Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Påven har instruerats att uppföra sig som en hycklare

Publicerad 2015-12-30 07:37:00 i Satans synagoga,

Alla “vakna” kristna kan idag se hur det ursprungliga evangeliet, Kristi evangelium, allt snabbare byts ut mot ett falskt socialt evangelium, ett “laglöshetens evangelium“, som INTE förnekar Guds existens, tvärtom, men som menar att Gud är alla människors andliga fader även om de inte tror på honom samt att alla vägar (religioner/läror) bär till Gud.

Detta trots att vår Herre Jesus Kristus säger:

“Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh. 14:6).

Den romersk katolska kyrkan har, som vi skrev i det föregående inlägget, numera gått så långt som till att sluta upp med att försöka omvända judar till kristendomen.

Skökan som redan under början av trehundratalet lierade sig med den världsliga makten och som tillsammans med denna ligger bakom de värsta förföljelserna (blodbaden) av mänskligheten som skett i kristendomens namn (inte minst korstågen), har tillmötesgått ADL, s (Anti Defamation League) och andra sionistiska lobbygruppers krav på att judar inte är i behov av Guds evangelium. Detta trots att Herren Jesus Kristus säger:

”Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar in till tidens ände” (Matt 28:19-20)

Bakom dokumentet ”Nostra Aetate” står påven, tillika jesuiten, Franciskus och för att kunna förstå hur påven med sina cirka 1,3 miljarder anhängare kan gå med på att en grupp människor (judarna) inte längre skall få ta del av ”det glada budskapet” måste vi gå tillbaka till det hebreiska mysterieförbundet och blodsförbundet som ligger till grund för den sammansvärjning, VÄRLDSFRIMURERIET, vilken världens makthavare direkt eller indirekt har rättat sig efter de senaste århundradena och, inte minst, fortfarande rättar sig efter.

Istället för att värna om mänskligheten (vilket är Guds vilja) så värnar detta förbund dess medlemmars politiska och ekonomiska intressen för de icke judiska folkens exploatering och underkastelse.

Ändamålet helgar medlet och list, bedrägeri, förfalskning, våld, mord, ja till och med massmord är tillåtet om det leder till det uppsatta målet som är världsherravälde, en ny världsordning (NWO), och en Antikrist på tronen.  
 
Den katolska kyrkan har genom alla sina avsteg från bibeln, det sanna evangeliet, Jesu Kristi lära, under århundradena, ställt sig till Satans förfogande. Påvarna har bland annat kallat sig för Guds ställföreträdare på jorden trots att bibeln säger att ingen mänsklig varelse kan vara Guds ställföreträdare på jorden utan att det är den Helige Ande som är Guds ställföreträdare.
 
Alla avsteg från bibelns lära har gjort det möjligt för mörkerkrafter att infiltrera kristenheten (kyrkan) och särskilt det kristna ledarskapet. Gud har tillåtit detta eftersom de inte har haft kärlek till sanningen utan har funnit behag i orättfärdigheten. (2. Tess. 2: 10-12)

Infiltration har använts flitigt och används än idag när det gäller att tillförskansa sig makt över samhällen och dess olika områden. Inte minst inom kyrkan. Katolska kyrkan infiltrerades 1534 av den judiska ockultisten Ignatius av Loyola vilken grundade den militanta Jesuitorden tillsammans med två andra judar vid namn Polanko och Frans Borgia.  

Det är den orden som påven (vilken anser sig vara Guds ställföreträdare på jorden) är medlem i.

Ignatius tillhörde en från judendomen härstammande adlad spansk familj från Baskerlandet och var en av de till skenet kristna judarna, kallade Maranner, som århundraden igenom i hemlighet så segt hållit fast vid sin judendom, sin ras och sina hemliga lagar. 1925 kunde de yrka på återupptagande i judendomen.

Trots att de blivit döpta i Kristus gick de alltså tillbaka till en religion (tro) som inte erkänner Kristus och hans gudomlighet samt lära och som använder sig av en “helig” skrift (Talmud) i vilken Jesus smädas och kränks.

Ignatius var också medlem i Alambrados hemliga förbund, det vill säga i “de upplystas” Illuminaternas förbund, som mestadels bestod av tvångsdöpta judar och som hörde till de mest förkastliga av “Änkans bröders, frimurarordens system.    

Efter mönster av denna Illuminatiorden, som påminner om den av jesuiten tillika juden, Adam Weishaupt i Tyskland grundade Illuminatiorden 1776, omgestaltades den nyuppståndna orden efter Loyolas död 1556 av den andra jesuitgeneralen Lainez - en döpt jude.
 
Börjar ni se sammanhangen?

“Societas Jesu”, Jesussällskap, blev ett hemligt förbund i kyrklig dräkt och under bibehållande av de av Loyola skapade kyrkliga formerna. Jesuitgeneralen Lainez vann bland annat Genua för orden då han höll predikningar om något så intressant och nödvändigt inom religionen som handels och växelrätt.  

Den tredje jesuitgeneralen härstammade från den spanska judiska familjen Borgias, som till judendomens gagn hade levererat påvar och kardinaler till kyrkan. Däribland Calixtus III och Alexandet VI.

Döpta judar (skenkristna) och andra som inte har trott på Kristus, har alltså under mycket lång tid (ivrigt påhejade av Satan), ägnat sig åt att byta ut det ursprungliga evangeliet mot ett falskt evangelium. Det är inget som har skett av en slump som ni säkert förstår så här långt om nu någon tror det. Inte heller sker den pågående massinvandringshysterin (folkutbytet) av en slump, att nämna i förbifarten,,, och det är samma krafter, Antikristliga krafter, som ligger bakom.

Resultatet när det gäller kyrkan ser vi idag i och med ett stort avfall bland kristna som hänger sig åt villoläror och onda andars läror och som lyssnar till allt som kliar dem i öronen samt sätter sin tilltro till ett socialt evangelium utan frälsning.

Här följer ett utdrag ur den fasansfulla Jesuiteden (känsliga läsare varnas), Satans egen ed som påven (vilken ser sig som Guds ställföreträdare på jorden) har svurit då han förutom att vara påve är en jesuit:

“Min son, du har redan instruerats att uppföra dig som en hycklare: Att vara katolik bland katoliker, och att vara spion bland dina egna bröder - att inte tro på någon människa, att inte lita på någon människa. Att vara reformert bland de reformerta, att vara hugenott bland hugenotterna, att vara en kalvinist bland kalvinisterna. Bland protestanterna - var i allmänhet en av dem! Tillägna dig deras tillit, och försök till och med att tala från deras predikstolar.

Framhåll med hela din naturs lidelse vår heliga religion och påven. Sänk dig så djupt att du blir en jude bland judarna, så att du blir i stånd till att insamla information som kan vara till nytta för orden, som en trofast påvlig soldat. Du har instruerats att lömskt så svartsjukans och hatets frö mellan stater som tidigare hade fred, och hetsa dem till blodsdåd genom att du får dem att gå i krig, och skapar revolutioner och inbördeskrig i samhällen, provinser och länder som varit självständiga och framgångsrika, som odlat konst och vetenskap och glatt sig åt fredens välsignelser.  
     
Ta parti för förkämparna i hemlighet, i samråd med din Jesuitbroder… som kanske står på den andra sidan, och öppet går emot den sida som du har förbindelse med….så att kyrkan tillslut blir den segrande parten, i de överenskommelser som gjorts vid fredsförhandlingarna, och att målet rättfärdigar medlet.

Du har instruerats i din uppgift som spion, att samla in all statistik, fakta och information som det står i din makt från alla källor. Att vinna familjens tillit hos protestanterna och kättare av varje klass och natur, liksom hos handelsmannen, bankmannen, advokaten och på skolor och universitet - i parlament och lagstiftande församlingar, hos myndigheterna och statsråden - att vara allt för alla människor, för påvens sak, vars tjänare Ni är in i döden”.

Frågan är vilken Gud påven Franciskus är ställföreträdande för här på jorden som jesuit. Knappast att det kan vara de kristna och judarnas Gud (Abrahams Gud) som är påvens gud.        

VAKNA!!!

Påven berättar hur han blev jesuit:

http://jesuiterna.se/varfor-blev-paven-franciskus-jesuit/

Mer om Marraner:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/marraner-sionister-och-alla-andra.html
 

Frimurarsionister bakom evangelisationsförbud

Publicerad 2015-12-19 17:07:00 i Religion,

Den romersk katolska kyrkan har i ett nyligen släppt dokument, tillmötesgått ADL, s (Anti Defamation League) och andra sionistiska lobbygruppers krav om att sluta upp med att försöka omvända judar till kristendomen.

Istället skall katoliker arbeta tillsammans med judar för att motverka antisemitism. Den antisemitism som frimurarsionisterna själva ligger bakom och som de använder sig av för att kunna inlemma hela mänskligheten i sitt nära förestående slavsamhälle, den nya världsordningen.  

Dokumentet som skrivits under av påven, tillika jesuiten, Franciskus, är släppt för att uppmärksamma 50 års jubileet av ett av Andra Vatikankonciliets mest omdiskuterade dokument, ”Nostra Aeate, i vilket den katolska kyrkan bröt sin tidigare skeptiska inställning till judendomen.    

Bibeln säger:

”Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar in till tidens ände” (Matt 28:19-20)

Innan vi fortsätter är det bra att påminna sig om att man använder sig av tillvänjningens strategi, de små stegens tyranni, när det gäller att krossa kristendomen (religionerna), för att kunna skapa sin världskyrka med en världsreligion bestående av Satansdyrkan.

Exakt på samma sätt, genom tillvänjningens strategi, går man tillväga när det gäller att krossa  nationerna för att det skall bli möjligt att skapa en världsregering. Detta sker som ni ser, parallellt och under skenet av att man verkar för något gott.

När det gäller krossandet av Europas nationer så använder man sig främst av massinvandringen och menar att det är humanistiskt att i de olika länderna trycka in miljontals (miljarder) människor (i synnerhet muslimer) som inte delar västvärldens traditioner och värderingar och som saknar utbildning men ändå agerar likt kravmaskiner direkt vid ankomst. Detta samtidigt som arbetslösheten är hög, bostäder saknas och allt fler hamnar under gränsen för fattigdom.  

Vid krossandet av kristendomen använder frimurarsionisterna (som har lyckats dupera hela den det svenska kristna ledarskiktet) sig  av ekumeniken. Ekumenik i alla dess former som kan sammanfattas under parollen ”Alla vägar bär till Gud”.

I dokumentet som slår fast att det inte längre finns någon önskan om att från katolskt håll aktivt arbeta med evangelisation bland judar, heter det bland annat att en kristen inte kan vara antisemit med tanke på de judiska rötter i kristendomen, att de två religionerna är sammanflätade och att Gud aldrig har upplöst sitt löfte till det judiska folket.

Varför ger påven ger sitt medgivande till att man mer eller mindre slår ihop kristendomen och judendomen och varför vill han att den kyrka han företräder, slutar upp med att missionera bland judar vilket Herren Jesus säger är en plikt om man vill vara en Jesu lärjunge och, som om det inte vore nog, gör detta på uppmaning av antikristliga krafter?

ADL är en underorganisation till den ökända frimurarordern, B´nai B´rith som inte har något med kristen tro och lära att göra utan som tjänar och representerar Satans synagoga (de falska judarna).

B´nai B´rith och dess underorganisation Anti Defamation League (ADL) är en sionistisk  organisation (huvudcentra för spionage och propaganda) för etnisk aktivism som verkar för att kväsa all kritik av Israel och sionismen genom diverse fula metoder.

ADL har lokala organisationer över hela USA och i alla länder (så ock i Sverige) där det finns en judisk befolkning. Organisationen tar egna initiativ till att spåra upp motståndare (kritiker) vilka de inte drar sig för att kartlägga och hänga ut och skyddas av alla västerländska regeringar trots att de tillägnat sig polisens befogenheter samt samarbetar med den beryktade Israeliska säkerhetstjänsten Mossad.

B´nai B`rith grundades 1843 och hade 1966 205.000 manliga medlemmar i 1350 loger i 43 länder och 130.000 kvinnliga medlemmar i 600 avdelningar. Orden agerar som en stark lobby för Israel och andra judiska intressen, trots att den aldrig har registrerats som agentur för en främmande makts regering.

Samtidigt arbetar företrädare för ekumeniken frenetiskt med att få in alla kyrkor och samfund under RKK,s paraply vilket är skrämmande. För detta använder man sig bland annat av Sveriges kristna råd där i stort sett alla kyrkor och samfund är medlemmar och där målet är att få alla samfund/kyrkor underställda RKK vars lojalitet inte är till Kristus och kristendomen utan till frimurarsionisterna och de krafter som önskar sätta sin Antikrist på tronen.  

Efter inledningen till Nostra Aetate som ligger till grund för det nya dokumentet kan vi läsa:

”As the sacred synod searches into the mystery of the church, it remembers the bond that spiritually ties the people of the new convenant to Abrahams stock”

Det finns inget andligt som knyter samman judendom med kristendom. Judarna erkänner inte att Kristus är Messias och Guds son och därför drivs de inte av Guds Ande utan av anden som är i världen enligt bibeln. Det är Antikrists ande.  

Bibeln säger:

”Därpå skolen I känna igen Guds Ande; var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen” (1 Joh. 4:2-3)

”Ty många villolärare hava gått ut i världen, vilka icke bekänna att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet; en sådan är Villoläraren och Antikrist” (2. Joh. 7)

Frimurarsionisterna som är Satans redskap här på jorden vet att Gud älskar judarna och vill att de skall komma till tro på Herren Jesus, återinympas i det träd från vilket de kommer, men gör att för att förhindra detta.

De, Satans synagoga (de falska judarna) vet att så länge de har de på Gud troende judarna i sitt grepp så har de också alla andra folk i sitt grepp. De troende judarna behövs för att SS på uppdrag av Satan skall kunna genoföra sitt NWO. Därför måste ”antisemitismen” hela tiden hållas levande för utan denna finns det inget som sammanbinder de troende judarna med frimurarsionisterna (Satans synagoga).

Detta har de själva erkänt.     

På sätt och vis har de rätt i att judar och kristna tror på samma Gud enligt ”Nostra Aetate” men de ljuger då de påstår att DE, frimurarsionisterna tror på Gud, och att de är judar när de inte är några judar utan en Satans synagoga (Upp. 2:9, 3:9) som tror på och dyrkar sin Herre Satan.
 
http://www.dagen.se/vatikanen-katoliker-ska-inte-f%C3%B6rs%C3%B6ka-omv%C3%A4nda-judar-1.581264

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0002_0_01146.html

http://www.adl.org/assets/pdf/education-outreach/interfaith-affairs/adl-nostra-aetate-50th-anniversary.pdf

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html
 
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik