Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Dags att dra ut från det stora Babylon

Publicerad 2016-08-07 08:31:00 i Religion,

Denna artikel (se nedan) publicerades här på bloggen i januari 2015 men jag publicerar den igen då det är flera som har kontaktat mig den senaste tiden och frågat vilken kyrka eller samfund de skall gå med i och som följer Guds ord. 

Vad som inte framkommer i artikeln är vilka kyrkor och samfund i Sverige som har skrivit under dokumentet ”Charta Oecumenica” som medlemmar i SKR (Sveriges kristna råd). Ett råd som verkar för samgående med den romersk katolska kyrkan för byggandet av en världskyrka där alla kyrkor och samfund skall bli ett men inte bara alla kyrkor och samfund utan också alla religioner. Se länk till medlemskyrkorna nedan!

Resultatet blir en enda religion med Satansdyrkan.

Dagens skökoväsenden (med dess avfälliga ledarskap) ger sålunda sitt  bidrag (på det religiösa området) till bygget av det moderna Babels torn (vilket är helt i strid mot Guds vilja) samtidigt som världshärskarna (de världsliga ledarna som har kontrollen över politiken/ekonomin) bygger på samma torn men med fokus på sammanslagning av alla nationer och ekonomin.

EN NATION, EN EKONOMI, EN RELIGION är målet för det antikristliga systemets representanter. Sedan kan Antikrist träda fram. Av den anledningen skall den som vill följa Jesus inte gå in i någon kyrka eller i något samfund (församling) som går Satans ärenden.

Här är artikeln:

Dags att dra ut från det stora Babylon:
 
Guds rättfärdighet kräver ju att de som vålla eder lidande få lidande till vedergällning, men att I som utstån lidanden fån hugnad tillsammans med oss, när Herren Jesus uppenbarar sig från himmelen med sin makts änglar, I lågande eld, och låter straffet drabba dem som icke känna Gud, och dem som icke äro vår Herre Jesu evangelium lydiga” (2.Tess.1:6-8)

Den maktkonstellation som har åstadkommit det värsta lidandet för Guds folk kommer från en kristenhet som bär Guds namn. Kristenheten har genom århundradena förföljt människor ur de egna leden och gjort allt för att motverka levande och sann tro på Jesus Kristus och hans evangelium.

Den fallna kristenheten med den romersk katolska kyrkan och påven som överhuvud, har sedan kristendomen blev en accepterad religion under den romerske kejsaren Konstatinus på 300 talet, gått i par med den profana vilddjursmakten.

Kyrkan förenade sig då med den världsliga makten och började kompromissa med den för sitt anseendes skull. Tillsammans har de byggt upp det antikristliga systemet, det stora Babylon, som snart skall välkomna Antikrist.

RRK som bär namnet “den stora skökan” I Uppenbarelseboken, har setts som den främsta representanten för Guds församling och hans rike här på jorden trots alla illdåd denna “kyrka” har gjort sig skyldig till.

Miljontals människor har förföljts, torterats och mördats i kyrkans namn och av kyrkliga företrädare genom historien. Det beror på att kyrkan inte är och aldrig har varit från Gud. Den är ett människoverk sedan avfallet från den apostoliska läran tog fart och dess överhuvud är, sedan detta avfall och då den började gå i världens ledband, inte påven utan Satan som är världens furste.

Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt skall ni alltså känna igen dem.” (Matt. 7:18-20) 

Guds församling är alla pånyttfödda i Kristus oavsett var de bor och vilka de är men det är inget som kyrkornas och församlingarnas representanter (präster och pastorer), lär ut. De hävdar att deras församlingar och kyrkor är Guds församling/församlingar oavsett om det finns några pånyttfödda kristna i dessa.

De vägrar att döpa in människor i Guds rike, i Guds församling, men döper gärna in dem i de skökoväsenden de förestår såsom pingstskökan, baptistskökan, svenska skökan med mera, vilka har blivit deras avgudar och som alla är underställda moderskökan RKK.

Deras avfälliga kyrkor har blivit ett Satans fångstredskap som drar medlemmarna tillbaka till katolicismen och dess ledarskap tvekar inte en sekund när det gäller att ha ekumeniska möten med alla religioner och inte minst med det skökoväsen (RKK) som de gamla väckelsepredikanterna kämpade emot.

Jesus samtalar med Nikodemus:

Jesus svarade och sade till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike. Nikodemus sade till honom: Huru kan en människa födas, när hon är gammal? Icke kan hon väl åter gå in i sin moders liv och födas? Jesus svarade: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike” (Joh. 3:3-5)

De som har överlåtit sig åt Kristus (blivit döpta i helig ande vilket han har lovat skall ske med alla som uppriktigt har ångrat sina synder, bett om förlåtelse för dessa och erkänt honom, hans död för oss på korset, Kristus försoningsblod samt hans uppståndelse från de döda), är pånyttfödda, De har blivit nya skapelser i Kristus.

I Guds församling finns ingen plats för hycklande namnkristna eller något falskt prästerskap som drar människor bort från Gud. I Guds församling är Gud överhuvudet (inte påven eller någon självgod pastor eller präst), och att sätta ett annat namn på Guds församling skulle vara som en förolämpning mot Gud och lika med avgudadyrkan. Gud behöver inget namn på sin församling.

Gud är själv namnet över alla andra namn och Guds församling känner man igen genom att de som tillhör denna församling styrs av samma ande, av enhetens ande som kommer från Gud.

Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De skall göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet.

Vi skall inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus” (Ef. 4: 11-15)

Ekumeniken och den karismatiska väckelsen används av skökan (de religiösa skökoväsendena) för att förföra de troende och binda dem till kyrkorna. Alla kyrkor skall in under RKK,s, (skökans) vingar men inte genom enhet i anden utan genom världsligt tvång (förtryck), falska tecken och under, New age inspirerade rörelser likt AA/NA och diverse maktmedel.

Gud använder sig aldrig av tvång eller maktmedel och enligt Guds ord kan inte någon människa vara Guds ställföreträdare (Kristi ställföreträdare) på jorden vilket påven hävdar att han är. Bara detta (det finns mycket mer) är bevis nog på att den romersk katolska kyrkan inte är från Gud och att de lutherska (evangeliska) kyrkorna därför bör ta avstånd från RKK.

Det har man inte gjort och det kommer man med största sannolikhet inte heller att göra. Faktum är att i stort sett alla kyrkor och församlingar har anslutit sig till Sveriges kristna råd som står under kyrkornas världsråd som i sin tur står under RKK och den profana vilddjursmakten.

Gemensamt har man ställt sig bakom dokumentet “Charta Oecumenica” som beskriver hur kyrkorna och samfunden skall närma sig RKK och hur den apostoliska läran skall utplånas.

Majoriteten av de vanliga församlingsmedlemmarna har ingen aning om vad deras ledarskap sysslar med och vet inte vad detta innebär för dem, för deras tro och relation till Gud. Det är ingen som ger dem kunskap. Kyrkorna gör allt för att människor inte skall förstå vad de gör eller förstå Guds ord. De är endast, på uppdrag av Satan, måna om att få så många som möjligt inskrivna i sina medlemsregister.

Guds barn, alla som är pånyttfödda I Kristus och därmed tillhör Guds församling, har sina namn skrivna i himmelen. Det är inte Guds vilja att hans barns namn skall skrivas in i församlingar som samarbetar med (sitter i knät på) en värld som vill utrota Guds utvalda, omintetgöra evangeliet och som styrs av Satan.  

Här följer några utdrag från Charta Oecumenica som handlar om vad kyrkorna har förbundit sig till:

Vi förbinder oss att samråda och träffa överenskommelser med de andra kyrkorna om våra initiativ till evangelisation, för att undvika såväl skadlig konkurrens som risken för förnyad splittring, att tillerkänna varje människa friheten att utifrån sitt eget samvete välja religiös och kyrklig tillhörighet. Ingen får drivas till att konvertera genom moralisk påtryckning eller materiella fördelar. Ingen som av fri vilja konverterar får heller hindras att göra det”

Vad man i fina ordalag menar är att de mindre kyrkorna och samfunden måste samråda med RKK (som är överlägsen när det gäller religiös och politisk makt i världen) innan de tar initiativ till evangelisation eller överenskommelser med andra kyrkor De små kyrkornas frihet begränsas därmed starkt. 

Att gå varandra (gå RKK) tillmötes:

Det är viktigt att erkänna de olika kristna traditionernas andliga gåvor, att lära av varandra och så låta sig berikas”

Den katolska skökan vill att alla andra kyrkor och församlingar skall erkänna hennes grova avsteg från den apostoliska tron och läran.

Vi förbinder oss att övervinna självtillräcklighet och undanröja fördomar, att söka möten med varandra och finnas till för varandra, att främja ekumenisk öppenhet och samarbeta kring kristen undervisning, teologisk utbildning, fortbildning och  för forskning”

Vad skökan menar med att undanröja självtillräcklighet, fördomar och att söka möten är att öppna upp för ännu mer irrläror (galenskap) med avfall från den kristna läran som resultat. Alla ska med. Även schamaner, häxdoktorer, trollkonstnärer och new age förespråkare skall kyrkan ta hänsyn till och kompromissa med för att skynda på den sanna kristna lärans undergång.

Att handla - tillsammans

Vi rekomenderar att det skapas och upprätthålles bi och multilaterala organ för ekumeniskt samarbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå”

Vad man är ute efter är att centralisera den religiösa makten och få alla kyrkor att underordna sig kyrkornas världsråd som skökan (tillsammans med hela det avfälliga religiösa systemet som gått i par med henne) och vilddjuret (som har den politiska makten) kommer att ha fullständig kontroll över. 

Det avfälliga religiösa systemet (skökan) utgör tillsammans med den korrumperade politiska världsmakten (vilddjuret), DET STORA BABYLON.

Från “det stora Babylon” skall vi drag ut (inte in) enligt Uppenbarelsboken:

Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet. Och han ropade med stark röst: Störtat, störtat är det stora Babylon. Det har blivit ett tillhåll för demoner, ett näste för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty för hennes otukts skull har alla folk fått dricka vredens vin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes makt och lyx.

Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har tornat upp sig ända till himlen, och Gud har inte glömt det onda hon har gjort. Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för hennes gärningar.

Häll upp dubbelt åt henne i den bägare där hon har blandat sin dryck. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon själv har omgett sig med glans och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva sörja. Därför skall hennes plågor komma på en enda dag, död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud som har dömt henne.” (Upp. 18:1-8).

Guds budskap till alla kristna kan inte bli tydligare än här i Uppenbarelseboken. De synder som kyrkan (med romersk katolska kyrkan i spetsen) har gjort sig skyldig till, är så många att de tornat upp sig ända till himmelen.

Därför måste vi dra bort från henne men inte för att skaffa oss en plats där vi kan känna oss trygga och där vi kan vila ut, utan för att kunna vedergälla henne. Vi skall aktivt bekämpa Babylon. Vi skall pina skökan och vara som vittnena i Uppenbarelseboken 11, det vill säga en plåga för jordens inbyggare. 

Guds församlingens uppgift är att avslöja skökans (den falska kristenhetens) lögner, förförelser, villfarelser, missbruk av makten och inte minst hennes Kristusfientlighet. Väldigt få kristna gör detta och inga av dagens etablerade kyrkor eller församlingar.

Detta måste ses som ett tecken på att kyrkorna inte är från Gud och att Guds folk (de som vill följa Kristus) måste ut från dessa om de vill undgå att delta i skökoväsendets synder. Annars får de, precis som Uppenbarelseboken talar om, del av hennes (skökans) plågor och de tar emot det högmodsvin, otuktsvin och vredesvin som hon så villigt delar med sig av till alla som sjunger med i hennes psalmer.SLUT!

Här kan ni se vilka kyrkor och samfund som stödjer Satan och hans hantlangare (Satans synagoga):

http://www.skr.org/medlemskyrkor/alla-medlemskyrkor/

Och här är en video om Guds sanna församling (människor pånyttfödda i Kristus) som inte bör ha något med de falska kyrkorna och samfunden att göra:
 
 
 
 

Kommentarer

Postat av: Recreated holy roman empire

Publicerad 2016-08-12 20:55:22

Den här videon från Prophecy Club, med Milan Martin, ger en väldigt bra beskrivning av den ockulta aspekten av den nya världsordningen som det återskapade Atlantis med 10 kungar det vi nu ser som det återskapade heliga romerska riket.
https://www.youtube.com/watch?v=-hlz-PR3FXo
Från Ne
Legs of iron = Romerska riket
Feet of iron mingled with clay = Heliga romerska riket som Jesus kommer att krossa

Svar: Tack, ska kolla!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Recreated holy roman empire

Publicerad 2016-08-13 09:47:35

Ovanför Legs of iron skulle det ha stått: Från Nebuchadnezzars dröm om statyn:
Head of gold = Babylon (609-539 BC)
Chest and arms of silver = Medo-Persia (539-331 BC)
Belly and thighs of brass = Greece (331-168 BC)
Legs of iron = Roman empire (168 BC - 476 AD)
Feet of iron mingled with clay = Holy roman empire (800 AD - now)

Årtalen stämmer inte, men är med som ungefärlig referens. Se bild på statyn i länken.
https://se.pinterest.com/pin/81627811974913718/

Svar: Ok, tack!
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik