Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Det sionistiska sveket mot judarna

Publicerad 2012-11-30 09:21:00 i Ideologier,

“Det finns ingenting dolt som inte skall bli synligt och ingenting undangömt som inte skall bli känt och komma till synes” (Luk. 8:17)

Det finns en del böcker som beskriver händelser från det förflutna och som har påverkat många av oss. Dessa böcker är viktiga för att vi skall kunna förstå det som är och det som kommer. Det vill säga vår nutid och vår framtid. Det som har hänt kan vi inte göra något åt men vi kan däremot skaffa oss så mycket kunskap som möjligt för att förhindra att de mindre angenäma avsnitten från mänsklighetens historia, upprepas.

Tyvärr är det svårt att få tag i böcker som från ett annorlunda perspektiv beskriver den verklighet som har varit och som är. Det finns krafter som vill tysta ner vissa händelser istället för att använda dem för att sprida kunskap till eftervärlden. Detta är ett problem men det är egentligen inte konstigt då det för dessa krafters del handlar om att behålla makten.

Boken som jag kommer att presentera är en bok som borde finnas tillgänglig på fler ställen än hos nät bokhandeln amazon där den kan beställas. Den heter “Perfidy” och är skriven av en man vid namn Ben Hecht (1894-1964) och utgiven första gången 1961.

Boken beskriver sionisternas samarbete med Hitler under nazitiden. Nu kanske någon suckar och tänker, varför dra upp detta förfärliga som har varit, och för så länge sedan. Låt oss glömma och gå vidare. Så tänkte även jag till en början men sedan var det något inom mig som sa att detta måste fram för det handlar om vår nutid och om vad som händer idag. Det är en fortsättning på historien och frågan lyder:

Vart tog krigsförbrytaren, nazisten och sionisten General Kurt Becher vägen?

Här följer ett utdrag från introduktionen:

"In a pamphlet Published in August 1952, Malchiel Greenwald, an Israeli citizen who had come to Palestine from Hungary in 1938, accused Rudolf Kastner, att the time press spokesman for the Ministry of Commerce an Industry in Israel, of testifying on behalf of SS Lieutenant General Kurt Becher and thus saving him from punishment for his war crimes.

Greenwald further accused Kastner of collaborating with the Nazis and contributing to death of over 400.000 Hungarian Jews during WWII when Kastner served as a major leader of the Jewish Agency Rescue Committee in Hungary.

Kastner was an intimate of high Labor government officials, and the government had to decide whether to defend Kastner or fire him. In 1953, The government of Israel brought charges against Malchiel Greenwald for slandering Rudolf kastner. The trial lasted from January until the end of September 1954. After deliberating another nine month, Judge Benjamin Halevi fond Greenwald innocent, explicity accusing Kastner of collaboration and aiding in the defense of Nazi General Kurt Becher

“The Nazis patronage of Kastner, and their agreement to let him save sixhundred prominent Jews, were part of the plan to exterminate the Jews. Kastner was given a Change to add a few more to that number. The bait attracted him. The opportunity of rescuing prominent people appealed to him greatly. He considered to rescue of the most important Jews as a great personal success and a success for Zionism. It was a success that would also justify his conduct - his political negotation with Nazis and the Nazi patronage of hir committee. When Kastner received this present from the Nazis, Kastner sold his soul to the German satan”

On the charge that Kastner was instrumental in saving Nazi Becher from punishment, judge Halevi ruled:

“ It is clear that the positive rekommendation by Kastner, not only in his own name but also in the name of Jewish Agency and the Jewish World Congress was of decisive importance for Becher. Kastner did not exaggerate when he said that Becher was released by the allies because of his personal intervention. The lies in the affidavit of Kastner and the contradictions and various pretext, which were proven to be lies, were sufficient to annul the value of his statements and and to prove that there was no good faith in his testimony in favor of this German war criminal. Kastners affidavit in favor of Becher was a willfully false affidavit given in favor of a war criminal to save him from punishment in Nuremberg.”

Fritt översatt till Svenska

I en broschyr publicerad i augusti 1952, anklagade Malchiel Greenwald, en israelisk medborgare, som hade kommit till Palestina från Ungern 1938, Rudolf Kastner, som på den tiden var presstalesman för handels och industri departementet i Israel, för att vittna på uppdrag av SS Löjtnant General Kurt Becher och därmed rädda honom från straff för hans krigsförbrytelser.

Greenwald anklagade vidare Kastner för att samarbeta med nazisterna och för att ha medverkat till att över 400,000 ungerska judar dog under andra världskriget då Kastner fungerat som en viktig ledare för Jewish Agency rescue Committee i Ungern.

Kastner var vän med höga tjänstemän i arbetarregeringen, och regeringen måste besluta om att försvara Kastner eller avskeda honom. År 1953 anklagade Israels regering Malchiel Greenwald för förtal av Rudolf Kastner. Rättegången varade från januari till slutet av september 1954. Efter ytterligare nio månaders överläggande, beslutade domare Benjamin Halevi att Greenwald är oskyldig och anklagar Kastner för samarbete och medhjälp i försvaret av nazisten General Kurt Becher.

Nazisternas beskydd av Kastner och deras överenskommelse att låta honom rädda sexhundra framstående judar, var en del av planen i att utrota judarna. Kastner fick en möjlighet att lägga till några fler till det antalet. Detta lockade honom. Möjligheten att rädda framstående personer tilltalade honom mycket. Han ansåg att det var en stor personlig framgång och en framgång för zionismen att rädda de viktigaste judarna. Det var en framgång som också skulle motivera hans agerande - hans politiska förhandling med nazister och det nazistiska beskyddet av räddnings kommittén. När Kastner mottog detta erbjudande från nazisterna sålde Kastner sin själ till den tyska satan. 

På den avgift som för Kastner var en bidragande orsak till att rädda nazisten Becher från straff, fastslog domaren Halevi:

Det står klart att den positiva rekommendationen från Kastner, inte bara i sitt eget namn utan också i namn av Jewish Agency och den judiska världskongressen var av avgörande betydelse för Becher. Kastner överdrev inte när han sa att Becher blev släppt av de allierade på grund av hans personliga insatser. Lögnerna och förklaringarna från Kastner och motsättningarna och de olika förevändningar, som visat sig vara lögner, var tillräckligt för att ogiltigförklara värdet av hans uttalanden och för att bevisa att det inte fanns någon god tro i vittnesmålet till förmån för denna tyska krigsförbrytare. Kastners utsaga till förmån för Becher var en medvetet falsk utsaga som syftade till att rädda denna krigsförbrytare från straff i Nürnberg.

Resultatet av rättegången överklagades men innan överklagan togs upp av rätten mördades Rudolf Kastner. Konstigt?!! Vad hade han kunnat avslöja?

Vad hände då med Kurt Becher? Det beskrivs lite längre fram i boken.

“And where is Kurt Becher now? In what plac of exile, under what alias, is i hiding- as his Nazi associate Eichmanns hid? No exile, no alias, and no fears are Bechers. Kurt Becher, still tall and handsome, is one of the great men of the new Western Germany. He is one of the richest men. The riches are for the most part the loot extorted and tortured out of myriads of Jews - before their slaughter. He is president of many corporations and loaded done with honors.

“Among the many enterprises he heads up is the sale of wheat to the government of Israel. Becher fir, the Cologne- Handel- Gessellschaft, does a fine business with Israels government. Herr Becher, a nobody before the Nazi war, rose to affuence as head of the S.S Economic Department. But his wealth is no longer in gold teeth. He is Associates with the great German banks that are the friends of Ben Gurion,s Antigua pal - Chancellor Konrad Adenauer“

På svenska:

“Var är Kurt Becher nu? På vilket ställe i exil, under vilket alias gömmer han sig - på samma sätt som hans Nazi like Eichmann gömmer sig? Ingen exil, inget alias och ingen fruktan är Bechers. Kurt Becher, fortfarande lång och snygg, är en av de stora männen i väst tyskland. Han är en av de rikaste männen. De rikaste är till största delen plundrare, de värsta utpressarna och torterare av myriader av judar innan deras slakt. Han är direktör för många bolag och har fullt av hedersuppdrag.

Bland alla hans företagsengagemang är huvuduppgiften att sälja vete till den Israeliska regeringen. Bechers firma Cologne - Handel - Gessellschaft, gör fina affärer med den Israeliska regeringen. Herr Becher, ingen före Nazi kriget, rosades och blev rik som chef för S.S. Economic Department. Men hans rikedomar ligger inte längre i guldtänder. Han förknippas med de största tyska bankerna som är vän till Ben Gurions gamla kompis - Chancellor Konrad Adenauer“

Ett förtydligande: S.S Economic Department tog hand om de ihjäl gasade judarnas guldtänder, kläder, hår (använde håret till att stoppa madrasser och kuddar med) och allt som hade något värde, samt gjorde tvål av deras kroppsfett.

Visst är det ofattbart att en som Becker (bland de värsta av de värsta krigsförbrytarna) lyckades komma undan rättvisan och inte nog med det, kunde leva i stort välstånd resten av livet som en högt respekterad medborgare med kontakter i bankvärlden och med en av det odemokratiska EU projektets grundare, Konrad Adenauer.

Vad är det för ande som vilar över EU och de Europeiska länderna eller förresten över hela världen? Om det är samma ande idag som igår och som när denna massmördare fick gå fri med beskydd, vilket är troligt när man följer utvecklingen som går mot rena diktaturen, borde vi kanske vara mer på vår vakt.

Det pågår en förintelse även idag men i en annan form. Idag tar man inte livet av människor i några koncentrationsläger eller genom nackskott utan man tar istället ifrån dem deras möjlighet att leva genom att försätta dem i skuld (påhittade skulder) till bland annat EU vars institutioner till 95% styrs av giriga bankirer (finanseliten) och till resterande procent av deras lydiga knähundar (politiker och massmedia vilka är livrädda för att förlora sina privilegier).

Samtidigt höjer man matpriserna och alla andra priser genom att måla upp en krisbild som inte står i proportion till verkligheten och som endast är en ursäkt för att kunna fortsätta med plundrings politiken och massförslavningen. Under tiden som detta sker tar förtvivlade människor livet av sig runt om i världen.

Var det inte Albert Camus som sa, “det bästa mordet är självmordet”. Det verkar som om EU har anammat denna paroll. Kanske har man ändå lärt sig något av historien. Inte minst hur man kan undgå att ställas till svars för sina gärningar. För vem kan anses skyldig om människor som vräks från sina hem eller försätts i ekonomiska, mycket pressade, situationer, tar livet av sig? Inte är det bankernas fel trots att de har skapat pengar från tomma intet och frikostigt lånat ut dem till godtrogna människor.

Nog är det förunderligt att inte ens den modiga Simon Wiesenthal och hans medarbetare vilka ägnade en stor del av sina liv åt att jaga krigsförbrytare på heltid, lyckades komma åt Becher. Hur var detta möjligt när han fanns mitt ibland dem och inte minst med tanke på att boken (Perfidy) fick stor uppmärksamhet när den kom ut?

Nu kom han undan och det är mycket möjligt att det finns många fler av hans sort. De som idag hade varit villiga att berätta var kanske de som inte fick leva. Vem vet. Var de så kallade “prominenta” judarna, de gentemot makten även lojala judarna, och de vilka mördades, sådana som man från makthåll inte visste var man hade?

Vad kan vi lära oss av detta?

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik