Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Regeringen, en väpnad rövare och Gudsbespottare

Publicerad 2014-12-29 21:25:00 i

Varje människa skall underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom. De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de som gör motstånd drar straff över sig (Rom. 13:1-2)

Med hänvisning till detta bibliska citat har kyrkan genom historien accepterat enormt mycket orättfärdighet, ingått förbund med ogudaktiga regimer och själv begått mängder av grymma illdåd.

Många kristna har med dessa ord ringandes i öronen indoktrinerats till att underordna sig nazismen och kommunismen trots att dessa mördar ideologier står i skarp kontrast till Guds rättfärdighets lagar, Jesus kärleksbudskap och apostlarnas princip om att lyda Gud mer än människor.

I följande verser kan vi läsa:

"De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den skall berömma dig; den står ju i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda(Rom.13:3-4) 

Överhetens uppgift är alltså att främja goda gärningar. Det är också överhetens skyldighet att skydda dem som gör det goda samt värna människans rättigheter.

Men vad händer om en överhet inte gör det utan själv blir en lagöverträdare eller laglös genom att öppet eller mer fördolt utsätta människor för fysiskt eller psykiskt lidande av olika slag?

Som att medverka till att de mänskliga rättigheterna kränks eller förtigs istället för att försvaras och lyftas fram eller göra det svårt, ja näst intill omöjligt, för människor att nå Gud och det goda som är kärlek, sanning och rättvisa genom att uppmuntra till avkristning, allmän omoral, avund, fördumning, grupp mot grupp tänkande och annat vars syfte är att få människan att stanna kvar i synd (tjäna  djävulen, det onda), och hindra henne från att bli Guds avbild så som Gud skapade henne samt en Kristi efterföljare. 

Den svenska överheten/staten (regeringen och riksdagen) och många av de Europeiska ländernas överhet har för länge sedan och utan att tala om det för befolkningarna, avsagt sig sin överhet och lämnat den till EU som numera har ansvaret över ländernas ekonomiska politik vilken all politik (socialpolitik, arbetsmarknadspolitik, sjukvårdspolitik etcetera), grundar sig på.

De har därmed förrått och förråder befolkningarna som i god tro har valt fram dem vid de nationella valen för att de ska representera överheten i de enskilda länderna, främja goda gärningar, skydda dem som gör det goda och värna människors rättigheter.

Inte nog med det. De har gett och ger sig själva löner och privilegier som överskrider gränsen för all anständighet och som kommer från den skatt de förrådda betalat och betalar in. De kallas politiker men borde kallas vid sitt rätta namn. Landsförrädare.

Den kristnes plikt är att undersöka vilken lag och vilken ordning som råder. Åtskilliga lagar är orättfärdiga och många samhällen bygger på våldets eller förtryckets ordning. Den kristnes lojalitet måste i första hand vara mot Guds rättfärdighets lagar och mot Guds rättvisa ordning och i andra hand mot människors lagar. När dessa kommer i konflikt måste den kristne lyda Gud mer än människor.  

Om en överhet blir en lagöverträdare eller laglös så kan en kristen inte lyda denna överhet. En kristen kan inte acceptera våld, förtryck eller förföljelser av något slag eftersom det är att kränka Guds avbild. Det skulle vara lika med att lyda människor mer än Gud och att sätta sin tillit och tro till denna ogudaktiga världens styre.

När rådet och översteprästen påminner Petrus och apostlarna om att de förbjudit dem att predika i Jesu namn säger de; Man måste lyda Gud mer än människor(Apg. 5:29)

När några fariséer frågade Jesus om det är rätt eller inte rätt att betala skatt till kejsaren bad han om att få en denar. Han fick en denar och frågade vems bild och namn det var som syntes  på denaren. De svarade att det var kejsarens och då sade Jesus: Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud(Mark. 12:17).

Igår, den 28 december 2014, fick vi ytterligare ett bevis på att våra folkvalda politiker inte är valda av folket utan av mörka krafter bakom kulisserna, vilka under en tid har hållit folk sysselsatta med att spekulera kring ett utlovat val som nu “självklart” inte blir av. Vad trodde ni? 

Ett nyval skulle innebära många fler röster på Sverigedemokraterna och något sådant vill man inte riskera eftersom beslutet att förstöra Sverige genom massinvandring, förslumning, fördumning, idiotisering och uppmuntran av kriminalitet, bedrägeri, lögn, omoral och annat människofientligt, oåterkalleligt står fast.

Därmed har den överhet som är till för att skydda folket och värna folkets rättigheter, gjort sig till lagöverträdare och laglös då den genom en mycket destruktiv massinvandrings politik (bidragsinvandring) utsätter mängder av människor för lidande av olika slag. Även invandrare drabbas. 

Här följer några citat från en predikan av den polske katolske prästen Jerzy Popieluszko som mördades av den polska säkerhetstjänsten, 37 år gammal, 1984.

“Regeringen är ansvarig inför Gud för sina undersåtars olycka och armod. Om en blind skall leda andra blinda så slutar alla i samma grop. Men vad skall man säga om en blind som griper till maktmedel för att påtvinga de seende sitt ledarskap?

En regering har bara den uppgiften att tjäna folket  och leda det utan någon form av tvång men i ljuset av sanningens och rättfärdighetens fackla. Ingen regering kan tillåtas eller tolereras på andra grunder. Den regering som inte intar en trofast och hängiven tjänares hållning kommer folket att neka sin trofasta och spontana lydnad. En laglydig regering har följande egenskaper:

1. Den skall alltid och oföränderligt förbli i tjänarens roll.

2. Den skall bevisa sin hängivenhet till folket.

3. Den skall vara sanningen och rättfärdigheten lydig.

4. Den skall alltid sträva efter att förverkliga de ideal  som uppstår i de mest anständiga och bäst begåvade människors tankar.

5. Den skall alltid uppträda kompetent när det gäller att skapa gemensam välgång. Av den enskilda medborgaren skall den kräva det som han utan tvång kan giva och den får aldrig själv gripa till tvång eller våld.

En regering som inte har andra medel än makt är inte en regering utan en Gudsbespottare och en väpnad rövare. Inför en sådan är folket i samma situation som en hjälplös ryttare som möter en rövare på vägen. Skulle ni träffa en sådan rövare så gör er inga illusioner” (Utdrag från den danska boken “Håbet kan ikke dö”) 

Den svenska överheten (regering och riksdag) brister på samtliga punkter och inte bara brister. Den gör helt tvärtemot vad en överhet som är tillsatt av Gud bör göra och det kan inte betyda något annat än att vår överhet inte är från Gud.

Om Sverigedemokraterna skulle fördubbla eller tredubbla röstsiffrorna så hade man blivit tvungna att ta dem på allvar och göra något åt den vanvettiga invandringspolitiken som drar hela landet (befolkningen) rakt ner i fördärvet.

Eftersom man har bestämt sig för att inte låta SD bli en röst att räkna med, så hade det inneburit att den svenska “demokraturen” (diktatur under skenet av demokrati) hade tvingats visa sitt rätta ansikte som är diktatur.

Så länge som SD tjänar maktens syften som missnöjesparti vilket fångar upp ett lagom antal av alla missnöjda väljare som tillåts att tjafsa inbördes och vara i konflikt med varandra, vänsterextremister, batikhäxor och andra förespråkare för en fri bidragsinvandring (en självutplånings politik), så är det bra. Men det är dit och inte längre som gäller. Ett för stort antal missnöjda blir ett hot för etablissemanget.

Dom över ljumma kristna och deras ledarskap

Publicerad 2014-12-27 22:59:00 i

Ännu ett brev till en kristen vän:

Du har helt rätt i att det var fegt och okristligt av mig att inte gå fram till dom desperata “zigenarkärringarna” som attackerade den gamla mannen med rollator och be dem sluta. Jag är en ganska feg människa (men får då och då höra att jag är modig), och ibland undrar jag om jag verkligen är kristen trots att jag känner att Gud, Guds Ande (sanningens Ande) verkar i mig.

Det är säkert också väldigt fegt och okristligt av mig att inte vilja gå med i någon kyrka och ge mitt stöd till pastorer som för sina får vilse och till församlingar (enskilda församlingsmedlemmar) som sitter och lallar runt kaffeborden och undrar varför det inte blir någon väckelse, trots att de ber om det gång på gång.

De tror att de kyrkliga ledarna kan sända väckelse och få församlingarna att växa så att de kan få del av framgången. De förstår inte (vill inte förstå) att det är de själva som är församlingen, Kristi kropp och att de måste vända sig till Gud, till Kristus, och inte till korrumperade kyrkor och till en korrumperad kyrkoledning som Satan har fått grepp om. De förstår inte att de ägnar sig åt avgudadyrkan.

Kyrkorna är av världen och inte av Gud och så länge det förhåller sig så kan det inte bli någon väckelse att tala om. Alla människor som går till kyrkan kan få frid men friden finns även inom AA/NA och i andra sammanslutningar där man tänder ljus och stillar ner sig. Men det är en falsk frid och inte någon frid som är från Gud utan från världen.

Världen vill inte veta av sanningen för världen känner inte sanningen. Världens sanning är en helt annan sanning än den sanning som är från Gud. Sanningen som är från Gud är ordet, Guds ord och Guds ord vill inte världen och de korrumperade kyrkorna veta av. De nöjer sig med att predika ett socialt evangelium som handlar om att ta socialt ansvar för dem som har det svårt. Men bara så länge de själva kan ha det relativt bra. 

Varför de har det svårt (om de överhuvudtaget har det svårt), orsakerna till att de har det svårt, vill man inte känna vid för då inbjuder man sanningen som man inte vill kännas vid. Den måste hållas på avstånd eftersom sanningen hotar de goda kristna människornas levnadsstandard. De kan tänka sig att ge av sitt överflöd till de fattiga och nödlidande men skulle aldrig kunna tänka sig att ta ansvar för dem (älska sin nästa som de älskar sig själva och sina barn/barnbarn) och adoptera dem om man säger så.

Samhället (däribland människor som redan är utblottade eller som är på väg att bli det) skall ta hand om alla tiggare och alla asylsökande som väller in i landet (Sverige) för att de vill ha en bättre ekonomisk tillvaro. De goda kristna skulle aldrig kunna tänka sig att sälja allt vad de äger och halvera sina löner för att leva på existensminimum. Om de skulle tvingas till de så hade deras generositet gentemot de fattiga varit lika med noll.

Jag ser fram emot den dagen, tror att den kommer snart, när Gud på allvar skiljer agnarna från vetet. När han rannsakar varje kristen människas hjärta och ser vilka motiv som ligger bakom deras agerande eller deras icke agerande. Att som kristen icke agera trots att man har kunskap och att agera på fel sätt, mot Guds vilja, är enligt Gud lika illa som att agera medvetet på fel sätt, mot Guds vilja.

Ingen kommer till himmelriket för att den är snäll, god och trevlig. Även Satan kan vara god, snäll och trevlig och förskapa sig till en ljusets ängel liksom hans anhängare. Till Gud kommer de som gör Guds vilja och kristna människor (pånyttfödda kristna), vet vad som är Guds vilja då de har Guds Ande boende inom sig. Det har Gud lovat att de har. Guds Ande lever inom de kristna och vägleder dem in i hela sanningen oavsett vad sanningen handlar om.

Gud sände mig för ett tag sedan till ett land långt borta och till kristna människor för att tala om för dem att det är något hos dem som inte behagar Gud. Det handlade om att det där fanns stolthet och högmod vilket är vad Gud hatar mesta av allt. Gud kan inte arbeta genom människor (oavsett vad det är för människor och oavsett hur många de har lyckats att föra till frälsning) som har stolthet och högmod inom sig.

Det förstör Guds verk och det förstör inte endast för den som är stolt eller högmodig utan för alla andra som vandrar med Gud och som vill vandra med Gud. Högmodet och stoltheten blev Satans fall (Lucifers fall). Satan var en ängel som levde med Gud och som vara högt uppsatt inom Guds rike (i himmelriket) men som blev högmodig och stolt.

Han ville bli lik Gud och inte bara bli lik Gud. Han ville bli Gud, göra sig till Gud och idkade köpenskap bland Guds änglar. Därför såg Gud ingen annan utväg än att kasta ut honom från himmelriket och ner honom till jorden. Sedan dess är det Satan som styr den här världen och han får allt fler anhängare för han känner till Guds vilja och omskapar sig till en ljusets ängel hela tiden liksom hans anhängare.

Den patologiska godheten som handlar om självutplåning och som står så långt bort från Gud och från sanningen som det bara går att komma, är ett Satans verk för ingenstans nämns eller dyrkas/hyllas Gud utan vad man hyllar och dyrkar är människor. Människor som är fulla av synd och som gör allt vad deras herre (Satan) befaller.

Sverige står under en dom och det är bara en tidsfråga innan nådatiden har nått sitt slut. Jesus Kristus, Gud, kom till denna världen som människa för cirka två tusen år sedan. Hans fiender är samma fiender då som nu och det är Satans synagoga vilka var de som korsfäste Herren.

Satans synagoga har sedan dess med hjälp av sina pengar och sin makt gjort allt för att krossa Kristi sanna lära och Guds ord. Man har förvanskat och förvrängt Guds ord till oigenkännlighet och kvar är bara ett socialt evangelium “ett tycka synd om hela världen patos”, en värld som är i Satans våld. Därför ser det ut som det gör och har sett ut som det gör de senaste 2000 åren här i världen.

Ständiga konflikter, misär, krig terror överallt i hela världen och som människor i sin okunskap ger Gud skulden för. De ser inte och vill inte se att deras feghet, deras underlåtenhet, deras högmod och deras stolthet har lagt grunden för allt de inte vill ha eller befatta sig med.

De vill tro att de är goda när de i själva verket är onda. De säger sig stå med Gud, Jesus Kristus, men vill bara komma åt det goda som Gud har lovat alla som tror på honom. De vill inte veta av Guds ord, Guds svärd, och de vill inte att Guds ord skall förvandla deras verklighet och andra människors verklighet då de är livrädda för att förlora sitt levebröd, det goda liv de kan leva i världen som ljumma bekännare vilka vacklar än hit och än dit i sina försök att vara snälla (trevliga, goda, barmhärtiga) mot allt och alla.      

Massinvandringen en myt enligt svenska pastorer

Publicerad 2014-12-26 11:44:00 i

En gemenskap där ingenting längre kan hållas för sant och där ingenting har moralisk  giltighet utöver den enskildes eller intressekollektivets subjektiva ståndpunkter, är en gemenskap på väg mot kollaps. Vårt mångkulturella samhälle är en sådan gemenskap.

När varje åsikt, varje princip och varje norm förvandlas till ett provisorium är det inte fråga om tolerans utan om likgiltighet. Sann tolerans grundar sig på fördragsamhet och en sådan fördragsamhet kan inte vara likgiltig för de åsikter som jag/du och våra medmänniskor omfattar.

Vi är alla delaktiga av en översinnlig sanning som är medvetandegjord i våra hjärtan. Vi (de flesta av oss) har förmågan att känna vad som är rätt eller fel, sant eller falskt, gott eller ont även om vi inte alltid handlar som vi borde.

Detta förklarar aposteln Paulus så här:

Ty jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor icke något gott; viljan är väl tillstädes hos mig, men att göra det goda förmår jag icke. Ja, det goda som jag vill gör jag icke; men det onda som jag icke vill, det gör jag. Om jag alltså gör vad jag icke vill, så är det icke mer jag som gör det, utan synden, som bor i mig“ (Rom.7:18-20)

Därför strävar vi efter att vi själva och våra medmänniskor skall komma fram till en så samstämmig uppfattning av sanningen som möjligt. Det leder till att toleransen sätts på prov och vi blir medvetna om att tolerans som fördragsamhet även måste innefatta tålamod.

Det är möjligt att komma fram till en samstämmighet om alla inblandade låter sina egoistiska och intressebundna önskningar samt åsikter få stå tillbaka för en rättuppfattning som bygger på bibelns principer (som ger varje människa en absolut rättstrygghet oavsett ekonomisk och social ställning, ras, kön, hudfärg, religion) och den moraliska normen att människan (alla människor), är skapad till Guds avbild.

Världen och världens representanter är motståndare till Gud och Guds rättfärdighetsprinciper. Världen är i konflikt med Gud och världens “furste” är Satan (den onde).

Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt (1. Joh. 2:15-17)

Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud (Jak. 4:4)

“Nu går en dom över denna världen, nu skall denna världens furste utkastas” (Joh.12:31)

Vi veta att vi äro av Gud, och att hela världen är i den ondes våld(1.Joh.5:19)

De offentliga makthavarna (politikerna) och Satans synagoga som äger banker, industri och media med mera, har fått sin makt (och kan bara behålla makten) genom att söndra och splittra befolkningar. De är inte intresserade av någon sanning och bryr sig inte om vad som är rätt eller fel, gott eller ont, sant eller falskt.

Kanske de någon gång funderar över vad de sysslar med men oavsett vad de kommer fram till så är det ett faktum att de har valt mamon (världens rike och världens furste) framför Gud (Guds rike). Det finns bara två riken här på jorden och antingen är man lojal med det ena eller det andra. Att tjäna båda är enligt Guds ord omöjligt.

“Ingen kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och Mamon” (Matt. 6:24)

Deras främsta intresse är att få behålla makten till vilket pris som helst samt att ständigt utöka den. Makt ger dem en mycket god levnadsstandard, status, ära och inte minst en känsla av överlägsenhet, av att stå över andra människor.

Makten ger dem eller kan ge dem allt det som Jesus stod emot när frestaren (Satan) kom till honom i öknen efter hans långa fasta. Att ta ifrån dem makten vore därför lika med att ta ifrån dem allt vad de är. Dessutom blir de obrukbara för sin herre Satan och han vill inte släppa dem i första taget.  

“I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen I göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader” (Joh. 8:44)

Ett folk som är överens och lever i harmoni med varandra, är (har alltid varit) rena skräcken för ogudaktiga och korrumperade makthavare vilka är Guds fiender. De vet (har fått lära sig av sin herre Satan) att Guds rike kan utbreda sig under sådana förhållanden och det tänker man inte låta ske under några omständigheter.

Därför arbetar världens maktelit tillsammans (under sin herre Satan) med att tillintetgöra de olika ländernas (befolkningarnas) kultur, religion, historia, ekonomi. Allt som de enskilda länderna har byggt upp under århundraden (kanske årtusenden) skall raseras eller förvandlas till oigenkännlighet.

Ett land, ett folk, ett språk, en religion, en elit (som äger och styr) bestående av ett fåtal personer (representanter för Satans synagoga, kabbalismen, och den politiska sionismen), är målet för deras orättfärdiga strävan.

I Sverige har man valt massinvandring och mångkultur för att komma åt befolkningen och de enskilda människornas livsnerv, den så viktiga identiteten. Utan identitet, historia, kultur, ja helt enkelt rötter, som ger en känsla av gemenskap och tillhörighet med övriga samhällsmedborgare, är människan prisgiven åt världen och åt andra människors godtycke.

Beslutet att förvandla Sverige till ett mångkulturellt inferno (där inga normala människor kan trivas), fattades av en enig riksdag 1975 och då givetvis utan några större rubriker i media. Man tog detta beslut som så många andra beslut (tidigare och senare) utan befolkningens vetskap.

Den ideologiska kursändringen startade redan 1964 när David Schwarz, en polskfödd jude och förintelseöverlevare (som invandrade till Sverige i början av 1950 talet) skrev en artikel i Dagens Nyheter med titeln, “Utlänningsproblemet i Sverige”. Det blev startskottet för en hätsk debatt som främst ägde rum i DN men som även spred sig till andra tidningar, på ledarsidor och i böcker.

De ledande debattörerna som hävdade minoriteternas rättigheter och villkor var framförallt David Schwarz, Inga Gottfarb, Amadeo Cottio, Voldemer Kiviaed, Geza Thinsz och Lukasz Winiarki som alla hade invandrarbakgrund. David Schwarz var som nämnts jude liksom Inga Gottfarb.     

Redan 1922 grundade greve Richard Nikolaus Coudenhove - Kalergi (1894- 1972), som var en Österrikisk adelsman samt frimurare och vars far var nära vän till sionismens grundare, juden Teodor Herzl, den Paneuropeiska unionen tillsammans med ärkehertig Otto von Habsburg.

Idén till en Paneuropeisk superstat och nationernas upplösning (som idag kallas EU, den Europeiska unionen), finns i Kalergis bok Paneuropa och i hans skrift Adel som följdes av boken Praktischer Idealismus 1925:

Majoriteten av representanterna för den korrupta såväl som den hederliga aristokratin: av kapitalism, journalism och bildning, är judar. Deras andliga överlägsenhet förutbestämmer dem att bli huvud - representanter för den framtida adeln. När vi ser till det judiska folkets historia förklaras deras ledning i kampen om makten över mänskligheten.

För två tusen år sedan var judendomen en religiös gemenskap uppbyggd av etiskt, religiöst mottagliga individer från alla nationer i det klassiska kulturella området med ett nationellt hebreiskt center i Palestina.       

Redan på den tiden var inte den vanliga länken som höll ihop dem, nationen, utan religionen. Under det första årtusendet kom nyomvända till judendomen från alla folk och gick med i denna rörelse, som betecknades som en sekt. Inte minst kungar, adel, och folk som tillhörde de mongoliska khazarerna samt ledarna av södra Ryssland (Utdrag från boken Praktischer Idealismus).

Hur upplöser man nationer utan våld (hur ser det ut i de flesta Europeiska länderna?) om inte genom mångfald, massinvandring och genom att intala människor att en invasion av främlingar med olika kulturer, religioner, historia, vilka inte kan försörja sig en enda dag när de anländer, är något positivt för dem personligen och för landet de lever i.  

Det senaste decenniet har vidden av det ödesdigra beslutet som riksdagen fattade 1975, kommit till allmänhetens kännedom i form av en okontrollerad brottslighet, ghettoisering, arbetslöshet, bostadsbrist med mera, vilket våra folkvalda och media anstränger sig för att dölja. 

Tanken att invandrare skulle vilja assimilera sig i det svenska samhället övergavs och dessutom var internationalisering ett övergripande mål i samhällsplaneringen. Alla partier var eniga.

Tre delmål ställdes upp och det var valfrihetsmålet som innebär att invandrare inte bara har rätt att utöva utan även att utveckla sin kultur på svensk mark (hur mycket som helst) och att de väljer själva om de vill integreras i samhället. Långt ifrån alla invandrare vill integreras i det svenska samhället utan (har det visat sig), föredrar att utveckla sin egen kultur i Sverige. De ställer krav på att samhället skall anpassa sig efter deras specifika kulturyttringar, seder och bruk.

Samverkansmålet innebär att svenskarna är tvungna att acceptera det mångkulturella Sverige och anpassa sig efter det och jämlikhetsmålet innebär att alla invandrare har rätt till exakt samma sociala förmåner som den infödda befolkningen även om invandrarna inte har betalat en endaste krona till den sociala välfärden. 

Detta har missbrukats å det grövsta (missbrukas fortfarande) och ingen av våra välbetalda politiska företrädare (betalda av folket) eller makthavare vågar dra i bromsen. Invandrare har kunnat komma hit och kommer fortfarande hit och blir sjuka från dag ett. De får således  sjukpension (livstidsförsörjning) för att sedan (i många fall) åka tillbaka till sina hemländer och bosätta sig där.

Om de nöjer sig med förtidspensionen från de svenska skattebetalarna eller om de väljer att arbeta i hemlandet (trots att de var så sjuka i Sverige), kanske starta företag, är inget som den svenska försäkringskassan bryr sig om att kolla upp, vilket i princip innebär att de kan arbeta och tjäna hur mycket pengar som helst i sitt hemland och ändå få pension från Sverige på livstid. 

Skulle FK, mot förmodan få för sig att göra kontroller så kan man lita på att media drevet går i gång och att rasism anklagelserna och anklagelserna om främlingsfientlighet eller vad man nu hittar på (inget förvånar numera), börjar hagla över den redan så hårt ansatta sjukkassan och över hela det svenska samhället.

Så sjukt är landet Sverige och en av de sjukaste myndigheterna är FK som har förvandlats till hela världens socialbyrå. Av den anledningen klarar myndigheten inte av att ta hand om de medborgare som betalar in till socialförsäkringssystemet och därmed upprätthåller dess existens.

De nekas ersättning när de behöver (ofta sjukpenning) eftersom deras inbetalade pengar delas ut till alla som tar sig hit från hela världen och som behöver barnbidrag (kanske till åtta, tio barn), sjukpensioner, flerbarnstillägg, handikappersättningar, etableringsersättningar, äldreförsörjningsstöd med mera (det finns bidrag åt alla, unga som gamla, sjuka som friska) utan att ha betalat in en krona till försäkringen.  

Det så kallade äldreförsörjningsstödet är ett exempel (makabert så det förslår) på hur invandrare över 65 år (ofta anhöriginvandrare), kan leva gott på svenska skattebetalares bekostnad i Sverige eller (hör och häpna) i sina hemländer om klimatet eller något annat, inte faller dem i smaken.

Detta äldreförsörjningsstöd (en slags pension) är skattefritt och högre än de lägsta pensionerna. De flesta svenska fattigpensionärer vet, tack och lov, inte om att det finns något sådant och att detta ÄFS kan kombineras med pension från hemlandet vilket betyder att de utländska pensionärerna kan leva lyxliv i jämförelse med dem som har arbetat ett helt liv i Sverige.

Nu känner jag mig så där okristlig, elak, nästan lite rasistisk, kanske rent av människofientlig, igen. Kan det verkligen vara kristet att skriva om sånt här eller att ens bry sig om hur svenska myndigheter slösar bort och förskingrar skattemedel för att försörja horder av främlingar (i många fall bedragare) så att kommande generationers svenskar i framtiden blir utan ålderspensioner?

Bör man inte som kristen hålla käften och stödja de 380 “barmhärtiga” pastorernas upprop mot främlingsfientlighet som de nyligen gick ut med? Skriva under på att det är främlingsfientligt att som svensk värna om sitt eget folk (land) i första hand och om alla världens åtta eller nio miljarder människor i andra hand.

Massinvandringen är en myt enligt pastorerna och flyktingpolitiken är inte alls för generös trots att Sverige har beviljat permanenta uppehållstillstånd (PUT) till 1 757 565 utlänningar sedan 1980 varav endast 44. 985 har haft asylskäl enligt FN, s flyktingkonvention. Majoriteten av dessa har lyckats komma in utan giltiga identitetshandlingar och hur många krigsförbrytare och kriminella våldsverkare som befinner sig i Sverige vågar man knappt tänka på. 

Sedan 2011 har antalet beviljade asylansökningar mer än fördubblats och 2013 stod Sverige för en femtedel av alla beviljade asylansökningar i EU. Närmare 26.400 personer fick asyl i Sverige 2013 och det är 300 fler än i Tyskland som är ett mycket större land.

Men detta är inget som pastorerna verkar bry sig om eller så är de helt enkelt okunniga som så många andra i Sverige. Fast tydligen inte så okunniga för de har (380 stycken) lyckats plita ner en text som ryms på lite mer än en A 4 sida, en riktig bedrift, där de ondgör sig över Sverigedemokraterna och uppmanar till barmhärtighet, det vill säga att Sverige och svenskarna skall ta emot ännu fler bidragsinvandrare. 

De har inte förstått att SD är det enda alternativet för dem som har sitt förnuft i behåll och som vill att Sverige skall införa en striktare invandringspolitik. Att det inte skall vara så lätt att komma in i landet utan giltiga identitetshandlingar (vilket de flesta saknar) och godtagbara asylskäl (det ska inte räcka med vilken snyfthistoria som helst), samt att det måste ställas någon form av krav på försörjning när asylsökande som saknar asylskäl enligt FN, s flyktingkonvention, anländer.

Detta för att inte alla världens miljarder människor skall kunna komma hit och få försörjning för att de är fattiga eller för att höja sin levnadsstandard. Det finns många fattiga svenskar och fattiga Européer (miljarder fattiga i hela världen) men fattigdom är inget man tar hänsyn till om dessa skulle dimpa ner på något socialkontor någonstans i världen eller på någon slags försäkringskassa och vilja ansöka om barnbidrag, flerbarnstillägg, etableringsersättningar, bostadsbidrag eller vad det nu finns för bidrag i de olika länderna.

Pastorerna tar i sin artikel upp de Syriska flyktingarnas situation men har ingen aning om att många Syrier som inte ens har bott i Syrien de senaste åren (under den tid kriget pågått) men som har ett syriskt medborgarskap, nu tar chansen att få även ett svensk medborgarskap med alla de fördelar det innebär, inte minst då tillgång till alla svenska bidrag.

Om detta och mycket mer kan ni läsa genom att klicka på länkarna nedan:

http://meritwager.wordpress.com/2014/09/09/det-kom-en-berattelse-sverige-den-snallaste-kniven-i-ladan/

https://meritwager.files.wordpress.com/2014/09/sverige-den-snacc88llaste-kniven-i-lacc8adan-2.pdf

http://meritwager.wordpress.com/2013/10/03/en-migga-syrier-anges-som-till-89-procent-passlosa/

http://meritwager.wordpress.com/2014/04/21/en-migga-om-en-och-samma-person-lamnat-in-flera-ansokningar-i-olika-identiteter-bade-i-sverige-och-i-andra-eu-lander-och-om-han-kommer-fran-ett-land-som-vi-inte-utvisar-nagon-till-exempelvis-syrie/

Att inte reagera mot den uppenbara orätten, orättfärdigheten som breder ut sig i mångkulturens spår och som kan breda ut sig på grund av att klimatet har blivit sådant att ingen vågar opponera sig eller ifrågasätta invandringspolitiken och invandrarnas motiv (varför de vill till just Sverige) av rädsla för att kallas rasist och främlingsfientlig, är inte kristet.

Jesus ber inte oss kristna att värna främlingar i första hand och våra egna (barn, föräldrar, anhöriga, släktingar, vänner, grannar, landsmän) i andra hand. Vi skall först ta hand om våra egna (inklusive våra egna landsmän) och sedan om främlingarna men i Sverige har det blivit tvärtom. Vi tar hand om ALLA främlingar och slänger våra egna på soptippen. Det är politiskt korrekt och bra. Allt som är rätt har blivit fel och allt som är fel har blivit rätt.

Något som slår mig är om det inte är de politiskt korrekta hycklarna till pastorer, politiker och förstå sig påare, som är mest främlingsfientliga eftersom de i första hand väljer (vilket vi får förmoda) att sörja för sina egna barn och anhöriga (ser till så att de kan sörja för dem) och i andra hand för andras barn och anhöriga (främlingar) om de överhuvudtaget vill försörja någon utanför den egna familjen?

Det borde ju vara precis tvärtom. Tänk vad många fler främlingar de hade kunnat hjälpa genom att helt försaka sina egna familjer, sin släkt och hela sin “svenska” omgivning. De hade kunnat sälja allt de inte behöver för att överleva (såsom villor, fritidshus, bilar, fastigheter och annat av värde) och sedan skänka pengarna inklusive eventuella sparpengar och pengar till barnens och barnbarnens framtid, till människor som lyckas ta sig till Sverige och som de känner en sådan stor kärlek till.

De hade kunnat halvera sina löner, leva på existensminimum för egen del, och flytta till ghettona (till någon no go zon) med sina familjer där de kan vara till stor glädje och nytta för invandrarna istället för att bo kvar i sina lugna villa eller radhusidyller.

Vad dessa hycklare och skrymtare förväntar sig är att andra skall betala mest för deras patologiska godhet (för att de skall få känna sig goda). De fattiga och marginaliserade skall betala för den massinvandring de önskar med sina pengar och med sina liv.

Sverige har idag 55 så kallade no go zoner (mångkulturella ghetton där ingen vill bo), alltså områden där polisen inte längre kan upprätthålla lag och ordning (där det ordinarie rättssystemet är satt ur spel) och där brandkår och ambulans inte vågar ta sig in. Det finns ytterligare 200 områden som ligger i riskzonen. I dessa områden är det kriminella ligor som styr och det ser inte ut att kunna bli någon lösning på problemet.

Om vi frågar pastorerna och andra politiskt korrekta hycklare vad man bör göra åt problemet (för nog är det ett problem), så skulle de lägga sina huvuden på sned (se snälla och rara samt gudfruktiga ut) och säga att en högre invandring och mer mångkultur kan lösa problemet. Vi måste vara generösa och barmhärtiga, alla som vill skall få komma hit, skulle de rapa upp gång på gång likt papegojor.  

Ännu ett makabert exempel på när mångkulturen (den patologiska godheten) urgröper statskassan, rättväsendet och tron på mänskligheten är alla de assistansbedrägerier som har uppdagats de senaste åren.

Folk kommer hit från hela världen och spelar gravt handikappade. De går till en läkare (inte sällan en läkare från det egna hemlandet) som får pengar under bordet för att skriva ut ett intyg på att de är multihandikappade och inte kan göra något själva som att äta eller dricka, klä på sig, gå på toaletten med mera och därför behöver assistans större delen av dygnet.

De “multihandikappade” bedragarna tilldelas assistansersättning på mångmiljon belopp från försäkringskassan (hela världens socialbyrå), och de som anställs är ofta nära anhöriga.

När de handikappade inte tror att någon ser dem, blir de plötsligt och mirakulöst befriade från sina handikapp och kastar bort rullstolar och andra hjälpmedel. De räknar inte med att det finns kameror och att försäkringskassan ibland känner sig manad att ta krafttag mot fusket och därför kan råka få dem förevigade på bild. Samma fenomen (mirakulösa tillfrisknanden) kan vi se bland vissa tiggare som haltar runt på gatorna som invalider. När de har tiggt färdigt börjar de plötsligt att gå helt normalt.

Läs de pastorernas upprop mot främlingsfientligheten:

http://www.sandaren.se/nyhet/380-pastorer-i-gemensamt-upprop-mot-framlingsfientlighet

Om greve Coudenhove Kalergis paneuropeiska superstat och nationernas upplösning:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/eurasiska-negroida-hybrider-i-framtidens-europa.html

Sionisternas och kabbalisternas makt i Sverige:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/september/sionisternas-och-kabbalisternas-makt-i-sverige.html

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik