Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Folkmordet fortsätter trots lag mot folkmord

Publicerad 2017-07-15 17:48:00 i Allmänt,

Sveriges lag 2014:406 säger så här angående folkmord och brott mot mänskligheten:

Folkmord:

1 § För folkmord döms den som, i syfte att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk eller rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp som sådan,

1. dödar en medlem av folkgruppen,
2. tillfogar en medlem av folkgruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande,
3. påtvingar medlemmar av folkgruppen levnadsvillkor som är ägnade att medföra att folkgruppen helt eller delvis förintas,
4. vidtar åtgärder som är ägnade att förhindra att barn föds inom folkgruppen, eller
5. genom tvång för över ett barn som inte fyllt arton år från folkgruppen till en annan grupp.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.

Brott mot mänskligheten:

2 § För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila, den som
1. dödar en person som ingår i gruppen. 2. tillfogar en person som ingår i gruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande genom tortyr eller annan omänsklig behandling,
3. utsätter en person som ingår i gruppen för ett allvarligt sexuellt övergrepp genom våldtäkt, påtvingad prostitution eller annan till sitt allvar jämförbar gärning,
4. i syfte att påverka den etniska sammansättningen av en befolkning eller att föröva andra svåra överträdelser av allmän folkrätt, frihetsberövar en kvinna som ingår i gruppen och som med tvång gjorts havande,
5. förorsakar att en person som ingår i gruppen kommer i sexuellt slaveri eller, i strid med allmän folkrätt, kommer i tvångsarbete eller annat sådant tvångstillstånd,
6. i strid med allmän folkrätt deporterar eller tvångsförflyttar en person som ingår i gruppen,
7. i strid med allmän folkrätt frihetsberövar någon som ingår i gruppen,
8. utsätter personer som ingår i gruppen för förföljelse genom att i strid med allmän folkrätt beröva dem grundläggande rättigheter på grund av politiska, rasmässiga, nationella, etniska, kulturella, religiösa, könsmässiga eller andra enligt allmän folkrätt otillåtna motiv, eller
9. för en stats eller politisk organisations räkning, eller med dess tillstånd, stöd eller samtycke, i syfte att undandra en person i gruppen från rättsligt skydd under en längre tid,
a) frihetsberövar denne om frihetsberövandet följs av en vägran att erkänna detta eller att lämna information om personens öde eller uppehållsort,
b) sedan ett frihetsberövande skett vägrar att erkänna detta eller att lämna information om den frihetsberövades öde eller uppehållsort, eller

c) sedan en sådan vägran skett vidmakthåller frihetsberövandet.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.

Folkmord handlar ”enligt Svea rikes lag” sålunda inte endast om att aktivt (öppet eller dolt) utplåna ett folk genom massavrättningar eller genom att placera dem i svältläger etcetera, utan även om att tillfoga medlemmar av folkgruppen allvarlig skada (lidande) och att påtvinga medlemmar av folkgruppen LEVNADSVILLKOR som är ägnade att medföra att folkgruppen helt eller delvis förintas.  

Redan 1975 beslutade sig den svenska ”överheten” för att Sverige skulle bli ett mångkulturellt land och som alltid när det gäller politiska beslut som leder (kan tänkas leda) till negativa konsekvenser för befolkningen, klubbades detta beslut igenom utan förankring hos folket eller någon som helst respekt för folkviljan, det som brukar kallas demokrati. Demokrati = folkstyre.

Denna mångkultur (idag finns dom flesta kulturer/kulturyttringar representerade i Sverige och tack och lov för att vi får äta pizza, kebab, lyssna på exotisk musik med mera vilket förstås annars hade varit stört omöjligt) har sedan dess utvecklats till att handla om det som i folkmun kallas massinvandring, massinvandring av främmande folk och folkgrupper som via skattebetalarnas pengar ges möjlighet att etablera sina kulturer (religioner, traditioner, seder och bruk) i Sverige och som uppmuntras till att göra detta (sprida dem) samt att föröka sig.

När problem (så kallade kulturkrockar, som våldtäkter, gruppvåldtäkter, mord, stölder, rån, bedrägerier, sextrakasserier av kvinnor/inte minst av unga kvinnor vilket är vanligt idag, så kallat hedersvåld, bilbränder, drogsmuggling/drogförsäljning, vandalisering, upplopp i förorterna, krav på det ena efter det andra med mera, som kan knytas till massinvandringen) uppstår vilket det gör dagligdags i hela Sverige, och detta kommer att eskalera, så uppmanas svenskarna att ha överseende.  

ATT GILLA OLIKA (att tycka synd om alla främlingar som inte vet vad rätt och fel är trots att de är fullvuxna), att gilla läget eller att ställa upp i demonstrationer mot rasism och för en översvallande kärlek gentemot förtryckarna och ogärningsmännen som överheten (de styrande) har valt att släppa in i landet och som de ogärna utvisar när de har begått grova brott och efter avtjänat straff.

De (svenskarna) uppmanas att tiga och lida och att acceptera de fysiska övergrepp (eller övergreppen som sker på deras egendomar) som de (som grupp/folkgrupp) utsätts för dagligen av främmande folk (tillhörande främmande folkgrupper/kulturer) vilka har lyckats ta sig hit och som av någon anledning inte klarar av att uppföra sig civiliserat och som precis nämnts tillråga på allt mycket sällan blir utvisade (eller får något som kan kallas straff) av den svenska ”överheten” (av frimurarna som styr rättsväsendet) när de har begått grova brott och blivit dömda för dessa.  

Svenskarna uppmanas också att tiga och lida och inte ha några synpunkter när det gäller de mer stillsammare (de som inte är uppenbart kriminella) lycksökarna (majoriteten tar sig hit från när och fjärran för att få ett bättre materiellt liv) som  lagligt (mitt framför det svenska folkets ögon) dränerar det svenska välfärdssystemet (de ensamkommande barnen som, vilket visat sig, inte är några barn utan vuxna män och kvinnor och som inte flytt från krigshärdar, är bara ett exempel) vilket bygger på en överenskommelse mellan medborgarna och staten och där medborgarna i förskott betalar/har betalat in skatt till staten/välfärden (till den sociala servicen, socialförsäkringssystemet) och till sina framtida pensioner.

Idag har det gått så långt som till att ”överheten” tar lån i folkets namn för att finansiera det svenska folkets undergång (mångkulturen och massinvandringen av främmande folk och folkgrupper, kriminella såväl som icke kriminella, vilka breder ut sig och sina avgrundskulturer/avgrundsreligioner i landet på det svenska folkets bekostnad) på ett sätt som DE SJÄLVA (den svenska lagen) definierar som FOLKMORD.

Trots lagens (deras egen) definition av vad folkmord är (SE OVAN) vägrar de (deras lakejer inom rättväsendet och övriga institutioner i samhället) erkänna att det handlar om FOLKMORD.

Kanske de är helt främmande inför de lagar de själva har varit med om att stifta??

Kanske de inte fattar (på grund av förståndshandikapp eller annat) att de (ÖVERHETEN) gör tvärtemot vad lagen (deras egen lag) säger genom att helt eller delvis verka för att förinta en nationell, etnisk eller rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp och påtvingar medlemmarna av folkgruppen LEVNADSVILLKOR som är ägnade att medföra att folkgruppen helt eller delvis förintas.

När det gäller ”BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN” så säger 2 paragrafen nummer 4 (SE OVAN) att det är ett brott mot mänskligheten att påverka den ETNISKA SAMMANSÄTTNINGEN AV EN BEFOLKNING vilket är något som ”överheten” i Sverige också gör sig skyldiga till varje dag genom att stå upp för en totalt okontrollerad massinvandring och genom att underlätta för ockupanterna/främlingarna att breda ut sig och sina religioner/kulturer då de tilldelas generösa bidrag så att de kan leva gott och föda mängder med barn som det svenska folket tvingas försörja.

Det är också ett brott mot de mänskliga rättigheterna enligt nummer 8 i samma paragraf (SE OVAN) att utsätta personer som ingår i gruppen för förföljelse genom att i strid med allmän folkrätt beröva dem grundläggande rättigheter på grund av politiska, rasmässiga, nationella, etniska, kulturella, religiösa, könsmässiga eller andra enligt allmän folkrätt otillåtna motiv.

Även detta är något som ”överheten” (DE FOLKVALDA I VÅR SÅ KALLADE DEMOKRATI gör sig skyldiga till/stödjer genom att inte tala om för de sionistiska medierna (de falska judarna, Satans synagoga, som äger såväl de etablerade medierna samt bankerna, Sveriges riksbank, vilka strävar efter världsherravälde och efter att få sätta sin herre, Antikrist på tronen) att det är de vanliga svenska skattebetalarna som tvingas stå för det mångkulturella kalaset och massinvandringen.

Att det är de som tvingas lida ont och se sina surt förvärvade slantar gå till främlingar som har kommit hit för att parasitera och på det ena eller andra sättet (direkt eller indirekt) förgör dem, samtidigt som ”överheten” ger sig själva löneökningar minst två gånger om året trots att de redan har löner som de och släkten kan kan leva gott på resten av livet.

Under tiden utses syndabockar som deras lydiga knähundar inom media och de själva kallar för rasister och främlingshatare bara för att de ser vad som sker och att det är ett FOLKMORD som pågår.

Vad säger bibeln (Guds ord) om överheten. Bibeln säger så här:

“De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den skall berömma dig; den står ju i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda”(Rom.13:3-4.

Överhetens uppgift är alltså att främja goda gärningar. Det är också överhetens skyldighet att skydda dem som gör det goda samt värna människans rättigheter. Men vad händer om en överhet inte gör det utan själv blir lagöverträdare eller laglös vilket ”överheten” i Sverige har blivit genom att utsätta den svenska befolkningen för fysiskt och psykiskt lidande av olika slag genom att bjuda in mängder av invandrare (lycksökare, kriminella, våldsverkare samt avdudadyrkare från hela världen till landet och i massor bara för att de skall få åtnjuta en välfärd de inte kan få i sina egna och underutvecklade länder som de har varit med om att bygga upp) så att det numera handlar om ett Folkmord på etniska svenskar?

Är det en sådan överhet som vi kristna i Sverige skall be för? Skall vi be för att en sådan överhet, en överhet som helt öppet står upp för all slags laglöshet, skall kunna fortsätta på sin onda väg och nå framgångar?

Det tror jag inte är Guds vilja.

Här följer några citat från en predikan av den polske katolske prästen Jerzy Popieluszko som mördades av den polska säkerhetstjänsten, 37 år gammal, 1984.

“Regeringen är ansvarig inför Gud för sina undersåtars olycka och armod. Om en blind skall leda andra blinda så slutar alla i samma grop. Men vad skall man säga om en blind som griper till maktmedel för att påtvinga de seende sitt ledarskap?

En regering har bara den uppgiften att tjäna folket  och leda det utan någon form av tvång men i ljuset av sanningens och rättfärdighetens fackla. Ingen regering kan tillåtas eller tolereras på andra grunder. Den regering som inte intar en trofast och hängiven tjänares hållning kommer folket att neka sin trofasta och spontana lydnad. En laglydig regering har följande egenskaper:

1. Den skall alltid och oföränderligt förbli i tjänarens roll.

2. Den skall bevisa sin hängivenhet till folket.

3. Den skall vara sanningen och rättfärdigheten lydig.

4. Den skall alltid sträva efter att förverkliga de ideal  som uppstår i de mest anständiga och bäst begåvade människors tankar.

5. Den skall alltid uppträda kompetent när det gäller att skapa gemensam välgång. Av den enskilda medborgaren skall den kräva det som han utan tvång kan giva och den får aldrig själv gripa till tvång eller våld.

En regering som inte har andra medel än makt är inte en regering utan en Gudsbespottare och en väpnad rövare. Inför en sådan är folket i samma situation som en hjälplös ryttare som möter en rövare på vägen. Skulle ni träffa en sådan rövare så gör er inga illusioner”(Utdrag från den danska boken “Håbet kan ikke dö”) 

Läs mer om de anmälningar som har lämnats in angående det pågående folkmordet på etniska svenskar och som den människoföraktande och Guds bespottande regeringen (styrd av Satans synagoga) via sina lakejer (frimurarna inom rättsväsendet) har valt att ingnorera (avslå) trots att det är de själva som har skapat denna lag och skrivit under den:   

Här från Kristoffer Hells hemsida:

Den 6 juni 2017 inlämnades tre anmälningar för folkmord mot etniska svenskar till åklagarväsendet.

I skrivande stund har 133 563 läst anmälan och 4 740 personer gått med den.

Det innebär att drygt 3,5% av alla som är medveten om anmälan, sympatiserar med den till sådan grad att de under eget namn öppet tar ställning för den.

Mottagarna för de ursprungliga anmälningarna för folkmord på svenskar var de internationella åklagarkamrarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Så här ser anmälan ut:

Anmälan om allvarlig brottslighet som faller under allmänt åtal

Det är i dag uppenbart att ett icke ringa antal individer på nyckelpositioner inom bl a statsförvaltning, media och inom landets politiska etablissemang, driver en agenda för syftet att helt eller delvis utrota Sveriges ursprungsbefolkning – de etniska svenskarna.

Ett av de tillämpliga lagrummen:

För folkmord döms den som … påtvingar medlemmar av folkgruppen levnadsvillkor som är ägnade att medföra att folkgruppen helt eller delvis förintas.

Omfattningen och hastigheten på processen bekräftas av SCB För tjugo år sedan hade Sverige en befolkning om 8 miljoner. I dag är siffran över 10. Av dessa är knappt två miljoner födda utomlands. År 2060 tror Statistiska Centralbyrån att Sverige kommer att ha över 13 miljoner invånare.

Av dessa kommer ursprungsbefolkningen, de etniska svenskarna, att ha reducerats till en utsatt minoritet i ett land som tidigare var deras men som redan i dag har börjat förändras bortom igenkännlighet.

Den dominanta delen av ”Sveriges” invånare kommer då att utgöras av ickeeuropeer härstammande från misslyckade och dysfunktionella stater med djupt rotade sedvanor av våld och förtryck.

Det pågående folkmordet på svenskarna i deras eget land är ett de facto krig som förs på bl a följande fronter:

  • En statsförvaltning som      infiltrerats av zionistiska intressen som möjliggör och driver folkmordet      genom att påtvinga etniska svenskar levnadsvillkor och förföljelse som i      lagens mening utgör folkmordspolitik.
  • En massmedia ägd och      kontrollerad av zionistiska intressen som förföljer individer som i det      publika rummet påpekar det pågående folkmordet.
  • Internationella      finansspekulanter som i MENA-regionen rekryterar och organiserar      miljontals med människor som man förmår att börja marschera mot Europa och      Sverige med förevändningen att där söka asyl – grupper vars närvaro direkt      från ankomsten accelererar undergången av Sverige och Europa.
  • Den dokumenterade      förekomsten av den s k Kalergiplanen: projektet att genomföra ett folkmord      inte bara på etniska svenskar, utan ursprungsbefolkningar i hela Europa.

I fall åklagarkammaren är tvekande inför möjligheterna att ingripa mot individer som under täckmantel av titlar såsom statsråd, riksdagsledamot, folkvald, tjänsteman, eller representant för olika NGO:s, erinras om att Sverige står bakom FN-konventionen om R2P: Right to Protect – rättigheten för utomstående att ingripa mot andra länder för syftet att skydda dessas civilbefolkningar.

I fallet med Sverige i skrivande stund: att stoppa det pågående folkmordet på landets ursprungsbefolkning.

Skälen för åklagarkammaren att agera kan vara fler.

Om situationen av Sveriges grannländer börjar upplevas som ett hot mot deras egna intressen eller existenser – kanske t o m ett hot mot internationell fred och säkerhet – kan dessa, under åberopande av R2P-principen, välja att militärt ingripa mot den svenska statsledningen för syftet att stoppa det pågående folkmordet på etniska svenskar.

Vi överlåter åt åklagarkammaren att besluta vad som är bäst: att Sverige löser problemet internt, eller att främmande makt gör det vid ett humanitärt ingripande – ett företag som av nödvändiga skäl kommer att ha en militär dimension.

Vi avrundar med att erinra om konceptet av ”utvidgat gärningsmannaskap”, vilket i klartext betyder att om åklagarkammaren, nu när den gjorts medveten om det pågående folkmordet, inte agerar för att stoppa detta, själv blir ansvarig för brottet såsom gärningsman.

Högaktningsfullt,

=== English text ===

Report on serious offences subject to public prosecution

It is today apparent that a number of individuals in key positions inside Sweden’s government administration, media and in the country’s political establishment, are hard at work for the purpose of completely or partially exterminating the indigenous people of Sweden: ethnic Swedes.

One of the applicable laws:

Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or part.

The scope and speed of the process is confirmed by the government itself: Twenty years ago, Sweden had a population of 8 million. Today, the figure is over 10. Of these, just over two million were born in a foreign country. By 2060, the government estimates that Sweden will have more than 13 million inhabitants.

Of these, the indigenous people – the ethnic Swedes, will have been reduced to a vulnerable minority in a country previously theirs, but which have already started to change beyond recognition.

The dominant part of those residing on the Eastern part of the Scandinavian Peninsula will then be non-Europeans, originating from failed and dysfunctional states with deeply rooted customs of violence and oppression.

The ongoing genocide of ethnic Swedes in their own country is a de facto war that is waged on i.a. the following fronts:

  • A government administration infiltrated by      Zionist interests that enables and push the genocide agenda.
  • A media owned and controlled by Zionist      interests that ostracises individuals who dare speak up against the      ongoing genocide.
  • International financial speculators who,      under the pretext of assisting asylum seekers, throughout the MENA region,      recruit and organize millions of people to start marching against Europe      and Sweden.
  • The documented existence of the so-called      Kalergi plan: The project to carry out genocide not only on ethnic Swedes,      but all indigenous peoples in Europe.

In case the prosecutor’s chamber hesitates regarding the prospect of arresting individuals operating under titles such as cabinet member, member of parliament, electoral representative, official or representative of various NGOs, it is now encouraged to recall that Sweden is supportive of the UN Convention on R2P: Right to Protect – the responsibility of third parties to intervene in other countries for the purpose of protecting civilian populations at risk.

In the case of Sweden at this time: to stop the ongoing genocide of the country’s indigenous people.

But there may be other reasons to why the prosecutor’s office need to take immediate action.

If Sweden’s neighbours begin to perceive the deteriorating situation as a threat to their own interests – perhaps even a threat to international peace and security – these countries can, under the R2P principle, choose to militarily intervene against the state of Sweden over its enormous failure not only to protect its own population, but actually driving an agenda of genocide against ethnic Swedes.

We leave it to the prosecution chamber to decide what is best: that Sweden solves the situation internally or that it remains passive, and through that invites foreign countries to launch a humanitarian intervention – an operation which for obvious reasons is likely to have a military dimension.

We conclude by reminding the prosecutor’s chamber of the legal concept of “expanded perpetrator ship”, which means that if the chamber, being aware of the ongoing genocide, does not act to stop it, itself becomes legally responsible for the crime as a perpetrator.

Yours sincerely,

Vid internationella åklagarkammaren i Göteborg kontaktade man Stockholm, som erbjöd sig att handlägga också Göteborgs anmälan.

Den anmälan har sedan dess nummer AM-75871-17.

Den 29 juni beslutade vice chefsåklagare Marie Lind Thomsen vid i Stockholm att inte inleda förundersökning för det pågående folkmordet på svenskar.

Thomsens motivering:

Uppgifterna i ärendet ger inte anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

Den anmälan som lämnades in till internationella åklagarkammaren i Malmö hamnade först hos den särskilda åklagarkammaren i samma stad som i sin tur videbefodrade ärendet till Riksåklagaren.

Den 15 juni beslutade biträdande tillsynschef Susanne Kaevergaard hos Riksåklagaren (dnr ÅM 2017/3943) att inte inleda förundersökning för det pågående folkmordet på svenskar.

Kaevergaards motivering:

Riksåklagarens beslut

Anmälan föranleder inte någon åtgärd.

Ärendet

Ni har anmält statsråd m.fl. för brott.

Skälen för beslutet

Anmälningsuppgifterna är så allmänt hållna att de inte kan ligga till grund för en prövning av förutsättningarna för att inleda förundersöknng. Riksåklagaren kan därför inte vidta någon åtgärd med anledning av anmälan.

Upplysningar

Frågor om brott i tjänsten av statsråd prövas av riksdagens konstitutionsutskott. Det innebär att det är konstitutionsutskottet som kan besluta att inleda förundersökning för utredning av sådant brott. Den som med fog anser att ett statsråd kan misstänkas för brott i tjänsten kan därför anmälan saken till konstitutionsutskottet.

Båda besluten överklagades som nedan.

Riksåklagaren

Härmed överklagas biträdande tillsynschef Susanne Kaevergaards beslut att inte inleda förundersökning.

Vi upplever inte att det åligger offer att bedriva egna förundersökningar rörande brott de utsatts för och förutsätter nu att riksåklagaren axlar det ansvar medborgare betalar skatt för att denne skall sköta.

Internationella åklagarkammaren i Stockholm

Härmed överklagas vice chefsåklagare Marie Lind Thomsens beslut att inte inleda förundersökning.

Vi har talat med Thomsen på tfn och upplever inte att det åligger offer att bedriva egna förundersökningar rörande brott de utsatts för.

Vi förutsätter nu att åklagarkammaren axlar det ansvar medborgare betalar skatt för att de skall sköta.

Läs mer här:

http://blueshift.nu/uppdatering-folkmordsanmalan-ej-inledd-fu-overklagad/

 

Kommentarer

Postat av: Conny Lundberg

Publicerad 2017-07-17 10:54:32

Uppenbarligen har den svenska staten helt andra bevekelsegrunder för sina handlingar än vad man påstår eftersom dess företrädare ignorerar brott mot de lagar man, genom att påstå sig representera folket, själva bryter mot.
Detta är inte någon överraskning för den/de som följt/följer världshändelser och skeenden inom landet.
Som jag ser det finns det i dagsläget ingen annan lösning än revolution som antingen kan ske fredligt, vilket är att föredra eller genom våld.
När s k demokrati som styrelseskick gradvis övergår till fascism, och landets befolning genom de styrande via media påverkas att tro att detta är rätt och riktigt, så har vi slagit in på en väg som enbart leder till ytterligare fascism och förtryck och vi kommer alla att få betala priset för detta.
Frågan är vilka det är som är villiga att betala priset för denna fascism och som dessutom vill att det skall betalas av deras medmänniskor mot deras vilja?

Svar: Hej! Jag håller med dig. Det är förunderligt att det klientel som har varit med om att skapa lagarna (bland annat lagen om folkmord) och som har skrivit under på denna lag och andra lagar, utan hämningar och utan större samvetsbetänkligheter, kan bryta mot sina egna lagar. Vad handlar detta om?Frågan är hur och varför dom kan göra det? Kanske det inte är lagar de egentligen står upp för eller står bakom med tanke på att de agerar som dom gör utan att dessa (deras egna lagar) lagar endast finns till för att få andra människor (deras medmänniskor) till att tro att det finns något som kallas demokrati i Sverige? I såna fall, varför gör de på detta vis? Varför säger de sig stå upp för något som de i själva verket motarbetar? Det är ju inte särskilt sunt eller logiskt!Beror det på att de lider av något förståndshandikapp och inte vet bättre eller beror det på att de har blivit hjärntvättade till att tro att rätt är fel och fel är rätt eller beror det kanske på ren och skär girighet? På att de är mycket väl medvetna om att de medverkar till Sveriges undergång (till att utrota ett folk) men än så länge tjänar på fascismen och förtrycket (mångkulturen och massinvandringen) som ännu inte har drabbat dem själva men som har drabbat deras medmänniskor och att de därför, i den mån det går, gör allt för att rädda sitt eget skinn genom att utse dem som varnar för vad som kommer ske, till syndabockar?Jag har svårt för att tro att alla folkvalda liksom de högt uppsatta inom myndigheterna och media, är förståndshandikappade. Allt tyder på att de har blivit hjärtvättade samtidigt som de är giriga. Då blir nästa fråga hjärntvättade av vem/vilka? Det finns ett ordspråk som säger att ”följ pengarna” och ett annat ordspråk som säger att det går att se vilka som har makten i ett samhälle genom att det är dem man inte får lov att kritisera. Det är idag tillåtet att kritisera alla ismer som finns allt ifrån kommunismen till kapitalismen liksom humanismen och Islamismen men att kritisera SIONISMEN är TABU.Sionismen/sionisterna/judarna (de som påstår sig tillhöra Guds utvalda folk även i det nya förbundet/nya testamentet, i vår tid, trots att Gud skapade ett nytt förbund för att hans ”utvalda” folk inte lyckades hålla sin del av förbundet) och som äger pengarna och makten i de flesta länder idag och som skapar krig efter krig för att få ta över deras centralbanker och deras naturegendomar/egendomar som ägs av folket och som gör det i syfte att uppnå världsherravälde, får man inte lov att kritisera. Då är man rasist, judehatare och främlingsfientlig.Dessa judar och deras lakejer bland politiker och myndighetsutövare (Gojims = icke judar) och som de betalar höga månadslöner till samt förmåner och privilegier (fallskärmsavtal), privata sjukvårdsförsäkringar med mera för att de skall förstöra/förgöra Sverige och förinta det svenska folket, det vill säga göra deras vilja, kommer aldrig att frivilligt betala priset för den fascism de står upp för och som är förklädd till godhet. De gör allt som står i deras makt för att sätta grupper mot grupper och för att få de olika grupperna till att förinta varandra. De vill få människor till att tro att allt vad som sker politiskt, sker av en ren slump. Om allt sker av en ren slump så kan de gå fria alternativt skylla ifrån sig på andra vilket de gör idag genom att kalla alla som inte håller med dem för rasister, främlingsfientliga, kärlekslösa, obarmhärtiga med mera med mera.Det är andra som skall ta på sig skulden för deras onda gärningar (som de kallar goda gärningar) vilket även har spridits inom kyrkorna som har infiltrerats av de falska judarna. En god kristen är en kristen som lyssnar på prästerna och pastorerna som antingen själva är frimurare/sionister eller upplyfter deras Satansdyrkan som tids nog kommer att sätta Antikrist på tronen.
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik