Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Sjukdomsinympning med gifter

Publicerad 2013-05-29 13:32:00 i Amalgam och andra gifter,

“Det finns ingenting dolt som inte skall bli synligt och ingenting undangömt som inte skall bli känt och komma till synes” (Luk. 8:17)

Sion vises protokoll eller låt oss kallad dem “Mount Everest vises protokoll“, för att undvika upprörda känslor, beskriver vad som nu händer i världen och vad som kommer att hända.    

Det är mycket tråkigt om dessa protokoll (vilket man brukar hävda) har använts i syfte att misstänkliggöra och anklaga judar som grupp då det väsentliga inte är vem eller vilka som har skrivit dessa protokoll utan vad som står i dem.

Om en person eller flera personer oberoende av folkgrupp eller religion (politiskt parti), skriver något liknande och det kommer till allmänhetens kännedom, så går det inte att anklaga alla som tillhör folkgruppen, religionen eller det politiska partiet. Alla är inte ansvariga för enskilda personers handlingar. Det går inte att, som exempel, anklaga alla med dåtida och nutida tyskt medborgarskap för vad Hitler ställde till med.      

Tyvärr har innehållet i protokollen (på grund av att man bestämt sig för att de bygger på en antisemitisk förfalskning) tystats ner eller nonchalerats. Därför är det inte många som vill eller vågar uttala sig om att mycket av det som protokollen beskriver, faktiskt, och konstigt nog, sker mitt framför våra ögon.

Utdrag från protokoll nummer 10 (sista stycket):
 
Inympning av sjukdomar och andra frimureriets ränker. Men ni vet väl själva att det, för att folken i sin helhet skall uttala sådana önskningar, är nödvändigt att ständigt och i alla länder uppvigla regeringarna och folken och sålunda trötta ut alla med oenighet, fiendskap, stridigheter, hat och martyrskap, hunger, inympning av sjukdomar, nöd och allt slags elände. Detta för att gojerna skall se den enda utvägen till räddning i vårt ekonomiska och även i övrigt fullständiga herravälde. Om vi ger folken andrum kommer vi aldrig att nå därhän". 

Med “sådana önskningar” menas en världshärskare. I näst sista stycket kan vi läsa: “Stunden för detta korande är inne då folken, som är utpinade av inre oroligheter och de styrandes, av oss framkallade, oduglighet, utropar: “Bort med dem och låt oss få en världshärskare, som förenar oss och tillintetgör orsakerna till våra tvister - nationalitetsgränserna, religionerna, regeringarnas mellanhavanden - samt ger den fred och det lugn, som våra styresmän och folkrepresentanter inte har kunnat hjälpa oss till”

Här följer en text som förklarar hur man går tillväga för att inympa sjukdomar i befolkningarna och varför man gör det. Den hade lika gärna kunnat handla om hur man går tillväga för att uppvigla folken mot varandra (med tanke på upploppen i Husby, invandrare mot svenskar) eller hur man går tillväga för att utplåna nationalitetsgränserna och religionerna vilket bland annat FN och EU för närvarande är fullt upptagna med.
 
Redan under 1800 talet var många ansedda läkare och tandläkare övertygade om sambandet mellan kvicksilver och nya sjukdomar men det var först under början av 1900 talet som en tysk kemist vid namn Alfred Stock (1876- 1946) blev känd för sina experiment med bor, kisel, fosfor och kvicksilver.

Genom sitt arbete blev han själv förgiftad av kvicksilver och försökte då varna andra vetenskapsmän samt tandläkare vilka sysslade med amalgam. Han skrev cirka femtio uppsatser om kvicksilver och beskrev i dessa sitt eget lidande. Han summerar:

“ Otvivelaktigt har kvicksilver, vars användning forskningen tyvärr inte kan undvara, i det förgångna såväl som idag förorsakat stor skada för vetenskapen, genom att beröva så många forskare deras prestationsförmåga. Måtte dagens varningsord medverka till att man beaktar och undviker farorna med denna lömska metall”

Och fortsätter:

“ Inte heller hos oss upptäckte ens framstående läkare den verkliga orsaken till våra besvär förrän många år, hos mig själv inte förrän efter två årtionden. Hos mig sökte man orsaken i en åkomma i näsan och lät den, utan framgång, genomgå blodiga operationer, bränning, frätning osv. Några av mina medarbetare fick behandling mot bihåleinflammation”

Stock som ju ägnade sig åt intellektuellt arbete (tankearbete) nämner en försämrad förmåga att komma ihåg samt att räkna och tänka matematiskt. Dessutom drabbades han av depression och inre oro som med tiden orsakade störd sömn.

Han berättar:

“ Av naturen sällskaplig och full av livsglädje, drog jag mig deprimerad tillbaka inom mig själv, undvek offentligheten, folk och sociala kontakter. Jag förlorade kärleken till konst och natur. Humorn rostade inne. Svårigheter som jag tidigare klarat (och idag igen klarar) verkade oöverstigliga. Vetenskapligt arbete fodrade avsevärd ansträngning. Jag tvingade mig in i laboratoriet men kunde inte producera något av värde, trots alla ansträngningar. Tankarna blev tunga och pedantiska. Jag fick ge upp deltagande i allt som inte var av omedelbar vikt.

Föreläsningarna, tidigare något jag tyckte om, blev tortyr. Förberedelserna för en föreläsning, skrivandet av ett vetenskapligt arbete, till och med ett enkelt brev, fodrade oändlig ansträngning för att hantera innehållet och språket. Inte sällan skrev jag ord i fel ordning eller glömde bokstäver. Att vara medveten om dessa brister utan att veta orsaken, att inte kunna se något sätt att bli fri från dem, att förvänta ytterligare försämring - det var inte trevligt”

Kvicksilver är ett nervgift och likt de flesta tungmetaller så är det inte primärt något cancerogent ämne.

Det metalliska kvicksilvret är på grund av sin flyktighet, luktlöshet, smygande verkan och årslånga efterverkningar, ett av de allra lömskaste av gifter. Kvicksilver har kallats “den stora imitatören” då det kan framkalla ett brett spektrum av mer eller mindre handikappande sjukdomssymtom.

Vanliga symptom som finns beskrivna i den medicinska litteraturen om kvicksilvrets effekter och som bygger på biverkningsrapporter från amalgampatienter över hela världen är:

Led och muskelvärk, trötthet, yrsel, huvudvärk, migrän, mag- tarm besvär, dimsyn, dubbelseende, tryck bakom ögonen, sveda och sår i munnen, oroligt hjärta, dåligt korttids minne, andningsbesvär, tinnitus, nedsatt hörsel, depression, koncentrationsbesvär, eksem, utslag, värk, halsbesvär, halsbränna, oro, nervositet, sömnproblem, ångest, metallsmak, darrningar, ryckningar, kramper, infektionskänslighet, folkskygghet, lättretlighet, tand och käkvärk, muskelsvaghet, allergier, rubbad njurfunktion, ataxi (svårt att samordna rörelser) domningar, illamående, stickningar, krypningar, ojämnt blodtryck, värmekänsla, bränningar, sveda, frossa, bihåleinflammationer, svettningar, salivation/muntorrhet, avmagring, ömma svullna lymfkörtlar, underlivsbesvär, håravfall, kronisk feber, ojämn temperatur, smak och luktstörningar samt talsvårigheter.
      
Hjälpsökande patienter som beskriver endast en bråkdel av de uppräknade symptomen blir vid besök hos läkare oftast inte tagna på allvar utan klassade som psykiskt sjuka. Istället för att utreda patienterna ordentlig kan vilka psykiatriska diagnoser som helst sättas på de sjuka och inte minst sårbara patienterna. Ett flertal sjukdomar skulle kunna relateras till dessa symptom inklusive alla problem inom autismspektrumet.

Det finns forskare (numera en hel del) som hävdar att kvicksilver kan orsaka autism och andra bokstavssjukdomar (ADHD, överaktivitet med mera) hos barn då kvicksilver förs över från kvicksilverexponerade mödrar till deras ofödda barn. Genom att titta på symptomen (ovan) som kvicksilverförgiftning orsakar, är det inte så svårt att tänka sig att kvicksilver från moderns amalgamplomber i kombination med ett stort antal vaccinationer (som även de ju innehåller kvicksilver) efter födseln, kan skapa livslångt lidande för många barn och deras mödrar som inte sällan skuldbeläggs när barnen inte klarar av att uppföra sig eller när de beter sig konstigt på grund av att de är kraftigt förgiftade.

Alfred Stock uppvisade tydliga autistiska drag (se ovan) när han var under påverkan av kvicksilver. Plötsligt blev han ointresserad av omgivningen och drog sig undan människor och livet.      
   
Idag skriver läkarna ut psykmedicin, lugnande och annat både till barn och vuxna för att lindra symtomen istället för att fundera över varför autism och andra neuropsykiatriska så kallade medfödda sjukdomar är så vanliga i vår tid och vad följderna av tidig medicinering kan leda till. Inget görs för att flytta giftkällan från patienterna eller patienterna från giftkällan.

På så sätt hindras många människor från att någonsin bli friska. Istället blir de bara sjukare och tvingas till livslång medicinering vilket gynnar läkemedelsindustrin och alla andra skrupelfria individer samt myndigheter som kan tjäna något på att dessa patienter aldrig kommer att kunna (aldrig har givits en chans) uppnå full potential befriade från gifter och läkemedelspåverkan.

Som Alfred Stock kunde visa under tidigt 1900 tal tog det lång tid, flera årtionden, för framstående läkare att hitta den verkliga orsaken till Stocks och hans medarbetares besvär. Så lömskt är giftet kvicksilver att inte ens läkare som lade ner ett stort engagemang för att hitta förklaringen till dessa mäns besvär, kunde komma fram till vad de led av.

Skrämmande är också att det finns en synergisk effekt mellan tungmetaller och andra miljögifter och därför kan man tala om en hälsokatastrof i hela den västerländska kulturen.

Den ständigt ökande miljöförgiftningen leder till att människor får i sig mer gifter och nya förädlade födoämnen bidrar till att kroppen inte får tillräckligt av viktiga näringsämnen som kan utgöra ett försvar mot tungmetallerna och miljögifternas skadeverkningar samt föra dem ut ur kroppen.

De som har munnarna fulla med kvicksilver (en plomb innehåller 50% kvicksilver och resten är en blandning av tenn, koppar, silver och ibland zink) lever därför extra farligt. Det gör inte heller saken bättre att många tandläkare liksom läkare har för vana att intala oroliga patienter att amalgam inte är farligt och särskilt inte om tandfyllningarna har suttit ett antal år. Då menar de att kvicksilvret har försvunnit men så är det inte.

Kvicksilver frigörs kontinuerligt vid tuggning, intagande av varm eller kall dryck samt vid tandgnissling och tas upp, sprids (påverkar hela kroppen) och lagras i kroppen bland annat i hjärnan samt i många andra organ. De psykiska effekterna av detta gift är för de drabbade påfallande och mycket besvärande men psykofarmaka och andra läkemedel hjälper inte i längden.

Det enda som hjälper är att sanera munnen från amalgam (flytta giftkällan från patienten) och att undvika vacciner samt förgiftad mat och luft (i den mån det går) och att börja avgifta kroppen vilket kan behövas under resten av livet.

Amalgamsaneringen och kostnaderna för alla avgiftningspreparat (resten av livet) får patienten betala själv såtillvida den inte är mer död än levande och läkaren ändå inte hittar något fel. Om patienten visar tecken på att den är döende trots att alla provsvar visar att den är kärnfrisk, kan läkaren hur mycket han eller hon skulle vilja, inte hävda att patienten är kärnfrisk.

Då först kan i bästa fall socialstyrelsen träda in och besluta att patienten inte själv behöver stå för saneringskostnaden vilket i regel räddar livet på denne. I annat fall får patienten själv betala för saneringen vilket kan gå på tusentals kronor.

Det var nog inte detta som barn ända in på 1990 talet drömde om att få göra i framtiden (i många fall arbetarklassens barn) när de låg med gapande munnar i tandläkarstolarna (världen över) totalt ovetandes om det gift som sattes in. De litade på tandläkarna (auktoriteterna) och på resten av vuxenvärlden (sina föräldrar och andra) men det fanns krafter som uppenbarligen inte ville att de skulle bli vad de var ämnade till att bli.

Dessa krafter såg till att amalgamet stämplades som ofarligt trots att ett stort antal rapporter och experiment på både människor och djur, visade motsatsen.

I vissa länder används amalgam fortfarande som tandlagningsmaterial och utöver amalgam så används gifterna fluor (i dricksvatten) samt aspartam (för att inte tala om alla nya vacciner) för att göra människor tröga och fogliga. Den intellektuella kapaciteten (intelligensen) hos majoriteten av mänskligheten kan på så sätt hållas nere.

Man inympar sjukdomar (gifterna leder om inte direkt så på sikt alltid till sjukdomar) för att lättare kunna kontrollera befolkningarna och för att de som har makten skall kunna behålla den. En fördummad mänsklighet med ett mycket begränsat förstånd är för en liten klick människor med normal intelligens, lätt att styra över.     

Förgiftade barn och vuxna med koncentrationsstörningar, ångest, sömnproblem, trötthet, överaktivitet, depressioner, apati, ointresse för omgivningen med mera är således inget hot mot makteliten och deras efterkommande.

Dessa barn och vuxna kan vara glada om de lyckas lära sig läsa, skriva och räkna enkel matematik för att slutligen få tag i något okvalificerat arbete. Många gånger blir de utslagna (missbrukare, knarkare, kriminella) redan innan de uppnått vuxen ålder och dör i förtid. 

De blir definitivt inte hjärnkirurger, advokater, driftiga affärsmän, astronauter eller särskilt framgångsrika inom något område (även om de råkar ha medfödda talanger) då deras hjärnor och deras nervsystem inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Nervgifter gör detta omöjligt och det har man haft kunskap om sedan flera hundra år tillbaka.

Ändå fortsätter de som har makten att förgifta oskyldiga människor och ännu oskyldigare barn (deras metoder blir allt mer sofistikerade, med vaccinationer mot det mesta såsom Gardasil mot livmoderhalscancer med mera) vilka redan tidigt försätts i ett underläge eftersom deras fysiska och psykiska (intellektuella) förmågor störs i sin utveckling.

Natriumfluorid (som finns i fluor) är ett gift som för övrigt används i råttgift och det är en restprodukt av aluminiumproduktion, ett giftigt avfall som företagen till en början hade stora problem att bli av med. Då beslutade man sig för att göra som nazisterna gjorde för att få koncentrationslägerfångarna att bli viljelösa och dumma. Man började ge det till folk att konsumera.        

Det enda man behövde göra var att dra igång en reklamkampanj för att övertyga människor om att det inte var skadligt utan snarare nyttigt. Detta var på 40- talet men den inställningen lever kvar än idag. De flesta tror att fluor liksom amalgam är ofarligt och det är inte så konstigt. Vi skall tro det som makthavarna (ägarna av samhällena och världen) har bestämt att vi skall tro då de tjänar på att vi tror på ett sätt som gynnar deras intressen.
 
Aspartam som upptäcktes 1965 (av en slump) är även det ett nervgift som påverkar människokroppen mycket negativt och kan ge huvudvärk, muskelspasmer, depressioner, trötthet, ledvärk, minnesförlust och utslag med mera samt i sällsynta fall ge upphov till utvecklingsstörningar och hjärnskador hos personer med ämnesomsättningsrubbningen fenylketonuri (PKU).

Detta syntetiska sötningsmedel, 200 gånger sötare än socker, används flitigt i våra livsmedel och speciellt i sådant som barn tycker om att äta och dricka likt godis, lightdrycker, glass, yoghurt med mera. Studier har visat att deprimerade människor blir ännu mer deprimerade när de får i sig aspartam då det sänker tillgängligheten av serotonin i hjärnan. Men sådant bör vi inte veta.

Den "sjuka" sjukvården

Publicerad 2013-05-25 08:37:00 i

Idag är det allmänt känt att många sjukdomar beror på blodets och kroppens ständiga förslaggning och försurning vilket stör kroppens balans och reglersystem. Så fort jämvikten mellan mineralsalter (baser, alkalier) och syror i blodserum och i kroppens bindväv rubbas, genom felaktig kost eller stress, startar en förökning av endobionter (sjukdomsalstrare) samt ämnesomsättningsslagg.

De flesta människor är försurade (har lågt PH värde) vilket innebär att de inte mår så bra som de skulle kunna göra eller är riktigt sjuka. Personer som lider av fibromyalgi (värksjukdomar), kroniskt trötthetssyndrom, kvicksilverförgiftning (av amalgamfyllningar), reumatiska sjukdomar, gikt eller cancer med mera, har lågt PH värde (är i regel försurade).

Syra bas balansen påverkar samtliga funktioner i kroppen såsom energiproduktionen, immunsystemet, hormonsystemet, nervsystemet, stressnivå och avgiftning. Att reglera syra bas balansen är en av de viktigaste åtgärderna när det gäller att återställa hälsan samt att undvika sjukdomar och krämpor.

Alla funktioner och kemiska reaktioner i kroppen styrs av enzymer som är beroende av kroppens PH värde. De flesta enzymer arbetar effektivast vid ett PH på drygt 7. Blodets PH skall ligga på 7,4. Ett PH värde som avviker från det normala leder till att enzymerna arbetar sämre och att reaktionerna sker långsammare.

Om kroppen inte kan eliminera slagg och gifter så lagras dessa i kroppen. När
energiproduktionen saktar av blir du trött och hängig. Slutligen kan inte kroppen fungera på ett tillfredställande sätt eftersom du är förgiftad. Det är då som olika sjukdomar samt symptom uppstår.        

Du vänder dig till sjukvården eller till “den sjuka vården” för att få hjälp med ditt dåliga mående och de symptom du har vilka kan vara onormal trötthet, värk här och där i muskler och leder, problem med matsmältningen, stelhet, huvudvärk, dimsyn, darrningar, ljus och ljudkänslighet depression, yrsel, livsleda skygghet, låg stresstolerans, tand och käkvärk, ömma och svullna lymfkörtlar, håravfall, koncentrationssvårigheter, sura uppstötningar, eksem, utslag, domningar, problem med minnet med mera.

Då alla symptom inte visar sig samtidigt berättar du detta samt att du misstänker att det kan finnas ett samband mellan vissa av dina krämpor och dina amalgamfyllningar (som hjärntvättade tandläkare tryckte in i munnen på dig när du var barn) vilka utsöndrar kvicksilver varje gång du tuggar (äter) och som sedan lagras i kroppen då avgiftningen på grund av försurning och på grund av kvicksilvret och andra tungmetaller som du ständigt får i dig, inte fungerar som den skall.

Läkaren beslutar att lite prover skall tas på dig för att de allvarligaste sjukdomstillstånden skall kunna uteslutas såsom till exempel långt framskriden cancer samt kraftig tumörtillväxt. Provsvaren visar (till din förvåning) att du är helt frisk, ja helt enkelt kärnfrisk och när du hävdar att du inte känner dig helt frisk trots läkarens bedömning (för då hade du aldrig gått i väg till honom), så tittar han mycket skeptiskt på dig som om du är ute efter att ställa till bråk.

Det dröjer inte länge innan han kommer in på ämnet “psykiska åkommor” med tanke på att du förutom alla andra symptom känner dig deprimerad och nedstämd. Han frågar lite allmänt om hur din livssituation ser ut och du förklarar att allt hade varit mycket bra om du sluppit alla symptom som kommer och går om vartannat. Det är symptomen som gör att du känner dig nedstämd och deprimerad. Inte någon yttre omständighet.

Läkaren nickar och säger att han förstår men du förstår att han inte alls förstår. Depressioner är inte att leka med och det är viktigt att få bukt med dem omgående säger han och ser allvarlig ut. Idag finns det gott om psykofarmaka som inte ger så fasligt många och svåra biverkningar. Annat var det förr!

I en snabb handvändning plockar han fram receptblocket och insisterar på att även skriva ut en del andra läkemedel mot matsmältnings problem, värk, koncentrationssvårigheter, sömnbesvär (brukar vara vanligt) med mera. När du lämnar vårdcentralen så är det med minst åtta olika recept i näven varav hälften är på psykmedicin.

Om du väljer att hämta ut alla mediciner som läkaren har skrivit ut, och börjar knapra i dig, så dröjer det garanterat inte länge innan du är läkemedelsindustrins underdåniga slav. Mediciner (hopkok av kemiskt framställda preparat) är som droger och för att ta alkohol som exempel börjar det i liten skala för att successivt accelerera till ett missbruk.

Den som missbrukar måste ha mer och mer hela tiden för att kunna må bra och så är det även med mediciner som ger biverkningar vilka måste medicineras bort för att patienten inte skall må allt för dåligt. Så fortsätter det i oändlighet med mer och mer läkemedel som håller borta allt fler och fler symptom (samtidigt som det skapas lika många nya) men som inte botar sjukdomen eller grundproblemet.

Hur många människor som lätt hade kunnat botas med mineraler och vitaminer för
återställning av den så viktiga syra bas balansen (fungerande avgiftning) och genom borttagning av amalgam, bollas inte runt inom “den sjuka sjukvården” med en massa diffusa symptom utan att få någon annan hjälp än läkemedel och ännu mer läkemedel vilka i de flesta fall gör mer skada än nytta?

Hur många människor har inte blivit sjuka både fysisk och psykiskt samt gravt handikappade på grund av medicinering eller läkare som inte tar deras problem på allvar utan främst arbetar för att läkemedelsindustrin ska kunna gå med miljardvinster alternativt samhället spara pengar när det gäller borttagning av det giftiga amalgamet (vilket idag är strängt förbjudet för tandläkare att använda sig av) som finns i miljontals mer eller mindre sjuka människors munnar? 
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik