Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Sinnesro med Satans träldomsande

Publicerad 2014-11-29 15:25:00 i

“Sen på det lekamliga Israel: äro icke de som äta av offren delaktiga i altaret? Vad vill jag då säga härmed? Månne att avgudaofferskött är någonting eller att en avgud är någonting? Nej , det vill jag säga, att vad hedningarna offra, det offra de åt onda andar och icke åt Gud; och jag vill icke att I skolen hava någon gemenskap med de onda andarna. I kunnen icke dricka Herrens kalk och tillika onda andars kalk; I kunnen icke hava del i Herrens bord och tillika i onda andars bord” (1. Kor.10:18-21)

Gud talar om för oss kristna att vi inte skall ha något gemensamt med onda andar och att vi inte kan ha del i Herrens bord samtidigt som vi har del i onda andars bord. Trots detta har man inom den svenska kristenheten, och då i synnerhet i svenska kyrkan, lyckats smyga in så kallade sinnesro - gudstjänster vilka grundar sig på anonyma alkoholisters (AA) och anonyma narkomaners (NA) tolvstegsprogram.

AA/NA är inte ett kristet (inte heller religiöst) program utan ett andligt. Detta enligt stadgarna och medlemmarna själva. Den ande som är närvarande i AA/NA är därmed inte Guds Ande utan anden som är i världen (vilken är Antikrists ande).

“Därpå skolen i känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet, han är av Gud, men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen” (1 Joh. 4:2-3) 

I AA/NA pratar man om Gud som en högre makt och den makten kan i princip vara vad som helst såsom en kaffekopp, ett dörrhandtag, ett träd, en människa, solen, jorden, AA eller NA gruppen, ja till och med djävulen om någon väljer att se honom som en högre makt. 

Det är med andra ord fritt fram för den enskilde medlemmen att dyrka skapade ting (vilka ting som helst inklusive levande människor), i stället för skaparen. Istället för Gud.

Efter att AA/NA medlemmen har erkänt sin maktlöshet inför alkoholen samt att den har förlorat kontrollen över sitt liv (steg 1) kommer insikten om att en kraft starkare än den egna, kan hjälpa honom eller henne att återfå sitt förstånd (steg 2). Steg tre, och nu börjar det bli kusligt, handlar om att medlemmen skall lägga sin vilja och sitt liv i händerna på sin högre makt eller på Gud (sådan den uppfattar honom).

Om AA/NA medlemmen har valt en person, ett träd, en kaffekokare, en staty, en människa, Satan eller andra representanter för de mörka makterna som sin högre kraft (Gud), så skall han eller hon ge sitt liv och sin vilja åt denna kraften (guden).

Att detta handlar om avgudadyrkan borde varje kristen kunna förstå. Även de som väljer att vara medlemmar i AA/NA samtidigt som de säger sig vara Kristi lärjungar (pånyttfödda i Kristus) och arbetar aktivt i olika församlingar och kyrkor. Det är dessa jag vänder mig till här.

De delar i regel inte mina tankar (åsikter) om att kristna bör hålla sig borta från AA/NA utan menar att de kan dra folk till kyrkorna/ församlingarna genom att först lotsa in dem i AA/NA,s gemenskap. Om alkoholisterna och knarkarna går med i AA/NA till att börja med, så kommer de tids nog att söka sig till någon församling (kyrka) samtidigt som de fortsätter att gå på  AA/NA möten som de själva.

Tanken är god. Vem som helst kan väl hålla med om att det är bättre att missbrukarna går på AA/NA möten än att de super och knarkar ner sig samt ställer till med besvär för sig själva och sin omgivning.

Vad de kristna AA/NA medlemmarna inte tycks tänka på är att AA/NA,s lära (tolvstegsprogrammet) syftar till att föra människor bort från Gud genom att uppmuntra en gärningslära (självförgudningslära) och avgudadyrkan. Hur välbehövligt och gott programmet än anses vara så är det av den anledningen ett Satans verk 

Att inte dyrka avgudar eller uppmuntra andra att göra det var så viktigt att Gud valde det som sitt första bud. Det första budordet lyder:

“Du skall inga andra gudar hava jämte mig” (2. Mos.20:3)

Vi har tidigare skrivit om att Satans taktik är att blanda ont med gott och att förskapa sig till en ljusets ängel i syfte att förvilla och förleda mänskligheten. Och då särskilt de kristna.

Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut som svarar mot deras gärningar(2.Kor.11:14-15).

Därför varnar bibeln gång på gång för falska profeter, ulvar i fårakläder, ja ni kristna som läser er bibel vet ju själva. För ni tror väl inte att det som har skrivits ned angående detta (och mycket annat), är för skojs skull eller för att ni skall bli upprörda?

När det gäller AA/NA består det onda av att man grundar sin tro på en gärningslära (ett stegprogram, ett människoverk, där människor genom egna kraft ansträngningar, eget arbete, förväntas att bli drogfria) och på avgudadyrkan samt uppmuntran till avgudadyrkan.

Detta är helt emot bibelns lära men både gärningsläror (som bidrar till att göra Gud överflödig) och avgudadyrkan, stöds numera av den avfälliga svenska kyrkan (skökan) som har öppnat dörren på vid gavel för Satan och hans onda andemakter.

Gud kan inte välsigna vare sig gärningsläror (läror som ersätter Gud och Jesus Kristus som är vägen till Gud) eller någon form av avgudadyrkan samt uppmuntran till avgudadyrkan även om människor anser att gärningsläror och avgudadyrkan är bättre än att fortsätta med ett destruktivt missbruk.

“Och Gud talade alla dessa ord och sade: Jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen, eller av det som är nere på jorden, eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall icke tillbedja sådana, ej heller tjäna dem; ty jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig” (2 Mos. 20:1-5)

Det goda som Satan tillför (han blandar ju gott med ont som vi nämnt), eller som snarare ser gott ut vid en första anblick, består av att det sägs finnas en lösning på missbruksproblemet. Denna lösning pratar man oavbrutet om inom AA/NA och det är förstås AA/NA som är lösningen på problemet “missbruk“.

Man påstår att det inte finns några hopplösa fall och att alla kan sluta missbruka om de genomgår de tolv stegen och går på så många möten som möjligt. Gärna flera om dagen. Lyckas de inte, vilket tyvärr de flesta inte gör (det är få som lyckas att bli varaktigt drogfria i AA/NA) så är det människans eget fel.

Då har han eller hon inte varit tillräckligt noggrann i stegarbetet och uppmanas av sin sponsor  att göra stegen en gång till eller ännu fler gånger. Det är absolut inget fel på programmet eller AA/NA utan på den som inte lyckas bli drogfri.

De kristna (som säger sig vara pånyttfödda) i AA/NA brukar försvara sig med att de själva har den rätta guden, Gud (Abrahams Gud, Bibelns Gud) som sin Gud och högre makt. Det har de alldeles säkert. Guds nåd är stor och långt större än människans fattningsförmåga. Han vill att alla människor skall bli frälsta och inte minst, förbli i Gud.

När människan blir frälst ingår hon ett förbund med Gud, Jesus Kristus. Hon lovar att följa och att lyda Gud, Jesus, hans bud och hans vilja. Ingen kan, och det är viktigt att påpeka, göra det till hundra procent för även en frälst människa kan synda, falla i synd i och med sin syndanatur (och gör det ganska ofta), dock inte vandra i synd.

Gud i sin tur, tar henne under sitt beskydd och utgjuter sin nåd över henne. Han välsignar henne rikligt (på alla sätt) och visar henne vägen (den smala vägen) som ÄR Jesus Kristus. När hon vandrar på den vägen så vandrar hon med Jesus men också i Jesus då han ÄR vägen.

Om hon håller sig på denna vägen, det vill säga håller sig till Jesus (vilket är Guds vilja), så vandrar hon även i sanningen (med sanningen) då Jesus ÄR sanningen. När hon vandrar både på vägen och i sanningen (är i sanningen på vägen med Jesus), så är hon i livet (i ett överflödande och levande liv) med Jesus då Jesus också ÄR livet förutom vägen och sanningen.

“Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh. 14:6)

Då Jesus är vägen, sanningen och livet är även hans ord det.

I andra Korintierbrevet läser vi:

“Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro, det bleve omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet, eller vilken gemenskap har ljus med mörker? Huru förlika sig Kristus och Beliar, eller vad delaktighet har den som tror med den som icke tror?” (2. Kor. 6:14-15)   

Beliar är ett annat namn för Satan och genom att samarbeta eller kompromissa med Guds motståndare (världens ande, Antikrist ande), öppnas en dörr genom vilken Satan (och allt ont) kan komma in i våra liv och in i kyrkorna/församlingarna. En öppen dörr räcker för att han, i sin list, skall kunna få grepp om en människa eller om en församling. 

Om Jesus hade velat att hans lärjungar skulle bli medlemmar i olika världsliga organisationer för att inom dessa värva nya lärjungar så hade han låtit oss få veta det. Bibeln klargör att Gud inte vill ha något med världens skapade gudar (avgudar), att göra. Vår Gud är Gud, skaparen av allt på himmelen, på jorden och under jorden. Om vi kristna samarbetar och kompromissar med avgudadyrkare (de som tillbeder främmande andar), blir vi själva delaktiga i avgudadyrkan.

När en människa kallar på en avgud (demon) väcker det Guds vrede och attraherar svärmar av demoner som kommer med förtryck, sjukdomar och död. Många AA/NA medlemmar begår självmord och det är sällan som man ser några verkligt lyckliga människor inom den gemenskapen.

Ofta är det människor som försöker leva upp till något de inte klarar av att leva upp till. De kämpar med sig själva samtidigt som de försöker att hjälpa andra missbrukare men känner sig aldrig riktigt nöjda.

Vad de än gör så är det inte tillräckligt och det innebär att de ständigt går runt och bär på frustrationer vilka inte så sällan går ut över de stackare som de försöker befria från drogträsket. 

Samma träldoms - ande (lagiskhet) som de skriftlärda och fariséerna försökte pracka på människorna under Jesus tid, är rådande inom AA/NA. Det beror på att träldomens furste, förgöraren, förstöraren och slaveriets största förespråkare Satan, står bakom tolvstegsprogrammet (han blandar ont med gott) precis som han stod bakom de ogudaktiga och gudshatande fariséerna (deras parti) samt de skriftlärda.

När bördor av olika de slag, läggs på människor, så kan vi vara säkra på att dessa bördor (frukten) kommer från ett dåligt träd som snart skall huggas ner ock kastas i elden.  

Det första som möter en nykomling när den i sitt sårbara tillstånd kliver in i AA/NA lokalen, är en massa öppna famnar. Nykomlingen blir överöst med kramar och alla är så glada och lyckliga över att hon eller han har hittat till AA/NA.

Detta är ett vanligt beteende bland sekter (AA/NA är förövrigt en sekt) och den så kallade “Lovebombingen” syftar till att skapa band till AA/NA som organisation. Inte till de kärleksfulla AA/NA medlemmarna, vilket nykomlingen lätt kan få för sig med tanke på all uppmuntran och all så kallad kärlek som de visar i inledningsstadiet.

AA/NA medlemmarna bryr sig i själva verket inte det minsta om nykomlingen (nykomlingarna) utan vad man bryr sig om är bara AA/NA som organisation. Organisationen går före människorna som är med i organisationen och som utgör organisationen.

Samma fenomen kan vi se inom “de avfälliga kyrkorna” (inom så gott som alla kyrkor och församlingar idag) i vilka församlingsmedlemmarna är till för kyrkorna/församlingen istället för tvärtom, det vill säga att församlingarna och kyrkorna finns till för församlingsmedlemmarna. Med tanke på detta så är det egentligen inte konstigt att AA/NA och svenska skökan har gått i ok och samlats kring det gemensamma projektet “sinnesro - gudstjänster“.

Frågan är bara, sinnesro för vem?  För de pånyttfödda kristna i AA/NA, för skökokyrkan och dess medlemmar eller för Satan (de onda andemakterna) och hans tjänare här på jorden?  

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik