Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Jehovas vittnen och deras obibliska lära

Publicerad 2017-09-19 07:40:00 i Religion,

Från så kallat ”kristet” håll får man ibland höra att sekten ”Jehovas vittnen” följer bibeln bättre än många kyrkor och samfund och det grundar sig ofta på att vittnena är så nitiska när det gäller att sprida ”sitt budskap” vilket kallas för evangelisation trots att det är ett annat evangelium än Guds/Jesus evangelium de predikar.
 
De är även till det yttre (märk väl till det yttre) kritiska till den katolska kyrkan (RKK) och till ekumenik samtidigt som de har en sammanhållning som många kyrkor och samfund inte kommer i närheten av vilket förstås är tilltalande för dem som har upplevt att de inte har blivit sedda i kyrkorna och i samfunden utan försvunnit i mängden.
 
Inom Jehovas vittnen är det ingen större risk att människor försvinner i mängden utan som de flesta sekter är de väldigt måna om att engagera sig i hela människan (åtminstone till en början) och allt som har med människan att göra.
 
Det är ett typiskt sektdrag och det handlar inte om (vilket de vill få det till att se ut som) att de är måna om personen i fråga utan om att de önskar få kontroll över denna. De vill ha kontroll för att kunna styra personen i den riktning de önskar men detta ser inte den som har låtit sig lockas in i organisationen (åtminstone inte till en början) utan den suger åt sig den vänlighet, kärlek och uppmuntran som vittnena visar i syfte att få personen att bli medlem i organisationen för att den sedan skall arbeta för denna.
 
Jehovas vittnen bygger, som alla andra sekter med religiösa förtecken, på en människolära och inte på vad bibeln lär.
 
De lär bland annat att Jesus är/blev ärkeängeln Mikael och att Jesus blev Jesus först när han döptes (innan det var han en helt vanlig man). Vidare att han dog på en påle och inte på ett kors och att det bara är vittnena som kommer att bli skonade under det sista slaget vid Armageddon. De uppmanar medlemmarna ATT INTE läsa bibeln ensamma och ett Jehovas vittne döps in till Fadern, Sonen och till ORGANISTATIONEN. Inte till den Helige Ande.
 
Grundaren av Jehovas vittnen, Charles Taze Russel, var djupt involverad i frimureriet (frimureriet skapades av efterkomlingar till de Guds hatande Talmud och Kabbala troende judarna som Jesus och apostlarna ständigt var i konflikt med) och frimurarna tillsammans med de Talmud och Kabbala troende judarna och den katolska kyrkan, har alltid varit pådrivande när det gäller att krossa den sanna bibliska läran, Jesu lära, Guds evangelium.
 
Satan bygger idag upp sitt rike på många olika håll genom diverse rörelser, kyrkor och samfund (som kallar sig kristna och Jesus efterföljare) i samarbete med världsliga organisationer (även politiska partier, såsom till exempel Sverigedemokraterna vilka stödjer den POLITISKA sionismen) däribland Kyrkornas världsråd. Allt i syfte att förvilla och förleda människor bort från Gud/Jesus och hans sanna evangelium
 
Här en kort video som berättar sanningen om Charles Taze Russel och Jehovas vittnen:
 
 
Och här kan ni läsa mer om frimureriet och dess bakgrund:
 
http://experimentlandet.blogg.se/2015/march/frimurarna-bakom-sveriges-undergang.html
 

Att bjuda in Satan i Guds rike

Publicerad 2017-09-17 06:08:00 i Satans synagoga,

Vilken sunt tänkande människa skulle komma på tanken att bjuda in vem som helst (både kreti och pleti) till sitt hem för att sedan säga, ”känn dig som hemma” och var inte rädd för att ta för dig av allt vad som finns i hemmet och är det något du saknar (eller tycker att du saknar, borde ha rätt att få) så är det bara att säga till så ordnar jag det?

Ingen, och nu menar jag ingen, såtillvida att det inte handlar om en idiot skulle agera på det sättet. Det egna hemmet är för dom flesta oavsett vem man är och vad man tror på, en helig plats där människan/människorna förhoppningsvis kan finna ro (vila ut) och känna sig trygga, ensamma eller tillsammans med personer de själva har valt att bjuda in och då på sina egna villkor. INTE PÅ DE INBJUDNAS VILLKOR!!

Att samhället på LANDSFÖRRÄDARNAS initiativ (de menlösa nickedockorna till politiker samt diverse myndigheter) vilket kommer från deras uppdragsgivare Satans synagoga, bjuder in kreti och pleti till Sverige i syfte att förstöra landet och utrota svenskarna som folkgrupp, kan man säga vad man vill om men när kyrkorna och samfunden gör detsamma, det vill säga bjuder in Satan och hans synagoga i lägret (ofrälsta vilka drivs av den antikristliga anden som är Satans ande och inte Guds Ande) för att utrota Gud/Jesus och hans evangelium (vilket har varit deras/Satans mål sedan de hängde upp Jesus på korset) då går det inte att tala om annat än en fullständig Gudlöshet.

Att vilja (tro sig kunna) samarbeta och kompromissa med den antikristliga anden och Satan och att bjuda in denna ande (Satan) till Guds rike, är inget annat än ren hädelse mot Gud.

Bibeln talar om två riken här på jorden och det är Guds rike (som alla frälsta, pånyttfödda i Jesus Kristus tillhör) och världens rike som alla övriga människor vilka fram tills att Gud/Jesus eventuellt av nåd frälser dem FRÅN världen och Satans rike, tillhör. Detta även om dom är snälla och goda.

Frälsning handlar om att bli frälst FRÅN världen (världens lockelser och allt som finns i värlen) och Satan (från Satans makt) in till Guds rike vilket är något som kyrkorna och samfunden inte nämner. De talar diffust om ”RÄDDNING” men inte vad det är som människor skall räddas från vilket kan vara vad som helst.

Om en människa inte är frälst (pånyttfödd i Jesus) så tillhör den inte Guds rike och har inget i Guds rike att hämta. Den är (vilket bibeln lär) en fiende till Gud/Jesus och kommer så att vara fram tills att Gud/Jesus eventuellt (genom sin nåd) frälser den.  

Detta kan och vill inte de kyrko och samfundskristna förstå. De tror att de kan frälsa både sig själva och andra genom goda gärningar. Om de är tillräckligt goda, generösa, tillmötesgående gentemot världen/de ofrälsta (som drivs av den antikristliga anden) så kommer dessa tids nog, förr eller senare, att bli frälsta. SKAM DEN SOM GER SIG och man beredd att ta till nästan vilka medel som helst.

De vill inte veta av det faktum att det är Gud/Jesus och endast Gud/Jesus som kan frälsta en människa/människor och vad det beror på kan ju diskuteras men den troligaste orsaken är att de själva inte är frälsta utan tillhör världen (drivs av Satans antikristliga ande) och av den anledningen känner en större kärlek till världen (världens människor och den antikristliga anden) än vad de känner till Gud/Jesus (lika söker lika) om de nu överhuvudtaget känner någon kärlek till Gud/Jesus alls.

Om vi tar till oss vad bibeln lär så finns det som redan nämnts två riken i världen (vilka aldrig kan samarbeta eller kompromissa utan som står i opposition till varandra) och det finns två herrar. Den ena herren är Gud och den andra herren är hans motståndare Satan och hans onda andemakter. Den vi väljer att tjäna gör vi till vår herre.

Men, kanske någon säger, allt är inte svart eller vitt, är du fanatisk eller?, det måste ju finnas något däremellan. Jag menar att bibeln kan ju tolkas på många olika sätt och Gud är ju trots allt god, han är kärlek och han älskar ju allt och alla.

Inte kan man väl säga att en god, snäll och barmhärtig människa kan tjäna Satan?

Jo, det kan man faktiskt göra för det är vad bibeln lär men det betyder förstås inte att majoriteten av dem som tjänar Satan öppet är Satansdyrkare eller onda som vill andra människor något ont. Tvärtom så är de många gånger mycket goda enligt världens definition av vad som är gott och det är här de GODA inom kyrkorna och samfunden har problem. Antagligen beroende på att de inte är frälsta.

De kan och vill inte förstå att dom godaste av dom goda om de inte är frälsta (pånyttfödda i Jesus) tjänar en helt annan herre på det ANDLIGA PLANET (det osynliga planet) och att de därmed tjänar en helt annan herre än Herren Jesus, även på det SYNLIGA PLANET (i världen) trots att det ser ut som om de gjorde det motsatta.

“Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut som svarar mot deras gärningar”(2.Kor.11:14-15).

Att bjuda in Satan till Guds rike är samma sak som att be om söndring, splittring, olycka och bekymmer (allt ont som Satan vill åstadkomma) även om detta kan döljas (vilket kyrkorna och samfunden ägnar mycket tid åt) så att det istället ”till det yttre” ser ut som om alla håller sams och är de bästa vänner. Saliga äro de som håller sams!!

Man agerar precis som i världen som om Guds rike vore en demokrati där Gud kan bli framröstat alternativt bortröstad av majoriteten eftersom majoriteten i en demokrati har makten att styra och verkar inte fatta att Gud/Jesus inte kan kompromissa med människorna och med världen. 

Det kan och vill egentligen inte Satan heller men för att ”på ett slugt sätt” få över människor på sin sida (han är vilket bibeln lär intet för intet lögnens fader) låter han dem få komma till tals och är beredd att kompromissa och samarbeta så länge det gynnar honom och hans rikes utbredande.

Han har tagit god tid på sig (anammat den långsamma tillvänjningens strategi, små steg i taget) men i dessa de yttersta tiderna har han intensifierat sitt arbete som handlar om att få så många som möjligt över på sin sida (att avfalla från den sanna tron och läran som Jesus predikade). Han vet att hans tid är kort.

Gud/Jesus utbreder sitt rike genom att predika sanningen/sanningar men Satan däremot utbreder sitt rike genom att predika lögn/lögner vilket han och hans tjänare får till att se ut som sanningar och detta gör de genom att utnyttja den mänskliga naturen (människans svagheter) i vilken köttet har/tillåts att ha/ta kommandot/styra och som finns kvar även hos alla frälsta men i ett underordnat tillstånd då köttet har fått ge vika för anden (Gud/Jesus/Guds helige Ande).

Inte har väl Gud sagt att det inte i vissa fall går att kompromissa och samarbeta med icke troende? Med dom som är snälla och vänliga. Inte har väl Gud någonsin sagt att han är densamma idag som igår (som den som utplånade stora skaror av sitt dåvarande utvalda folk under ökenvandringen och bland annat för en så simpel överträdelse som att de knorrade och klagade)?.

Inte har väl Gud sagt att det inte går att göra det onda för att uppnå det goda? Huvudsaken är väl att det goda vinner tillslut (ja Satan vet ju vad som är gott eller hur?) Inte har väl Gud sagt att lite ekumeniska samarbeten med andra religioner, kan skada? Alla vill ju det bästa oavsett vilka de är, vad de gör och vad de tror på och ALLA vill ha fred och frid på jorden. Ungefär så kan det låta!!  

Lögnens fader är med andra ord densamma som frestade de första människorna och han kommer aldrig att förändras. På så sätt är han lika kompromisslös som Gud/Jesus med den skillnaden att Gud/Jesus är sanningen och han själv är lögn rakt igenom och därför använder sig av lögnen/lögner för att nå sitt mål.

Då Gud/Jesus är sanningen så består Guds/Jesus ANDE av sanning/sanningen (Guds Ande är sanningens Ande) och då Satan (hans tjänare) är lögn så består hans och hans tjänares ande av lögn (Satans ande är en lögnens ande). Logiskt eller hur? Inte särskilt svårt att fatta för den som vill fatta.

Inte heller torde det vara särskilt svårt att fatta (för den som vill) att Guds Ande av den anledningen ALDRIG under några förhållanden kan samarbeta eller kompromissa med den antikristliga anden (med lögnens/Satans ande) vilket är vad dagens kyrkor och samfund, om inte alltid direkt så indirekt, lär ut och bevisar i sina handlingar/sitt agerande genom sitt vurmande för världen/Satan och hans antikristliga ande.

I och med att detta sker så är det inte särskilt svårt att förstå att kyrkorna och samfunden inte är från Gud, vilket vi har påtalat otaliga gånger här på bloggen, och då det, som tidigare nämnts, endast finns två riken (två herrar) här på jorden (alla väljer vilken herre de vill tjäna, det går inte att tjäna två herrar samtidigt) så behöver man inte vara särskilt klipsk för att inse vem kyrkorna och samfunden tjänar. 

Vad har ljuset (Gud) med mörkret (Satan) att göra?

Så här säger bibeln:

“Gå inte i par med de otroende. Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa och vad har ljuset gemensamt med mörkret? Hur rimmar Kristus med Beliar, och vad förenar den troende med den otroende? Hur kan Guds tempel förlikas med avgudar? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Därför säger Herren: Dra bort från dem och skilj er från dem. Rör inte vid det som är orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara en fader för er, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, allhärskaren” (2. Kor. 6:14-18).

Att ta hand om nyfrälsta

Publicerad 2017-09-12 19:43:10 i Religion,

Detta kan ses som en fortsättning på föregående artikel.

Som nämnts så är alla pånyttfödda i Kristus spädbarn precis som spädbarnen i världen.

Det som skiljer ett spädbarn i Kristus från alla andra spädbarn som föds i världen och som sedan blir barn, tonåringar, unga vuxna och fullvuxna, är att ett spädbarn i Kristus (även om den är 95 år) har fått kontakt med sin riktiga Fader.

Med Gud/Jesus som har skapat allt som finns i världen inklusive alla människor och han ser inte till person.

Världsliga föräldrar tänker på sin egen avkomma i första hand och försöker att göra det så bra som möjligt för sin egen avkomma (sina barn och dem som finns i deras närhet, föräldrar, anhöriga etcetera) och om de är kristna (frälsta) så försöker de med alla medel att få sina barn till att bli kristna genom att låta dem ta del av aktiviteterna i den kyrka de går i.

De försöker att frälsa sina barn och de stöttar sina barn i det mesta och detta är inget onaturligt. Det handlar om en ren självbevarelsedrift för varje förälder vet någonstanns att blod är tjockare än vatten och att de inte kan kräva att andra barn eller andra vuxna (främlingar) skall kunna älska dem som deras egna barn (anhöriga) älskar dem och som de har knutit band med sedan födseln.

Detta som är naturligt försöker man idag från olika håll att luckra upp om det går. Det heter att vi skall älska allt och alla och ta allt och alla till oss vilket är onaturligt och i synnerhet om man inte känner allt och alla och inte vet vad allt och alla har för planer med att ha tagit sig ända till Sverige eller vad de som har uppmuntrat dem till att komma hit har för planer med det.

Men det bekommer ju inte kyrkoHENEN (de kyrko och samfundskristna) som hoppar jämfota när de får en chans att hjälpa hela världen som tar sig hit genom att ljuga (dra snyfthistorier för migrationsverket) och med det kunna vinna politiskt korrekta poäng samtidigt som de skiter i sina egna så länge de själva har det bra och välbeställt.

De är så förhärdade och förljugna så att de sätter sig över Guds skapelseordning i sin strävan efter att få vara politiskt korrekta, att få vara vän med världen och med världens människor och ser inte att dom måste ge de nyfrälsta mat.

Nyfrälsta nöjer sig inte med junk food från Mac Donalds eller med mat som inte är någon mat utan som består av hjärntvätt och indoktrinering och ett sockersött förfalskat evangelium.

Det nöjer sig ofrälsta med (tack för att du var så snäll som gav mig pengar så att jag kunde köpa hamburgare eller för att du betalade en flygbiljett så att jag kunde åka på semester till det land jag har flytt från och som jag har sagt till migrationsverket att jag inte kan åka tillbaka till för att det är KRIG där, jag kanske blir kristen i framtiden om jag känner för det och då ses vi i KYRKAN).

Nyfrälsta vill veta sanningen och nyfrälsta accepterar inte det HUMBUG som kyrkorna står upp för i sin strävan efter att vara världen (världens människor) till lags.

Nyfrälsta (spädbarn i Kristus) måste ha RIKTIG mat för att kunna växa men den maten kan inte nyfrälsta få inom kyrkorna och samfunden där alla, och inte minst prästerna och pastorerna är druckna av skökans vin och som helt öppet horar med skökan som är den falska kristenheten tillsammans med de politiska makthavarna som skökan (den falska kristenheten) har gått i ok med.

Att inte stå upp för det sanna evangeliet är en SYND och det leder till att människor blir avfällingar eftersom de lever i synd och upplyfter synden 24 timmar om dygnet utan att vilja vända om då de inte ser någon anledning till att vända om.

De har gjort synden till sin dagliga följeslagare och därför är det så viktigt för Satan att få in de nyfrälsta i kyrkorna och i samfunden för han vill att de skall bli lika dem. Att de inte skall vara ledda av Guds Ande utan vara ledda av kyrkorna och dess auktoriteter som fyller sina bukar på deras bekostnad, på Guds bekostnad, så att de kan utbreda hans (Satans) rike.

En frälst människa som faller i synd vet om att den syndar och ber om att få komma tillbaka till Jesus och det är skillnaden mellan att falla i synd och att vandra i synd vilket kyrkorna och samfunden gör från morgon till kväll.

En frälst människa som är med i dessa kyrkor och samfund eller som stöttar dessa kyrkor och samfund blir delaktig i hennes onda gärningar som snart kommer att få en ände.

Uppenbarelseboken kapitel 18:1-8 talar om detta:

”Därefter såg jag en annan ängel komma ned från himmelen; han hade stor makt, och jorden upplystes av hans härlighet.Och han ropade med stark röst och sade: »Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar.

Ty av hennes otukts vredesvin hava alla folk druckit; konungarna på jorden hava bedrivit otukt med henne, och köpmännen på jorden hava skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust.» Och jag hörde en annan röst från himmelen säga:  »Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor.Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar.

Vedergällen henne vad hon har gjort, ja, given henne dubbelt igen för hennes gärningar; iskänken dubbelt åt henne i den kalk vari hon har iskänkt. Så mycken ära och vällust som hon har berett sig, så mycken pina och sorg mån I bereda henne. ’Eftersom hon säger i sitt hjärta: 'Jag tronar såsom drottning och och sitter icke såsom änka, och aldrig skall jag veta av någon sorg”, därför skola på en och samma dag hennes plågor komma över henne: död och sorg och hungersnöd; och hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud, han som har dömt henne.

FWT Homepage Translator

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik