaren Hitler och utrotningen av flera miljoner judar samt andra grupper under nazitiden, blir det ännu märkligare att det är så tyst.

Samtidigt är det inte det minsta märkligt eftersom nästan all massmedia och större delen av all förlagsverksamhet ägs av sionister eller anhängare av sionismen. De anställda vare sig de är för eller emot sionismen får inte lov att skriva vad som helst och måste se till så att obekväma åsikter vilka kan missgynna ägarna (hota deras maktpositioner), inte når allmänheten.

Ingen journalist skulle komma på tanken att utmana en arbetsgivare som betalar dens lön. På så sätt hjälper journalisterna till med att uppfylla en av sionismens viktigaste punkter (som också var en av Hitlers viktigaste punkter), att minimera yttrande och handlingsfriheten för de vanliga medborgarna. Att de dessutom medverkar till att göra större delen av sin egen yrkeskår överflödig och att deras agerande på sikt innebär att demokratin försvinner, är de nog inte ens medvetna om.

Ett blottläggande av sionismens ursprung, dess rötter och dess blodiga historia, skulle till en början innebära att hela mänskligheten försätts i ett chocktillstånd utan möjlighet att kunna förstå eller reda ut alla de vidriga händelser som inträffat i världen (genom århundradena) och där sionister har varit inblandade.

Det skulle efter ett tag leda till att den utstakade planen om ett världsherravälde, där all makt är koncentrerad till ett fåtal (sionister) och där resten av mänskligheten måste finna sig i att leva som livegna (boskap) på plantager, går om intet. Härskarna, som steg för steg (under generationer) har lagt under sig den ekonomiska makten, skulle avslöjas för vad de i själva verket är och har varit.

De skulle inte bara avslöjas som tjuvar och bedragare vilka (successivt och med hjälp av lögner och list) har lagt beslag på hela världsekonomin (bankerna, industrin, näringslivet) och mänsklighetens gemensamma egendomar, naturtillgångar och dylikt, utan också som massmördare och förtryckare likt Hitler, Stalin, Pol Pot med flera.

Kommunismen såväl som nazismen, skapades av sionister i syfte att:

1. Försvaga de obildade massorna som de föraktade (föraktar än idag) oavsett religion och folkgrupp men även fruktade (fruktar än i dag).
2. Kunna kontrollera dem.
3. Kunna stjäla privata och statliga egendomar (under tiden som det råder kaos och övergrepp mot mänskligheten) för att därmed öka sin egen rikedom samt makt och sedan lägga all skuld på massmördare som Stalin och Hitler (deras egna skapelser).
4. Minska de obildade massornas antal genom igångsättande av stridigheter och krig (folk mot folk, grupp mot grupp) samt finansiering av båda eller alla sidor av dessa krig.
4. Bana vägen för en ny världsordning med en liten styrande och stenrik elit (de själva) i toppen.

Ägarkoncentrationen av världens samlade tillgångar (ekonomin), har lett till en enorm maktkoncentration men detta tystas ner av den sionistvänliga pressen samtidigt som man med jämna mellanrum låtsas vilja åtgärda problemet. Man startar meningslösa demokratiprojekt som inte leder någon vart, och det lika meningslösa talet om allas lika värde, återkommer gång på gång likt ett eko.

Inte desto mindre är denna ägar och maktkoncentration en förutsättning för den nya “perversa” världsordningen som en självutnämnd maktelit önskar införa för att kunna bevara sin makt och öka den ännu mer. De anser sig vara kvalificerade och kapabla till att styra över och kontrollera resten av mänskligheten inte bara ekonomiskt utan också socialt, kulturellt, fysiskt och andligt vilket redan sker och kommer att ske i ännu större omfattning framöver.

Deras köpta lakejer, de anställda inom FRA, polisväsendet, myndigheter och andra kontrollinstanser (nya tillkommer ständigt)), har idag rätt att läsa vanliga människors e-post, avlyssna deras telefoner och att göra andra ingrepp när det gäller den personliga integriteten (vilket får konsekvenser för individernas sociala, kulturella och andliga liv), utan att de behöver vara misstänkta för några brott.

Vem/vilka ska kontrollera dem som har makt att kontrollera alla andra eller är det så enkelt som att de vilka vägrar att infoga sig i den nya världsordningen (vägrar att förslavas), är potentiella terrorister allihop?

Med risk för att verka tjatig så har den politiska sionismen inget med religion eller folkgrupp att göra men religion och folkgruppsdefinitioner används flitigt när det gynnar sionismens sak och när man är ute efter att föra in människor på den väg man önskar. Faktum är att en rik sionist har mer gemensamt med andra rika sionister oavsett religion, folkgrupp och land den bor i, än vad den har med fattiga sionisterna (oavsett religion, folkgrupp och land).

Mänsklighetens historia, inte minst den sionistiska historien, har visat att detta även gäller i fråga om lojalitet mellan människor av samma ursprung. Pengar och makt går före människovärde, människoliv och folkgruppstillhörighet.

In 1937, Dr. Chaim Weizmann, President of World Zionism, said of Europés six million Jews, They are dust… in a cruel world…. They must meet their fate….. Only a branch shall survive. They must accept it”.

Välavlönade (av den sionistiska makteliten köpta) politiker har mer gemensamt med andra välavlönade (i synnerhet andra politiker), än vad de har med vanliga låg eller medelinkomsttagare som tillhör samma religion, grupp och/eller är medborgare i samma land som de själva.

Deras lojalitet gentemot de vanliga människorna (som betalar dem via skattemedel i utbyte mot att de företräder dem) och deras kamp för att få tillvaron att gå ihop, är obetydlig i förhållande till den lojalitet de hyser gentemot dem som styr över dem.

Denna deras lojalitet som riktas åt fel håll, gör det möjligt för de krafter (de sionistiska krafterna) som vill fortsätta att förslava och förgöra en stor del av mänskligheten. Inte minst med hjälp av det odemokratiska EU projektet som aldrig hade kunnat se dagens ljus utan den rådande ägar och maktkoncentrationen som skapades av stöldgods i det förflutna.

I landet där du bor

Publicerad 2012-11-16 12:37:00 i

Tänk dig att du är född i och lever i ett land där du trivs och där dina förfäder har levt under en massa generationer tillbaka. Plötsligt är det grupper/folkslag som hävdar att alla som tillhör en särskild religion och som nu lever utspridda i hela världen, skall ha rätt att bosätta sig i ditt land som är ett ganska litet land.

Dessa människor har i de flesta fall ingen relation till landet och har i bästa fall bara hört talas om det. De kan bo såväl i Afrika som i Kina, USA (eller i andra länder), och deras förfäder kan också ha bott där under århundraden. Men det finns krafter som anstränger sig för att folk som säger sig tillhöra den speciella religionen, skall bosätta sig i det land där du bor och där dina förfäder har bott sedan lång tid tillbaka.

Man uppmanar människor som tillhör religionen att flytta till ditt land (landet där du bor) och gör allt för att underlätta både flytt och bosättning. Det delas ut bidrag och det ges lån för att de som bekänner sig till religionen skall kunna starta ett nytt liv i landet.

Eftersom landet är litet och det visar sig att fler och fler flyttar in så tvingas din familj, din släkt och ditt folk att maka på er. Ni måste lämna plats för alla som tillhör religionen och som vill flytta in i landet. Ni tycker inte att detta är rättfärdigt så ni börjar göra motstånd på det sätt ni kan.

Du tror och har alltid trott, liksom alla andra som tillhör ditt folk, att ni har mer rätt till landet än vad alla dom som väller in från hela världen, och som säger att de tillhör en speciell religion, har. Så brukar det vara i andra länder. Du tänker på hur det är i Sverige där du har några bekanta.

I Sverige anser de som kallar sig infödda svenskar (de som förstår att de inte tjänar något på mångkultur), att de har mer rätt till landet än vad kineser, afrikaner eller människor från mellanöstern har. De skulle inte frivilligt vilja flytta in i flyktingläger eller bosätta sig ute i obygden för att ge plats åt alla Afrikaner, Kineser eller Araber som vill bosätta sig i deras land och som har rätt att göra det för att de säger sig tillhöra en viss religion och även kan hänvisa till en skrift som läses i denna religion och som de tolkat själva.

Om de tillhör religionen eller har minst en förälder som gör det, så har de rätt att få medborgarskap (i landet där du bor och där din släkt har bott under generationer) med allt vad det innebär. Att det innebär bortträngning (landet är ju som sagt litet) av många familjer (din familj) och släkter (dina vänner) som inte tillhör religionen, verkar vara oväsentligt för världen utanför. Även människor som kallar sig kristna verkar tycka att detta är riktigt.

Du och ditt folk förstår till en början inte hur det kan få gå till så här. Det är inte rätt, vill du skrika men du inser att det är lönlöst för de krafter som (nästan ibland med våld) vill föra alla som tillhör religionen, till ditt land, har så stort stöd från andra länder och grupper samt religioner vilka ger sitt öppna eller sitt tysta medgivande till det som sker.

Ni gör motstånd då och då men motståndet slås alltid ner. När motståndet har slagits ner, flyttar fler och fler som tillhör religionen in i landet och er situation blir omänskligare allt eftersom tiden går. Ni kämpar för er rätt att åtminstone få bo kvar i landet men har för länge sedan förstått att ni har blivit andra klassens medborgare. Ni har mindre rättigheter än de nyinflyttade som i många fall aldrig tidigare har haft någon relation till landet (en del är även kriminella) och som bara tillhör religionen.

Rättvisan står inte på er sida trots att det pratas mycket om rättvisa, jämlikhet, fred och annat när det gäller andra länder och grupper. Vet de som talar om detta egentligen vad de talar om. Alla era motståndare tycker att det är mycket konstigt när ni på grund av ilska och frustration över detta orättfärdiga förfarande, säger er vilja utplåna den stat som utropats i landet och som omhuldar religionen (som trängt undan er och gjort er till andra klassens medborgare) för egen vinnings skull.

Staten och religionen är egentligen inte samma sak men staten (den rasistiskt sionistiska staten) utnyttjar religionen för att få alla som tror på Gud (Abrahams Gud, alltså judar och kristna) över på sin sida så att vägen kan öppnas för en världs - regering och en världs - diktatur. I dagsläget är det ni som blir mest lidande och när det uppstår nya konflikter använder man sig världen över av detta uttalande vilket legitimerar en fortsatt fördrivning och ett orättfärdigt förtryck samt våld mot ert folk.

Skulle till exempel majoriteten av den amerikanska befolkningen (eller någon annan befolkning i världen) acceptera att mängder av människor från olika länder väller in i deras land vilket på sikt leder till att de får maka på sig? De blir fråntagna sin mark, sina egendomar, sina hus för att istället placeras i flyktingläger eller i obygden. Som om inte det hade varit nog blir de behandlade som andra klassens människor i det land de ser som sitt.

Om svaret är nej, varför kräver man att Palestinierna skall acceptera detta? Är det konstigt om de gör motstånd när det kommer mer och mer invandrare (personer som tillhör religionen) till deras land vilket leder till att de blir ännu mer undanträngda?

Är det konstigt att de sätter sig på tvären när den stat som satt sig till att härska över dem, talar om för dem vad de ska göra, inte göra, när de ska göra det eller det, hur de ska göra eller inte göra, det vill säga behandlar dem enligt den klassiska rasistiska modellen som handlar om att en ras/folkgrupp anser sig stå över en annan ras/folkgrupp på olika sätt och med anledning av det kan behandla dem likt mindervärdiga och mindre vetande individer.

ObsDen här texten handlar inte om att vara för eller emot Israel eller Palestina utan om vad som skulle vara rätt eller fel om detta hade hänt eller i framtiden händer i landet där DU, ja, just DU, bor.

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik