Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Frankfurtsskolans sataniska rötter

Publicerad 2015-04-17 06:10:00 i

De flesta som är intresserade av politik och samhällsutveckling har säkert hört talas om Frankfurtskolan som startades av den tysk- judiske mångmiljonären Felix Weil 1923 och som sedan dess har påverkat västvärldens alla institutioner (samhällen) i en mycket perverterad och ogudaktig tankeriktning.

Syftet med ”det oberoende forskningsinstitutet” vars upphovsmän hade judisk etnisk bakgrund, var att driva det vetenskapliga studiet av marxismen framåt och skolan blev som ett ”mecka” för vänstermänniskor i Weimarrepublikens Tyskland.

Institutets inspirationskällor var dock inte som man skulle kunna tro med tanke på att de första medarbetarna var ”judar”, de gammal testamentliga patriarkerna utan de sekulariserade Gudshatarna Karl Marx och Sigmund Freud (båda judar).

Det finns judar som inte är judar enligt bibelns definition av vad en jude är. De tror inte på Abrahams Gud som också är de kristnas Gud och hyser ett starkt motstånd till Jesus Kristus och den kristna läran men kallar sig judar och utger sig för att vara judar i olika sammanhang när det tjänar deras egna intressen.

De är med Herrens egna ord en Satans synagoga (Upp. 2:9 och 3:9) och fiender till den ursprungliga västerländska kristna kulturen samt till hela mänskligheten. De har varit drivande bakom flera inflytelserika intellektuella rörelser som utsatt den icke judiska kulturen för radikal kritik samtidigt som de varit måna om den judiska identifieringens fortlevnad. 

Kollektivt har dessa rörelser (med sin egen version av utopi) där Frankfurtskolan är en i raden, ifrågasatt det västerländska samhällets djupast liggande moraliska, andliga, politiska och ekonomiska grundvalar men undvikit att skärskåda grunderna för det egna tänkandet och genom detta lyckats förändra samhällena, inte minst Sverige, i en för dem (den egna gruppen) gynnsam riktning.

Vid en första anblick ser det ut som om dessa samhällsupplösande rörelser är fristående från varandra men genom att kika närmare på dem (vad och vilka som ligger bakom) förstår man att de utgör delar av en och samma grupp. 

De har en gemensam agenda och samma rötter. Deras målsättning är att med hjälp av sin intellektuella och ekonomiska överlägsenhet krossa nationerna, de olika kulturerna, familjen (kärnfamiljen) och religionerna för att som grupp få herravälde över världen och mänskligheten.   

Det pågår en  andlig (osynlig) kamp mellan det onda och det goda i världen och Satan använder sig av sin synagoga (Satans synagoga) för att utbreda sitt rike (det antikristliga systemet) på jorden precis som Gud använder sig av sin församling (Guds församling) för att utbreda sitt rike.

Tyvärr tror majoriteten av dagens kristna att de är medlemmar i Guds församling bara för att de har ett medlemskap i en kyrka eller i en frikyrka och besöker gudstjänsterna samt är med på aktiviteter som anordnas i dessa.

Det beror på att de inte har fått någon kunskap (eller bristfällig sådan) om Guds församling och de mest fundamentala bibliska sanningarna såsom människans syndanatur, behov av frälsning, pånyttfödelsen i Kristus, dopet i anden och Kristi kropp med mera. Dessutom tror de att judarna (alla som påstår sig vara judar) än idag är Guds utvalda folk. Inget kan vara mer felaktigt.

Löftena till Israel (judarna) var förknippade med villkor men det är inget som predikas i kyrkorna. De kristna instämmer gladeligen i halleluja kören till mördarstaten Israel (allt vad judar och judendom heter) och det antikristliga systemet (dess framväxt) iställer för att läsa sin bibel som säger så här:

“Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk - ty hela jorden är min - och ni skall vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du skall säga till Israels folk” (2. Mos. 19:5-6)

Israel (judarna) håller inte Guds förbund utan bryter mot detta förbund. Gud står dock kvar vid sin del av löftena/pakten och ger i sin kärlek Israel (judarna) ett nytt förbund.

Om detta talar Gud redan genom profeten Jeremia i gamla testamentet:

“Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten, det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras herre, säger Herren.

Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. De skall inte längre behöva undervisa varandra och säga: Lär känna Herren, ty de skall alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren. Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras synd skall jag inte längre minnas.” (Jer. 31:31-34)

Så här säger Paulus i Hebreerbrevet:

“Men nu har Kristus fått ett prästämbete som är vida överlägset, eftersom han förmedlar ett bättre förbund, ett som är stadfäst med starkare löften. Om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte ha funnits behov av ett annat. Men nu förebrår Gud sitt folk dess brister” (Heb. 8: 7-8)

Sedan följer orden från Gud genom Jeremia 31:31-34 ovan och som avslutar det åttonde kapitlet med:

“Genom att tala om ett nytt förbund har han gjort det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat skall snart försvinna” (Heb. 8:13)

Ofta hör man att judarna som folk är “det äkta olivträdets rot” men i romarbrevet (11:16-24) kan vi läsa att både judar och hedningar är grenar i trädet. Hedningarna skall inte förhäva sig över de naturliga grenarna utan tänka på att det är roten som bär grenarna.

Hedningarna har inympats som grenar i Guds rike. Judarna kan återinympas i det äkta olivträdet om de inte framhärdar i sin otro. Om detta kan vi läsa här:

“De andra blir däremot inympade, såvida de inte framhärdar i sin otro. Det står i Guds makt att ympa in dem igen. Ty om du skars ut ur den vildoliv som du av naturen hörde till och mot naturens ordning ympades in på ett odlat olivträd, hur mycket lättare kan då inte de äkta grenarna ympas in på sitt eget träd”. (Rom. 11:23) 

Förstår du inte detta så läs det en gång till. DET STÅR I GUDS MAKT ATT YMPA IN DEM IGEN! ”Dem” kan inte handla om hedningarna eftersom de inte hade del av det äkta trädet från början (de stod utanför det första förbundet) utan det måste handla om judarna.

En jude kan alltså lätt återinympas i det äkta olivträdet om han eller hon inte framhärdar I sin otro. Det är tron som är avgörande. Därför befinner sig judar och hedningar som inte tror på Jesus Kristus lika långt borta från Gud. En jude befinner sig inte närmare bara för att han eller hon är jude.  

Om du som kristen säger att det gamla förbundet är föråldrat och att det som är gammalt och föråldrat snart skall försvinna (Heb.8:13) samt att en jude och en hedning blir ett i Kristus, en ny människa som kan nalkas Fadern i en och samma Ande när de kommer till tro, blir du kallad ersättningsteolog och illa ansedd.

“Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet” (Gal. 3: 28-29

Du anklagas för att vilja ersätta det gamla förbundet med det nya trots att det var Herren Jesus som kom med det nya förbundet och inte du. Tror du på Kristus och på hans evangelium samt på apostlarna så är du en ersättningsteolog som förtjänar att bli förlöjligad och utfryst.

Det finns mig veterligen inget namn på ”kristna” som önskar byta ut det nya förbundet med det gamla eller som står med ena foten i det förra och med den andra i det senare och aldrig hör man några anklagelser riktas mot dessa. Varför? Tillbakagångsteologer eller Stagnationsteologer hade varit passande namn för denna, till antal, inte helt obetydliga skara.    

Är det inte förbluffande att en mångmiljonär (en person som kommunisterna skulle placera in under kategorin ”förhatlig kapitalist” likt Felix Weil) intresserar sig för att upplyfta och utveckla kommunismen, dess tankegångar, istället för att förringa och förtiga dessa?

Kan det bero på att kommunismen/marxismen är djupt rotad i den judiska kabbalistiska lärans ideologi? Att söndra och splittra samhällena, utrota allt privatliv och ge staten all makt (en stat som givetvis måste underordna sig världsregeringen och Sions Äldste, de kabbalistiska judarna, vilka är de som innehar den verkliga makten då de har lagt beslag på den ekonomiska makten) bygger på den kabbalistiska messiastron som lär att världen måste bli fylld av mörker, anarki och moraliskt förfall.

Att all ordnad civilisation måste slås sönder innan “den av judarna” väntade messias kan träda fram för att upprätta allt åt Israel igen.

Är det inte just detta som Frankfurtskolan och de vänster intellektuella rörelserna har arbetat för i västvärlden (experimentlandet Sverige) under hela 1900 talet? Kärnfamiljen (familjen) har angripits och förklarats omodern vilket har lett till skilsmässor och otrygghet inte minst för barnen samt till stora problem för samhället. 

Avkristningen, den kristna moralens avskaffande har öppnat upp för all slags smuts och ondska såsom otukt, äktenskapsbrott, aborter, pornografi, pedofili, missbruk av droger, av mat, av sex med mera och massinvandringen som skall säkerställa Sveriges (den svenska kulturens och den svenska befolkningens undergång) slår ständigt nya rekord.

Heinrich Marx, Karl Marx far, var en tysk jude som offentligt praktiserade sin judiska tro. Under sin levnadstid blev han emellertid en stor beundrare av Emanuel Kant och Voltaire som båda var kabbalister och fiender till Kristus. Ett år före Karls födelse blev Heinrich (med familj), bekännande kristna.

I det tysta var dock Heinrich Marx en lärjunge till kabbalisten Jakob Frank vilket påverkade sonen som vi kan se genom att studera Karl Marx skrifter “Das Kapital” och “Det kommunistiska manifestet”. Karl Marx lära bygger nästan till punkt och pricka på Jakob Franks undervisning.

Jakob Frank var tillsammans med Isaac Ben Luria och Sabbatai Zevi den moderna kabbalismens huvudfigurer. Den första i raden, Rabbi Luria (1534-1572) ansåg att de män inom judendomen som tidigare hade skrivit och forskat om det mystiska och ockulta, hade lagt för stor vikt vid världens skapelse och begynnelse. Detta var inte längre viktigt menade han utan nu skulle man istället börja arbeta med att påskynda världens undergång och därmed messias ankomst.

Hans undervisning gick just ut på att messias inte kunde träda fram förrän de icke judiska nationerna blivit sönderslagna, fallit i total hedendom och förlorat all tro på Gud. Detta gick att påskynda om judar var villiga att hjälpa till med att förstöra nationerna. Det kallades för att “krossa lerkärlen” (Se illuminatis agenda, mer om kopplingarna nedan)

Han menade att även om de icke judiska nationerna var fyllda med ondska så fanns det bland dem gudomliga gnistor. De här gnistorna höll samman nationerna och förhindrade regeringarna från att falla ihop. Därför var det varje kabbalistisk judes plikt att ta bort dessa gudomliga gnistor och på så sätt snabba på förstörelsen av alla icke judiska nationer.

Anledningen till att det judiska folket hade blivit skingrat till så många nationer berodde inte på att de begått någon synd eller vänt sig från Gud. Det var Guds plan att skingra judarna för att de skulle kunna förstöra de icke judiska länderna.

Denna förvrängda teologi ledde till att rabbi Luria kunde introducera en lika förvrängd frälsning och upprättelse av det judiska folket. Han lärde dem att det var genom att synda som de kunde bli frälsta. 

Ur denna perverterade lära (Satans lära) och från judarnas Talmud har rasismen sina verkliga rötter som kommer till uttryck i den politiska sionismen vilken har infiltrerat hela det svenska samhället (världen) och inte minst kristenheten i Sverige.

Fler och fler kristna (ser det själv dagligen) avfaller från bibelns sanningar och söker samarbete med falska judar (kabbalister, talmudister, sionister, frimurare) och avgudadyrkare som likt ulvar i fårakläder har nästlat sig in i kyrkorna och församlingarna för att tugga i sig fåren.      

http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/den-verkliga-rasismen-och-dess-rotter.html

http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/fran-luria-till-bankhuset-rothschild.html

Profeten Jesaja talar om ett hemligt förbund ”De Äldste” eller i klagovisorna där profeten Jeremia skriver ”Dottern Sions Äldste”, att jämföra med Sions Äldstes och ”Sions Äldstes protokoll” som det hemliga förbundet. Ett förbund som har sitt ursprung i kung Salomos avfall vilket vi har skrivit om här:

http://experimentlandet.blogg.se/2013/october/kung-salomos-avfall-och-satans-system.html

Från profeten Jesaja läser vi :

”Herren vill gå till doms med sitt folks äldste och med dess furstar. I haven skövlat vingården; rov från de fattiga är i era hus. Huru kunnen I så krossa mitt folk och söndermala de fattiga” (Jes. 3:14-15) Vingården = Guds folk.

”Ve dem som kalla det onda gott, och det goda ont, dem som göra mörker till ljus och ljus till mörker, dem som göra surt till sött , och sött till surt!” (Jes.5:20)

”de äldste och högst uppsatte, de äro huvudet, och profeterna, de falska vägvisarna, de äro svansen. Ty detta folks ledare föra det vilse, och de som leda sig gå i fördärvet. Därför kan Herren icke glädja sig över dessa unga män, ej heller hava förbarmande med deras faderlösa och änkor; ty de äro allesammans gudlösa ogärningsmän, och var mun talar dårskap. Vid allt dettta vänder hans vrede icke åter, hans hand är ännu utsträckt ” (Jes.9:15-17)

Kabbalisterna kallar som vi har sett det onda för gott och det goda för ont, gör mörker till ljus och ljus till mörker. De krossar och söndermalar de fattiga (judar som hedningar) genom sitt ägande av bankerna (kontroll av världsekonomin) och har falska vägvisare (falska profeter) till sin tjänst såsom politiker, kyrkliga företrädare (avfälliga präster och pastorer), media representanter, representanter inom myndigheterna vars syfte är att föra folket vilse. Att medvetet eller omedvetet föra så många människor som möjligt till helvetet!

Nedan beskriver profeten Jesaja hemlighetsmakeriet och det förbund med Satan och döden som frimurarna har gått in under.

Kung Salomo anses vara frimurarordens grundare och det var han som utvecklade Kabbalan (traditionen, mysticismen). Kabbalan ingår i frimurarnas symbolvärld (dödsskallar, blod och likkistor är vanliga inslag i deras ritualer) och den första mästaren enligt frimurartraditionen var bibelns Hiram från Tyrus som kung Salomo lät hämta till sig för att uppföra det första templet på berget Moria i Jerusalem. (1.Kon. Kap. 5,6,7).

Några år före sin död lyckades han utarbeta en plan för att ställa världen under Satans välde där de “falska judarna” skulle bli hans hantlangare och jordens härskare.   

”Eftersom I säge: Vi hava slutit ett förbund med döden, med dödsriket hava vi ingått ett fördrag; om ock gisslet far fram likt en översvämmande flod, skall det icke nå oss, ty vi hava gjort lögnen till vår tillflykt och falskheten till vårt beskärm” (Jes.28.15)

”Ve eder, I som söken att dölja era rådslag för Herren i djupet, och som bedriven edra verk i mörkret, I som sägen:  Vem ser oss och vem känner oss? (Jes.29:15)

VI HAVA GJORT LÖGNEN TILL VÅR TILLFLYKT OCH FALSKHETEN TILL VÅRT BESKÄRM!

Detta beskrivs också på ett mycket träffande sätt i Sion Vises Protokoll:

http://100777.com/protocols_se

Tilläggas skall att väldigt få kristna vet vad som står i Kabbalan och i Talmud om de överhuvudtaget känner till att dessa skrifter existerar. Inte ens vid universiteten låter man studenterna få ta del av innehållet i dessa för judarna så betydelsefulla skrifter.  

Detta var vad som hände den protestantiske reformatorn Martin Luther (visar vilken makt Satan har) när han började intressera sig för de sataniska böckerna som medvetet har hemlighållits för allmänheten under århundraden:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/martin-luther-och-satans-synagoga.html

Så här säger sionismens grundare, Moses Hess, som ansåg att semiterna, judarna, var en överlägsen ras, angående ras och klasskamp. Utdrag från boken “Rom och Jerusalem”:

“Hela historien har hittills handlat om en ras och klasskamp. Raskampen är det ursprungliga och primära, klasskampen är det sekundära. Denna raskamp har i världshistorien främst stått mellan två varandra konfronterande raser: arier och semiter“. 

Moses Hess var också medlem av illuminaterna (som står över alla världens frimurarordnar inklusive svenska frimurarorden), och 1847 introducerade han både Karl Marx och Friedrich Engels i denna sataniska orden. Den gren av Illuminati som de gick in i, kallades för “DE RÄTTFÄRDIGAS FÖRBUND”.

När Karl Marx senare flyttade till London försörjdes han fram till sin död av ingen mindre än Nathan Rothschild.

Vad kommer det sig att en representant för det rika bankhuset Rothschilds (bestående av sionister och kabbalister) tog sig an en marxist, en kommunist? Som vi redan har nämnt står ju marxister i motsatsförhållande till de rika kapitalisterna som kommunisterna och socialisterna påstår sig vilja krossa. Speciellt den första första maj varje år.

Kanske kommunisten (“juden” och mångmiljonären) Robert Aschberg och hans medarbetare inom det kommunistiska Expo skulle kunna reda ut begreppen. Något stämmer uppenbarligen inte och om man dessutom lägger till det faktum att R. Aschbergs farfar Olof Aschberg, även han kommunist och judisk bankir, som grundade den “Nya Banken” i Stockholm 1912 vilken senare bytte namn till “Svenska Ekonomibolaget“ samt hjälpte till med att förmedla ekonomiska medel från den judiske finansmannen Jacob Schiff (även han miljonär/miljardär) i förenta staterna till de judiska bolsjevikerna och deras revolution i Ryssland, minskar ju knappast förvirringen.

Varför åker en kommunist (judisk bankir) och hans kumpaner (judiska yrkesrevolutionärer) runt i Ryssland och plundrar kyrkor och kloster på värdesaker bland annat gamla ryska ikoner? Stulna ryska juveler deponerades i Sverige och stulna guldmynt smältes ner och förseddes med Svenska stämplar. I boken Historys Greatest Heist,The Bolshevik Looting of Russia, utgiven 2009, skildrar Yale professorn Sean McMeekin bland annat Olof Aschbergs arbete för att tvätta stulna ryska rubelmiljoner åt den kommunistiska regimen efter första världskriget.

Har vi inte fått lära oss att kommunisterna (de som vill ha solidaritet, rättvisa och jämlikhet, allas lika värde) är de goda och kapitalisterna (de giriga och egoistiska) de onda? Tänk om det är tvärtom eller att kommunister är kapitalister som önskar och uppmuntrar kommunism i syfte att förstöra samhällena (medvetet eller omedvetet) och slutligen hela världen då de inte tjänar Gud utan Satan?

Den samhällsundergrävande Illuminatiorden bildades den 1 maj 1776 av Adam Weishaupt (även han en falsk jude, kabbalist med rötter i jesuitorden som startades av Ignatius de Loyola som var marann/kryptojude/kabbalist samt infiltratör av den romersk katolska kyrkan, och medlem i Satans synagoga) och att det är just den dagen som arbetarna är ute och demonstrerar för solidaritet, rättvisa och jämlikhet måste väl ses som en tillfällighet, en ren slump?

Hur kan man slå sönder nationer och få dem att förfalla ekonomiskt, moraliskt, kulturellt och andligt om inte genom att lyfta fram kommunismen för massorna som lösning på deras umbäranden (dåliga materiella standard/ekonomi som är ett resultat av Satans synagogas plundringar) samtidigt som man manipulerar deras tänkande och får dem att acceptera att ledningen för dem de skall stödja, alltså kommunist/socialist ledningen, vilka representerar STATEN, har rätt att lägga beslag på deras ekonomiska såväl som moraliska, kulturella, historiska och andliga tillgångar.

I den gamla sjuttiotalslåten ”staten och kapitalet” heter det att företrädarna för de båda grupperna sitter i samma båt. De sitter inte bara i samma båt. Staten är kapitalet och kapitalet är staten. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara så länge världens furste, Satan, styr.

Genom att skapa ideologierna kommunism och socialism för ”ARBETARNA” (vilka består av en mycket stor grupp som skulle kunna bli ett allvarligt hot mot makten) som håller uppe samhällena genom att arbeta och betala skatt till de onyttiga som lever av andras arbete, har man lyckats få massorna att tro att kommunism/socialism är motsatsen till kapitalism och att det går att skapa fred, solidaritet, rättvisa och jämlikhet utan att ta itu med grundorsaken till problemet.

Om samhällen öppet eller i det fördolda byggs på lögner, falskhet, förvanskningar av sanningar (man gör gott till ont och ont till gott, ljus till mörker och mörker till ljus) och detta är grundstenarna, så blir bygget ett falskt och orättfärdigt bygge.  

Det går inte att lägga rättfärdighetens byggstenar ovanpå orättfärdighetens stenar utan att hela byggnadsverket blir orättfärdigt. Där orättfärdigheten och orätten får gro frodas girighet och all slags ondska.

Dock är det så man har gått tillväga under lång tid (gör så fortfarande) genom att officiellt (offentligt) påstå sig verka för demokrati och människors frigörelse/frihet, solidaritet, rättvisa, jämlkhet, allas lika värde världen över, men inofficiellt (bakom kulisserna) för det antikristliga systemets framväxt.  

Det kontantlösa samhället (som snart är här om inte folk vaknar upp), EU och dess diktatur, den ständiga centraliseringen av makten, likriktningen av tankar med mera vilket kommer att mynna ut i ett  totalitärt kontrollsamhälle, syftar knappast till att skapa frihet, fred, rättvisa och jämlikhet för det stora flertalet.   

Den messias som judarna väntar på har inga likheter med Herren Jesus Kristus. De förkastade Jesus som sin messias. De väntade sig en stridslysten messias och inte någon som skulle komma för att be dem vända andra kinden till och uppmana dem att älska sina fiender samt be för dem.

Deras messias skulle vara villig att strida enbart för deras sak och inte för några andra folk. Därför väntar judarna än idag på sin messias och eftersom de fortfarande väntar på en messias som skall placera dem över alla andra folk så kommer det att vara en messias som är anti mot Kristus. En Antikrist/Antikristus

Kristus placerar ju, som vi kristna vet, inte någon folkgrupp eller ras över de andra folkgrupperna och raserna. När vi, oavsett vilka vi är, var vi kommer ifrån, vilken hudfärg och kön vi har samt social status, omvänder oss till Kristus så säger han:

“Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet” (Gal. 3: 28-29

Tack vare ett outtröttligt arbete med att sinnesmanipulera och indoktrinera den svenska befolkningen (västvärlden) med rättfärdigheten, demokrati, rättvisa, allas lika värde, som täckmantel har man lyckats med att göra mörker till ljus och ljus till mörker genom att kalla det onda gott och det goda ont. Snart lär man inte se någon skillnad mellan dessa ytterligheter.

Att ens våga påstå att ”det finns en liten möjlighet” att den kommande Antikrist (med tanke på det ovannämnda) kommer att ha kopplingar till judendomen då de flesta judar fortfarande vägrar att erkänna och ta emot Kristus samt ser sig som utvalda, över alla andra folk stående, jämställs nästan med hädelse inom kristna kretsar.    

Den kommande Antikrist (den värsta) kan i princip ha vilket ursprung som helst enligt de kristna men inte judiskt. De känner inte till att det finns en Satans synagoga och att den grupp av Guds motståndare/(fariséer) som dödade Jesus för att han genomskådade talmudismen (De äldstes stadgar) som varande en Satansreligion, lever kvar än idag fast under andra namn såsom sionister, frimurare, ockultister, judaister med mera.

Denna sanning har Satan, genom Satans synagogas tjänare, fått lögnpredikanterna att hålla tyst om och Kabbalan liksom Talmud är tabu att som icke jude föra på tal liksom så mycket annat. Faktum är att ”den politiska korrektheten” och det medvetna nedtystandet av obekväma åsikter (sanningar) är på väg att föra Sverige och hela västvärlden (världen) rakt ner i avgrunden.

De principer som tidigare har legat till grund för den judisk – kristna civilisationen är inte längre rådande i vårt samhälle. De existerar enbart som en slags underjordisk motståndsrörelse.

Massiva attacker har det senaste århundradet riktats mot människor som har trott på en universell sanning och på nationen, familjen (dess bevarande och sammanhållning), kulturen samt på en sexualitet enligt bibelns normer och inte minst på förnuftet. De har av Frankfurtskolans företrädare (och av andra rörelser med stark judisk identitet) förklarats lida av psykiska sjukdomar (psykisk ohälsa).

De som bryr sig om sitt land, sina landsmän, familjen, kulturen, traditionen, sin rätt till en historia och en identitet (vilket alla folk bör ha rätt till, inte endast det judiska folket) får sedan ett antal år tillbaka olika diagnoser som islamofober, homofober, främlingsfientliga, och nu senast antiziganister om de inte anser att tusentals utländska medborgare (från samma folkgrupp) skall ha rätt att tigga systematisk överallt och dygnet runt i det offentliga rummet.

De falska judarnas rädsla för antisemitism och för att en majoritetsgrupp skulle kunna slå sig samman och gå emot dem (avslöja Satans synagoga) har fått dem till att bli de mest ivrigaste förespråkarna för mångkultur (se Barbara Spectre), massinvandring, patologisk godhet och allt perverst (all orätt och ondska) som följer i dess spår vilket är ett slag mot förnuftet, den sanna människokärleken och de universella sanningarna. Inte minst de bibliska sanningarna.

Till det yttre gör man allt för att det skall se ut som om man bryr sig om världens fattiga när det i själva verkat handlar om att dels gardera sig mot en berättigad kritik av de judiska ägandestrukturerna (Satans synagoga/de falska judarna äger ju och kontrollerar bankerna som nämnts samtidigt som de har makten över våra tankar genom att de äger medierna) och dels om att skapa så mycket kaos, elände, söndring och splittring som möjligt så att befolkningen blir ett lätt rov när världsregeringen (Sions äldste som står direkt under Satan) skall ta över och placera sin ledare på tronen.  

Georg Lukacs, falsk jude och en av Frankfurtsskolans medarbetare samt son till en av Habsburgsimperiets främsta judiska bankirer, menade att så länge människorna trodde eller ens hoppades på att deras gudagivna förnuft skulle kunna lösa samhälleliga problem var det omöjligt för samhället att förfalla till den grad av förtvivlan och alienation som Lukacs ansåg vara en nödvändig förutsättning för en socialistisk revolution (för Satans revolution).

Detta är som vi redan har skrivit om, helt och hållet kabbalistiska tankegångar som härrör från den ondskefulla trion Isaac Ben Luria, Sabbatai Zevi och Jakob Frank. De icke judiska nationerna (däribland Sverige) måste slås sönder och falla i total hedendom samt förlora all tro på Gud innan judarnas messias, som är den kommande Antikrist, kan träda fram.  

När inga förnuftsargument längre biter på ”den politiska korrektheten” som har sitt ursprung i Frankfurtskolan som i sin tur har sina rötter i kabbalismen och talmudismen (vars samhällsförgörande läror officiellt inte existerar eller tillåts att diskuteras) visar det hur långt landet har gått på vägen mot sin undergång.

För att belysa hur illa ställt det är i det politiskt korrekta Sverige avslutar vi med ett belysande exempel. En politiskt korrekt person (vänsterpartist, socialdemokrat, folkpartist, sionist, moderat etcetera) vaknar mitt i natten av att någon står och skriker utanför dens bostad att det brinner. Yrvaket tittar den ut genom ett fönster och ser en person stå där.

Det är en som den känner igen som Sverigedemokrat. Den politiskt korrekte som är ett offer för Frankfurtskolans tankemanipulatörer har blivit indoktrinerad till att hata Sverigedemokrater över allt annat och har lovat sig själv att aldrig lyssna på ”rasistiska” och ”främlingsfientliga” individer eller att ha något med sådana att skaffa.

Därför går han, trots den allt mer påträngande röklukten tillsammans med Sverigedemokratens desperata rop, och lägger sig igen vilket resulterar i att både han själv och huset brinner upp.

Kommentarer

Postat av: Jan-Ola Gustafsson

Publicerad 2015-04-18 17:34:03

Mycket bra att du beskriver den destruktiva Frankfurskolan på ett korrekt sätt! Denna ondskefulla tankesmedja är orsak till otaliga miljoner människors nöd, förtvivlan och död och ändå känner ett par generationer akademiker inte till den eller de resultat den lett till i olika länder - även i utvecklingen(?) av svensk politik.

Svar: Om folk hade blivit upplysta i ett tidigt skede så hade man inte kunnat eller haft lika lätt att genomföra den undergångspolitik vi ser i Sverige idag samt i resten av Europa. Att miljontals människor har dött och fått lida nöd bekommer inte anhängarna av de destruktiva rörelserna. Död och elände för Guds käraste skapelse, "människan", är helt enligt Satans agenda och hans tjänare gör bara sin herres vilja.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Ateist

Publicerad 2015-04-20 21:24:58

Vill bara veta en sak, när och hur ska vi ta oss ur vilddjurets skugga?

Svar: Hej! Skulle du kunna förklara lite vad du menar?
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Jan-Ola Gustafsson

Publicerad 2015-04-22 17:29:00

Intressant fråga från "Ateist". Dom jag känner brukar inte bry sig om vad
Bibeln förkunnar, men om du menar allvar är i vart fall jag intresserad av en dialog.

Postat av: Ateist

Publicerad 2015-04-22 20:48:29

Hej igen.
Det jag menar utan att vara oartig, är att många människor har vaknat(tro det eller ej), jag gillar dina blogginlägg väldigt mycket och allt stämmer men, behöver vi verkligen upprepa sanningen för oss(väckta)själva?
Dock så finns en stor del av våra medmänniskor(och barn!)som lever med och i Judens lögn. Att väcka dessa är näst intill omöjligt!
Känner mig ganska uppgiven inför vår framtid, du och jag kan tydligt se att Sionistens agenda följs enligt deras plan, och nu med en rasande fart! Du har skickligt beskrivit vårt samhälle(världen)och vår verklighet, med sanna ord.
Men jag skulle väldigt gärna vilja veta, är detta slutet för oss? Vad står i din bok(med all respekt för din tro)?
Den enda saken jag vet, det är att de håller på o gå helvete totalt!
Jag ser ingen lösning på detta, det var därför jag frågade..
//Tack för din blogg, fortsätt gärna skriva;) Du har en nyvunnen läsare:)

Postat av: Experimentlandet

Publicerad 2015-04-23 07:24:15

Du kanske har hört uttrycket att om man upprepar en lögn tillräckligt många gånger så blir det tillslut en sanning.

Detta är vad man har gjort under lång tid och vi ser resultatet i vår omgivning, vårt land, vår värld idag.

Ett ekonomiskt, socialt, moraliskt, andligt och kulturellt förfall utan dess like och som lindas in i en ateistisk och falsk humanism, en patologiskt utplånande godhet.

Lögn har blivit sanning och därför behöver SANNINGEN upprepas/lyftas fram gång på gång och vid alla möjliga och omöjliga tillfällen.

Kärleksfulla samhällen som de flesta människor säger sig vilja leva i, kan inte existera om sanningen utrotas.

Sanning och kärlek (humanism, barmhärtighet eller vilka vackra ord man väljer att använda)går hand i hand och det ena blir omöjligt utan det andra.

Därför talar bibeln så mycket om sanningen. Nästan mer än om kärleken och oftast tillsammans.

När sanningen sägs vara en förfalskning vilket är fallet med Sion vises protokoll (sionisternas och kabbalisternas agenda som är på väg att ödelägga världen och hela mänskligheten)trots att allt som står i dessa protokoll har gått i uppfyllelse eller är på väg att gå i uppfyllelse och som därför borde ses som ett tecken på att de är eller åtminstone kan vara sanna, gör man det omöjligt för det goda att vinna över ondskan.

Ställer man sig på lögnens sida (det ondas sida) blir man en del av lögnen och ondskan även om man till det yttre är snäll och vänlig.

Allt som sker idag finns beskrivet i bibelens Uppenbarelseboken så läs den och återkom gärna sedan och tala om vad du tänker. Gud välsigne dig!

Postat av: Ateist

Publicerad 2015-04-23 11:41:33

Tack för svaret och välsignelsen:)
Kan väl inte påstå att mina bibelstudier är dom bästa, men jag ska verkligen ta mig tid och läsa Uppenbarelseboken.
Får be om ursäkt om mitt förra inlägg lät lite osammanhängande, men ni förstod säkert vart jag vill komma.
Självklart är sanningen i allra högsta grad värd att repeteras, speciellt nu i denna tid när ZOG (Zionist Occupation Government) snara dragits åt hårdare än någonsin,runt människors medvetande.
Och hur ska jag som medmänniska befria deras sinnen(utan att framstå som en galning)? För rätta mig om jag har fel, sinnet är det som styr hur vi lever och tänker. Stor del av människor runtomkring oss har fått sitt sinne ockuperat av lögn, inte sant? Först när man är fri i sinnet, det är då man kan tänka klart och skapa sin tillvaro efter sanning och kärlek.
Och nu till 10miljonersfrågan, hur ska jag nå mina medmänniskor som ständigt sitter uppkopplade med sina hjärnor till en smartphone, upptagna med selfies, pengajakt, onödiga prylar, och som ständigt är livrädda att få rasistkortet uppslängt i ansiktet, eller slänger rassekortet på mig och andra?
Jag ser att bloggen här bara flödar sanning rakt ut, jag skulle verkligen vilja att människor blir nådda av allt som står här och stänger av main stream media(hjärntvätten) och börjar leva som fria människor.
Men för att vara ärlig kommer det knappast ske, sions äldstes klor sitter stenhårt i dessa såtar och kommer sitta där tills dom dör.
Så därför min dystra ton till vår situation.
Som ni kan se så har jag kört fast i min "mission". Jag behöver nya verktyg som jag hoppas på få här?
//Ta hand om er;)

Postat av: Experimentlandet

Publicerad 2015-04-23 19:38:19

Hej igen!

Du ställer så bra frågor men det är svåra frågor. Det var inte igår som Sionisterna (vars religion grundar sig på Satans lära Kabbalismen tillsammans med Talmud) och Sions äldste (de som styr och äger vår värld, bankmaffian) kom på att det går att driva världen i den riktning man vill genom att manipulera människors sinnen för att på så sätt få dem att tänka sådant de aldrig hade tänkt om deras sinnen varit klara och rena.

Inte så konstigt att tillvaron ser väldigt dyster ut och är svår att förstå för många. Allt svårare blir det och nästan omöjligt att skapa sin tillvaro efter sanning och kärlek (vi skapar tillvaron/samhället tillsammans ingen människa är en öde ö) när färre och färre vill veta av sanningen och anstränger sig för att få reda på den.

Vad som är sanning bestämmer de som gör allt för att sanningen skall utrotas och det kan de göra tack vare den mångåriga och systematiska sinnesmanipuleringen/indoktrineringen från samhällets håll. Vad man gör är att verka för att laglöshet skall råda. När laglöshet väl råder (vilket man kan säga att det gör idag) så skyller man (i synnerhet från kristet håll) på att kärleken kallnar. Då menar man att kristna som protesterar mot förfallet (massinvandringen) är kärlekslösa.

Kärlek har blivit synonymt med att säga ja till alla fattiga människor som vill komma till Sverige och leva på bidrag(det finns inga arbeten till alla och alla vill inte heller arbeta)vilket snart kommer att försätta landet i konkurs.

Att säga nej är kärlekslöst. När det sedan skapas fruktansvärda problem inom alla områden (arbetsmarknad, ekonomi, bostadsmarknad, utanförskap, kriminalitet med mera) skiter man fullständigt i det.

Istället för att rikta kritik mot dem som ser till att laglösheten (kaoset) breder ut sig, ger man sig på dem som har synpunkter på den förda undergångs och utplåningspolitiken med motiveringen att de är kärlekslösa. Jag blir till exempel ofta betraktad som en kärlekslös person och det gör ont.

Som kristen skall man helst sitta och himla med ögonen och älska hela världen. Oavsett vad de människor som kommer hit har för avsikter med att vara här (alla har inte ärliga/rena avsikter) och oavsett vad de har eller äger så skall man totalt okritiskt acceptera allt och alla som väller in i landet. Gör man inte det så är man ond och kärlekslös.

Frankfurtskolan med flera destruktiva judiska rörelser har gjort det mycket svårt för människor att nå sina medmänniskor med förnuftiga och logiska argument då manipuleringen går ut på att just ta bort förnuftet och logiken och ersätta detta med en ateistisk humanism, en känslomässig smörja när det gäller främlingar från andra länder.

Allt för att kunna destabilisera och förstöra nationen/nationerna och för att de falska judarna skall bli skonade från allt ifrågasättande då de själva utgör en minoritetsgrupp som annars lätt hade kunnat synas i sömmarna.

När många minoriteter som drar åt olika håll, blandas och samhällena luckras upp på alla tänkbara sätt, och vars och ens lojalitet inte är till landet (lojalitet har de hitkomna till sina hemländer) utan till den egna gruppen (familjen), kan sionisterna härja fritt.

När det gäller svenskar och invandrare som har varit här länge är det knappast någon som anser att det skulle vara okey om de gick till socialen och sa att de var fattiga (gick dit i trasiga kläder) och socialen betalade ut pengar utan att göra någon utredning (vilka de verkligen är och vad de har, bakgrund, vad de verkligen kommer ifrån med mera).

Även om de berättade de mest hissnande och tragiska historierna (drog känslosamma gråtvalser) hade det ändå inte blivit en krona utan utredning och massiva kontroller.

Ingen hade sagt att man skulle lätta på kraven eller sluta upp med att ställa några krav alls för att det är synd om dessa fattiga svenskar/invandrare.

Att det är så slapphänt när det gäller nyanlända, ensamkommande skäggiga vuxna barn och tiggare som förpestar hela samhället, beror på att det är krafter som vill förstöra landet och skapa konflikter/laglöshet.

Anna

Postat av: Pierre

Publicerad 2017-03-19 15:32:33

Bra skrivet.
Många av de frågetecknen du har skulle jag vilja rikta direkt till IHS ROM Vaticanen /Och de familjerna som finns bakom the papacy.
Det kommunistiska manifestet är skapat av Adam Weishaupt,Adam Weishaupt var Jesuit & Jude
De ligger bakom vårat politiska Röd Blåa system som i grund och botten är rakt igenom ett kommunistiskt system ,där varje politisk fåra är en lägre eller högra styrka av det kommunistiska manifestet/Kapitalism är belöningssystem inom den kommunistiska doktrinen,detta hadde sin start i den Franska Revolutionen,med Robinson,s som var understödda av Jesuitordern.
Det existerar ingen demokrati längre,vi är en del av Roms Corporat,Sveriges Nobilitet vet om detta ,även vårat kungahus,de är bundna till rom genom order of the garter..
Ashberg Bonniers Chibstedt Wallenberg ,jobbar alla åt Rom & Papal familjerna.det är dags för Svensken att vakna och inse att det 30 kriget aldrig tog slut,visst vi fick en mellanklass och 500 år utan att vara en del av Feudal samhället,märker folk ej hur våra rättighet tas ifrån oss i en allt snabbare takt.

Svar: Hej och tack för din kommentar. Du har rätt i det du skriver. Nej, folk märker inte att våra rättigheter tas i ifrån oss. De sover fast de är vakna.
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik