Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Kristna är grundlurade av Satans synagoga

Publicerad 2015-06-18 17:38:00 i

Att världen styrs av en satanisk sekt grundad av den judiska kabbalisten Sabbatai Zevi under 1600 talet och vidareutvecklad av hans efterträdare, kabbalisten och juden Jakob Frank och som går tillbaka till tiden då Jesus vandrade på jorden (Gudsmotståndarna var då de skriftlärda och fariséerna vilka såg till så att Herren korsfästes) och som sysslar med att successivt avskaffa “LAGEN” så att “den laglöse” kan träda fram (han som Herren Jesus skall döda med sin muns anda och tillintetgöra genom som tillkommelses uppenbarelse) har vi skrivit om vid åtskilliga tillfällen här på bloggen.

“Och I veten vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. Sedan skall “den laglöse” träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda men sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse” (2. Tess. 2:6-8)
 
Satans lära går att läsa om i judarnas Talmud (samt i deras Kabbala). Talmud kallas också i bibeln och av Herren Jesus för “DE ÄLDSTES STADGAR”. Precis som de skriftlärda och fariséerna under Jesus tid var emot Jesus och apostlarnas lära, den lära som vi kristna tror på eller borde tro på om vi väljer att kalla oss kristna (tyvärr är det inte alla kristna som gör det) är de judar som idag har Talmud (Kabbalan) och inte gamla testamentet som sitt rättsnöre, emot all sann kristendom och de kristna

De är fortfarande fiender till Jesus och hans sanna efterföljare av idag. Det värsta är att många kristna, de brukar kalla sig “KRISTNA SIONISTER” har lurats till att tro att de stödjer GUD och KRISTUS genom att stödja den sionistiska (rasistiska) Israeliska staten (politisk sionism) som styrs av människor som kallar sig judar men som inte är några judar utan som är en Satans synagoga samt av Talmud och Kabbala troende rabbiner.

Med detta ger de ovetandes sitt stöd till det antikristliga systemet (som är det system som kommer att föra fram bibelns Antikrist till makten) och inte till de judar som Jesus Kristus vill frälsa.

De Talmud och Kabbala troende judiska rabbinerna leder tillsammans med de “politiska” sionisterna sitt folk bort från Gud (detta har hänt tidigare i den judiska historien, se gamla testamentet) genom att förkunna Satans hatlära (högmod, överhöghet, girighet, uppror, hat och förakt gentemot alla icke judar) i syfte att de skall ta emot den kommande Antikrist som sin efterlängtade messias och gå evigt förlorade liksom alla andra som väljer att ta emot Antikrist.

“Det är förbi med mitt folk, därför att det ej får någon kunskap. Men eftersom du har förkastat kunskap, därför skall ock jag förkasta dig, så att du upphör att vara min präst. Och såsom du har förgätit din Guds lag, så skall ock jag förgäta dina barn” (Hosea.4:6)

“Mitt folks behärskare är ett barn, och kvinnor råda över det. Mitt folk, dina ledare föra dig vilse och fördärva den väg som du skulle gå” (Jes.3:12)

Tänk vilken vinst för Guds motståndare när hans förbundsfolk (gamla förbundet) traskar rakt in i famnen på Antikrist och Satan tillsammans med alla godtrogna och grundlurade Kristna sionister.

Den Gudshatande rörelse som Jesus satte sig emot lever kvar än idag och kommer att leva kvar så länge som Satan, dess chef, härjar här på jorden och försöker att vinna så många människor som möjligt till evig död tillskillnad mot Kristus som vill vinna dem för att de skall få evigt liv.

De flesta kristna vet knappt om att det existerar några böcker som heter Talmud (de äldstes stadgar) och Kabbalan och ännu mindre om vad som står i dessa. Böckerna är inte tillgängliga för vem som helst (varför sådant hemlighetsmakeri när det gäller dessa böcker kan man fråga sig?) och inte heller presenteras dessa böcker för de kristna prästerna och pastorerna när de går sina utbildningar.

Att Satan och de Gudshatande/antikristliga krafterna på jorden (under skenet av att tillhöra en judendom som är harmlös och enbart väntar på sin messias) i sin slughet utnyttjar Guds egendomsfolk (judarna enligt GT) och de kristna sionisterna för att sprida sitt rike här på jorden, är inget att förvånas över då både Satan och hans anhängare kan omskapa sig till ljusets änglar och till att likna rättfärdighetens tjänare.

“Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut som svarar mot deras gärningar” (2.Kor.11:14-15).

De antikristliga krafterna (med Satan i spetsen) har fått pastorer, präster och kyrkliga ledare att förvanska Kristi evangelium på de för kristendomen mest grundläggande punkterna. En av de värsta villfarelserna som florerar och som säkert kan förklara en del av de kristnas brist på frimodighet är att judarna (alla som är eller påstår sig vara judar) är det äkta olivträdet (som de kristna kan inympas i) även om de förkastar Sonen.

Som kristna vet vi att Fadern och Sonen är ett. Den som inte har Fadern har inte heller Sonen och den som inte har Sonen har heller inte Fadern. Den som förnekar att Jesus är Kristus är Antikrist säger bibeln (inte jag).

Hur ser det ut inom judendomen? Erkänner man att Jesus är Kristus inom judendomen eller gör man det inte? Vad innebär det att man inte erkänner att Jesus är Kristus om inte att man är en Antikrist (ANTI - KRIST = motståndare till Kristus) enligt bibeln (inte enligt mig)?

Vilken är Lögnaren, om icke den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen. Var och en som förnekar Sonen, han har icke heller Fadern; den som bekänner Sonen, han har ock Fadern” (1. Joh. 2:22-23)

Men, säger alla kristna som förmodligen känner sig alldeles omtumlade så här långt. “Vilka anklagelser, och vad oförskämt att ge sig på det utvalda folket som har lidit så fruktansvärt genom historien. Rena antisemitismen. Tänk på förintelsen och på vilket lidande judarna var utsatta för under Hitlertiden och tänk på alla andra tidigare förföljelser av judar“.

Att påstå att den jude som inte erkänner att Jesus är Kristus skulle vara en antikrist med tanke på hur judarna som grupp har fått lida, går ju inte för sig menar många kristna. Även om bibeln säger att den som förnekar att Jesus är Kristus är antikrist (oavsett om den kallar sig jude eller ej) så måste vi kristna vara empatiska, lägga locket på och inte tala om detta annat än på ett ödmjukt sätt vilket är lika med att upphöja judarna som grupp (se dem som utvalda oavsett vad de tror eller gör) liksom den Israeliska staten.

Till er som menar att det är okey att lägga locket på och förringa eller rent av förfalska Guds ord vill jag bara säga att ni tror mer på människor än på Gud och fruktar människor mer än Gud vilket bibeln ber oss att inte göra.

Bibeln ber oss att pröva andarna:

“Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen. Därpå skolen I känna igen Guds Ande; var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma , och som redan nu är i världen” (1. Joh. 1-3)

Den herre en människa tror på och fruktar (vill lyda), följer den. Därför ber Jesus oss att välja mellan Gud och Mamon som är världens system eller med ett annat ord det antikristliga systemet. Mamon handlar inte enbart om pengar och om att vara frikostig eller snål med pengar (att personligen skänka till välgörenhet och till fattiga eller att ge stora bidrag till kollekten alternativt låta bli).

Den som ger pengar till fattiga och till välgörenhet med mera samtidigt som den stödjer världens system genom att inte motsätta sig ondskan och synden i världen och som propagerar för ett framväxande kontrollsamhälle (ett fåtals kontroll och förtryck av massorna vilket ytterst sett är Satans förtryck av människorna) och ett kontantlöst samhälle (privata bankirers/satanisters makt över hela mänskligheten) stödjer Mamon och Satan (som styr världens system) som är Guds motståndare.

“Ingen kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och Mamon” (Matt 6:24)
 
Judarna erkänner inte Sonen och därmed har de inte heller Fadern enligt skriften. Kan det bli så mycket tydligare även om de flesta judar (enligt eget och många andras tycke) är snälla?

Löftena till Israel (judarna) var förknippade med villkor men det är inget som predikas i kyrkorna. De kristna instämmer gladeligen i halleluja kören till staten Israel (allt vad judar och judendom heter) istället för att läsa sin bibel som säger så här:

“Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk - ty hela jorden är min - och ni skall vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du skall säga till Israels folk” (2. Mos. 19:5-6)

En del går så långt i sin villfarelse att de menar att även judar som öppet väljer att helt förkasta Fadern (de icke troende judarna som inte vill ha med Gud att göra) är det äkta olivträdet (stammen/roten) som de kristna skall vara översvallande lyckliga över om de får lov att tillhöra trots att dessa inte tror på Gud och trots att bibeln säger att både judar och kristna är grenar.

Det gamla förbundet är sålunda gällande än idag (menar man) och därmed har de en egen frälsningsväg till Gud. Detta är inget annat än Satans falska lära, en antikristlig lära.

Så här säger Paulus i Hebreerbrevet angående det gamla och det nya förbundet:

“Men nu har Kristus fått ett prästämbete som är vida överlägset, eftersom han förmedlar ett bättre förbund, ett som är stadfäst med starkare löften. Om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte ha funnits behov av ett annat. Men nu förebrår Gud sitt folk dess brister” (Heb. 8: 7-8)

“Genom att tala om ett nytt förbund har han gjort det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat skall snart försvinna” (Heb. 8:13)

Om det första förbundet hade varit utan brist och det utvalda folket (judarna) hade lyckats hålla förbundet så skulle det inte ha funnits behov av ett annat säger Gud samt att det som blir gammalt och föråldrat snart skall försvinna.

Ändå kallar kristna sionister kristna som tar till sig vad bibeln säger för ERSÄTTNINGSTEOLOGER trots att det inte var de kristna (några människor) som valde att förmedla ett bättre förbund med starkare löften utan Gud. Det måste ju innebära att de kristna sionisterna anser att Gud och vår Herre Jesus Kristus är ersättningsteologer och att bibeln inte talar sanning.  

Ingen kommer till Fadern utom genom mig säger Jesus och om nu judarna eller några andra grupper av människor hade kunnat göra det så borde det ha framkommit i Guds ord.

“Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh. 14:6)

Kan det med tanke på detta uttalande av Jesus finnas två förbund eller kanske till och med ännu fler?

I Jesus fullbordas Guds frälsningsplan och utanför Jesus finns ingen frälsning för varken jude eller hedning.

“Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss” (Apg. 4:12)

De som inte vill ha med Gud, Fadern eller Jesus, Sonen att göra tillhör inte någon av Gud eller av Kristus utvald skara. De troende (utvalda) är när de kommer till tro på Kristus, ett i Kristus. De är Guds församling och Gud har bara en församling. Ingen är längre jude eller grek och man skulle kunna tillägga svensk, dansk, israel, norsk, iranier, afrikan, kines, amerikan, pingstvän, baptist, Lutheran etcetera.

Paulus säger:

“Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet” (Gal. 3: 28-29)

Även om människor har ett eller flera medborgarskap i olika länder så är alla troende ett i Kristus och till och med avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet på samma villkor som de vilka är födda inom judendomen och som har kommit till tro på Kristus.

Det finns sålunda bara troende och icke troende (människor som tillhör Guds rike eller människor som tillhör världen och världens rike) oavsett om man tidigare var jude, grek, muslim, hindu eller ateist med mera.

Denna sanning vill inte de falska judarna veta av. De gör allt för att de kristna och de judar som kanske skulle ha vänt om till Jesus (om de inte hade blivit indoktrinerade av Talmudtroende rabbiner) skall leva i okunskap. Deras projekt, en världsregering, en världsreligion, en världsledare (Antikrist) skall fullföljas. Kosta vad det kosta vill i form av lidande och människoliv. Vi kan idag på ett mycket konkret sätt se Satans härjningar runt om i världen och allt ont han (och hans anhängare) gör mänskligheten.

Både judar och hedningar är som nämnts grenar i det äkta olivträdet. Hedningarna skall inte förhäva sig över de naturliga grenarna utan tänka på att det är roten som bär grenarna.

Hedningarna har inympats som grenar i Guds rike och judarna kan återinympas i det äkta olivträdet om de inte framhärdar i sin otro. Om detta kan vi läsa här:

“De andra blir däremot inympade, såvida de inte framhärdar i sin otro. Det står i Guds makt att ympa in dem igen. Ty om du skars ut ur den vildoliv som du av naturen hörde till och mot naturens ordning ympades in på ett odlat olivträd, hur mycket lättare kan då inte de äkta grenarna ympas in på sitt eget träd” (Rom. 11:23)  

En jude kan alltså lätt återinympas i det äkta olivträdet men det är tron som är avgörande. Därför befinner sig judar och hedningar som inte tror på Jesus Kristus lika långt borta från Gud. En jude befinner sig inte närmre bara för att han eller hon är jude. Om och när de kommer tro är de lika nära och blir ett i Kristus, en ny människa som kan nalkas Fadern i en och samma Ande.

“Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta ha sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst” (2 Kor. 5:17)

Judar som inte tror på Kristus tillhör inte det äkta olivträdet om de framhärdar i sin otro det vill säga väljer att inte tro på Kristus enligt bibeln. Att så många kristna väljer att tro motsatsen (att alla judar är utvalda bara för att de är eller kallar sig judar och att staten Israel är från Gud bara för att det bor människor där som kallar sig judar) beror på att de kristna har släppt in Satan och hans villoläror (ulvar i fårakläder) i sina kyrkor och församlingar.

Bibeln varnar:

“Ge akt på er själva och på hela den hjord som den heliga anden har satt att er att ha uppsikt över, för att ni skall vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Jag vet att när jag lämnar er skall farliga vargar som inte skonar hjorden tränga in bland er.

Ur era egna led skall det träda fram män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna, och kom ihåg att jag i tre års tid dag och natt har väglett var och en av er under tårar. Och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla dem som helgats“. (Apg. 20:28-32)

De falska judarna (Kabbalister, Talmudister och politiska Sionister) som håller Israel (de vanliga judarna) och resten av världen (dess befolkningar) i ett järngrepp genom sitt ägande av världs ekonomin och massmedia, tror inte på Gud utan på Satan som de även tillber i sina ockulta ordnar (frimurarordnar) och i andra ljusskygga sällskap. De är en Satans synagoga enligt Uppenbarelseboken men påstår sig vara judar.

Jag känner din bedrövelse och din fattigdom - dock, du är rik! - och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga” (Upp. 2:9)

“Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga” (Upp. 3:9).

Synden hos deras herres “ljusets ängel” (Lucifer, “Satan“) bestod av “högmod” och av en strävan efter att först bli som Gud för att sedan bli större än Gud men också av att han började bedriva köpenskap bland änglarna, en köpenskap som alltid utföll till Lucifers fördel. Detta kunde inte Gud tillåta och för att himlen skulle förbli ren, var han tvungen att rensa bort det onda.

“Ack, fallit har du från himlen, lysande stjärna, gryningens son, du har krossats mot jorden, du som betvingade folken. Det var du som sade till dig själv: Upp till himlen skall jag stiga. Ovan Guds stjärnor skall jag resa min tron och ta säte på gudaberget längst uppe i norr. Jag skall stiga upp ovan molnen, jag skall bli som den Högste. Men ner till dödsriket störtas du, längst ner i avgrundens djup” (Jes. 14:12-15)

Och så här säger Gud till profeten Hesekiel angående Lucifers (Satans) myckna köpenskap.

“Lyckosam var du på dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdigheten blev funnen hos dig. Men under din myckna köpenskap blev ditt inre fyllt med orätt, och du föll i synd. Då förvisade jag dig från gudaberget och förgjorde dig, du vitskuggande kerub; du fick ej stanna bland de gnistrande stenarna. Eftersom ditt hjärta högmodades över din skönhet och du förspillde din vishet för ditt pråls skull , därför slog jag dig ned till jorden och gav dig till pris åt konungarna, så att de fingo se sin lust på dig” (Hes. 28:15- 17)

Ser vi inte samma slags köpenskap fylld av orätt här på jorden idag där Satan sedan fallet fortsätter sitt verk? En köpenskap som har lett till att 5% av mänskligheten i princip äger och kontrollerar allt. Det är en köpenskap som går ut på att omintetgöra Guds plan för hans skapelse precis som var fallet i himmelen. Satan använder sig av pengar för att får makt över människor och köpenskapen kommer att kulminera med Antikrist och märket vilket beskrivs i Uppenbarelseboken.  

“Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextio sex” (Upp.13:16-18)

Bibeln kallar det avfall och detta avfall pågår för fullt framför våra ögon med siktet inställt på att frammana Antikrist och därför måste vi kristna varna för vad som sker även om vi riskerar att bli kallade intoleranta, dömande, kritiska, människofientliga eller vad man nu väljer att kalla oss.

“Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Så skall ske genom lögnpredikanters skrymteri, människors som i sina egna samveten äro brännmärkta såsom brottslingar” (1.Tim.4:1-2)

Vad är egentligen värst? Att bli kallad både det ena och det andra (antisemit, rasist, människofientlig, antiziganist) samt att vara föraktad och kanske avskydd av människor som inte har kärlek till sanningen, det vill säga att lida i världen för Herren under en förhållandevis kort tid, precis som Jesus fick göra, eller att ha många människors framtida lidande i evigheten (helvetet) på sitt samvete om de inte vänder om och gör bättring här i världen vilket de endast kan göra genom att tro på Herren Jesus Kristus och tro på hans oförfalskade evangelium?   

Vem är mest god och barmhärtigast utifrån ett evighetsperspektiv (evigheten varar långt mycket längre än det längsta människoliv)? Den som är glad, snäll, vänlig och barmhärtig mot allt och alla men inte tar ställning för Kristi evangelium utan okritiskt sväljer allt som kyrkor och samfund säger ja till i toleransens och ekumenikens och Satans synagogas namn (de falska judarnas namn) eller den som vågar sätta ner foten och tala om att allt inte står rätt till trots att lögnpredikanterna påstår något annat och försöker att hålla skenet av fromhet uppe. En fromhet utan att de (lögnpredikanterna, villolärorna) vill veta av kraften i Jesus evangelium.

Alla de villoläror som poppar upp har som syfte att leda bort så många kristna som möjligt från Gud och Kristus rena lära. Om Satan och hans följeslagare kan leda bort så många kristna som möjligt från Gud kan de inte leda andra människor till Kristus.

De kan genom att presentera ett socialt evangelium/ett godhetens och acceptansens evangelium (vilket är vad alla villoläror gör) få utmärkelser och bli populära i världen samt bidra till att människor får en önskan att vilja göra goda gärningar och bättra på sina karaktärer och att vara snälla. Men Guds ord säger att goda gärningar och avsikter, ett putsande och slipande på den mänskliga naturen som av Gud är fördömd, inte räcker för frälsning. Jesus säger att vi måste födas på nytt.  

Jesus sade:

“Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike” (Joh. 3:3)

“Om en människa icke bliver född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike” (Joh. 3:5)

Omvändelse, pånyttfödelse, dopet i Anden och läran om Kristi församling är något som kyrkor och samfund systematiskt undviker att tala om. Har fler än jag kanske ställt sig frågan varför eller ser ni det kanske inte som något större problem så länge alla är snälla, glada och håller sams samt står upp för allt som är bra och är emot allt som är dåligt?

Borde inte varje kristen som verkligen har en önskan att följa Jesus fundera över varför man undviker att tala om kristendomens grundfundament i församlingarna. Är det inte grunden som är det avgörande för hur något tar gestalt, hur resultatet av bygget blir enligt bibeln?

För alla kristna har väl samma bibel som jag såtillvida att de inte tillhör Jehovas vittnen som har sin egen bibel och sin egen guru/upphovsman som var en 33,e gradens frimurare och som hette Charles Russel?

Kanske det kan ses som en slump att Jehovas vittnens upphovsman var en frimurare av högsta graden och därmed stod så långt ifrån den apostoliska läran som det går att komma? Att blanda Jesus lära med människomeningar är Satans taktik och anden i denna församling (Jehovas vittnen) borde därför vara lätt att avslöja.

Men även där förleds många kristna eftersom de menar att Jehovas vittnen går ut och knackar dörr (de är aktiva när det gäller att vinna själar) vilket inte många andra församlingar gör samtidigt som de är pålästa och inte så sällan framgångsrika i sina yrken.

Jesus var inte särskilt framgångsrik enligt världens sätt att se på framgång.  

Vad är kristendomen utan omvändelse, syndabekännelse, pånyttfödelse, dopet i Anden och sanningen om Kristi kropp? Går det ens att tala om kristendom ifall dessa så viktiga begrepp saknas?

Kan det vara så att omvända och pånyttfödda kristna utgör ett hot för Satan och hans ogudaktiga tjänare som har tagit kontrollen över kyrkorna genom frimureriet, mysticismen (Kabbalismen) och allehanda villoläror vilka har gett sitt bidrag till förfalskningen av evangeliet och som idag omhuldas av det kyrkliga ledarskapet?

Omvända och pånyttfödda kristna (Ande döpta) skulle kunna göra stor skada inom kyrkorna. Om de får del av Guds nådegåvor, inte minst vishet och kunskap, så skulle de som många och eniga i Anden, kunna krossa hela den falska kristenheten från grunden och då skulle lögnpredikanterna och alla andra som får sitt levebröd genom att predika ett falskt (socialt) och urvattnat evangelium bli arbetslösa.

Det vore rena skräckscenariot för dem men skulle rädda många kristna från att hamna i helvetet då skriften säger:

“Ingen kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och Mamon” (Matt 6:24).

Varför är kyrkorna så ovilliga till att döpa människor in till Guds rike om de har en dopgrav? De önskar istället döpa in människor i sina församlingar. Vad beror det på att de prompt vill ha in människor i församlingar som frånsäger sig Guds evangelium och som dansar med i Pride festivaler (Pippi Långstrump Gudstjänster) och står upp för ekumeniken och det sociala evangeliet som talar om att allas tro och handlingar är lika mycket värda (bara alla är snälla) och att alla vägar bär till Gud?

Är inte oviljan att predika Guds sanna evangelium antikristligt om något? Vem/vilka ger dem deras levebröd? Är det Gud eller Satan?

Kommentarer

Postat av: alert

Publicerad 2015-06-20 11:00:36

http://alertsweden.bloggo.nu/Welcome-to-Sweden---An-angry-wog-talks--Video/

Hope it is ok to publish your blog here?!

Svar: Hej Alert!
Ja, det är okey. Tack!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Jan-Ola Gustafsson

Publicerad 2015-06-21 22:16:18

I många s k kristna kretsar förefaller det finnas en märklig okunskap om mycket som ändå står i Bibeln. Frågan är om människorna är läskunniga eller om de helt enkelt bara följer uttolkningar som deras pastorer (förkunnare?) förser dem med.
Troligen kan en liten bok som heter "Det sanna Israel" öppna många ögon. Den är skriven av pastor Henry Holmberg, en man med finlandssvenska rötter som är känd i hela Norden både för sin förkunnelse och sitt engagemang i andra länder genom organisationen "Kristen gemenskap - över alla gränser". Rekvirera denna klargörande skrift hos Henry Rafaels förlag, [email protected] och få ett klarare begrepp om saker och ting.
Många lärde inte för livet i skolan, men då måste man försöka leva för att lära!
Kunskap är styrka!

Svar: Man kan fråga sig varför all denna okunskap finns när alla har (borde ha) en och samma bibel.Troligtvis lyssnar man mer på sina förkunnare än ber Gud om vägledning, kunskap, vishet och förståelse när man läser sin bibel och det är inte det Gud vill. I denna "den yttersta tiden" bombarderas vi av villoläror och därför gäller det att vara vaksam även när ordet predikas säger bibeln. Många villolärare skall komma och försöka föra bort de troende från den sanna tron, få dem att avfalla så att de hamnar rakt i händerna på Satan och hans onda andemakter.Pastor Henry Holmberg beskriver sanningen om det gamla och det nya förbundet på ett mycket bra sätt och detta är en sanning som jag tror att Jesus vill att församlingen, alla pånyttfödda och på Kristus troende, skall ta till sig innan han kommer tillbaka.Han kommer inte att komma tillbaka som en "ersättningsteolog" som många kristna indirekt gör honom till (samt dem som tror på Kristus och på vad som står i nya testamentet) för att hämta en församling som förkastar det nya förbundet eller som står med ena benet i det gamla och med det andra i det nya. Tack för boktipset!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: alert

Publicerad 2015-06-22 09:23:14

Har du liksom jag stoppats att läsa på mainstream medias politisk korrekta artiklar?

T.ex. på DN, Svd, Expressen och Aftonbladet.

Det är ett tecken på att Satan inte vill avslöjas, ser jag det som!

Svar: Inte vad jag vet. Brukar inte läsa dom tidningarna. Hur vet du att du är stoppad? Kan ju vara något tillfälligt.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: TRUTH

Publicerad 2015-06-22 10:30:11

“Their greatest danger to this country lies in the Jewish ownership and influence in our motion pictures, our press, our radio, and our government." ~ Charles Lindbergh

Postat av: alert

Publicerad 2015-06-23 13:15:59

Ja, det kan vara tillfälligt men jag kom in på alla andra webbsidor jag sökte på.

Här är en länk som kan vara läsvärd:
http://everykindapeople.blogspot.se/

En bra artikel om "miljöförstörelsen" och påven.

Fick den av en läsare - tidningen Dagen är bedrövlig i sina lögner och villfarelser!

Svar: Ok och tack för länken!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: multiculturalism

Publicerad 2015-06-27 22:34:46

sanningens minuter:
https://www.youtube.com/watch?v=cHOvGiF_EC8

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik