Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Jesus är Herre, inte bara frälsare

Publicerad 2015-01-15 11:21:00 i Jesus,

Vi har i föregående artiklar varit inne på det jag nu tänker ta upp men eftersom det är ett så viktigt ämne så tar jag upp det igen. Det handlar om så kallade namnkristna, det vill säga om människor som kallar sig kristna men som inte har blivit födda på nytt, kontra pånyttfödda kristna.

Den sorgliga sanningen är att större delen av dem som kallar sig kristna i Sverige (förmodligen också i övriga världen) och som är medlemmar i olika församlingar, aldrig har blivit födda på nytt och därför inte kan räknas som kristna enligt bibeln som är Guds ord.

Dessa människor är kristna på sina egna villkor och uppmuntras av bedrägliga präster och pastorer som i sin undervisning bekräftar för dem att allt står väl till när det inte står väl till. De har fått lära sig att det går att bli frälst utan att ta emot Jesus som Herre. Att det räcker med att tro på Jesus och ta emot honom som sin frälsare.

Ingenstans talar bibeln om att någon kan bli frälst genom att enbart tro på, acceptera och ta emot Jesus som frälsare. Å andra sidan säger bibeln att Jesus måste vara vår frälsare om vi skall kunna bli frälsta och få evigt liv.

Ändå är det detta, att det räcker med att tro, som det kristna ledarskapet (de världsligt sinnade prästerna och pastorerna) sprider som ett gift i församlingarna. Man menar att alla som tar emot Jesus som frälsare eller som tror på att Jesus dog på korset för dem, kommer att få evigt liv.

Detta är till att presentera ett halvt evangelium och ett halvt evangelium är enligt bibeln ett främmande evangelium, ett felaktigt och falskt evangelium, i avsikt att tjäna människor och deras behov (vilka kan variera över tid). Inte Herren.

“Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava predikat, eller om I undfån ett annat slags ande, än den I förut haven undfått, eller ett annat slags evangelium, än det I förut haven mottagit, då fördragen I ju sådant alltför väl” (2. Kor.11:4).

Satans kyrkor och dess hycklande prästerskap, undviker systematiskt att lyfta fram Jesus som Herre och förfalskar därmed Guds evangelium i syfte att göra det mer attraktivt och för att få in folk i kyrkorna. Det ska vara enkelt. Det ska gå fort och det ska befrämja, inte motverka, människans längtan efter att förverkliga sig själv på det sätt som passar henne.

Ingen ånger, ingen sinnesändring eller omvändelse behövs för att bli frälst enligt det falska prästerskapet som genom sin undermåliga undervisning för människor till helvetet. Att predika om synd, om Gud som domare, om omvändelse, dopet i Anden, om Kristi kropp och Guds församling, är inget som går hem.

Den Jesus som de avfälliga prästerna och pastorerna predikar om, är en Jesus som har behag till varje människa och hennes förehavanden (oavsett vad hon tror och gör) samt som står redo att tjäna alla människor på deras egna villkor. Den Gud de predikar om är en Gud som älskar allt och alla. Även dem som står emot honom och vägrar att göra bättring.

Men bibeln säger:

De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er(Rom. 8:8-9)

Herren Jesus framställs som en villig betjänt vars enda önskan är att få passa upp på och tillfredställa en kräsen (köttsligt inriktad) mänsklighet som helst av allt vill gå sina egna vägar men som kan tänka sig att kompromissa, ta emot Jesus som frälsare, om han ger dem det de anser sig behöva och som de eftertraktar såsom materiell framgång, välstånd, hälsa med mera.

Det är inte konstigt att detta falska evangelium, helt utan förpliktelser, tilltalar många människor. Vem säger nej till en hjälpreda, en Jesus eller någon annan som kan komma och ordna upp allt, när livet känns motigt och besvärligt? Antagligen inte många.

Att kalla sig kristen är inte heller något som förorsakar lidande för den enskilde i Sverige (snarare tvärtom vilket är helt emot vad evangeliet lär) och  därför översvämmas kyrkorna av karriärslystna opportunister (med eller utan prästkappor) och av människor som vill vinna första priset i godhet (bli beundrade och upphöjda) men som inte är födda på nytt och som inte är döpta i den Helige Ande och därmed inte tillhör Kristi kropp eller Guds församling.

Om kyrkorna hade varit från Gud så hade dessa människor inte velat befatta sig med dem. De hade inte trivts i kyrkorna utan känt sig mycket obekväma om de hade vistats där. Men eftersom de älskar sina kyrkor och de pånyttfödda i Kristus flyr bort ifrån dem, eller låter bli att gå in i dem, så förstår vi att kyrkorna inte är från Gud.

Lögnpredikanter och vilseledda församlingsmedlemmar (som tror att de är frälsta och tillhör Guds församling samt Kristi kropp) nöjer sig inte med att själva vara en del av en avfällig kyrka.. Då de styrs av mörkrets makter (den onde själv) gör de allt för att få med sig så många som möjligt till helvetet genom att locka dem till kyrkorna..

Därför måste den falska församlingsläran (ogräset som Satan har sått bland den goda säden) som strider mot Jesus Kristus, Gud vår Fader, den Helige Ande samt mot Guds plan för mänskligheten, ryckas upp med rötterna.

Den måste avslöjas så att de vilseförda fåren (församlingsmedlemmarna) samlar ihop sig och lyder Uppenbarelsebokens väckelsebudskap om att dra ut från det stora Babylon, det vill säga dra ut från de avfälliga kyrkorna och det antikristliga systemet.

Bibeln talar om att den som vill bli frälst måste ta emot Jesus som HERRE. Det räcker inte med att ta emot honom som frälsare.

“Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då bliver du frälst” (Rom. 10:9)

“Såsom I nu haven mottagit Kristus Jesus, Herren, så vandren i honom” (Kol. 2:6) 

“Vi predika ju icke oss själva, utan Kristus Jesus såsom Herre, och oss såsom tjänare åt eder för Jesu skull” (2.Kor.4:5)

“Ty Gud har icke bestämt oss till att drabbas av vrede, utan till att vinna frälsning genom vår Herre, Jesus Kristus” (1.Tess.5:9)

“Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst” (Apg..2:21)

“Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om att denne Jesus som I haven korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Messias” (Apg. 2:36)

Det är en stor skillnad mellan att ha Jesus enbart som frälsare och Jesus som både frälsare och Herre. Om Jesus endast är vår frälsare blir det en relation mellan frälsaren och den frälste. När Jesus också är Herre blir det en relation mellan Herre och tjänare.

Bibeln undervisar, till skillnad mot de falska prästerna och pastorerna, inte om att de troende ska inta en passiv hållning och bara ta emot allt gott Jesus vill göra för dem. Bibeln undervisar om att de troende är tjänare och att tjänare måste vara lydiga sin Herre.

Jesus talar om att det kostar att följa honom och att vara hans lärjunge:

“Ty om någon av eder vill bygga ett torn, sätter han sig icke då först ner och beräknar kostnaden och ser till, om han äger vad som behöves för att bygga det färdigt? Eljest, om han lade grunden, men icke förmådde fullborda verket, skulle ju alla som finge se det begynna begabba honom och säga: Den mannen begynte bygga, men förmådde icke fullborda sitt verk” (Luk.14:28-30)

Hur många ofullbordade verk går det inte att hitta i kyrkorna på grund av att det kristna ledarskapet har låtit bli att tala om för församlingsmedlemmarna att det inte är enkelt att följa Jesus? Att det inte endast handlar om att vara snäll, glad, samarbetsvillig, allmänt trevlig och att tro på och vara världen till lags utan om att vara Herren lydig.

När hörde du någon präst eller pastor förklara innebörden av denna bibliska sanning?

Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt(1. Joh. 2:15-17)

För att kunna vara Herren lydig måste den troende vara villig att sätta sig in i vad Guds ord säger. Han eller hon måste läsa bibeln själv istället för att lita blint på vad pastorn, prästen eller de religiösa lärarna säger. Detta är det få kristna som gör och det är inget att förvåna sig över.

Hur intresserade är icke pånyttfödda namnkristna som är med i kyrkan (som kanske har varit med i kyrkan i både tio, tjugo, trettio, fyrtio år) på grund av tradition, för att familjen och släkten är det eller för att få trevlig gemenskap och vänner, av att läsa bibeln?

Antagligen lika intresserade som vilka ateister som helst. Om prästen eller pastorn dessutom antyder att de är frälsta och att de därför kan ta det lugnt, ökar ju knappast intresset.  

Lydnad är en del av den frälsande tron och ett måste för att kunna bli frälst och få den Helige Ande boende inom sig samt evigt liv. Lydnad till Herren Jesus Kristus är en förutsättning för att kunna tillhöra Guds församling och Kristi kropp. Den som tror utan att lyda kan inte bli frälst eftersom den som tror utan att lyda inte kan göra Guds vilja. Lydnad leder till handling.    

“Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: Herre, Herre, utan den som gör min himmelske Faders vilja” (Matt.7:21).

Att säga Herre, Herre är ett tecken på tro men det räcker inte. Det är de som lyder, det vill säga som “gör min himmelske Faders vilja”, som kommer att ingå i Guds rike.

“Men de som äro i ett köttsligt väsende kunna icke behaga Gud. I åter ären icke i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kristi Ande, han hör icke honom till” (Rom.8:8-9)

Jesus talade om för oss hur och under vilka villkor den Helige Ande ges:

“Älsken I mig, så hållen I mina bud, och jag skall bedja Fadern, och han skall giva eder en annan Hjälpare, som för alltid skall vara hos eder: sanningen Ande, som världen icke kan taga emot, ty hon ser honom icke och känner honom icke. Men I kännen honom, ty han bor hos eder och skall vara i eder” (Joh.14:15-17) 

Jesus Kristus är källan till frälsning för alla som vill lyda honom. Inte för alla som vill ha frälsning på sina egna villkor eller som vill nå framgång och upphöjelse i världen och bland människorna i världen. Jesus kom inte hit för att ge människor en bättre materiell levnadsstandard eller mer pengar på banken utan för att ge dem evigt liv.

Utan lydnaden faller hela evangeliet. Om de troende inte behöver lyda varför skulle de då behöva göra bättring, bli födda på nytt, vara villiga att lida för Jesus, försaka allt de har, sträva efter rättfärdighet eller låta bli att ta avstånd från Jesus (när det passar dem) med mera?

När inget behov verkar finnas av att försvara den bibliska tron som apostlarna i Nya Testamentet gjorde, skapas en betoning på det som de kristna (de som kallar sig kristna) kan få från Gud och som han förväntas ge dem eftersom han är kärlek. Man blandar ihop Guds kärlek med den kärlek som finns i världen.

Förkunnelsen om korset, Kristi kropp, dopet i Anden, Guds församling, att försaka sig själv och att överge synden, får stå tillbaka för personlig framgång, positivt tänkande, gemenskap runt kakfaten, självkänsla, ekonomiskt överflöd, meningslös underhållning med mera.

Det är den Helige Ande som enligt bibeln sätter herdarna (prästerna och pastorerna) till att ge akt på och vara föreståndare för hjorden, för Guds församling, som han, Jesus Kristus, har vunnit med sitt eget blod.

Den Helige Ande kan, som vi nämnt, endast bo inom människor som är födda på nytt. Faktum är att många av dagens präster och pastorer inte är födda på nytt. De är istället svåra ulvar som har nästlat sig in bland Guds folk och därför har de ingen önskan om att deras hjord (församlingen) skall bli pånyttfödd i Kristus och få del av bibelns sanningar.

De tjänar på att undanhålla de bibliska sanningarna (om de nu har bemödat sig om att ta reda på vilka de är), såsom sanningen om Guds församling, sanningen om dopet i Anden, sanningen om Kristi kropp, sanningen om det nya förbundet med mera.

De tjänar också på att tala vad förvänt är eftersom deras herre inte är Herren, Jesus Kristus, utan världen furste. Om Herren Jesus Kristus hade varit deras herre så hade de talat om honom såsom Herre och inte bara som frälsare.

“Så haven nu akt på eder själva och på hela den hjord i vilken den helige Ande har satt eder till föreståndare, till att vara herdar för Guds församling, som han har vunnit med sitt eget blod. Jag vet, att sedan jag har skiljts från eder svåra ulvar skola komma in bland eder, och de skola icke skona hjorden. Ja, bland eder själva skola män uppträda, som tala vad förvänt är, för att locka lärjungarna att följa sig. (Apg.20:28-30)

Kommentarer

Postat av: Daniel H

Publicerad 2015-01-15 13:06:44

Vad glädjande att läsa detta från en landsman!

Har nyligen efter år av ljummet stampande i olika kompromisser, vaknat till dessa insikter.

Det verkar som om vart man än vänder sig har TULIP, dispensionalism eller liknande läror smugit sig in.

Det som kvarstår är Mennoniterna eller helt enkelt att samla likasinnade som bestämt sig och ha husträffar.

Har du några tankar kring det? Alltså borde man kanske helt hålla sig borta från "kyrkor" enligt dig?

Här två länkar som jag tycker behandlar dessa teman bra. Kanske känner du till dem redan? Vad tycker du om dessa?:

http://www.honortheson.com/

http://www.standingthegap.org/


Mvh Daniel

Svar: Ja, man bör absolut hålla sig borta från kyrkorna, då det oförfalskade evangeliet och bibelns sanningar verkar vara bannlysta i dessa, och be till Gud att han för en samman med andra troende (kristna) som vill följa och lyda Jesus.
Om vi vandrar i ljuset så har vi gemenskap med varandra säger bibeln. Hemgrupper eller husgrupper är ett bra alternativ till att träffas och läsa och studera bibeln och be.
Jag känner inte till hemsidorna du länkar till men var inne och kollade. Är det någon särskild artikel du tänker på?
experimentlandet.blogg.se

Postat av: alert

Publicerad 2015-01-15 14:18:27

Jag säger igen: Tack och lov att det finns någon som predikar sanningen, så vi som vill vara kristna kan bli avgiftade från samfundens och dess hycklande falska "pastorers" vilseledande undervisning!

Svar: Tack själv!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: alert

Publicerad 2015-01-15 21:04:50

Till Daniel:

Du bör kolla upp Mennoniterna.

Jag tror att även de har gått in under Världskyrkan och katolska kyrkan.

Postat av: alert

Publicerad 2015-01-15 21:15:18

Här kan du Daniel läsa om katolska kyrkan och mennoniterna:

http://www.religioustolerance.org/chr_rcme.htm

Postat av: Thomas

Publicerad 2015-01-16 10:44:08

Tack, för denna uppriktiga artikeln!
Själv är jag nyligen pånyttfödd i min egen källare och längtar efter mänsklig gemenskap i min älskade Herre Jesus Kristus namn.
Den Heliga Anden hjälper mig varje dag, men ändå är ensamheten stor när det inte finns någon att dela min Herre Gud Jesus Kristus underbara verk med!

Guds frid till alla frälsta.
/Thomas

Svar: Hej Thomas! Vad underbart att du är pånyttfödd i Herren Jesus Kristus. Då kan du vara säker på att han alltid är med dig (eftersom du har den Helige Ande, Guds Ande, boende i dig) och hjälper och vägleder dig. Be Jesus om att han låter dig få träffa andra pånyttfödda i Kristus som du kan umgås med. Det gjorde jag. Hade inte heller någon att dela Herren Jesus underbara verk med. Ingen familj eller några vänner som var troende, men Jesus lät mig få träffa pånyttfödda kristna vänner. För honom är ingenting omöjligt.Gud välsigne dig!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Daniel H

Publicerad 2015-01-16 13:35:27

Jag har läst och ser inte att Mennoniterna har "gått in under Världskyrkan och katolska kyrkan". Däremot är förlåtelse, försoning("reconciliation"), fredstiftande, och att älska sin fiende mycket centrala inom den radikala reformationen/Anabaptisterna till vilka Mennoniterna hör. Det kan ju förklara att de kan ha dialog med katoliker och protestanter (om likheter) som förföljde och brände deras pionjärer på bål. http://en.wikipedia.org/wiki/Martyrs_Mirror

Ta t ex. Dirk Willems som räddar sin förföljare från att drunkna för att därpå fångas av densamme och brännas på bål.

Överhuvudtaget är bergspredikan tämligen reell hos mennoniterna. Detta kontrasterar mot de flesta andra trosriktningar.

Men överallt finns naturligtvis korruption.

Vad tyckte bloggaren om Videoklippen jag postade?

Hur ställer du dig till "original sin"?

Mvh Daniel

Postat av: freddan

Publicerad 2015-01-22 23:40:18

Detta är det bästa och viktigaste du skrivit hitintills
Bra gjort!

Svar: Tacka Herren!
Gud välsigne dig!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Peter Hall

Publicerad 2015-02-24 19:03:19

Ogräset som såddes in i åkern kan inte vara något annat än tillbedjarna av den sist uppenbarade världsreligionen. Ogräset såddes in i åkern medan husbonden sov i början på 600-talet
Låt den goda säden växa upp tillsammans med ogräset tills skördetiden. Då skall ogräset samlas ihop och brännas upp. Det är detta som händer i våra dagar.
Då skall änglarna gå ut för att skilja de onda från de goda. Jesus har nämligen redan ställt fåren på sin högra sida och getterna på sin vänstra.
IS tillhör knappast den goda säden och har alltså ställts på hans vänstra sida.

Postat av: Miriam

Publicerad 2015-06-08 20:56:50

Hej!
Detta är ämnet för min första (!) predikan som jag ska hålla på söndag. I en pingstkyrka. Så tappa inte modet, det finns kyrkor och församlingar som predikar ett sant evangelium!

Min predikan kommer att handla om att att Jesus är Herre - att vi är kallade att lyda Honom precis som han säger i Joh 14. Men vinsten av att underordna sig Gud är så mycket större än förlusten (mitt ok är milt, min börda är lätt) eftersom vi får den Helige Ande som gåva!

Svar: Lycka till!
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik