Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Protokollen från de äldste av Satans synagoga

Publicerad 2014-05-29 14:43:00 i

“Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de se upp till mig, och se vem de hava stungit. Och de skola hålla dödsklagan efter honom, såsom man håller dödsklagan efter ende sonen, och skola bittert sörja honom, såsom man sörjer sin förstfödde” (Sak. 12:10)

I föregående artikel slog vi fast att det inte är judar som ligger bakom de protokoll som kallas protokollen från De Äldste av Sion  eller Sions Vises Protokoll, utan representanter för “Satans synagoga”, det vill säga judar som säger att de är judar men som inte är det utan ljuger.

Jesus säger till Johannes i Uppenbarelseboken:

Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma och falla ned för dina fötter, och de skola förstå att jag har fått dig kär (Upp.3:9)

Jag känner din bedrövelse och din fattigdom - dock du är rik! - och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga(Upp. 2:9)

De på Gud troende judarna som inte har tagit emot Guds son, Jesus Kristus, väntar fortfarande på sin Messias som skall komma och frälsa dem. Satans synagoga däremot, har alltid, och även innan Jesus tid på jorden, varit motståndare till Gud, till allt guds goda verk och till de profeter som Gud gav den Israeliska befolkningen (sitt egendomsfolk) för att varna dem från att begå överträdelser och synder (bland annat avgudadyrkan) och för att få dem att vända om när de gått vilse, till att åter börja följa Gud.

Jesus går hårt åt medlemmarna i Satans synagoga:

Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader. Men jag talar sanning, och därför tror ni mig inte(Joh.8:44-45)

Medlemmarna i Satans synagoga, ser sig (till skillnad från de troende judarna), själva som Gudar och därför behöver de inte Gud. De gör allt för att inte andra människor heller skall känna något behov av Gud och utropar sig till Guds ställföreträdare genom att i hemliga sällskap lägga upp planer för världen och hela mänskligheten som de sedan genomför. Planer som innefattar alla områden av det mänskliga livet och som inte Gud är delaktig i.

Alla religioner och läror som använder sig av Gud för att upphöja människan, kontrolleras av Satan som från början var en ljusets ängel i himlen men som satte sig upp mot Gud i det att han ville nå anseende och få en högre position än den som Gud hade gett honom.

Synden hos ljusets ängel (Lucifer, “Satan“) bestod av högmod och av en strävan efter att först bli som Gud för att sedan bli större än Gud men också av att han började bedriva köpenskap bland änglarna, en köpenskap som alltid utföll till Lucifers fördel. Detta kunde inte Gud tillåta och för att himlen skulle förbli ren, var han tvungen att rensa bort det onda.

Ack, fallit har du från himlen, lysande stjärna, gryningens son, du har krossats mot jorden, du som betvingade folken. Det var du som sade till dig själv: Upp till himlen skall jag stiga. Ovan Guds stjärnor skall jag resa min tron och ta säte på gudaberget längst uppe i norr. Jag skall stiga upp ovan molnen, jag skall bli som den Högste. Men ner till dödsriket störtas du, längst ner i avgrundens djup(Jes. 14:12-15)

Så här säger Gud till profeten Hesekiel angående Lucifers (Satans) myckna köpenskap:

“Lyckosam var du på dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdigheten blev funnen hos dig. Men under din myckna köpenskap blev ditt inre fyllt med orätt, och du föll i synd. Då förvisade jag dig från gudaberget och förgjorde dig, du vitskuggande kerub; du fick ej stanna bland de gnistrande stenarna. Eftersom ditt hjärta högmodades över din skönhet och du förspillde din vishet för ditt pråls skull , därför slog jag dig ned till jorden och gav dig till pris åt konungarna, så att de fingo se sin lust på dig” (Hes. 28:15- 17)

Jesus säger:

"Jag såg Satan falla ned från himmelen såsom en ljungeld(Luk. 10:18)

Satan har ett särskilt intresse av att få kontroll över falska judar och utan sin synagoga kan han inte utbreda sitt rike på jorden. Han känner till Guds plan för fridsriket och den nyckelroll som Davids hus har i löftenas fullbordan. För att kunna lägga världen under sig, bygger han “listigt” sitt rike i judendomen och uppmuntrar sina anhängare att använda sig av samma metod som han använde sig av i himmelen, köpenskapens metod, för att få riket att växa.

Via magikerna i Satans synagoga och deras utövande av spiritism, kabbalism, new age, astrologi, med mera, det vill säga vad bibeln betecknar som trolldomskonster, försöker Satan få kontroll över alla länder.

Auktoriteter har alltid haft ett stort inflytande på vanliga människor och så var det även under Jesus tid och tidigare. Jesus gjorde anspråk på andlig auktoritet, inte på världslig auktoritet (makt i världslig mening) men då andlig auktoritet inverkar på den världsliga auktoriteten, såg fariséerna och de skriftlärda Jesus som ett hot.

Det största hotet var inte att Jesus kunde göra under och kraftgärningar utan att han vägrade att underordna sig dem (vilka var styrda av Satan) och deras läror vilket berodde på att hans auktoritet inte kom från världen (världens system) eller från människor utan från Gud.

Han vägrade helt enkelt att underordna sig Satans ogudaktiga system på jorden. Satans anhängare vände sig därför mot Kristus och blev Antikrister (motståndare till Kristus), vilka idag består av en mycket stor skara människor världen över.

Det är människor som aktivt eller passivt har tagit parti för Satan och det rike han har byggt på under årtusenden och som han bygger på än idag (han själv bygger i andevärlden och hans anhängare i den fysiska världen) vilket grundar sig på mycken köpenskap som fyller människans inre med orätt så att hon tillslut faller i synd, det vill säga inte kan göra annat än att synda.

Om Jesus hade varit en av de falska judarna, enbart en människa och inte Gud, så hade han troligtvis ställt upp på att bli chef för en mycket lönsam affärsrörelse. Både Jesus och medlemmarna i Satans synagoga hade kunnat tjäna enorma summor pengar på Jesus förmåga att bota och hela sjuka, driva ut demoner och uppväcka döda med mera.

Istället hävdade Jesus att hans rike inte var av denna världen och valde att tjäna människor med de gåvor och förmågor han hade fått från Fadern, från Gud, utan att ta betalt. Jesus visste att de gåvor han hade fått från sin Fader, var från Gud, och inte från honom själv, från hans föräldrar eller från någon annan människa. Han visste att han inte kunde göra något av allt det han gjorde, inte något endaste, utan Fadern som sänt honom. Därför kunde han inte själv ta åt sig äran eller ta betalt för det han gjorde.

Jesus kom inte till jorden av sig själv eller av en slump, för att bli en hyllad och framgångsrik affärsman vilket han hade kunnat bli om han varit “smart nog”, enligt världens sätta att se det, och samarbetat med Satans synagoga och därmed med Satan själv, och detta var han medveten om.

Föreställ er vilka världsliga rikedomar Jesus hade kunnat samla på sig om han hade samarbetat med Satans synagoga och tagit betalt för sina tjänster. Tror ni inte att människor då som nu hade betalt hur mycket som helst för att bli friska, helade, fria från demoner eller för att få sina anhöriga återupplivade när de dött?

Men vad hade hänt om Jesus hade valt att samarbeta med Satan och hans synagoga? Tror någon att han hade fått behålla sina förmågor och gåvor och fått vara kvar i Guds nåd eller hade han istället hamnat rakt i händerna på Satan och hans synagoga? Eftersom Jesus är Gud, så skulle ju inte detta kunna ske men när han levde på jorden var han ju helt och fullt människa med allt som ryms i en sådan.

Därför hade han kunnat synda men kom inte hit för att göra det utan för att lära oss hur vi skall leva var och en för sig och tillsammans med andra. Han var tvungen att bli människa för att människor skulle kunna känna igen sig i honom, och förstå att de är hans avbild som han skapade dem till.

Medlemmarna i Satans synagoga såg Jesus enbart som en människa och det är inte så konstigt att de blev ordentligt uppretade och ville döda honom när han enligt dem spelade märkvärdig och vägrade att bli en i deras gäng. Samtidigt var de oroliga för att människor skulle sätta sin tilltro till honom vilket hade lett till förlorad makt för dem och inte minst för deras fader som Jesus talar om här:

“Jag vet att I ären Abrahams säd; men I stån efter att döda mig, eftersom mitt ord icke får någon ingång i eder. Jag talar vad jag har sett hos min Fader; så gören ock I vad I haven hört av eder fader. De svarade och sade till honom: Vår fader är ju Abraham. Jesus sade till dem: Ären i Abrahams barn, så gören ock Abrahams gärningar. Men nu stån I efter att döda mig, en man som har sagt eder sanningen, såsom jag har hört den av Gud. Så handlade icke Abraham” (Joh. 8:37-   )   

Jesus som ju var jude (liksom hans apostlar och de flesta i hans närhet) kunde genomskåda de falska judarna (Satans synagoga) som ställde till förtret och olycka för de judar som gjorde sitt bästa för att följa Gud och som gärna ville komma till tro på honom men som inte vågade utan riskerade att bli utsatta för repressalier från djävulens anhängare.  

Han förstod att deras Herre inte var Gud utan djävulen och att de hade antagit det erbjudande som han själv hade tackat nej till när han blev frestad av djävulen.

“Och djävulen förde honom upp på en höjd och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen och sade till honom: Åt dig vill jag giva makten över allt detta med dess härlighet; ty åt mig har den blivit överlämnad, och åt vem jag vill kan jag giva den. Om du alltså tillbeder inför mig, så skall den hel och hållen höra dig till. Jesus svarade och sade till honom: Det är skrivet: Herren din Gud skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna”  (Luk. 4:5-8)                                                                            

När kung Salomo slöt ett förbund med kungen i Tyrus så blev han djävulsdyrkare. Det var ett typiskt köpenskapsförbund som gick ut på byteshandel, ett politiskt och ekonomiskt förbund för att bygga upp templet i Jerusalem. Vad Salomo inte visste var att bakom köpmannaförbundet stod självaste Satan. Kung Hiram gav sin dotter till hustru åt Salomo och hon var en av dem som ledde in honom i avgudadyrkan.

Det är ingen slump att frimurarna, Satans synagoga och alla andra Satansdyrkande kyrkor ser kung Salomo som sin grundare (förebild) och som den första Satanstillbedjaren. När Antikrist skall göra ett förbund med många så är det ett köpmannaförbund som liknar det förbund som Hiram slöt med Salomo och där Satan var delaktig.

Det blir ett sataniskt förbund mellan Satans synagoga (de falska judarna som består av det judiska ledarskapet) och mäktiga affärsmän som är med i olika frimurarordnar och i andra ljusskygga sällskap (kan vara samma personer som i Satans synagoga) vilka även ägnar sig åt ockultism och trolldom, och skökan, som består av hela den avfälliga kristenheten med skökomodern (modern till alla skökor), den Romersk Katolska kyrkans i spetsen.

“Därefter såg jag en annan ängel komma ned från himmelen; han hade stor makt, och jorden upplystes av hans härlighet. Och han ropade med stark röst och sade: Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar. Ty av hennes otukts vredesvin hava alla folk druckit; konungarna på jorden hava bedrivit otukt med henne, och köpmännen på jorden hava skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust” (Upp. 18:2-3)

Rådet till Guds folk är inte att ingå i kompromisser med Satans synagoga eller den avfälliga kristenheten (vilket garanterar en plats i helvetet) utan att dra ut ifrån Babylon som innefattar hela det antikristliga systemet:  

“Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor. Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar” (Upp.18:4-5)

Kända sammanslutningar som Bilderberggruppen, Trilaterala kommissionen, Council of Foreign Relations (utrikespolitiska rådet i USA), Aspen Institute med flera vilka saknar religiös framtoning, är alla lemmar i Satans kropp liksom den osynliga, av Satans synagoga, infiltrerade, delen av Romersk Katolska kyrkan.

De har fogats in i Satans synagoga och tillsammans utgör de vad bibeln beskriver som “Laglöshetens hemlighet” (vilken var verksam redan under apostlatiden) och där de inblandade är delaktiga i mörkrets gärningar. De är en del av Satans synagoga och det antikristliga systemet trots att till exempel frimureriet (åtminstone i Sverige) sägs vila på kristen grund. 

“Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen” (2.Tess.2:7)

Och haven ingen delaktighet i mörkrets gärningar, som icke giva någon frukt, utan avslöjen dem fast mer. Vad av sådana människor i hemlighet förövas, därom är det skamligt till och med att tala; men alltsammans bliver uppenbart, när det avslöjas genom ljuset. Ty varhelst  något bliver uppenbart, där är ljus(Ef. 5:11-13)

Vad jag säger er i mörkret, det ska ni säga i dagsljuset, och vad jag viskar i ert öra, det ska ni ropa ut från taken(Matt. 10:27)

Mörkrets furste är ute efter att förstöra Guds goda verk och precis som innan sin förvisning från himmelen (där änglarna var hans offer) använder han sig av “mycken köpenskap” för få makt över människorna på jorden. Han har alltid velat bli större än Gud men det kan han aldrig bli och därför ger han sig på Guds käraste skapelse som är människan. Genom att ta kontroll över Guds skapelse (människan) och omvända så många som möjligt av dem till dyrkan av sig själv, Satansdyrkan, tror han att han skall kunna ta kontroll över Gud.

Satans anhängare bland människorna gör som sin herre. De försöker också ta makten över mänskligheten, i den fysiska världen, genom mycken köpenskap som alltid utfaller till deras fördel och i slutändan till Satans fördel då de involverade traskar rakt fram i livet på en väg (den breda vägen, som kantas av girighet, högmod, otukt, bedrägeri, lögn och all slags ogudaktighet) vilken leder rakt ner i helvetet och så långt bort från Gud som det bara går att komma. 

Vi får en bild av helvetet genom Jesus liknelse om den rike mannen och Lasarus:

“Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och prakt. Men en fattig man, vid namn Lasarus, låg vid hans port, full av sår, och åstundade att få stilla sin hunger med vad som kunde falla från den rike mannens bord. Ja, det gick så långt att hundarna kommo och slickade hans sår.

Så hände det sig att den fattige dog och blev förd av änglarna till Abrahams sköte. Också den rike dog och blev begraven. När han nu låg i dödsriket och plågades, lyfte han upp sina ögon och fick se Abraham långt borta och Lasarus i hans sköte. Då ropade han och sade: Fader Abraham, förbarma dig över mig, och sänd Lasarus att doppa det yttersta av sitt finger i vatten och svalka min tunga, ty jag pinas svårt i dessa lågor.

Men Abraham svarade: Min son, kom ihåg att du, medan du levde, fick ut ditt goda och Lasarus däremot vad ont var; nu åter får han här hugnad, under det att du pinas” (Luk.16:19-25)

Vi har i tidigare inlägg nämnt att varje politisk rörelse har växt fram ur en religiös rörelse.

Den politiska rörelse som de falska judarna eller Satans synagoga  och Satan använder sig av för att kunna fullfölja sin plan om ett antikristligt världsherravälde med en förslavad mänsklighet, är sionismen.

I sionismen blandas folk, nation och utvaldhet till en nationell socialism likt Hitlers nationalsocialism och precis som Hitlers nationalsocialism tar sionismen ingen hänsyn till människovärde..

“They are dust in a cruel world. They must meet their fate. Only a branch shall survive. They must accept it” (Sagt av Dr. Chaim Weizmann, President of World Zionism, angående Europas sex miljoner judar).

Moses Hess (1812- 1875) som var kabbalist (medlem i Satans synagoga) och lärjunge till Jakob Frank men också Karl Marx lärofader, utvecklade sionismen till att bli en politisk rörelse i mitten av 1800 talet men det var först i och med Teodor Herzl (den moderna sionismens grundare) som den vann genomslagskraft.

Moses Hess tog med sig Karl Marx (vars judiska far Heinrich Marx, hade konverterat till kristendomen men i hemlighet var kabbalist och lärjunge till Jakob Frank det vill säga medlem i Satans synagoga) till en frimurarorden och omvände honom till socialism och senare till kommunism vilket även kvalificerade honom för ett medlemskap i Satans synagoga. Karl Marx skrifter Das Kapital och Det kommunistiska manifestet bygger nästan till punkt och pricka på kabbalisten och satanisten Jakob Franks undervisning.

Några ord av Jakob Frank till hans lärjungar:

Min önskan är att leda er till livet. Vägen till livet är emellertid inte en lätt väg, därför att det är en väg av nihilism, och det betyder att människan måste bli befriad från alla lagar, seder och bruk och all religion. Att lära sig att vara öppen och ta emot all undervisning men sedan förkasta den totalt, att följa sin nihilistiska ledare steg för steg ner i avgrunden.

Vattendopet är en nödvändighet, därför att kristendomen har banat vägen för oss. Jag måste säga detta, Kristus som ni känner till, sade att han hade kommit till världen för att frälsa den ifrån djävulen. Jag har kommit för att frälsa världen ifrån alla lagar, seder och bruk som har existerat eller som nu existerar. Det är min plikt att förstöra allt detta så att den gode guden kan uppenbara sig själv.

Vem är den gode guden i Jakobs Franks lära (religion) om inte Satan, förstöraren, den laglöse? I Karl Marx lära (politiska ideologi), den gudlösa kommunismen, har Satan som är kommunisternas, sionisternas, frimurarnas, kabbalisternas och de övriga antikristliga gruppernas Gud, blivit neutraliserad eftersom det är svårt att få de stora massorna till att öppet börja dyrka djävulen.

Istället använder man sig av “mycken köpenskap”, ekonomi (pengar), en som nämnts redan av Satan beprövad metod, för att slå split mellan människor. Rika mot fattiga, fattiga mot rika, judar mot kristna, kristna mot muslimer, rasister mot antirasister, muslimer mot judar, socialister mot kapitalister, svarta mot vita, semiter mot arier, arier mot semiter, ja listan kan göras hur lång som helst och vad är det alla slåss om oavsett vilken grupp de tillhör, om inte de rikedomar och de resurser som jorden ger och som Gud har givit världens människor att förvalta över till världens och alla människors bästa. Inte till ett fåtals bästa eller till Satans synagogas bästa.

Man menar att kommunismen skall leda till solidaritet, rättvisa och jämlikhet mellan människor genom att de rika frivilligt eller genom våld tvingas ge till de fattiga när det i själva verket är kommunismen som håller igång konflikten mellan de rika och de fattiga.

Tanken är inte att skapa solidariska och jämlika samhällen utan att hålla igång konflikter i vilka åtskilliga miljoner, ja miljarder människor får sätta livet till samtidigt som Satans synagoga (de antikristliga grupperna) kan lägga beslag på deras tillgångar och föra världen fram mot det fullkomliga slavsamhället, den nya världsordningen och Antikrists välde där ingen, vare sig de är kommunister, kapitalister, rasister, antirasister, gula eller svarta eller vita, har något att säga till om såtillvida de inte erkänner och tillber Satans synagoga (Satan).

Om de styrande (de så kallade rika och mäktiga) hade velat ha den slags solidaritet, rättvisa och jämlikhet som de vanliga socialisterna och kommunisterna önskar sig och gapar om varenda första maj, så hade det kunnat skapas redan idag. Det finns tillräckligt med resurser till att föda och livnära alla människor på jorden men dessa resurser har Satans synagoga och deras samarbetspartners lyckats lägga beslag på.

Deras agenda går ut på rastänkande, att det finns en ras som är överlägsen alla andra raser. 

Så här säger "den falska" sionismens grundare, Moses Hess, som ansåg att semiterna, judarna, var en överlägsen ras, angående ras och klasskamp. Utdrag från boken “Rom och Jerusalem”:

“Hela historien har hittills handlat om en ras och klasskamp. Raskampen är det ursprungliga och primära, klasskampen är det sekundära. Denna raskamp har i världshistorien främst stått mellan två varandra konfronterande raser: arier och semiter“. 

Moses Hess var också medlem av illuminaterna, och 1847 introducerade han både Karl Marx och Friedrich Engels i denna sataniska orden. Den gren av Illuminati som de gick in i, kallades för “DE RÄTTFÄRDIGAS FÖRBUND”. När Karl Marx senare flyttade till London försörjdes han fram till sin död av ingen mindre än Nathan Rothschild.

Hur kan det komma sig att någon från det rika bankhuset Rothschilds (bestående av sionister och kabbalister) tog sig an en marxist? Marxister står ju i motsatsförhållande till de rika kapitalisterna. Är det inte det vi har fått lära oss?

“Krossa kapitalismen” skriks det vid varje 1 maj demonstration tillsammans med slagord om arbetarnas rättigheter. Att den samhällsundergrävande Illuminatiorden bildades den 1 maj 1776 av Adam Weishaupt (även han falsk jude och medlem i Satans synagoga) och att det är denna ordens tillkomst man firar, har de vanliga arbetarna, ingen susning om.

De intalar sig att deras livsvillkor skall förbättras om landet blir mer socialistiskt eller kommunistiskt och tycks inte förstå att den socialism och kommunism man propagerar för är en socialism och kommunism i vilken alla utan Satans synagoga och antikrists stormtrupper, tids nog kommer att få det lika dåligt. Precis som var fallet under Sovjetkommunismen.

Att Marx kom från en familj som i hemlighet var kabbalister (men på pappret kristna), att hans lärofader Hess var kabbalist och grundare av sionismen och att Marx blev medlem i Illuminatiorden (som vi har skrivit en del om här på bloggen och vars mål är att krossa nationerna och familj med mera och bilda en världsregering), kan väl knappast vara en slump.

Inte kan det heller vara en slump att protokollen från “de äldste av Satans synagoga” talar om raskamp, en kamp mellan arier och semiter eller med andra ord mellan Gojim (alla ickejudiska folk) och judar och där semiterna är den överlägsna, utvalda rasen, när vi känner till de ideer som grundarna av den politiska sionismen, kommunismen och kabbalismen satte i rullning och som fortfarande existerar och frodas bland många människor. En utvaldhet och överlägsenhet som inte har något stöd hos Gud sedan det nya förbundets instiftande och som innan det var förknippat med villkor.

Enligt detta utdrag från Satans synagogas protokoll nummer 1 skall man underkuva mänskligheten så här:

Den frimurar - judiska styrelsens princip och regler. Vår paroll är - makt och hyckleri. Endast styrka segrar i politiska saker, i synnerhet om den är dold i de talanger, som är nödiga för statsmän. Våld bör vara principen och list och hyckleri - reglerna för regeringar, vilka inte ämnar nedlägga sin spira inför fötterna på någon ny makt.

Detta onda är det enda medlet att uppnå målet - det goda. Därför bör vi inte rygga tillbaka för mutor, bedrägeri och förräderi, då de kan tjäna till att föra oss till målet. I politiken bör man kunna ta annans egendom, utan att vackla, om man därigenom vinner undergivenhet och makt” (Utdrag från protokoll nummer 1).

Påminner inte dessa rader om Moses Hess falska politiska sionistiska lära om ett överlägset folk, en nation och utvaldhet samt om den kabbalistiska religionsläran som Jakob Frank utformade i vilken det onda är ett medel för att uppnå det goda.

Skulle men inte kunna säga att kommunismen är en syntes av båda dessa sataniska läror? En blandning mellan religion Satans religion (förklädd som icke religion i syfte att bedra folk), och politik, Satans politik, (en i grunden rasistisk politik), vilket sammantaget kommer att leda mänskligheten rakt i famnen på Antikrist.

Man börjar inte att från maktens håll propagera för kommunism utan man talar istället om allas lika värde, om rättvisa för alla, om solidaritet, om fred och frihet och om jämlikhet (precis som i Sovjet) och inte minst om rätten att ha sin egen sexuella läggning (vad det nu må vara för läggning, verkar gå bra med nästan vad som helst) och om rätten att avsäga sig de traditionella könen. Du kan nu vara en, eller man kanske säger, ett “hen” istället för man eller kvinna.

Många av oss vet idag vilken slags solidaritet, rättvisa och jämlikhet, som rådde i det kommunistiska Sovjet. Det var en solidaritet, rättvisa och jämlikhet som tog död på miljontals ryssar (300 miljoner) genom massavrättningar, tortyr och svält, varav många kristna (biskopar, präster med mera) och som det tigs tyst om idag.

Varför vill man inte tala om kommunismens illgärningar men jämt och ständigt om nazismens sex miljoner judar som dog i Tyskland? Varför vill man inte kriminalisera kommunismen (med tanke på att så många fler än sex miljoner människor mördades på grund av denna ideologi) som man har kriminaliserat nazismen?

Varför tillåter man inte sanningen om Sovjet komma fram, sanningen om att det var falska judar, medlemmar i “Satans synagoga”, som startade den ryska revolutionen? Samma synagoga som nu är på väg att föra mänskligheten in i det totala mörkret igen. In i ett Antikristligt system styrt av djävulsdyrkare.

Det finns ingen väg ut och ingenstans att fly om sanningen hålls fången i orättfärdighet hur länge som helst.

Detta är vad som händer med människor som håller sanningen fången i orättfärdighet:

Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga.  Därför finns det inget försvar för dem; de har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom.

Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem år orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen(Rom. 1:18-25)

Se sanningen, och sanningen skall göra er fria. Öppna era ögon, öron och ert hjärta för Jesus Kristus och Guds ord innan det är försent!

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik