Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Bruden och Skökan

Publicerad 2014-03-22 15:44:00 i

I bibeln framställs Jesus som de kristnas himmelska brudgum vilken tids nog skall förenas med sin brud, Guds församling, som alla troende (församlingen) har blivit invigd för genom ett evigt  trohetslöfte. 

“Ty jag nitälskar för eder såsom Gud nitälskar, och jag har trolovat eder med Kristus, och ingen annan, för att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru” (2. Kor.11:2)

“I män, älsken edra hustrur, såsom Kristus har älskat församlingen och utgivit sig själv för henne till att helga henne, genom att rena henne medelst vattnets bad, i kraft av ordet” ( Ef. 5:25-26)

Mot den rena och trogna “bruden” står skökan (dess motsats) vilken är en kvinna som har övergivit alla trohetsbegrepp och delar sin kärlek med många. Bruden och skökan kan ses som två olika ande - strömmar inom kristenheten i den sista tiden och bibeln vill med dessa två begrepp säga oss något mycket väsentligt.

“Bruden“, Guds församling, är den som står fast vid Jesus Kristus oförfalskade evangelium oavsett vad som händer i världen och utan att låta sig påverkas av dess influenser, medan “skökan“, den avfälliga kristenheten, inte drar sig för att ingå i oheliga allianser med Kristusförnekare, vilket leder de troende bort från Kristus.

Skökan har inga problem med att anpassa evangeliet till världens liv, tankesätt och väsende (som är under ständig förändring) för att sedan intala nya generationer av kristna att det är Kristus evangelium man står upp för och predikar.    

Om dessa säger bibeln så här:

“Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig; Herre, Herre, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skola på den dagen säga till mig; Herre, Herre, hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag betyga för dem: Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig I ogärningsmän” (Matt. 7:21-23) 

I begreppet skökan finns allt som bär avfällighetens och otrohetens kännetecken gentemot Herren Jesus och hans evangelium. Skökoväsendet drar sig inte för att förvanska, plocka bort och blanda ihop Guds ord med människomeningar och mänskliga traditioner vilka kommer och går.

Dess andemakt finns överallt och det är lätt för människan att följa skökoväsendet eftersom vägen är bred. Men tyvärr leder den breda vägen till fördärvet“. När Guds lära förändras eller förfalskas, blir läran en del av skökoväsendet samt det stora “antikristliga systemet“. Guds ande kan inte verka i sådana system.

“Gån in genom den trånga porten. Ty vid och bred är den väg som leder till fördärvet, och många äro de som gå fram på den; och den port är trång och den väg är smal, som leder till livet, och få äro de som finna den. Tagen eder tillvara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes äro glupande ulvar” (Matt. 7:13-15)

När okunnigheten växer går det att förföra de allra minsta, och genom att successivt bryta ner samhällets olika institutioner med motiveringen att de skall hållas fria från religion (trots att Jesus Kristus och Kristus lära inte har något med religion att göra) vilket betyder att de skall hållas fria från Jesus Kristus lära om kärlek, sanning och rättvisa, banar man väg för de onda krafterna att ta över.

“Ve eder, I lagkloke, som haven tagit bort nyckeln till kunskapen! Själva haven i icke kommit dit in, och för dem som ville komma dit haven I lagt hinder” (Luk. 11:52)

Om skökan kan vi läsa:

“Sedan förde han mig i anden bort till en öken. Där såg jag en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fulltecknat med hädiska namn.; och det hade sju huvuden och tio horn.
 
Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld och ädla stenar och pärlor; och i sin hand hade hon en gyllene kalk, full av styggelser och av hennes otukts orenlighet.

Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse: Det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och till styggelserna på jorden. Och jag såg kvinnan vara drucken av de heligas blod och av Jesu vittnens blod. Och jag förundrade mig storligen, när jag såg henne” (Upp. 17:3-6)

Här beskrivs den romersk katolska kyrkan “skökan” (klädd i purpur, guld och scharlakan) och hennes allians med EU som är indelat i tio regioner (tio horn). Skökan (modern till alla skökorna och till styggelserna på jorden) som under många århundraden har gjort sig skyldig till de mest bestialiska gärningar man kan tänka sig (miljontals människor har förföljts, torterats och mördats i kyrkans namn och av kyrkliga företrädare genom historien) var i Johannes syn, drucken av de heligas blod och av Jesus vittnens blod. 

Liksom bruden, Guds församling och återlösta folk från jorden, förknippas med “det nya Jerusalem”…

“Och jag såg en ny himmel och en ny jord; ty den förra himmelen och den förra jorden voro förgångna, och havet fanns icke mer. Och jag såg den heliga staden, ett nytt Jerusalem, komma ned från himmelen, från Gud, färdigsmyckad såsom en brud som är prydd för sin brudgum” (Upp. 21:1-2)

är skökan förknippad med “Babylon”. Babylon representerar människans egna försök att “nå upp till himmelen” och göra sig ett namn medan “det nya Jerusalem” är byggt av Gud och kommer ned från himmelen.

“Och de sade: Kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen, och så göra oss ett namn; vi kunde eljest bliva kringspridda över hela jorden. Då steg Herren ned för att se staden och tornet som människobarnen byggde. Och Herren sade: Se, de äro ett enda folk och hava alla enahanda tungomål, och detta är deras första tilltag; härefter skall intet bliva dem omöjligt, vad de än besluta att göra.

Välan, låt oss stiga ditned och förbistra deras tungomål, så att den ene icke förstår den andres tungomål. Och så spridde Herren dem därifrån ut över hela jorden, så att de måste upphöra att bygga på staden. Därav fick den namnet Babel, eftersom Herren där förbistrade hela jordens tungomål; därifrån spridde ock Herren ut dem över hela jorden” (1. Mos. 11: 4-9)

“Det var du som sade i ditt hjärta: Jag vill stiga upp till himmelen; högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron; jag vill sätta mig på gudaförsamlingens berg längst uppe i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den Högste. Nej, ned till dödsriket måste du fara, längst ned i graven” (Jes. 14:13-15)

Skökan eller skökoväsendet drivs av samma ande som vilddjuret. Det är Antikrists ande och antikrists ande känns igen och avslöjar sig genom sin förnekelse av Jesus:

“Vilken är, Lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen. Var och en som förnekar Sonen, han har icke heller Fadern; den som bekänner Sonen, han har ock Fadern” (1. Joh 2:22-23)

“Ty många villolärare hava gått ut i världen, vilka icke bekänna att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet; en sådan är Villoläraren och Antikrist” (2. Joh. 7)

Katolska kyrkans avfälliga lära tillsammans med Kristusförnekares infiltration av kyrkan (judisk infiltration, liberal teologi), bildar det antikristliga systemet, en ohelig allians mellan kyrkan och den politiska makten (kungar och köpmän som kontrollerar världsekonomin har horat med henne) som beskrivs i uppenbarelseboken. Vi kristna uppmanas därför att dra bort från skökan, (det stora antikristliga systemet Babylon) så att vi inte får del av hennes plågor.

“Ty av hennes otukts vredesvin hava alla folk druckit; konungarna på jorden hava bedrivit otukt med henne, och köpmännen på jorden hava skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust. Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor. Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orätt färdiga gärningar” (Upp. 18:3-5)

Inom denna allians befinner sig numera även de protestantiska kyrkorna (under kyrkornas världsråd) vars lära har brutits ner bit för bit genom den katolska infiltrationen och av den så kallade liberal teologin. Katolicismens målsättning (kyrkosystemets målsättning, inte enskilda troende katolikers målsättning) är inte bara att få in män och kvinnor i kyrkolivet utan också i politiken så att de kan verka för ett upplösande av nationernas självständighet och deras slutliga sammanbrott (se Illuminatis och kabbalisternas agenda). Det är ingen slump att det finns många katoliker på höga poster inom EU.

“Gå inte i par med de otroende. Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa och vad har ljuset gemensamt med mörkret? Hur rimmar Kristus med Beliar, och vad förenar den troende med den otroende? Hur kan Guds tempel förlikas med avgudar? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. Därför säger Herren: Dra bort från dem och skilj er från dem. Rör inte vid det som är orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara en fader för er, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, allhärskaren” (2. Kor. 6:14-18)

När Jesus sa till sina apostlar att de skulle gå ut och göra alla människor till hans lärjungar, var han också noga med att de skulle lära dem att hålla allt som han befallt.

”Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände” (Matt. 28: 19-20)

Den katolska ”skökan” lär inte ut vad Jesus Kristus har befallt. Detta skökoväsen lär att påven ”är den ständiga och synliga principen och grundvalen för enheten mellan de många biskoparna och de troende” - ” I kraft av sitt uppdrag som Kristi ställföreträdare och hela kyrkans herde har biskopen av Rom nämligen den fulla, högsta och universella makten över kyrkan och kan alltid utöva den fritt” (Romersk katolska kyrkans katekes paragraf 882)

Att påstå sig vara Kristi ställföreträdare på jorden är hädelse och de som dyrkar och jämställer Kristus (Gud) med påven gör sig skyldiga till avgudadyrkan. Ingen mänsklig varelse kan ta Kristus plats på jorden. Det är hjälparen ”den helige ande” som verkar i Jesus ställe på jorden bland oss människor. Den helige ande, leder människan in i hela sanningen i Jesus Kristus och föder henne genom Kristus till ett nytt liv.

”och jag skall bedja Fadern, och han skall giva eder en annan Hjälpare, som för alltid skall vara hos eder: sanningens Ande, som världen icke kan taga emot ty hon ser honom icke och känner honom icke. Men I kännen honom, ty han bor hos eder och skall vara i eder” (Joh.14: 16-17) 

Läran om skärselden, nattvardsdogmen om att brödet förvandlas till Kristi fysiska kropp som äts upp gång på gång (kannibalism), fastan på fredagar och fastan före påsk, mässan som ett offer, syndernas förlåtelse som började säljas (avlatsbreven) samt uppmaningen att ha gemenskap med de döda, är tidiga och senare avsteg från Jesus Kristus lära (den apostoliska läran).

Skökan är inte en marginell företeelse i ändens tid utan en maktfaktor av stora mått. Hon är rik, tronar och representerar ett framgångstänkande som går ut på att vara rik på denna världens rikedom (se trosrörelsen, de karismatiska rörelserna, Ulf Ekman ”numera katolik vilket inte alls är konstigt” och framgångsteologin).

Skökan lyfts upp av vilddjuret (Antikrist) men kommer till sist att själv bli bedragen av vilddjuret. De som skökan har allierat sig med i en ohelig allians blir de som verkställer Guds dom över henne. Detta är den verkliga konsekvensen av ”sådd och skörd.

”Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och glänste av guld och ädla stenar och pärlor; och i sin hand hade hon en gyllene kalk, full av styggelser och av hennes otukts orenlighet” (Upp. 17:4)

“Och han sade ytterligare till mig: Vattnen som du har sett, där varest skökan tronar, äro folk och människoskaror och folkslag och tungomål. Och de tio horn, som du har sett, och vilddjuret, de skola hata skökan och göra henne utblottad och naken, och skola äta hennes kött och bränna upp henne i eld. Ty Gud har ingivit dem i hjärtat att de skola utföra vad han har i sinnet, och att de alla skola handla i ett och samma sinne, och att de skola giva sitt välde åt vilddjuret, till dess Guds utsagor hava fullbordats”(Upp. 17:15-17)

Kristi brud (Kristi lärjungar, Guds församling i världen) har ett annat tänkesätt. Hon ser de verkliga värdena, de andliga och osynliga värdena. Moses kan i Hebreerbrevet ses som en representant för brudskarans synsätt.

”Genom tron försmådde Moses, sedan han hade blivit stor, att kallas Faraos dotterson. Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning; han höll nämligen Kristi smälek för en större rikedom än Egyptens skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen. Genom tron övergav han Egypten, utan att låta förskräcka sig av konungens vrede; ty därigenom att han likasom såg den Osynlige kunde han härda ut” (Heb. 11: 24-27)

Att som kristen ha kunskap om Gud men inte leva efter den, att veta sanningen men förtiga den eller hindra den från att komma fram och att veta vad som är rätt men ändå göra motsatsen, är ett levnadssätt som för mot undergång.

“Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem; Gud har ju uppenbarat det för dem. Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända från världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt” (Rom. 1:18-20)

Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade. När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja och av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur” (Rom 1:21-23)

De flesta av dagens präster, pastorer och kristna ledare har slutat att kämpa för bibelns sanningar och vissa känner inte ens till dem. Deras förkunnelse saknar sälta och de undervisar inte om Guds församling, Kristi kropp och dopet i den Heliga Ande utan gör allt för att fösa in de troende i sina kyrkosystem med hjälp av lättsam underhållning och gemenskap. 

“Mina bröder, icke många av eder må träda upp såsom lärare; I bören veta att vi skola få en dess strängare dom” (Jak. 3:1)

Avfall från det ursprungliga och gudomliga börjar ofta med ett försvar för den egna avfälligheten och fortsätter sedan med en ovilja och ett hat mot den eller de som står fast vid det man själv avfallit ifrån. Detta hat leder inte så sällan till förföljelse och blodutgjutelse i det längre perspektivet. 

Bakom kulisserna mobiliserar skökan (hela den avfälliga kristenheten) med Romersk katolska kyrkan i spetsen tillsammans med Antikrists anhängare (kabbalister, sionister, Illuminater, frimurare, ockultister, jesuiter med flera) sina styrkor vilka är utom räckhåll för de “demokratiskt” valda regeringarna och för befolkningarna men vars ande nästlat sig in bland vanliga människor.

“Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma. Ty människorna skola då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod; de skola älska vällust mer än Gud, de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana” (2. Tim. 3:1-5)

Marraner, Sionister och alla andra

Publicerad 2014-03-15 10:52:00 i

Vi har tidigare skrivit om Illuminati orden som grundades av den judiska kabbalisten tillika sionisten Adam Weishaupt (inspirerad av kabbalisterna/sionisterna, Isaak Ben Luria, Sabbatai Sevi och Jakob Frank) den 1 maj 1776 och som finansierades av en annan judisk kabbalist och sionist, Meyer Amschel vilken senare bytte namn till Rothschild.

Meyer Amschel Rothschild studerade Talmuden och Kabbalan som ung när han gick på en skola för blivande rabbiner. Han gav där sin själ åt "den onde" och efter något år av studier startade han en bankdynasti i Frankfurt. Denna bankdynasti håller än idag hela Europa i ett järngrepp.

http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/fran-luria-till-bankhuset-rothschild.html

Man kan säga att Adam Weishaupt förnyade och reformerade Illuminatiorden för det fanns en Illuminati orden mycket tidigare (Alumbrado) som grundades 1492 av spanska judar vilka kallades marraner eller kryptojudar (hemliga judar).

När den romersk katolska kyrkans våldsamma förföljelser mot judar tog fart under slutet av 1300 talet, blev hundratusentals judar tvingade att konvertera till katolska kyrkans lära. De blev officiellt katoliker men behöll sin kabbalistiska och talmudiska tro (dess läror) samt judiska identitet, och undervisade i hemlighet sina barn i Talmud och Kabbalan.

“Efter massakrerna 1391 och 1411som svepte fram över (iberiska) halvön gick lågt räknat minst 100 000 judar med på att döpas. En betydande del av dem fortsatte dock att utöva sin judiska tro i hemlighet. Dessa kryptojudar, marranos, blev rika, vann höga poster vid hovet i den kyrkliga hierarkin och gifte in sig i aristokratin.

Sedan alla obotfärdiga judar fördrivits från Spanien (1492) och Portugal (1497) betraktades marranos med tilltagande misstänksamhet. Många brändes av inkvisitionen, de flesta utvandrade på 1500 talet till länderna runt Medelhavet och till Holland, England och Frankrike. Så fort de var i säkerhet (marranos efter att ha utvandrat från Spanien) återgick de öppet till sin tro och grundade tillsammans med dem som fördrivits 1492-1497 de nya sefardiska samhällena i dessa länder” (Citat från “Den trettonde stammen” av Arthur Koestler)      

Denna mycket stora grupp judar (marranos) finns än idag och även i Sverige. Efter 1540 valde många hemliga judar att fly till England, Holland, Turkiet, Frankrike, Brasilien och andra ställen i syd och Centralamerika och under 1700 talet började de dyka upp i Sverige.

Marranerna lyckades smälta in väl bland befolkningarna i de olika länderna och blev ofta mycket förmögna och inflytelserika. Deras lojalitet var dock till dem själva och till judendomen och de behöll sina starka familjeband.

Majoriteten av alla judar är sionister (gäller även de som har konverterat till kristendomen) vilka ofta har nått höga positioner inom samhällets olika områden. Inte minst inom kyrkan och kristenheten i Sverige där de för närvarande arbetar med att ta bort Jesus Kristus gudomlighet.

Till sin hjälp har de många sionister (utan judiskt påbrå), ateister från alla möjliga håll och så kallade kristna sionister (i stort sett alla kyrkosamfund i Sverige) vilka har indoktrinerats i tron att den rasistiska mördarstaten "Israel" är ett Guds verk.  

De vet att de inte kan plocka bort Kristus helt och hållet i dagsläget (vilket de hade gjort om de kunnat) utan går successivt tillväga för att vänja de kristna av med Kristus. En tillvänjningens strategi (som också brukar användas i rent politiska sammanhang) i syfte att utplåna den rena kristna läran.
 
“Judarna i förskingringen (diasporan) måste alltid visa sitt ansvar mot Israel och övervinna sin medvetna eller undermedvetna fruktan för så kallad dubbel lojalitet. Alla judars öde är oupplösligt förenat med Israel. De måste förkasta den tanken att judiska församlingar är skyldiga de stater lojalitet där de bor, deras lojalitet är först och främst lojaliteten till Israel” (Sagt av Nahum Goldmann under den sionistiska ideologi - konferensen i Jerusalem våren 1957)

Ett år värt att nämna är 2002 då biskopen i Västerås stift Claes Bertil Ytterberg inbjöd den anglikanske episkopale biskopen från New Jersey, John Shelby Spong, att predika en kristendom grundad på ett par av hans böcker som sålts i miljonupplagor världen över med titlarna “Varför kristendomen måste förändras eller dö” “Jesus för ickereligiösa” och “Att läsa bibeln med judiska ögon”

Enligt kyrkoordningen första punkt, kännetecknas församlingen av att den samlas kring Ordet och sakramenten. Men “Ordet” innebär inte alltid att det kristna budskapet predikas. I Sofia församling på söder i Stockholm har man haft en temasöndag “Moses, Jesus and Mohammed” med högmässa i vilken Maria Kjelldotter - Rydinger predikade tillsammans med den judiske överrabbinen David Lazar och imamen Ömer Yaman.

Efteråt hölls ett föredrag på engelska där man ville få församlingsborna att med hjälp av de tre religionsstiftarna, enas kring projektet “Tillsammans för Sverige”. Ett mångkulturellt projekt.
  
Man förvandlar Herren Jesus Kristus till en vanlig människa utan gudomliga egenskaper (en snäll farbror som är trevlig mot allt och alla) för att tids nog kunna ta bort honom från kyrkan. När Jesus väl har reducerats till att bli en vanlig människa, en klok, god och vis människa, kan man hävda det felaktiga i att tillbe och dyrka honom. Kristna skall inte dyrka och tillbe vanliga människor även om de är goda, kloka och visa.

Den judiske och sionistiske historikern Hugo Valentin skriver i sin bok “Judarna i Sverige” (Bonniers 1964) om den judiske överrabbinen och sionisten Gottlieb Klein som är farfarsfar till Helle Klein (socialdemokrat och före detta politisk chefredaktör, debattör samt ledarskribent på aftonbladet och “hör och häpna” numera prästvigd i svenska kyrkan sedan ett antal år tillbaka):

“Gottlieb Klein, född i Homona, Ungern, kom 1883 från Elbing till Sverige som nyvald överrabbin i Stockholm. Han var en lärd judaist, som förenade en bred västerländsk bildning av tyskt märke med djupa teologiska kunskaper. Hans vetenskapliga specialitet blev urkristendomens tid. Han kom att stå nära sin tids ledande svenska teologer, främst kanske S. A Fries och Nathan Söderblom.

Efter Kleins död skrev Söderblom till de närmast sörjande: “Vår bekantskap daterar sig från hans föreläsningar i Talmud i Uppsala på 80 talet. Livligt minns jag en enkel supé på dåvarande hushållsskolan vid torget, då han för första gången öppnade för oss sitt hjärta i fråga om Israels profetism och dess fulländning i evangeliet.

Sedan dess har jag med honom känt en själsförvantskap, som icke var mindre innerlig för att den icke var trosförvantskap. Klein lärde mig skarpare att se den äkta judendomens ädla art och därigenom även den ädla kristendomen i dess karaktäristiska olikhet. Det låg något uppfordrande och stärkande i att vandra var sin väg i sitt kall i förtröstan på Guds vishet och makt, som en gång skall böja stigarna samman”

Vad man vägrar att ta till sig är att den “äkta och ädla” judendomen förnekar Jesus Kristus och hans gudom. Den äkta och ädla judendomen tror inte att Jesus Kristus är Guds son eller att han är den smorde, det vill säga Messias som har kommit och som skall återkomma. Den äkta och ädla judendomen förnekar Jesus Kristus övernaturliga födelse, att Kristus är kommen i köttet. Allt detta placerar judendomen i Antikrists läger (om vi tror på vad bibeln säger) hur antisemitiskt det än låter.

“Ty många villolärare hava gått ut i världen, vilka icke bekänna att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet; en sådan är Villoläraren och Antikrist” (2. Joh. 7)

“Vilken är, Lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrit, denne som förnekar Fadern och Sonen. Var och en som förnekar Sonen, han har icke heller Fadern; den som bekänner Sonen, han har ock Fadern” (1. Joh 2:22-23)
 
Förutom att infiltrera de samhälleliga institutionerna (även de politiska partierna, Sverigedemokraterna senast i raden, där högt uppsatta inom SD har fått utmärkelser av staten Israel) har sionisterna som uppgift att se till så att antisemitismen frodas.

Det är på grund av den påstådda antisemitismen som denna orättfärdiga stat överhuvudtaget kan existera då det är genom antisemitismen (påstådd eller verklig) som de vinner stöd från omgivningen.

Här följer några uttalanden av framstående sionister:

“Hur sällsamt det än må förefalla, så står staten Israel i tacksamhetsskuld till de tolv år Hitlers “tusenåriga rike” varade, ty utan den nazistiska antisemitismens genomslagskraft skulle Förenta Nationerna aldrig ha kunnat driva igenom ett beslut till stöd för en judisk stat i det arabiska Palestina” (Der Staat Israel im Werden, Frankfurter Hefte, December 1951)

“Antisemitismen är judarnas räddande ängel, som kraftfullt sörjer för att judarna förblir judar. Antisemiterna har skapat det judiska medvetandet hos många judar som inte vill vara judar” (Leo Wertheimer “Der Judenhass und die juden, som utkom 1918, citerad av Franz Scheidl: Israel - Traum unde Wirklichkeit, Wien 1962, s. 18)

“Antisemiterna kommer att vara våra mest pålitliga vänner och de antisemitiska länderna kommer att vara våra allierade” (Teodor Herzl Patai, 1960, band 1 s.84)

“Man kan väl inte säga att endast antisemitismen har satt sionismen till världen, men i varje fall i Västeuropa är antisemitismen den starkaste agitatorn för sionismen och antisemitismens undergång skulle här leda till sionismens undergång” (A. Ruppin. Die Juden der Gegenwart, Judischer Verlag, Köln 1911, s. 278)

“När antisemitismen i dess klassiska mening försvinner medför detta visserligen en förbättring materiellt och politiskt för de judiska samfunden överallt i världen, men det har också en negativ inverkan på vårt interna liv. Vårt (judiska) folk vet att kämpa heroiskt i dåliga tider, men har ännu inte lärt sig att leva skapande i goda tider” (Nahum Goldmann vid sitt inledningsanförande vid världsjudiska kongressens möte i Genève 23 juli 1958)

Så här kan man beskriva den sionistiska makten:

När en viss grupp aldrig får sina uppgifter och åsikter ifrågasatta ens med väl bestyrkta fakta, då har denna grupp - och det gäller just de judiska sionisterna - tillskansat sig den oerhörda makten att få bestämma vad som är sanning och lögn i alla de konfliktfrågor där gruppen själv, är eller har varit inblandad - och dessutom makten att håna, begabba och nedtysta sina kritiska motståndare.

Sionisterna, vare sig de är messianska, judiska eller kristna sionister, väntar inte på samma messias som Kristus lärjungar (de som tror på Kristus och vill följa ett oförfalskat evangelium) utan på en messias som kommer att vara en världsdiktator vilken hatar Kristus och Kristus efterföljare över allt annat. Deras framtida messias (världsdiktator) är den Antikrist som uppenbarelseboken talar.

De sionistiska, kabbalistiska och talmudtroende judarna står inte ut med (har aldrig stått ut med) tanken på en kärleksfull messias som kommer för att frälsa alla folk.

Den messias de väntar på skall komma för att frälsa dem (inga andra) och göra dem till ett folk och till världshärskare över alla hedniska nationer vilket Sion vises protokoll beskriver på ett mycket tydligt sätt. Hedningarna (alla icke judar) skall denne messias göra till slavar som får i uppgift att tjäna det judiska folket. Sin tron skall han ställa upp i Jerusalem och endast judar skall styra detta rike.

Därför är det viktigt att hålla den nuvarande staten Israel fri från icke judar och allt som har med mångkultur att göra. Sönderfall, splittring och kaos, det vill säga mångkultur samt dess verkningar, uppmuntras i alla Europas länder men inte i Israel.

Det ligger i sionismens intresse att härska genom söndring och att genom ett inpiskat kollektivt skuldmedvetande hos andra folk för begångna oförrätter eller försummelser mot judarna, angripa själva livsnerven och självbevarelsedriften hos de andra folken. De skall känna avsky för sin egen historia, förlora all självaktning och därmed bli så förvirrade och försvagade att de kan manipuleras och styras av sionisterna.   

Är inte detta verklighet idag? Hur många gånger har vi inte fått höra av både högt uppsatta sioniststyrda politiker och sioniststyrd media (i stort sett all etablerad media i Sverige) att det inte finns några svenskar och inget som är svenskt, alternativt att alla som har fått ett svenskt medborgarskap är svenskar (även om de inte själva ser sig som svenskar)?

Sionisterna är noga med att inte förintelsen i nazityskland faller i glömska. Det beror inte på att de judiska bankirernas efterkommande (vilka finansierade Hitler och gjorde nazismen möjlig) och de andra som ägnar sig åt att roffa, plötsligt har börjat tycka synd om alla judar som dog under förintelsen, utan på att sionisternas agenda (den antikristliga agendan, Satans agenda som stegvis leder alla folk mot ett sionistiskt världsherravälde inom vilket Antikrist slutligen kommer att träda fram) skulle falla platt till marken om inte de nya generationerna hade indoktrinerats i att känna skuld för vad som skedde i nazityskland.

Alla de ryssar (minst 20 miljoner om inte mer) som fick sätta livet till under bolsjevikernas revolution i Sovjet (många kristna, präster, biskopar) vilken också finansierades av judiska bankirer, storkapitalister (kabbalister, talmudister och sionister) och vars ledarskapet nästan uteslutande bestod av judar, tiger man om.

Någon minnesdag för dessa offer kommer troligtvis aldrig att utlysas och de som undrar varför blir kallade antisemiter.

Det är helt i sin ordning att nämna slaveriet och andra former av tidigare förtryck mot mänskligheten. Så länge det inte förknippas med judar, sionism och sionister, och Gud förbjude, det judiska storkapitalet, är det tillåtet att inhämta information och att föra fram denna till allmänheten utan att bli pepprad med okvädningsord, registrerad eller hotad till livet.

En liten grupp människor som har blivit ofantligt rika på att stjäla banker, bland annat Federal Reserve bank, och på att starta krig och konflikter (där de finansierar alla sidor) eller som har ärvt rikedomarna av kriminella (legalt kriminella) förfäder, håller idag en hel värld i ett ekonomiskt, andligt, socialt och kulturellt strypgrepp.

En procent äger idag 44% av all privat förmögenhet. 85 personer äger lika mycket som 3.5 miljarder av de fattigaste i världen. Detta i vår upplysta tid med all kunskap, teknologi, utbildning, utveckling, medmänsklighet, godhet, antirasism, välgörenhet, politiska partier från höger till vänster, fredsrörelser med mera.

Hur har det ens kunnat bli så här och varför blir det bara värre och värre samtidigt som “utbildning” och “kunskap” tycks var prio nummer ett överallt? Ingen kan väl tro att det är en slump eller Guds vilja att 85 människor skall äga lika mycket som 3.5 miljarder människor oavsett var de har för bakgrund eller vilket folkslag de tillhör.
 
“Precis som Iranierna kom till slutsatsen att det är omöjligt att komma överens med det världsomfattande mediesyndikatet för att föra fram sin egen ståndpunkt, måste européerna våga steget framåt, sionismens globaliserande apologeter måste angripas i deras djupaste sakraldogmer och kontrollen de utövar. När “kejsarens nakenhet” blir ett faktum för folket, blir fienden av med sitt stöd och fundamentet som hela systemet är byggt på undermineras tills det äntligen bryter samman”  Sagt av Israel Shamir som själv är jude.

Martin Luther och Satans synagoga

Publicerad 2014-03-11 09:37:00 i

När den protestantiske reformatorn, prästen och teologiprofessorn Martin Luther (1483- 1546) arbetade med att översätta bibeln till tyska, ville han göra det så noggrant som möjligt. Han tog därför kontakt med judiska rabbiner som lovade att lära honom Hebreiska.

Under dessa lektioner kom diskussionerna in på judarnas Talmud och det var då som Martin Luther förstod vilken djävulsk lära detta var och hur den har lett det judiska folket in i slaveri under satan.

Talmud säger bland annat att Jesus Kristus var en oäkting född utanför äktenskapet och att hans mor Maria var en hora. En dag när hon hade sin menstruation kom en ond ande in i hennes kropp och gjorde henne havande.

Sålunda var Jesus fader en ond ande och därför var han själv besatt av en ond ande. Det var genom denna onda ande som rabbinerna menade att Jesus gjorde sina underverk.

Vidare säger Talmud att Jesus var en dåre, en förförare och trollkarl samt att han blev dödad på ett kors, begraven i helvetet och att hans lärjungar har upphöjt honom till en avgud.

Nedan följer några exempel på vad skrifterna i Talmud lär:

Kallah, 1b, (18b)

Jesus var född utanför äktenskapet och hans mor blev havande med en ond ande under en menstruationsperiod.

Scabbath XIV

Jesus är i detta kapitel beskriven som en son till en romersk soldat och en judisk hora.

Sanhedrin, 103 a

Detta kapitel lär att Jesus förstörde sig moraliskt och blev till en skam.

Sanhedrin 107 b

Detta kapitel säger att Jesus förförde och lurade det judiska folket.

Hilkoth Melakhim

Föreskriver att kristna syndar genom att tillbedja Jesus.

Hilkoth Maakhaloth

Säger att kristna är avgudadyrkare.

Orach Chaim (20:2)

Påstår att kristna klär ut sig till judar för att kunna döda dem.

Abhodah Zorah (15b)

Påstår att kristna har sexuellt umgänge med djur.

Chagigah (15b)

Säger att oavsett vilka synder en jude gör, så betraktar Gud honom som god och felfri.

Babha Kama (11 3b)

Guds namn blir inte ohelgat om en jude ljuger för en kristen.

När Luther fick ta del av den ondska som ryms i de talmudiska skrifterna blev det förståeligt nog en chock för honom och hetsiga diskussioner uppstod när de judiska rabbinerna försökte att omvända Luther till Talmudtron.

Enligt Talmud kan en hedning (icke jude) endast få insyn i vissa delar av Talmud om det finns hopp om att kunna omvända personen. Troligtvis hyste de talmudtroende judarna en förhoppning om att kunna få den protestantiske reformatorn att anamma deras hatlära.

Följden blev att Martin Luther, som var orubblig i sin kristna tro, slutade med sina hebreiska lektioner för att istället börja studera den judiska läran från grunden.

Han skrev sedan en bok där han går till hårt angrepp mot det judiska ledarskapet. Boken heter “Judarna och deras lögner” Den finns att låna på en del bibliotek i Sverige och har även blivit översatt till engelska. Starka krafter har emellertid lyckats skapa en sådan opinion mot boken att få vågar låna den eller ens nämna den vid namn.

Martin Luther blev från den ena till den andra dagen en avskyvärd antisemit enligt det judiska ledarskapet (Satans synagoga) eftersom han tog ställning för Herren Jesus Kristus, de kristna, den kristna läran och för GUD allas vår fader, genom att opponera sig mot Talmuds hatiska lära.  

De flesta kristna har ingen aning om att Luther fick sin antisemitism stämpel på grund av att han försvarade Herren och den tro som givits honom och alla andra kristna. Man har från antikristligt håll intalat dem att reformatorn, som innan han fick inblick i Talmud, var mycket vänligt sinnad till judendomen och judar, plötsligt blev en ondskefull antisemit.

“Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen. Därpå skolen I känna igen Guds Ande; var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma , och som redan nu är i världen” (1. Joh. 1-3)

Cirka tjugo år innan boken “Judarna och deras lögner” kom ut, skrev Luther boken “Att Jesus Kristus föddes som jude” I denna bok talar han om Kristi stora kärlek till judarna och hoppas att de skall omvända sig och komma till tro på Kristus när ordet och evangeliet väl har börjat lysa i reformationens kyrkor. Luther försvarade judarna när den romersk katolska kyrkan (den stora skökan) vilken ofta sammankopplas med Kristus och den kristna lära, behandlade dem illa.

Är det inte ytterst märkligt att ingen ledande teolog (auktoritet inom området) har försökt få klarhet i varför Luther, som fram till sin död var vid sina sinnens fulla bruk, plötsligt blev antisemitisk?

Om en känd person som har en viss tro och vissa åsikter, plötsligt börjar att tala emot sin egen tro och sina egna åsikter från den ena till den andra dagen så är det ju, och jag misstänker att ni håller med mig, ganska intressant att få veta vad som har hänt.

När det gäller Luther och hans påstådda antisemitism, kämpar fortfarande starka krafter (samma krafter) för att undanhålla sanningen som numera ligger begravd under ett berg av lögner.

Martin Luther har till och med jämställts med Hitler, som var en produkt av Satans synagoga, för att denne hyllar Luther i sin sataniska skrift “Mein Kampf” och kallar honom för en av Tysklands och det tyska folkets största hjältar. 

Så kan det gå när lögnen får råda. En lögn blir ytterligare en lögn som blir ännu en lögn, och slutligen hur många lögner som helst vilka staplas på hög. Allra längst ner och under alla lögner ligger sanningen som bara blir svårare att hitta.

“Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna” (Ef. 6:12)

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik