Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Kung Salomos avfall och Satans system

Publicerad 2013-10-29 15:34:00 i

Varför gör Gud så här, eller varför tillåter Gud detta? är frågor som vi människor ofta ställer oss oavsett om vi är kristna eller tillhör andra religioner. Istället för att studera skriften och på så sätt få reda på varför Gud handlar som han gör, lägger vi gärna fram våra egna uppfattningar om hur Gud bör handla. Då det finns ungefär lika många uppfattningar som det finns människor så är det inte konstigt om förvirring uppstår.

Det är inte alla som vill lära känna Gud om det innebär att de måste inrätta sig efter hans vilja och försaka sådant som de i världslig mening anser sig ha rätt till. Därför lyssnar de mer på mänskliga auktoriteter som inte drar sig för att blanda ihop människomeningar med Guds ord. De sätter sin tilltro till falska lärare och profeter vilka lyfter fram ett evangelium som passar människors livsstil och åsikter.

“Ge akt på er själva och på hela den hjord som den heliga anden har satt er att ha uppsikt över, för att ni skall vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Jag vet att när jag lämnar er skall farliga vargar som inte skonar hjorden tränga in bland er. Ur era egna led skall det träda fram män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna, och kom ihåg att jag i tre års tid dag och natt har väglett var och en av er under tårar. Och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla dem som helgats“. (Apg. 20:28-32)

Vad är det om inte ett uppror mot vår Fader? Ett uppror som uppmuntras i kyrkorna samt i församlingarna för att så många som möjligt skall kunna stå kvar i världen och känna kärlek till världen, det system (satans system) som råder i världen och som Gud faktiskt ber oss att inte lägga någon större vikt vid. 

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgås med sina lockelser, men den som gör Faderns vilja består för alltid” (1. Joh. 2:15-17)

Genom att utveckla en god vilja som är för bra gärningar menar de som har tagit sig rätten att förvanska evangeliet att människan kan förändra världen till det bättre. Det är lögn. Vi kan själva se att detta har misslyckats gång på gång genom historien och att det inte spelar någon roll vilka som har makten eller vilka ideologier människor lutar sig emot eller systematiskt följer, ja kanske rent av dyrkar.

Ideologierna har skapats av ofullkomliga människor för andra lika ofullkomliga människor. Den mänskliga ofullkomligheten har vissa “skrupelfria” individer på grund av sin världsliga maktställning kunnat vända till något som liknar fullkomlighet genom att på olika sätt undanhålla sanningen. Många har stått upp för de olika existerande ismerna/ideologierna och därmed för dess skapare.

Men Gud har inte varit med om att utforma någon enda ism/ideologi som mänskligheten har tagit ställning för likt kommunismen, liberalismen, kapitalismen, humanismen, socialismen etcetera.

Ett förhållandevis litet antal människor har genom att aktivt välja satan och mammon (allt vad mammon symboliserar), laglöshet, lögn och orättfärdighet framför Gud och de frukter som kommer från Gud, kunnat göra sig själva till herrar över alla andra människor och över skapelsen med hjälp av ideologierna i vilka man har gjort allt för att dölja det antikristliga systemet som går tillbaka till tiden för kung Salomos avfall från Gud då han valde satans sida.

“Men kung Salomo hade utom Faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade, moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hettitiskor, kvinnor av de folk om vilka HERREN hade sagt till Israels barn: I skolen icke inlåta eder med dem, och de få icke inlåta sig med eder; de skola förvisso eljest förleda edra hjärtan att avfalla till deras gudar. Till dessa höll sig Salomo och älskade dem.

Han hade sjuhundra furstliga gemåler och trehundra bihustrur. Dessa kvinnor förledde hans hjärta till avfall. Ja, när Salomo blev gammal, förledde kvinnorna hans hjärta att avfalla till andra gudar, så att hans hjärta icke förblev hängivet åt HERREN, hans Gud, såsom hans fader Davids hjärta hade varit.

Så kom Salomo att följa efter Astarte, sidoniernas gudinna, och Milkom, ammoniternas styggelse. Och Salomo gjorde vad ont var i HERRENS ögon och följde icke i allt efter HERREN, såsom hans fader David hade gjort.

Salomo byggde nämligen då en offerhöjd åt Kemos, moabiternas styggelse, på berget öster om Jerusalem, och likaså en åt Molok, Ammons barns styggelse. På samma sätt gjorde han för alla sina utländska kvinnor, så att de fingo tända offereld och frambära offer åt sina gudar.

Och HERREN blev vred på Salomo, därför att hans hjärta hade avfallit från HERREN, Israels Gud, som dock två gånger uppenbarat sig för honom, och som hade givit honom ett särskilt bud angående denna sak, att han icke skulle följa efter andra gudar, ett HERRENS bud som han icke hade hållit.

Därför sade HERREN till Salomo: Eftersom det är så med dig, och eftersom du icke har hållit det förbund och de stadgar som jag har givit dig, skall jag rycka riket ifrån dig och giva det åt din tjänare.

Men för din fader Davids skull vill jag icke göra detta i din tid; först ur din sons hand skall jag rycka det. Dock skall jag inte rycka hela riket ifrån honom utan en stam skall jag giva åt din son, för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull, som jag har utvalt” (1. Kon. 11:1-13) Bibel 1917. 

Kung Salomo anses vara frimurarordens stiftare och det var han som utvecklade den judiska Kabbalan (traditionen, mysticismen). Kabbalan ingår i frimurarnas symbolvärld och den första mästaren enligt frimurartraditionen var bibelns Hiram från Tyrus som kung Salomo lät hämta till sig för att uppföra det första templet på berget Moria i Jerusalem. (1.Kon. Kap. 5,6,7)  

Under åren efter sitt avfall och fram till sin död hann kung Salomo med att ge form åt Kabbalan, som den moderna judaismen (sionismen) tillsammans med texterna från Talmud eller “de äldstes stadgar”, vilar på. Detta religiösa trossystem i vilket lag och bokstav, inte ande och liv sätts främst, opponerar sig Jesus emot vid flera tillfällen.

“Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra” (Matt. 23:23) 

“Ve er, ni blinda ledare som säger: Svär man vid templet betyder det ingenting, men svär man vid guldet i templet är eden bindande. - Ni blinda dårar, vilket är förmer, guldet eller templet som har gjort guldet heligt? Ni säger: Svär man vid offeraltaret betyder det ingenting, men svär man vid gåvan som ligger på det är eden bindande. - Ni blinda, vilket är förmer, gåvan eller altaret som gör gåvan helig? Den som svär vid altaret svär både vid det och vid allt som ligger på det. Den som svär vid templet svär både vid det och vid honom som bor i det. Och den som svär vid himlen, han svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den" (Matt. 23:16-22)

“Ve er, ni skriftlärda och fariséer, ni hycklare som reser monument över profeterna och smyckar de rättfärdigas gravstenar och säger: Om vi hade levt på våra fäders tid skulle vi inte ha gjort oss medskyldiga till profeternas blod. Därmed visar ni själva att ni är söner till dem som mördade profeterna. Fortsätt som era fäder tills måttet är rågat. Ormar, huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till helvetet?

Därför skall jag sända er profeter, visa män och skriftlärda. Somliga av dem kommer ni att döda och korsfästa och andra kommer ni att piska i era synagogor och jaga från stad till stad. Så skall allt rättfärdigt blod som utgjutits här på jorden komma över er, allt ifrån den rättfärdige Abels blod till blodet från Sakarja, Berekjas son, som ni mördade mellan templet och altaret. Sannerligen, alltsammans skall detta släkte få svara för” (Matt. 23:29-36)    

Istället för att hålla sig till Gud, Abrahams Gud, valde kung Salomo att följa efter sina olika kvinnors gudar vilket fick ödesdigra konsekvenser för det judiska folket. Stjärndyrkan och måndyrkan införlivades i judendomen då många av de forntida folken (som Salomos kvinnor kom ifrån) ansåg att stjärnorna var himmelens skrift och att stjärngudomligheter påverkade allt som hände på jorden.

Denna tanke var främmande bland Israeliterna men framträdande bland de folk som dyrkade Baal. Baal var hos alla västsemitiska folk beteckningen på den högsta guden, den främsta guden i ett visst land eller på en viss plats.

Baal var fruktbarhetens gud och Baals hustru Astarte, sidoniernas gudinna, vilken nämns i citatet från konungaboken, dyrkades under olika namn i hela gamla orienten. I Babylonien kallades hon till exempel för Ishtar och i Kanaan gick hon under namnet Baalat. Precis som sin make var hon fruktbarhetens gudinna .

Det innebar att det i Baalsdyrkan och Astarte dyrkan ingick olika sexuella riter och ceremonier liksom kultisk prostitution. Den framträdande delen av Astarte dyrkan var sexuella orgier i de tempel som vigts åt Baal.

Baal och Aastarte liksom andra gudar och gudinnor i den kananeiska gudavärlden associerades med olika himlakroppar. Hos fenicierna var Astarte mån och stjärngudinna och hennes symbol var månskäran.

Kung Salomos sidoniska hustrur fick honom att börja dyrka Astarte och han tog till sig stjärnsymbolen, pentagrammet, när han föll in i avgudadyrkan. Denna symbol, den femuddiga stjärnan, kallas därför “Seal of Salomo” eller Salomos sigill. Det är en ockult symbol som användes av präster och magiker redan under 3000 talet före Kristus men återkom i samband med Salomos avfall.      

“De övergåvo HERREN, sin Guds, alla bud och gjorde sig gjutna beläten, två kalvar; de gjorde sig ock Aseror och tillbådo himmelens hela härskara och tjänade Baal” (2. Kon. 17:16) Bibel 1917.

Pentagrammet tillsamman med hexagrammet (Davidsstjärnan eller den sexuddiga stjärnan) är idag en symbol för den judiska identiteten trots att dessa stjärnor är ockulta. Stjärndyrkan var, som nämnts, något främmande för Israeliterna innan Salomos avfall. Hur många judar är egentligen medvetna om detta?       

“Frambar ni slakoffer och gåvor åt mig de fyrtio åren i öknen, Israels folk? Bar ni då omkring era gudabilder, Sackut, er konung, och Kevan, er gudastjärna som ni gjort åt er?” (Amos 5:26)

“Men Gud vände sig bort och lät dem dyrka den himmelska hären, som det står i profetboken: Varken slaktoffer eller andra offer frambar ni åt mig under de fyrtio åren i öknen, ni som är Israels folk. Ni bar med er guden Moloks tält och guden Romfas stjärna, de bilder som ni gjort för att tillbe. Därför skall jag fördriva er till landet bortom Babylonien” (Apg. 7:42-43)

Pentagrammet kan också ses som en symbol för kosmos. Med hjälp av pentagramsymbolen (mikrokosmos) skaffar sig magikern kontroll över det stora kosmos (makrokosmos).

Femuddiga stjärnor (pentagram) finns idag både på kläder och prylar. Det är en förberedelse för vad som skall komma. Övertagandet av makrokosmos kan först ske på det andliga planet när majoriteten av människorna har blivit välvilligt inställda till demonvärldens furstar och väldigheter. Genom att bära eller äga ting som pryds med dessa stjärnor ställer man sig på mörkrets makters sida.

Samma stjärnor finns att skåda på EU flaggan och det är inte konstigt eftersom EU är det antikristliga systemet ur vilket den sista antikrist skall träda fram enligt bibelns profetior. Då skall han och hans anhängare förfölja de heliga och alla som är motståndare till detta system. De som vägrar att ta emot vilddjurets märke skall inte kunna köpa eller sälja.

Förföljelsen är redan på gång genom Europeiska rådet om tolerans och försoning (ECTR). Det är ett råd av före detta stats och regeringschefer som har uppmanat EU att inrätta nationella övervakningssystem, enheter, för att övervaka medborgare från EU,s 27 medlemsstater misstänkta för intolerans. Rådet leds av förre polske presidenten Aleksander Kwasniewski och Moshe Kantor, ordförande för Europeiska judiska kongressen.

Ramverket kräver ett förbud mot “grupp ärekränkning” som den definierar som kränkande kommentarer i det offentliga och riktad mot en grupp eller medlemmar därav, i syfte att hetsa till våld, förtala gruppen, förlöjliga den eller utsätta den för falska anklagelser. http://www.nyapolitiken.biz/eu_fn/intoleranta-medborgare.html

Intolerans är för det korrumperade EU lika med att stå upp för de bibliska sanningarna och för alla sanningar, för rättvisa, rättfärdighet samt jämlikhet vilket EU och det judiska ledarskapet (Kazarjudarna) inom EU samt i resten av världen är emot då det hotar den agenda som beskrivs i Sion vises protokoll och som skall drivas igenom till varje pris. 

“Jag känner ditt lidande och din fattigdom - men du är rik - och jag vet hur du smädas av dem som kallar sig judar men inte är det utan är en Satans synagoga” (Upp. 2:9)

“Se, jag skall låta några komma från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Se, jag skall få dem att komma och kasta sig för dina fötter, och de skall förstå att jag älskar dig” (Upp.3:9)

Tolerans är lika med att utan protester låta EU fortsätta på sin inslagna väg mot en världsregering under vilken majoriteten av mänskligheten kommer att reduceras till slavar om de vill kunna köpa och sälja, det vill säga kunna överleva.

Innan Kung Salomo övergav Gud och vände sig till Guds motståndare (Satan), var han mycket rik.  

“Det guld som årligen inkom till Salomo vägde sex hundra sextio sex talenter” (1. Kon. 10:14)

Guldet vägde 666 talenter och talet 666 är en symbol för det antikristliga systemet som vi alla håller på att infogas i eller redan är infogade i. Talet 666 är också Kabbalans heliga nummer och namn och används ofta i skrifterna.
 
Ideologierna är till för de oupplysta och det går inte att inom ideologierna finna något som (trots olika makthavares vackra fraser om fred och frihet) kan liknas vid den rättfärdighet, den sanning och den rättvisa som Jesus talar om och som de flesta människor trots allt vill skall råda. 

För hur kan någon tro att rättfärdighet, sanning, rättvisa och kärlek kan skapas om Gud lämnas utanför och om den grund som är lagd och på vilken det goda skall byggas, består av orättfärdighet, lögn, orättvisa, högmod, olydnad, hat och inte minst hemlighetsmakeri i form av läror med ockulta och mysticistiska inslag, hemliga grupper (frimurarloger) som inte är öppna för allmänheten utan verkar fördolt som en, vad bibeln kallar, “Laglöshetens hemlighet“.

Läror för vissa utvalda, vare sig de kallar sig judar eller något annat, är tvärtemot vad Jesus Kristus lär. Läran, det glada budskapet, skall vara tillgängligt för alla och finnas i ljuset. Inte i mörkret där det inte syns och där det onda kan gro på grund av att det inte syns. 

Dagens fariséer och skriftlärda kämpar hårt för att Kristus gudomliga egenskaper skall förringas och de får hjälp av den romersk katolska kyrkan (skökan), de kristna sionisterna, new age flummarna och frimurarna.

Då de inte kan korsfästa Herren en gång till eller röja alla hans efterföljare bland människorna ur vägen, väljer de att förvandla allas vår frälsare till en vis och snäll farbror som ovillkorligt älskar och accepterar alla och envar oavsett vad de gör och inte gör eller om de tror alternativt inte tror.

De är på väg att lyckas och de som borde varna, de som påstår sig vara Herrens tjänare, är fullt upptagna med att bana väg för ekumeniken och Kristendomens avskaffande då samarbetet inkluderar hårdnackade motståndare till Kristus.    

“Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud” (Jak.4:4)

“Men om någon icke drager försorg om sina egna, först och främst om sina närmaste, så har denne förnekat sin tro och är värre än en otrogen” ( 1.Tim.5:8)

“Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig” ( Ef. 2:8-9)
 
Läs mer:
 
http://experimentlandet.blogg.se/2013/may/ockultism-och-falska-judar.html
 
Och om det demokratiska EU:
 
http://experimentlandet.blogg.se/2013/april/vi-lydde-bara-order.html
 
 
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik