Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Det utvalda folket - på gott och ont

Publicerad 2012-07-27 12:32:17 i Jesus,

Som kristen förväntas man inte ha någon annan åsikt än den att Israel är en toppenstat, att alla judar är trevliga och att judendomen är en underbar religion utan några brister.

Om det nu hade förhållit sig på det sättet kan man som kristen fråga sig varför Gud sände Jesus (både Gud och människa, dessutom född som jude) ner till jorden för att frälsa de ofrälsta såväl judar som hedningar. Hans mission var ju främst riktad mot sitt eget folk (judarna) och att som kristen inte erkänna det faktum att ett nytt förbund mellan Gud och alla (på Abrahams Gud) troende människor, skapades i och med Jesus, är att förneka både Jesus, hans gärningar och hans lära.

Om det hade varit Guds vilja att det gamla förbundet (enbart mellan judar och Gud) skulle gälla för all evighet, varför då sända Jesus för att upprätta ett nytt förbund där alla människor (på Gud och Jesus troende) får lov att ingå och där ingen grupp är förmer än någon annan utan där alla är lika inför Kristus.

“Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. (Gal. 3:28-29, Bibel 2000).

Gud valde inte ett folk (judarna) utan han valde en rättfärdig man som hette Abraham. Abraham var ingen jude. Han var inte heller en israelit. När Gud gjorde sin ursprungliga överenskommelse med honom existerade det varken några israeliter eller judar. Men Gud förklarade att hans ättlingar skulle bli Guds egendomsfolk som han skulle använda som ett exempel på de välsignelser och förbannelser som blir konsekvensen av att lyda respektive inte lyda Gud.

“ Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Om arvingarna är de som håller sig till lagen, då är tron tom och löftet upphävt“ (Rom. 4:13-14).

Då ett av Abrahams barnbarn fick namnet “Israel” kom folket att kallas Israels folk, Israels barn eller israeliter. En av dessa israeliter som blev huvudman för en av de tolv stammarna, hette Juda. Medlemmarna av denne Judas stam kom därmed att kallas judar.

Moses sade till judarna: “Om du inte troget följer allt som står i denna lag, allt som skrivits här i boken, och inte fruktar detta ärorika och fruktansvärda namn, Herren, din Gud, då skall Herren slå dig och dina efterkommande med ofattbara plågor, väldiga plågor som inte går över, svår sjukdomar som inte går över. Alla de farsoter som du darrade för i Egypten skall han skicka mot dig, så att de får dig i sitt grepp. Även alla sjukdomar och plågor som inte har nämnts i denna lagbok skall Herren låta hemsöka dig tills du har utplånats. Av er som förut var talrika som stjärnorna på himlen skall bara ett fåtal leva kvar, därför att du inte lyssnade till Herren, din Gud. Liksom Herren gladde sig åt att låta det gå er väl och göra er talrika, så skall han glädja sig åt att förinta och utplåna er, och ni skall ryckas bort från det land du nu kommer till och tar i besittning” (5 Mos. 28:58-63)

Som vi kan se (och det finns åtskilliga exempel i GT och NT) så är judarna Guds egendomsfolk både på gott och ont. Inte bara på gott som många (inte minst Gudsförnekande judar) tycks tro.

För att ett förbund ska kunna bestå (gäller alla förbund), krävs det att parterna som ingår i förbundet följer den överenskommelse som gjorts. En av parterna kan inte plötsligt börja agera hur som helst och göra vad den vill och sedan förvänta sig att förbundet ska kvarstå utan att påverkas.

Profeten Jeremia i Gamla testamentet talade om det nya förbundet “Det ska komma en tid, säger Herren då jag skall sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda, inte ett sådant förbund jag slöt med deras fäder när jag tog dem vida handen och förde dem ut ur Egypten, det förbundet med mig som de bröt, fastän jag var deras herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne , säger Herren; Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. (Jer. 31:31-33).

Det finns människor som kallar sig kristna och som är av den uppfattningen att judar från hela världen har rätt att bosätta sig i Israel oavsett om de har någon anknytning till landet eller inte (ej heller knappt vet vad det ligger), med resultat att ursprungsbefolkningen trängs undan.

De menar att de hjälper Guds utvalda folk att flytta tillbaka till löfteslandet. Även judar som inte ens tror på Gud (sekulära judiska ateister) och än mindre på Jesus utan många gånger är emot Jesus lära och hans lärjungar det vill säga emot dessa naiva kristna, anses i vissa kristna kretsar, ha rätt att ockupera Israel. Bara för att de är judar!

Men det nya förbundet som de kristna måste erkänna om de ska kunna kalla sig kristna, är helt olikt det gamla eftersom det är ett andligt förbund mellan Gud och alla människor som tror på honom och hans son Jesus Kristus. Jesus sade: “ Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh. 14:6).

Israel är i det nya förbundet en andlig realitet och inte ett geografiskt land som judar med automatik har rätt till.

Jesus vägrade bli den konung som judarna hade föreställt sig (en konung i prakt, kommen med pompa och ståt, en som kunde utföra underverk) och som de hoppades skulle leda dem i kriget mot romarna och andra folk. Istället säger han: “Mitt rike hör inte till denna världen” (Joh. 18:36). De blev besvikna och förkastade honom då deras förhoppning var att hans övernaturliga krafter skulle hjälpa dem att nå politisk framgång.

“Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen, i ensamhet” (Joh. 6:15).

Många judar väntar än i dag på sin messias, en stark politisk ledare, och det är tragiskt att ett stort antal kristna lider av andlig blindhet och därför inte kan se att denne politiske ledare kommer att vara antikrist, en världslig ledare vars motståndare kommer att vara Kristus sanna lärjungar oavsett vilken ras, nationalitet och folkgrupp de tillhör.

Till sist finns det bara två grupperingar som står mot varandra. En grupp som är för mammons rike (världens rike där antikrist är kung) och en annan grupp som är för Jesus rike (himmelriket, det andliga riket) där Jesus är kung.

“ Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon” (Matt: 6:24)

En sann kristen kan inte göra annat än att ta ställning mot politiska system som är människors och inte Guds skapelse men som utåt sett visar upp en from och religiös fasad.

“Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder“. (Matt. 8:11-12).

Och slutligen Paulus ord:

“En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar men anden ger liv (2 Kor: 3:4-6).

Jag älskar dig Jesus Kristus min frälsare och bästa vän!

Hitlers medarbetare

Publicerad 2012-07-25 11:30:02 i Ideologier,

De krafter som låg bakom den vidriga kommunismen i Sovjet där man räknar med att över sextio miljoner människor fick sätta livet till, låg även bakom den lika vidriga nazismen i Tyskland.

Det var en man vid namn Alfred Rosenberg som utarbetade den nazistiska ideologin och konstigt nog var han judisk precis som många av Hitlers närmaste män bland annat Adolf Eichmann, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels, Rudolf Hess (modern judinna), Julius Streicher (redaktör för “Der stúrmer). Hans riktiga namn var Abram Goldberg, SS generalerna Erich von dem Bach- Zelewski och Odilo Globocnik med flera.

Minst två fältmarskalker och tio generaler som förde befäl över 100.000 soldater, var judar. Fjorton överstar och cirka trettio majorer var av judiskt ursprung och i ett tjugotal fall tilldelades judiska soldater “Riddarkorset”, en av Tysklands högsta militära utmärkelser.

Hur kan detta stämma? Vi har ju fått lära oss att de som stod bakom förintelsen var etniska tyskar (ariska, blonda, blåögda) som tillsammans med den galna naziledaren Hitler (arisk tysk) avskydde judar, zigenare och andra minoritetsgrupper över allt annat och därför urskillningslöst slängde in dem i läger och i kremeringsugnar.

Vi har också fått lära oss att känna skuld över dessa ondskefulla handlingar som utspelade sig i det förgångna även om vi inte ens var födda under den tiden. På samma sätt har vi fått lära oss att känna skuld över de hemskheter som ägde rum under slaveriets era då slavar fraktades från Afrika till Europa vilket gjorde ett fåtal oerhört rika. Var och en av oss (inte minst de ännu ofödda) har självklart (som pricken över i,et) även skuld i att finanskriserna duggar allt tätare i vår tid.

Uppenbarligen så hade Hitler personligen inte något emot judar (när han hade flera av dem som sina närmsta medarbetare) och då blir frågan varför förintelsen ägde rum. Var det kanske som en del av en plan, en mycket ondskefull och sofistikerad plan som idag har lett till att vi befinner oss där vi gör. En plan som den kapital ägande eliten (under generationer) utarbetat inom de hemliga sällskapen, inte minst inom frimurarordnarnas övre skikt. Var skulle detta annars kunna ske om inte i det fördolda? En plan som stavas med ett enda ord “den nya världsordningen”, där ett antikristligt rike är en del och där antikrist slutligen kan framträda. Antikrist = mot Kristus = en som inte erkänner Kristus och att han är Guds son.

Kanske de drivande krafterna bakom denna plan struntar fullkomligt i raser, folkslag, befolkningar, enskilda, kollektiv, höger, vänster, mitten, över, under, emellan, utan enbart känner lojalitet gentemot likasinnade det vill säga de med makt, status, pengar och att de därför är beredda att offra människor (oavsett folkslag, raser med mera) hur som helst för att uppnå mer av detta. Var det därför så många fick plikta med sina liv under kommunismen och nazismen? Nationer och raser ska ju upphöra att existera som en av punkterna i den nya världsordningen!

Kanske är det så enkelt som att till exempel F. Reinfeldt eller C. Bildt känner större lojalitet gentemot EU och sina politikervänner där (oavsett vad de har för ras eller nationalitet) än vad de känner gentemot sina väljare i Sverige (oavsett ras eller nationalitet). Eller att du, vem du än är (som läser detta), känner större lojalitet gentemot de som delar dina åsikter, intressen med mera (oavsett vad de har för ras eller nationalitet) än vad du känner för dem du ser som motståndare vilka inte delar dina åsikter, intressen med mera ( oavsett ras eller nationalitet).

Frågan är om Israel hade kunnat få en egen stat 1948 (i det nuvarande området) och med det makt att tränga undan den befolkning som var bosatt där (vilket sker än i dag), om inte förintelsen hade ägt rum och judarna som kollektiv hade fått offerstämpeln på sig för all framtid. Frågan är om inte de vanliga judarna precis som majoriteten av alla vanliga människor från olika folkslag och nationer, har blivit grundlurade och fått betala ett mycket högt pris (får göra än idag) för en förhållandevis liten och girig elits härjningar.

Den kidnappade kommunismen

Publicerad 2012-07-23 11:30:03 i Ideologier,

Solidaritet jämlikhet och rättvisa är ord som varit populära de senaste århundradena tillsammans med ord som frihet, tolerans och broderskap. De ryms alla inom de ideologier som anses vara de mest människovänliga. Politiker, fria agitatorer och andra som varit ute efter att påverka samhällen och länder, har skrikit sig hesa i entusiasm över dessa ord/ideologier medan krigen och konflikterna har avlöst varandra och lämnat ofantliga lidanden efter sig.

Men ett fåtal har lyckats skapa sig stora världsliga rikedomar på detta lidande och inte minst gäller det de vackra ordens upphovsmän och de som kämpat för ordens/ideologiernas bevarande genom tiderna.

Tanken var inte att de själva skulle bli en del av sin egen skapelse utan att de skulle stå utanför/ovanför och styra de (enligt dem) mindre intelligenta befolkningarna eller individerna. Det hade aldrig varit möjligt utan “laglöshetens hemlighet”, de hemliga sällskapen och frimurarordnarna (där samhällseliten möts) som håller ett järngrepp kring de demokratiskt valda politikerna och all media världen över.

Detta utan vanliga människors vetskap.

Med hjälp av underordnade (som plockats ut från den stora massan och givits privilegier) har man till exempel i kommunismens namn lyckats intala mängder av människor genom tiderna att den enskilda människan kan bli god och exemplarisk om hon på alla sätt lyder och låter sig uppfostras av mänskliga auktoriteter till att bli en kollektiv varelse.

Karl Marx lärofader Moses Hess (1812-1875) utformade den kommunistiska ideologins hatiska inriktning och grundidén var att all privat egendom skulle avskaffas. För att så skulle kunna ske var man tvungen att hetsa gruppen “icke ägande” mot “de ägande”. Genom att använda sig av orden solidaritet, jämlikhet och rättvisa under den plundring som skedde, kunde kommunismens anhängare rättfärdiga sitt ondskefulla handlande.

Men parollen “arbetare i alla länder förenen eder” var endast till för att utnyttja arbetarnas intellektuella oförmåga. Syftet var inte att arbetarna skulle få det bättre (det fick de inte heller vilket historien visat) utan syftet var att den dolda eliten skulle kunna konfiskera inte bara människors personliga egendomar utan också de statliga och kyrkliga egendomarna för att på så sätt kunna skaffa sig mer makt.

Utan denna maktkoncentration (till ett fåtal individer) hade inte det odemokratiska EU projektet och mycket annat som är en förutsättning för den nya världsordningens tillblivelse, kunnat äga rum.

Många av de mest framträdande kommunisterna såsom Leiba Bronstein (Lev Trotskij), Rosa Luxemburg med flera som (konstigt nog) var internationalister samtidigt som de var judiska nationalister, förstod troligtvis inte att de blev utnyttjade av ägarna till kapitalet i deras strävan efter att skaffa sig ännu mer rikedomar och makt genom konflikter, krig och allmän osämja.

Samma sak pågår än i dag och i hela världen. Krig är höjdpunkten för den giriga makteliten men även konflikter och allmän osämja i det mindre formatet, tjänar deras syften. När kommunister står mot rika, mot invandringskritiker, fascister, rasister, moderater, sionister med flera och invandringskritiker står mot kommunister, invandrare, muslimer och vänsterpartister med flera, är detta rena drömmen för dem som har siktet inställt på den nya världsordningen och en framtida förslavad (med chip utrustad) mänsklighet.

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik