Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Tankar kring påvens avgång

Publicerad 2013-02-27 21:31:00 i

Ålder och sjukdom brukar inte vara något skäl till att påvar avgår. Varenda påve är i regel till åren kommen redan när de tillträder sin tjänst och att drabbas av ålderskrämpor eller åldersrelaterade sjukdomar är knappast något konstigt när det gäller äldre människor. Att någon under sextio intar påvestolen är ganska ovanligt.

Det var inte ens tre månader sedan påven tog på sig uppdraget att börja twittra, närmare bestämt den 12 december, och vad vi vet så har han inte blivit dödsjuk eller särskilt mycket sjukare sedan dess. De krämpor han har nu hade han även då.

Ändå verkar de flesta tro på förklaringen om ålder och sjukdom och för att göra avgången lite mer dramatisk så skakar media liv i de sexskandaler som den katolska kyrkan under årens lopp har varit inblandad i.

Samtidigt säger påven att han behöver mer tid för bön och meditation. Även den förklaringen låter ihålig för vad är det som gör att påven behöver mer tid just nu än den han redan har, för bön och meditation? Hade det inte räckt med att sluta twittra för att frisätta mer tid till bön och meditation? Åtminstone som ett första steg. Varför så drastiskt avgå?

Påvens avgång innebär inte bara att en ålderstigen och sjuklig religiös ledare lämnar sin befattning. Det innebär att alla världens katoliker förlorar den de ser som Kristi ställföreträdare på jorden. De förlorar helt enkelt sin Kristus eftersom påven inte klarar av att vara deras Kristus längre. Det är ju mycket allvarligare än om en frikyrkoförsamling förlorar sin pastor genom att han pensionerar sig eller inte längre orkar vara pastor.

Påven biskop av Rom och Petrus efterträdare,“är den ständiga och synliga principen och grundvalen för enheten mellan de många biskoparna och de troende” - “I kraft av sitt uppdrag som Kristi ställföreträdare och hela kyrkans herde har biskopen av Rom nämligen den fulla, högsta och universella makten över kyrkan och kan alltid utöva den fritt”

Citatet är hämtat från den romersk katolska kyrkans katekes paragraf 882

“Jesus svarade: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh. 14: 6)

“Mig” har den romersk katolska kyrkan bytt ut till påven. Ingen kommer till Fadern utom genom påven är vad RKK undervisar när den jämställer Kristus “Gud” med en människa född av kött och utan något som liknar gudomlighet i sig från början. Inte nog med det. Påven kallar sig själv “fader” liksom många av hans anhängare trots att Jesus förbjöd detta:

“Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen” (Matt. 23: 9)

Man placerar en ofullkomlig människa, en syndare som vi alla är, på Guds plats. Kristus är både Gud och människa som trots att han under sin tid på jorden såg ut som en människa och delade människors livsvillkor, är en del av Gud och gudomen. Han är till skillnad från vanliga människor (påvar eller ej), fri från synd. Det är en synd och hädelse att utge sig för att vara Gud, Kristus.

“NÄR DET GÄLLER vår herre, Jesu Kristi ankomst, då vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda, om man hänvisar till Anden eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här. Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud.

Minns ni inte att jag sade detta redan när jag var hos er? Och ni vet vad det är som nu hindrar honom så att han inte kan träda fram förrän hans stund är inne. Ty laglösheten är redan verksam, som en hemlighet; det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Då skall den Laglöse uppenbaras, han som herren Jesus skall dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta men glansen vid sin ankomst.

Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet - de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda , alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten” ( 2. Tess. 2:1-12)

Biskopen av Rom (påven) har (enligt paragraf 882 ovan) den fulla, högsta och universella makten över kyrkan och det gäller inte bara romersk katolska kyrkan med sina 1.2 miljarder medlemmar. RKK gör anspråk på makt över alla kyrkor.

Vem är laglöshetens människa, undergångens son, motståndaren, som beskrivs i texten, om inte påven som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel som är Guds församling/Kristi kropp och utger sig för att vara Gud.

Att detta överhuvudtaget är möjligt beror på Antikrists ande som ända sedan urkristendomens tid har funnits i världen.

“MINA KÄRA, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen. Så kan ni se vilken ande som är Guds: varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud, men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skall komma och som redan nu är i världen. Men ni, mina kära barn, är från Gud , och ni har besegrat de falska profeterna , ty han som är i er är större än han som är i världen.

De kommer från världen, och därför talar de som världen, och världen lyssnar på dem. Men vi kommer från Gud. Den som känner Gud , han lyssnar på oss; den som inte kommer från Gud, han lyssnar inte på oss. Så kan vi skilja mellan sanningens och villfarelsens ande” (1. Joh. 4:1-6)

Uppenbarelseboken kapitel 13, talar om två odjur. Ett som stiger upp ur havet (folkmassorna) och ett som stiger upp ur jorden (det vill säga som är väl etablerat). Det första odjuret är det politiska odjuret med tio horn och sju huvuden och som har fått ett dödligt hugg som läkts. Detta första odjur är med stor sannolikhet “det demokratiska” EU och det dödliga hugget som läkts betyder att odjuret kommer att återuppstå under förhållanden som liknar det gamla romarriket.

Om det religiösa odjuret kan vi läsa:

“Och jag såg ett annat odjur stiga upp ur jorden, och det hade två horn som liknade ett lamms och det talade som en drake. Det utövar det första odjurets hela makt i dess åsyn. Det får jorden och dess invånare att tillbe det första odjuret, vars dödliga sår hade läkts.

Och det gör stora tecken, det låter till och med eld falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Och det förför jordens invånare med de tecken som det fått rätt att göra i odjurets åsyn. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt odjuret som har fått svärdshugget men kommit till liv igen. Och det fick rätt att ge livsande åt odjurets bild, så att bilden också kan tala och se till att alla som inte tillber odjurets bild blir dödade.

Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666” (Upp. 13:11-18)

Att det är frågan om ett odjur med en religiös framtoning men att dess avsikt är att föra de kristna från Gud, förstår vi genom att hornen liknade ett lamms men att det talade som en drake. Det framkommer också att det religiösa odjuret har en drivande roll när det gäller utvecklingen av det antikristliga systemet. Det religiösa odjuret är det som får jorden och dess invånare att tillbe det politiska odjuret vars dödliga sår hade läkts.

I det gamla romarriket gav man människor bröd och skådespel i form av gladiatorspel. Idag ger man människor bröd och skådespel i form av fördumningsprogram via Tv, radio, dator och de nya telefonerna.

Det religiösa odjuret kommer också att se till så att alla tvingas ta emot satans märke på handen eller i pannan och de som vägrar kommer att gå under. När detta sker kommer det att ske ganska obemärkt då man inte behöver göra någon stor sak av det.

Vid den tiden har nästan alla människor inklusive majoriteten av de kristna, anpassat sig till det antikristliga systemet och den antikristliga anden så att de av den anledningen inte kan reagera även om deras förnuft säger att de borde.

Kan det vara så enkelt som att påvens plötsliga avgång beror på att han känner ett behov av att ägna sin återstående tid åt att vända om?

“ Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har tornat upp sig ända till himlen, och Gud har inte glömt det onda hon har gjort” (Upp. 18:4-5)

Läs mer:

http://experimentlandet.blogg.se/2013/january/guds-uppmaning-till-sitt-folk.html

De som söker Herren har insikt i allt

Publicerad 2013-02-22 16:52:00 i Jesus,

“Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon” (Matt. 6:24)

Det går inte att tjäna både Gud och mammon. Detta vet de flesta kristna och väljer varken Gud eller mammon. De väljer inte alls men intalar sig att de har valt Gud eftersom de är allmänt snälla, går på gudstjänster, ställer upp för sina medmänniskor, skänker pengar eller ägnar sig åt välgörenhet.

De har ingen aning om att de i sin välmening ger mammon (den ogudaktiga världen) sitt stöd och sin sympati genom att inte aktivt ta ställning för Gud. De märker inte att de är på väg bort från Gud och att de hindrar Guds rikes tillkommande eftersom de bereder en väg för ondskan just genom att inte ta ställning.

Då de väljer att inte välja Gud tar de indirekt ställning för synden då det är synden (ondskan) som härskar i världen. Guds rike är inte av denna världen men en kristen bör verka för att göra Guds rike och guds lagar synliga i världen. De som överger Guds lag prisar syndaren och synden istället för att bekämpa den.

“De som överger lagen prisar syndaren, de som håller fast vid lagen bekämpar honom” (Ordspr. 28:4)

Även de som inte tror på Kristus kan vara mycket snälla. Det är inte särskilt ovanligt att både ateister och gudsförnekare är snälla mot sina medmänniskor. De kan skänka pengar till nödlidande såväl som att ägna sig åt hjälparbete eller syssla med olika behjärtansvärda projekt.

Vad jag vill säga är att ingen kan kalla sig kristen för att den är snäll och god mot sina medmänniskor eller för att den är medlem i någon kyrka/församling och går på gudstjänst varje söndag.

Kristna är efterföljare till Kristus (lemmar i Kristi kropp) och de har på grund av Guds stora nåd och kärlek till sina skapelser, (Gud skapade människan till sin avbild), fått komma i hans närhet och under hans omsorg/beskydd.

“ Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det” (Ef. 2:8)

“Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är“ (Tit. 2:11-12)

Detta är något stort och något helt annat än att lyssna på skönklingande musik, gå på trevliga föreläsningar eller dricka kaffe och mumsa i sig kaffebröd i kyrkorna, vilket inte är något fel i sig, men som verkar vara det viktigaste för många som kallar sig kristna.

När en syndig människan (alla är syndare) lever utan Gud och är prisgiven åt världen och världens nycker, vänder sig till Gud, bekänner sina synder, ber Gud om förlåtelse och rening från synderna samt tror att Jesus utgöt sitt dyrbara blod för den, det vill säga dog på korset, uppstod igen på tredje dagen och sedan ber Jesus om frälsning och om att han skall bli Herre i syndarens liv, så påbörjas en förvandling.

“Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget - hans kropp - som han har invigt åt oss. Vi har en stor överstepräst som är satt att råda över Guds hus. Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet, med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd och med en kropp som badats i klart vatten. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast” ( Heb. 10: 19-23)

“och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse från våra synder” (Kol. 1:14)

Det är inte en förvandling som får benen att gå i riktning mot kakfaten och det välsmakande kyrkkaffet utan en förvandling där Jesus bereds plats i syndaren och tar plats i syndaren. En förändring som sker inombords och som successivt visar sig till det yttre i syndarens sinne och handlingar när den blivit döpt av Jesus i den heliga anden och påbörjat sitt nya liv. När den blivit pånyttfödd och Jesus Kristus har tagit plats i syndaren.

“Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta ha sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst” (2 Kor. 5:17)

Så länge Kristus är i någon människa så kan denna människa inte göra något annat än Guds vilja. Han ser till att den gör Guds vilja, hittar Guds vilja och når fram till Guds vilja tillsammans med den heliga anden (hjälparen).

“Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syften” (Fil. 2:13)

“Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig” (Gal.2:19-20)

Precis som alla “vanliga” nyfödda måste lära sig de färdigheter de behöver för att klara sig i livet som att äta, gå, tala med mera, måste den pånyttfödda lära sig de färdigheter som krävs för att den skall kunna bli Guds medarbetare, en medarbetare för Guds rikes tillkommande när han ber den om att:.

“Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut” (Matt. 28: 19-20)

Tyvärr så är det många kristna som tror att det räcker med att vara döpt i vatten, gilla Gud, vara allmänt snäll (som nämnts) och gå i kyrkan på söndagarna, för att kunna kalla sig kristen.

Men Jesus säger i sitt samtal med Nikodemus:

“Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike” (Joh.3:3)

Och sedan:

“ Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande” (Joh. 3: 5-6)

En kristen måste ha vänt om från världen (synden, mammon) till Gud/Kristus och blivit en Guds medarbetare för att kunna kalla sig kristen eller en Kristus efterföljare.

“De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er” (Rom. 8: 8-9)

En kristen måste också att ha blivit döpt i den heliga anden då det är den heliga anden (hjälparen) som verkar här på jorden i människorna.

Den heliga anden ger Kristus efterföljare den kraft, frimodighet och styrka de behöver för att sprida evangelium/de glada nyheterna och Guds rike här på jorden. När Jesus lämnade jorden överlät han sitt uppdrag åt den heliga anden och den heliga anden kommer att verka fram till Jesus återkomst.

“Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns” (Apg. 1:8)

“Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er” (Joh. 14:26)

“Jag skall be Fadern, och att han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er” (Joh. 14: 16-17)

“Medan Petrus ännu talade föll den heliga anden över alla som hörde hans ord. De omvända judar som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andens gåva blev utgjuten också över hedningarna” (Apg. 10: 44-45)

Världen (de ogudaktiga i denna världen) bryr sig inte om guds bud och hans rike utan är fullt upptagna med att arbeta för mänsklighetens utplåning. Ateisterna samarbetar med de antikristliga rörelserna och vinner ständigt nya anhängare. Även bland kristna som genom att låta bli att välja Gud, indirekt väljer mammon och de psykopater som styr denna världen.

“Gudlösa människor inser inte vad det rätta är, men de som söker Herren har insikt i allt” (Ordspr. 28:5)

De som söker Herren har insikt i allt. Om Guds rike skall kunna få genomslagskraft i våra samhällen och i världen vilket ju måste vara varje kristens högsta önskan,är det nödvändigt att använda sig av denna insikt och ta strid mot synden och djävulens lögner. Glöm inte att:

“En gång var ni i mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn - ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning - och tänk på vad Herren vill ha” (Ef. 5:8-10)

Bankunion för misskötta banker

Publicerad 2013-02-12 13:31:00 i EU,

EU,s bankunion är inget annat än ett slags försäkringssystem för banker. Anledningen till att man vill införa ett sådant system är för att rädda konkursmässiga banker. Istället för att låta dessa banker gå i konkurs skall de räddas av Europas skattebetalare .

Det innebär att bankägarna kan missköta sina banker hur mycket som helst i fortsättningen vilket de också kommer att göra då de har den nya världsordningen som mål och därför först måste skapa kaos (men utan att låta människor förstå orsaken till kaoset) för att sedan skapa ordning

När makthavare och bankirer skall driva igenom förändringar (som gynnar dem själva) i politiken så skapar de först kaos. När kaoset når sin kulmen börjar människor att skrika efter ordning. Då träder de som har skapat kaoset in och återställer ordningen. När detta är gjort så, simsalabim, har en förändring skett till det sämre för mänskligheten eftersom makthavarna och bankirerna inte styrs av Gud (kärlek, sanning, rättvisa) utan av satan (berika dig själv och slå ut eller krossa din nästa).

På detta sätt drivs samhällena framåt eller som nu bakåt beroende på om de som styr har mänsklighetens eller sitt eget bästa för ögonen. Beroende på om de väljer Gud eller mammon. Inget sker av en slump eftersom Gud har gett människan i uppdrag att styra över världen.

Det är konstigt att bankerna har blivit befriade från marknadsekonomins lagar som privatägda företag brukar få rätta sig efter. Det går (vilket ju alla vet) inte att köra ett företag i botten och sedan förvänta sig eller kräva att skattebetalarna går in och räddar företaget. När det gäller EU så är tydligen allt möjligt. Det är möjligheternas Europa för en maktfullkomlig elit att bli allt rikare och mäktigare medan folken glor på fördumnings tv eller sover.

Bankunionen består av en bankinspektion, en krismyndighet (lär behövas) och en insättarförsäkring. Bankinspektionen skall börja arbeta den 1 mars 2014 och ligga inom Europeiska centralbanken samt övervakas av tjänstemän som svurit en lojalitets ed till EU.

I artikel 17a i EU,s tjänsteföreskrifter står det att tjänstemannen har rätt till yttrandefrihet men att han måste ta hänsyn till lojalitetsplikten, det vill säga att han måste vara lojal gentemot EU och dess institutioner. Lojalitet och yttrandefrihet går förstås inte ihop eftersom lojaliteten förhindrar tjänstemannen att lyfta fram missförhållanden och att avslöja de bedrägerier som genomsyrar hela EU (det antikristliga systemet).

Artikel 11 beskriver hur tjänstemannens förhållande till sin arbetsgivare EU ska se ut och hur han eller hon skall förhålla sig till institutionerna utanför inklusive till det egna hemlandet samt dess regering och dess befolkning.

“En tjänsteman skall fullgöra sina uppgifter och uppträda med enbart gemenskapens bästa för ögonen; han får varken be om eller ta emot instruktioner från någon regering, myndighet, organisation eller person utanför sin institution. Tjänstemannen skall fullgöra sina arbetsuppgifter på ett opartiskt och objektivt sätt och i överensstämmelse med sin skyldighet att vara lojal med gemenskapen” (Artikel 11)

Å andra sidan är EU inte vilken arbetsgivare som helst utan en mycket generös sådan. Det snålas inte direkt med skattebetalarnas pengar.

EU är inte en arbetsgivare som bara betalar ut lön, semesterersättning, friskvårdsbidrag och sätter in en del till den framtida pensionen vilket de flesta arbetsgivare gör. Som arbetsgivare står EU för hela det ekonomiska säkerhetsnätet när det gäller tjänstemannen och tjänstemannens familj samt efterlevande under resten av livet.

Den som blir anställd inom EU tvingas att lämna sitt nationella socialförsäkringssystem och ansluta sig till det socialförsäkringssystem som gäller i EU. En europeisk medborgare som arbetat i EU administrationen omfattas av tjänsteföreskrifterna för EU tjänstemän och är ansluten till RCAM (Europeiska gemenskapernas gemensamma socialförsäkringssystem).Inte till någon nationell socialförsäkring.

Detta är inget val som EU tjänstemannen gör själv utan han eller hon tvingas att flytta över från det nationella trygghetssystemet till EU,s socialförsäkringssystem. Så länge allt flyter på är tjänstemannen och inte bara tjänstemannen utan hela hans eventuella familj skyddade och försäkrade upp till tänderna.

EU tar under resten av tjänstemannens liv hand om hans sjukhusräkningar, barnens skolgång, makens/makans arbetslöshet, eventuell språkundervisning, pensionering med mera.

En tjänsteman som är gift och har barn får också ett familjetillägg som innefattar hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg för de barn som går i skolan. Längre fram utgår bidrag för barnens eventuella universitetsstudier och fri tillgång till elitskolorna. Tjänstemän som är chefer får chefstillägg. EU,s försäkringssystem täcker även invaliditet, pension och efterlevandepension för varenda familjemedlem.

Förutom alla dessa förmåner ligger grundlönen (eventuellt med familjetillägg) på cirka 10000- 17000 euro i månaden och de första månaderna får tjänstemannen ett installationsbidrag för utlandstjänstgöring Tjänstemännen har med andra ord inget att klaga på när det gäller försörjningen för sig själv och alla familjemedlemmar under resten av livet.

På ett sådant här snillrikt sätt binder det demokratiska EU, tjänstemännen till sig på livstid. För vad händer om en tjänsteman inte är lojal mot demokratins EU?

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik