Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Frimurarna och judisk satansdyrkan

Publicerad 2016-01-27 07:14:00 i

I Sverige finns det cirka 15000 frimurare. 674 av dem arbetar inom det svenska rättsväsendet som poliser, åklagare, rådmän, advokater, jurister och runt 600 som biskopar och präster i svenska kyrkan eller som pastorer inom frikyrkan.

Bland de övriga finns beslutsfattare och opinionsbildare av olika slag såsom politiker och mediaföreträdare, företagare, direktörer, höga militärer, läkare, tandläkare, chefer inom myndigheter med mera.

De flesta kristna och människor i allmänhet har ett hum om vad frimureriet är och vad det står för eller går ut på, och ytterst få känner till frimureriets kopplingar till judarnas Kabbala och Talmud (“de äldstes stadgar enligt NT) och vad dessa böcker lär samt vilka dess förgrundsgestalter var.

Det är mycket olyckligt då den våldsbejakande och rasistiska moderna judaismen (den politiska sionismen) tillsammans med texterna från Talmud eller “de äldstes stadgar” vilar på Kabbalans religiösa trossystem.

Judarnas Kabbala och deras hat till kristendomen (som existerat sedan Jesus vandrade på jorden), ligger till grund för frimureriet som styr politiken i Sverige, EU och i resten av världen.

Målet är att krossa nationalstaterna (det gör man med hjälp av EU och massinvandring), religionerna (i synnerhet kristendomen), familjen med mera, för att slutligen kunna skapa en “synlig” världsregering.

Frimurarna arbetar lokalt, nationellt och internationellt i nätverk tillsammans med falska judar, politiska sionister och andra antikristliga krafter. De träffas på möten (i grupper, organisationer och “ordnar”, frimurarordnar) där allmänheten inte är välkommen.

Det är dessa grupper, Bilderberggruppen, för att nämna en, som har makten och inte våra “folkvalda” regeringar och politiker vilket många fortfarande tror (vill tro) trots att det borde stå klart för varje tänkande människa att så inte är fallet.

De “folkvalda” regeringarna är inte tillsatta av folket för att tjäna folkets och landets intressen utan de är tillsatta av den sionistiska makten och andra antikristliga krafter som har beslutat sig för att nationerna skall utplånas liksom all religion samt kärnfamiljen (mamma, pappa, barn) med mera, och att de nationella regeringarna tillsammans med folken, skall tjäna en ny världsordning, en ny agenda (Agenda 2030), som är Satans agenda.

Det är som nämnts en världsregering, en synlig världsregering, som Satans anhängare idag strävar efter att färdigställa här på jorden. En regering som inte styr bakom kulisserna (i det fördolda) utan fullt öppet och lagligt när det inte längre existerar några nationer och därmed inte några nationella parlament.

Tanken är att alla människor skall stå under och tjäna en självutnämnd elit (psykopater) som har djävulen och inte Gud till herre och att det skall bli en regering som människor ger sitt helhjärtade stöd och bifall till precis som de idag ger sitt stöd och sitt bifall till det framväxande system (det antikristliga systemet) som kommer att användas emot alla som opponerar sig mot världsregeringens agenda (Satansdyrkan) och inte tar emot vilddjurets märke (ett märke på pannan eller handen).

I det föregående inlägget uppmärksammade vi det faktum att många människor idag väljer att chipa sig. Inte så sällan sker detta under speciella events då människor träffas och har det trevligt.

Det skall vara kul att ta emot chipet och det gör inget om det är lite nervpirrande.

Läs mer här om David Holecek som plötsligt kände sig uppkopplad med hela världen när han fick ett chip inskjutet under huden:

http://www.metro.se/nyheter/snart-ett-chip-i-var-mans-hand/[email protected]/

Bibeln säger att människor, precis som David, kommer att låta giva sig ett märke, det vill säga, frivilligt ta emot märket:

“Och det fick makt att giva ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbådo vilddjurets bild. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis; den som har förstånd , han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundra sextio sex.” (Upp. 13:15-18).

Det var gamla testamentets kung Salomo som utvecklade den judiska Kabbalan (traditionen, mysticismen) efter att han hade blivit en avfälling (avgudadyrkare) och enligt frimurartraditionen är bibelns Hiram från Tyrus “den första mästaren” som kung Salomo lät hämta till sig för att uppföra det första templet på berget Moria i Jerusalem. (1.Kon. Kap. 5,6,7).

Kung Salomo anses vara frimurarordens stiftare och trots att kung Salomo blev en avfälling och avgudadyrkare, har frimurarna honom som sin förebild.

Och inte bara det. De påstår att frimureriet vilar på kristen grund (åtminstone i Sverige) trots att det är så långt från sanningen som det bara går att komma.

Bibeln säger:

“Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem - vad sådant folk har för sig i skymundan är en skam till och med att tala om. Men när alltsammans avslöjas av ljuset blir det synligt, för överallt där något blir synligt finns ljus. Därför heter det: Vakna, du som sover, stå upp från de döda, och Kristus skall lysa över dig” (Ef. 5. 11-14)

Och Jesus säger:

“Vad jag säger er i mörkret, det ska ni säga i dagsljuset, och vad jag viskar i ert öra, det ska ni ropa ut från taken“ (Matt. 10:27)

Innan Kung Salomo blev en avfälling (avgudadyrkare) och övergav Gud för att följa efter alla sina kvinnors (älskarinnors) olika gudar, var han högt älskad av Gud som gav honom både vishet, framgång och rikedom.

Så här beskriver bibeln kung Salomo och hans avfall:

“Men kung Salomo hade utom Faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade, moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hettitiskor, kvinnor av de folk om vilka HERREN hade sagt till Israels barn: I skolen icke inlåta eder med dem, och de få icke inlåta sig med eder; de skola förvisso eljest förleda edra hjärtan att avfalla till deras gudar. Till dessa höll sig Salomo och älskade dem.

Han hade sjuhundra furstliga gemåler och trehundra bihustrur. Dessa kvinnor förledde hans hjärta till avfall. Ja, när Salomo blev gammal, förledde kvinnorna hans hjärta att avfalla till andra gudar, så att hans hjärta icke förblev hängivet åt HERREN, hans Gud, såsom hans fader Davids hjärta hade varit.

Så kom Salomo att följa efter Astarte, sidoniernas gudinna, och Milkom, ammoniternas styggelse. Och Salomo gjorde vad ont var i HERRENS ögon och följde icke i allt efter HERREN, såsom hans fader David hade gjort.

Salomo byggde nämligen då en offerhöjd åt Kemos, moabiternas styggelse, på berget öster om Jerusalem, och likaså en åt Molok, Ammons barns styggelse. På samma sätt gjorde han för alla sina utländska kvinnor, så att de fingo tända offereld och frambära offer åt sina gudar.

Och HERREN blev vred på Salomo, därför att hans hjärta hade avfallit från HERREN, Israels Gud, som dock två gånger uppenbarat sig för honom, och som hade givit honom ett särskilt bud angående denna sak, att han icke skulle följa efter andra gudar, ett HERRENS bud som han icke hade hållit.

Därför sade HERREN till Salomo: Eftersom det är så med dig, och eftersom du icke har hållit det förbund och de stadgar som jag har givit dig, skall jag rycka riket ifrån dig och giva det åt din tjänare.

Men för din fader Davids skull vill jag icke göra detta i din tid; först ur din sons hand skall jag rycka det. Dock skall jag inte rycka hela riket ifrån honom utan en stam skall jag giva åt din son, för min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull, som jag har utvalt” (1. Kon. 11:1-13).  

Kung Salomos olydnad mot Gud ledde till att Gud ryckte riket ifrån honom. Han dog i sin synd utan att omvända sig.

Än en gång. Honom har frimurarna, även de så kallade kristna frimurarna, som förebild.

Herren Jesus Kristus är mycket noga med den grund på vilken vi kristna skall bygga. Om vi bygger på felaktig grund så får det konsekvenser för hela bygget. Bibeln säger att var och ens bygge skall prövas i eld om det håller måttet.

Att bygga på felaktig grund kan man väl påstå att de “kristna” frimurarna gör när de bygger sin lära på en avfälling och avgudadyrkare samtidigt som de frångår bibelns föreskrifter/lära och istället lyfter fram sin egen lära (människobud och människomeningar) som handlar om att “mannen” förväntas bli en bättre människa och upplyst genom att genomgå olika grader i ett ordensväsen.

Han blir alltså inte en bättre människa och upplyst genom den Helige Ande (enligt frimurarna) och genom att den Helige Ande verkar i honom vilket Jesus lär, utan genom att genomgå olika grader i ett ordensväsen.

På samma grund bygger tolvstegsprogrammet (AA/NA,s lära) och andra läror (Celebrate Recovery) vilka är villoläror då de predikar ett främmande evangelium där man har bytt ut Guds nåd (frälsning genom tro) mot en gärnings och steglära som medlemmarna måste slava i under resten av livet i utbyte mot drogfrihet, frihet från mat eller sockermissbruk, dåligt självförtroende eller vad det nu kan tänka vara, vilket vi har skrivit om på bloggen tidigare.

Vad Satan säger till dessa människor är att, “Jag hjälper er att bli fria från droger (eller annat) men i utbyte så måste ni lova att följa (tillbe och upphöja) min lära, det vill säga mig, och sprida den till så många som möjligt“.  

Jesus säger:

“Hjälparen, den helige anden som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er” (Joh. 14:26).  

Och:

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon” (Matt: 6:24).

Dessa steg och gärningsläror är en del av det antikristliga systemet som vi ser växa fram. De är emot Jesus Kristus eftersom de lägger till eller tar bort något från det rena oförfalskade evangeliet vilket Gud förbjuder.

Bibeln säger så här om detta:

“Men om någon, vore det ock vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava förkunnat för eder, så vare han förbannad. Ja, såsom vi förut hava sagt, så säger jag nu åter; Om någon förkunnar evangelium för eder i strid mot vad i haven undfått, så vare han förbannad” (Gal.1:8-9)

Bibeln säger inte:

Men Kalle, Olle, Josefin och Karin är så snälla och trevliga mot alla människor och dessutom ger de alltid pengar till rumänska medborgare/tiggare och hjälper så kallade “flyktingar” att få det så bra som möjligt i Sverige. Då de även arbetar ideellt för olika välgörenhetsorganisationer som tar hand om utsatta människor och därmed är riktigt exemplariska “kristna” (ingen kan ju påstå motsatsen) så kan ju inte Gud vara så elak att han dömer dem om de medvetet sprider ett falsk evangelium. De vill ju bara allas väl.

Tyvärr kan Gud vara så elak och det är inte jag som säger det utan Gud själv som ni kan läsa om i era egna biblar. De som sprider ett falskt evangelium, oavsett om det är människor eller änglar som gör det, står under FÖRBANNELSE.  

Galaterbrevets fortsättning lyder så här:

“Är det då människor som jag nu söker vinna för mig, eller är det Gud? Står jag verkligen efter att vara människor till behag? Nej, om jag ännu ville vara människor till behag, så vore jag icke en Kristi tjänare. Ty det vill jag säga eder, mina bröder, att det evangelium som har blivit förkunnat av mig icke är någon människolära” (Gal.1.10-11)  

Den falska godhetens evangeliet (Satans evangelium) talar idag om att alla religioner och kulturer har ett lika stort värde i Sverige (inklusive de olika sederna och bruken som folk för med sig) som det de har i de länder där de olika religionerna och kulturerna utövas, och att alla de olika religionernas och kulturernas anhängare har rätt att i princip göra vad de vill i Sverige och att kräva vad som helst. Inget är tabu.

Om samma inställning hade fått råda i en familj. I en helt vanlig familj. Det vill säga att om alla familjemedlemmar hade haft olika religioner, olika egenheter och särdrag, eller om de hade anammat olika attityder, ordningsregler, skapat egna regler för den gemensamma samvaron etcetera och om var och en hade varit drivande i att få gehör för sina egna regler och lyckats med det, så hade det uppstått kaos.

En sådan familj hade varit dömd att gå under, upplösas. På samma sätt är Sverige som land på grund av den förda politiken på väg att upplösas och gå under.   

Det sociala, humanistiska och solidariska evangeliet som har fått så stor spridning just idag (trots att det alltid har funnits nödlidande och fattiga i världen), är inget kärlekens och barmhärtighetens evangelium utan ett laglöshetens och ondskans evangelium som säger: GÖR VAD DU VILL! DET HAR DU RÄTT TILL EFTERSOM ALLA HAR ETT LIKA VÄRDE!

Vad hade hänt om föräldrar hade resonerat så här gällande barnuppfostran och låtit barnen göra allt de vill göra och bete sig hur som helst för att undvika att de blir ledsna, sårade eller känner sig kränkta? Hade det varit kärleksfullt och barmhärtigt eller hade det varit tvärtom? Rent av ondskefullt.

Hade föräldrar tjänat något på sikt genom att uppmuntra laglöshet hos barnen genom att säga, gör vad du vill i alla lägen? Hade barnet tjänat något på det? Hade samhället (dagispersonal, skolpersonal, myndigheter med mera) tjänat något på det? Hade någon enda människa tjänat något på det? Svar: Nej!  

Ingen tjänar på att främja laglöshet förutom de som önskar mana fram en fullständig laglöshet och den som bibeln kallar “den Laglöse“. Det är först när lagarna har försvunnit och en fullständig laglöshet har brutit ut, som den laglöse kan träda fram.

Om den laglöse träder fram innan lagarna har eliminerats så avslöjar han sig själv som laglös. Därför måste lagarna brytas ner innan han kan träda fram. Då är det ingen eller väldigt få som kommer att känna igen honom som den laglöse.

Världsregeringen är än så länge dold i det som bibeln kallar “Laglöshetens hemlighet” men strävar efter, som vi nämnt, att kunna synliggöras.

”Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. Sedan skall den Laglöse träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse - honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de inte gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta. Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta sin tro till lögnen, för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten” (2. Tim:7-12)

Intolerans, kärlekslöshet, främlingsfientlighet med mera, är för det korrumperade EU (världsregeringens plattform i Europa) som skapats av frimurare och falska judar som är politiska sionister vilka följer den kabbalistiska läran (inte gamla testamentet), lika med att stå upp för de bibliska sanningarna och för alla sanningar samt för rättvisa, rättfärdighet och jämlikhet. Dessa krafter är ute efter att utrota kristendomen.
 


Här mer om Kalergiplanen:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/eurasiska-negroida-hybrider-i-framtidens-europa.html

http://blueshift.nu/kalergiplanen-eu-okanda-agenda/

När de kristna inte ger kärlek till sanningen rum så säger bibeln rent ut att Gud sänder över dem villfarelsens makt så att de sätter sin tilltro till lögnen, för att de skall bliva dömda, alla dessa som inte har satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.

Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de inte gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta. Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta sin tro till lögnen, för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten” (2. Tess:7-12)

Så här säger Jesus till de Gudshatande judarna:

“Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader. Men jag talar sanning, och därför tror ni mig inte” (Joh.8:44-45)

Och så här säger han till sin församling, de sant troende, som vill följa och gör så gott de kan för att följa Jesus ord och lära:

“Jag känner ditt lidande och din fattigdom - men du är rik - och jag vet hur du smädas av dem som kallar sig judar men inte är det utan är en Satans synagoga” (Upp. 2:9)

“Se, jag skall låta några komma från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Se, jag skall få dem att komma och kasta sig för dina fötter, och de skall förstå att jag älskar dig” (Upp.3:9)
 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik