Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Sionisternas och kabbalisternas makt i Sverige

Publicerad 2014-09-15 10:42:43 i

Genom systematiska, samverkande och organisatoriska verksamheter och genom att utöva påtryckningar på alla de viktiga opinionsbildande sektorerna i det svenska samhället såsom undervisning, massmedia, bokutgivning, underhållning, politik, kultur, religion, har den sionistiska propagandan gjort det möjligt för den sionistiska makten (den makt som kommer att placera antikrist på tronen) att få bestämma vad som är sanning och lögn i alla de konfliktfrågor där gruppen judar är eller har varit inblandade.

De icke religiösa politiska sionisterna och de religiösa på Kabbalan och Talmud troende (Satansdyrkande) judarna som inte är några judar enligt bibeln utan en Satans synagoga, har, vilket är mycket tragiskt, gjort sig till talesmän/ kvinnor för judarna som grupp. Alla judar.

Både för troende (på Abrahams Gud troende) och för icke troende judar. Detta trots att troende judar har mer gemensamt med kristna än vad de har med icke troende judar som upphöjer sionismen, en politisk ideologi jämförbar med den ideologi (som varenda tänkande jude och alla andra tänkande människor bör avsky) som kallas nazism.

De icke troende judarna drar sig inte för att med hjälp av sin makt och sina pengar, köra över både de judar som har Toran (Gamla testamentet) som sitt rättsnöre samt resten av mänskligheten. De sionistiska judarna (en på Abrahams Gud troende jude kan inte befatta sig med ideologier som omhuldar nazism) har Kabbalismen (Satans lära/gift) som sin religiösa lära/tro i vilken ockultism och Satansdyrkan (avgudadyrkan), är huvudingredienserna.

Detta tar Toran helt avstånd ifrån och av den anledning kan “ bibel troende judar” inte vara annat än antisionister eller med ett annat ord antirasister. Nu är det dock så att de flesta judar ställer sig positiva till sionister och sionism (Satans ideologi) och även till Kabbalismen (Satans religion) liksom många kristna (de flesta kristna kan man nog påstå) men är negativa till rasismen som är inkapslad i sionismen.  

Nog är det konstigt att nazitysklands “rasism” förkastas, omtalas och debatteras stup i ett (det visas filmer dokumentärer och intervjuer ständigt i tv om det fasansfulla nazityskland i syfte att varna de nya generationerna) och att sionismens “rasism” höjs till skyarna. Sionismens rasism tillåts verka helt fritt i bland annat Palestina (med massnord på palestinier) och i den övriga världen  Är inte rasism, rasism oavsett i vilken form och vilka som gör sig skyldiga rasism?

Hur kan det komma sig att människor som inte har tagit ställning för rasism (uppmuntrat rastänkande) blir kallade rasister och inte bara det utan även “antisemiter” när de tar ställning mot all form av rasism? Kan det handla om annat än om indoktrinering? En indoktrinering av människor (massorna) som tjänar den sionistiska maktens (Satans) intressen?

Handlar det inte om att när en grupp aldrig får sina åsikter (de tankar man för fram) ifrågasatta, inte ens om det finns välbestyrkt fakta, så har denna grupp tillskansat sig makten att bestämma vad som är sanning och vad som är lögn. Med detta följer makten att håna, dumförklara, frysa ut och nedtysta alla kritiska motståndare.  

Ledarna (nuvarande och tidigare) i världens olika länder (inte minst i de kristna länderna) har låtit judar som har anammat den sataniska sionistiska ideologin och den lika sataniska Kabbalistiska läran/tron, få en framstående plats inom samhällets olika områden. Genom en ständig hjärntvätt har dessa sionistiska och kabbalistiska judar lyckats få massorna till att tro att judar genom historien, alltid samt ständigt, har varit och är utsatta för andra folks hat. Som grupp framställts de som "offer" och efter nazityskland har denna offerstatus blivit permanent.

Detta trots att Sionistiska och kabbalistiska judar samarbetade med Hitler (många av Hitlers närmaste män var judar) för att utrota en stor del av sitt eget folk. Denna utrotning “förintelsen” har man inte gett de skyldiga skulden för utan istället har det tyska folket och alla andra folk (icke judar), “som grupp” fått bära skulden för vad Satan och hans anhang ställde till med då.

Att det var judar (judiska yrkesrevolutionärer) som låg bakom kommunismen och det fruktansvärda massmordet (Se Juri Linas film “I skuggan av Hermes”) på stora delar av den ryska befolkningen (inte minst på kristna, däribland många biskopar och präster) samt att dessa yrkesrevolutionärer stöddes av kapitalstarka bankirer som var sionister/kabbalister, nämns inte ens.

Vi får inte heller veta att det är Sionister och Kabbalister tillsammans med frimurare (det går att vara frimurare, sionist samt kabbalist och mycket annat samtidigt) och andra ljusskygga ockulta grupper, som idag håller på att hetsa fram ett tredje världskrig (västvärlden mot den muslimska världen) som de har planerat för länge.  

Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet - de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten” (2.Tess. 2: 6-12)   

Man använder sig av organisationen IS (Islamska staten) eller ISIS (fanatiska muslimer som slåss mot västvärlden och mot allt de har blivit tillsagda att slåss mot) och om detta planerade krig i syfte att upprätta en slutlig global makt och en ny världsordning styrd av Illuminati, skrev Albert Pike (satanist, ockultist samt grundare och stormästare inom det amerikanska frimureriet), mycket ingående:

“Det tredje världskriget måste befrämjas genom att dra fördel av de motsättningar som anstiftats av Illuminatis agenter, mellan de politiska sionisterna och den islamska världens ledare. Kriget måste föras på ett sådant sätt att Islam (den muslimska arabiska världen) och den politiska sionismen (den Israeliska staten) gemensamt förgör varandra.

Under tiden kommer de andra nationerna, än en gång splittrade i den här frågan, att vara tvungna att slåss tills de nått total fysisk, moralisk, andlig och ekonomisk utmattning. Vi skall släppa loss nihilisterna och ateisterna, och vi ska utlösa en fruktansvärd social katastrof som i all sin fasa skall visa nationerna följden av absolut ateism, ursprunget till förvildningen och till det här extrema blodbadet.

Då skall medborgarna överallt bli tvungna att försvara sig mot minoriteter av internationella revolutionärer och utrota dessa civilisationens förstörare, och allmänheten, desillusionerad på kristenheten som i sin deistiska anda, från och med då skall vara utan riktning och mål, strävande efter ideal men utan att veta vem de skall ägna sin tillbedjan, kommer då att få erfara det sanna ljuset genom den allomfattande andliga uppenbarelsen av Lucifers rena lära, vilken slutligen läggs fram i öppen dager..

Denna opinionsyttring blir följden av den allmänna reaktionära rörelse som följer på förintandet av kristenheten och ateismen, bägge samtidigt besegrade och utrotade”

Det här och mycket annat talas det inte om (kallas konspirationsteorier) vilket på sätt och vis är förståeligt och bra då judar i allmänhet annars skulle kunna skuldbeläggas för de sionistiska satansdyrkarnas gärningar. För deras gärningar som väljer att kalla sig judar men som inte är några judar utan en Satans synagoga.

“Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma och falla ned för dina fötter, och de skola förstå att jag har fått dig kär” (Upp.3:9)
 
Det är, och jag har skrivit det många gånger innan, oerhört viktigt att skilja mellan falska judar, sionister, kabbalister, ja satansdyrkare som arbetar på att bygga upp det antikristliga systemet och vanliga judar, judar i allmänhet (icke troende) samt judar som tror på Abrahams Gud och som önskar göra Guds vilja.

Satan har i sin list byggt upp sitt system (det antikristliga) inom judendomen och har kunnat göra det ostört eftersom majoriteten av de kristna och resten av mänskligheten har indoktrinerats i tron att judarna (varenda jude utan undantag) trots att de “som grupp” bröt förbundet med Gud (förbundet var förknippat med villkor), och Gud instiftade ett nytt förbund i Kristus, än idag är utvalda.

“Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk - ty hela jorden är min - och ni skall vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du skall säga till Israels folk” (2. Mos. 19:5-6)

Israel (judarna) lyssnade inte till Gud utan bröt förbundet. Gud står emellertid kvar vid sin del av löftena/pakten och ger i sin kärlek Israel (judarna) ett nytt förbund i vilket inte endast judar är välkomna (utvalda) utan alla människor som tror på Guds son, Jesus Kristus.

Judarna kan alltså återinympas “i det äkta olivträdet”, sitt eget träd, om de INTE framhärdar i sin otro. Om detta kan vi läsa här:

“De andra blir däremot inympade, såvida de inte framhärdar i sin otro. Det står i Guds makt att ympa in dem igen. Ty om du skars ut ur den vildoliv som du av naturen hörde till och mot naturens ordning ympades in på ett odlat olivträd, hur mycket lättare kan då inte de äkta grenarna ympas in på sitt eget träd”. (Rom. 11:23)  

För en jude är det lätt att återinympas i det äkta olivträdet men det är tron som är avgörande. Därför befinner sig judar och hedningar som inte tror på Jesus Kristus lika långt borta från Gud. En jude befinner sig inte närmre bara för att han eller hon är jude. Om och när de kommer till tro är de lika nära och blir ett i Kristus, en ny människa som kan nalkas Fadern i en och samma Ande.

En massa oklarheter (villoläror) runt denna för kristendomen så viktiga bibliska sanning har lett till att majoriteten av de kristna tror att judar som framhärdar i sin otro, är utvalda bara för att de är judar och har tillägnat sig en judisk identitet. Inget kan vara mer felaktigt om vi väljer att tro på vad bibeln, Guds ord, säger.

De judar som på Jesus tid skulle kunna jämföras med de sionistiska och kabbalistiska judarna av idag men som då kallades fariséer och skriftlärda vilka följde de äldstes stadgar (Talmud), var redan då, Gudsförnekare, avfällingar, avgudadyrkare och kallades av Johannes döparen och av Jesus själv för huggormars avföda. De hade vänt Gud ryggen och upphöjde sig själva och varandra genom sin lagiskhet utan att visa någon tillstymmelse till barmhärtighet, kärlek och medmänsklighet.  

Så här säger Jesus om dem:

“Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader. Men jag talar sanning, och därför tror ni mig inte” (Joh.8:44-45)

Någon sanning finns inte i Satan och inte heller hos hans anhängare. Sionisterna och kabbalisterna arbetar idag frenetiskt med att förstöra Sverige och alla de Europeiska länderna genom att uppmuntra mångkultur och massinvandring.

Deras agenda är densamma (det vill säga förstörelse, sönderfall, splittring och upplösning av nationer samt all ordning, moral och dylikt i dessa) som följande kabbalister och Satansdyrkare stod upp för.   

Isaac Ben Solomon Luria var rabbin och levde mellan 1534-1572. Han bodde i “Safed” vid Gallileiska sjön i Palestina och intresserade sig för det ockulta och allt som hade med mystik att göra. Intresset ledde till att han blev expert inom kabbalismen och han började att skriva egna texter som lades till de kabbalistiska skrifterna.

Rabbi Luria ansåg att de män inom judendomen som tidigare hade skrivit och forskat om det mystiska och ockulta, hade lagt för stor vikt vid världens skapelse och begynnelse. Detta var inte längre viktigt menade han utan nu skulle man istället börja arbeta med att påskynda världens undergång och därmed messias ankomst.

Hans undervisning gick ut på att messias inte kunde träda fram förrän de icke judiska nationerna blivit sönderslagna, fallit i total hedendom och förlorat all tro på Gud. Detta gick att påskynda om judar var villiga att hjälpa till med att förstöra nationerna. Det kallades för att “krossa lerkärlen”.

Han menade att även om de icke judiska nationerna var fyllda med ondska så fanns det bland dem gudomliga gnistor. De här gnistorna höll samman nationerna och förhindrade regeringarna från att falla ihop. Därför var det varje kabbalistisk judes plikt att ta bort dessa gudomliga gnistor och på så sätt snabba på förstörelsen av alla icke judiska nationer.

Anledningen till att det judiska folket hade blivit skingrat till så många nationer berodde inte på att de begått någon synd eller vänt sig från Gud. Det var Guds plan att skingra judarna för att de skulle kunna förstöra de icke judiska länderna.

Denna förvrängda teologi ledde till att rabbi Luria kunde introducera en lika förvrängd frälsning och upprättelse av det judiska folket. Han lärde dem att det var genom att synda som de kunde bli frälsta.  

Sabbatai Sevi föddes 1625 i den Turkiska staden Smyrna. Hans föräldrar hade flyttat till Turkiet efter att ha bott i Grekland och fadern var en framgångsrik köpman. Sabbatai genomgick den vanliga judiska skolningen men fick börja utbilda sig till rabbi då han visade begåvning. Han blev expert på den judiska kulturen och de talmudiska skrifterna och började efter utbildningen att studera kabbalan.

När Sabbatai var cirka 23 år gammal (1648) påstod han sig ha fått ett personligt besök av Gud som uttalade följande ord för honom:

“Du är Israels frälsare, jag svär vid min högra hand och vid min arms styrka, att du är den sanne förlossaren, och att det icke finns någon annan vid min sida som frälser”

Sabbatai började offentligt proklamera att han var Guds son och den messias som Gud lovat skulle komma. Många judar följde honom och en ung jude vid namn Nathan av Gaza påstod sig ha fått en uppenbarelse ifrån Gud att Sabbatai verkligen var guds son och att Nathan skulle bli hans profet.

Rörelsen spred sig snabbt till alla judiska kolonier i hela världen och judiska rabbiner som blivit omvända till Sabbatais lära reste runt i hela Europa (ända upp till Sverige) för att värva anhängare.

När rörelsen nådde sin kulmen hade den största delen av alla judar blivit omvända till att tro på Sabbatai som Israels frälsare och förlossare. Sabbatai och Nathan fortsatte att utveckla rabbi Lurias undervisning om att frälsning kommer genom att synda och att synd är något heligt.

Jakob Frank (hans riktiga namn var Leibowicz) föddes i provinsen Galicia 1726, som vid denna tid tillhörde Polen. Jakob Frank växte upp inom den sabbatainistiska rörelsen och blev en mycket hängiven lärjunge till Sabbatai som då varit död i åtskilliga år. Vid denna tiden hade det kabbalistiska systemet fått ett järngrepp om det judiska folket i alla länder där de bodde.

Innan Nathan av Gaza gick i graven, hade han undervisat det judiska folket om att Sabbatai skulle återuppstå från de döda. Jakob Frank fortsatte på denna linje och överallt väntade judarna på att så skulle ske. Och se, det skedde som av ett under. Iallafall nästan.  

Vid 25 års ålder ändrade Jakob Frank plötsligt sin undervisning om att Sabbatai skulle återuppstå och menade istället att han redan hade återuppstått. Inte hur som helst utan i Jakob Frank. Jakob Frank sa sig vara en reinkarnation av Sabbatai och sålunda var han (hokus pokus) det judiska folkets messias.

Efter en tid följde Jakob Frank Sabbatais exempel och avsade sig sin judiska tro. Men han blev offentligen inte muslim utan katolik. Tusentals judar följde efter (blev katoliker) men det betydde inte att alla dessa hade funnit Jesus som sin frälsare. Det var en täckmantel och ett offer som de begick för att hylla sin messias. Den polske kungen lurades till att tro att dessa judar hade blivit kristna.

På grund av sin fortsatta undervisning i kabbalan och sina hemliga riter (hemlighetsmakeri går emot den kristna läran) blev Jakob Frank fängslad 1760 och förhördes under tortyr av den katolska inkvisitionen.

“Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem - vad sådant folk har för sig i skymundan är en skam till och med att tala om. Men när alltsammans avslöjas av ljuset blir det synligt, för överallt där något blir synligt finns ljus. Därför heter det: Vakna, du som sover, stå upp från de döda, och Kristus skall lysa över dig” (Ef. 5. 11-14)

“Vad jag säger er i mörkret, det ska ni säga i dagsljuset, och vad jag viskar i ert öra, det ska ni ropa ut från taken“ (Matt. 10:27)

När han blev fri tog han sig titeln “Baron” och eftersom han hade en stor skara av lärjungar, blev han mycket rik. Precis som Sabbatai byggde han upp ett hov där han levde i sus och dus. Jakob Frank utvecklade Sabbatais lära till sin spets och som en sann jude (han och hans anhängare ansåg att de var sanna judar) var han villig att bli den värsta avfälling och ta steget rakt ner i avgrunden. Hans gärningar var alltigenom ondskefulla och över hans personlighet vilade en djävulsk makt.

Jakob Frank byggde vidare på den kabbalistiska teologin och menade att den skapande guden inte är samma gud som har uppenbarat sig för Israel. Den skapande guden är den onda guden och i skapelsen finns olika krafter, både onda och goda. Bland de goda krafterna finns en god gud men denne kan inte uppenbara sig själv därför att världen just nu befinner sig under ondskans lagar.

Jakob Frank sade till sina lärjungar:

“Min önskan är att leda er till livet. Vägen till livet är emellertid inte en lätt väg, därför att det är en väg av nihilism, och det betyder att människan måste bli befriad från alla lagar, seder och bruk och all religion. Att lära sig att vara öppen och ta emot all undervisning men sedan förkasta den totalt, att följa sin nihilistiska ledare steg för steg ner i avgrunden.

Vattendopet är en nödvändighet, därför att kristendomen har banat vägen för oss. Jag måste säga detta, Kristus som ni känner till, sade att han hade kommit till världen för att frälsa den ifrån djävulen. Jag har kommit för att frälsa världen ifrån alla lagar, seder och bruk som har existerat eller som nu existerar. Det är min plikt att förstöra allt detta så att den gode guden kan uppenbara sig själv“.

De förstörande krafterna i Jakob Franks förvridna tankevärld var utan begränsningar:

“Överallt där Adam gick fram byggdes städer, men där jag går fram skall allt bli förstört, därför att jag har blivit född i denna världen enbart för att förstöra och förgöra. Men det jag bygger, det skall vara evigt. Människorna är invecklade i ett krig utan förskoning emot de onda lagarna som nu styr världen.

Jag säger till er, alla som vill bli soldater måste förkasta all religiös tro. Vilket betyder att de måste nå frihet genom sin egen kraft för att kunna få del av Livets Träd. Ingen del av den mänskliga själen kan lämnas orörd.

För att kunna stiga upp (till himlen) måste man först stiga ned (till avgrunden eller helvetet). Ingen människa kan bestiga ett berg utan att först ha varit vid dess fot. Därför måste vi bli nerkastade till den djupaste botten, då först kan vi börja att klättra upp till en evighet. Detta är hemligheten bakom Jakobs stege som jag har sett och som ser ut som ett V.

Jag har inte kommit till världen för att lyfta upp er utan istället har jag kommit för att kasta ned er till själva botten i avgrunden. Det är emellertid omöjligt för någon att stiga ned eller klättra upp av sin egen kraft. Endast gud kan lyfta upp någon genom sin egen hands
kraft.

Att stiga ner i avgrunden kräver inte bara att man förkastar alla religioner, seder och bruk utan också att man förbinder sig att utföra främmande seder. Detta betyder att en människa är villig att frivilligt förnedra sig själv, så att människan blir fullständigt frigjord från alla skamkänslor.  

Vi har nu fått i uppdrag att stiga ner i avgrunden där lagar och religioner inte existerar. Men det är en väg som är mycket farlig, för det finns krafter och gudar, dessa är inga andra än världens tre ledare, och dessa gör allt för att förhindra oss.

Det är nödvändigt att lura dem och på detta sätt kunna fortsätta på vår väg. Ingen av de gamla klarade av detta, varken Solomon, Jesus eller Sabbatai Sevi. För att vi skall lyckas, det vill säga, att övervinna de krafter som står emot oss, vilka är gudarna bakom nationernas religioner, måste vi uppehålla en fullständig tystnad, även om detta leder till högförräderi.

Vi måste uppträda som en man, som önskar erövra en fästning. Man erövrar inte en fästning genom att hålla tal, utan måste gå dit i tystnad med alla sina soldater. Så måste vi också göra, gå vår väg i tystnad och i hemlighet. Det är bättre att se än att tala för hjärtat får inte förråda till munnen vad det känner. Därför finns det inget behov av intelligenta tänkare och forskare, vi behöver endast tystnad.

Våra förfäder talade öppet och det gjorde dem inget gott  och vad har de uträttat? Men vi är under en börda av tystnad, vi måste var tysta och uthålliga. Om vi håller denna tystnad så kommer helig kunskap att komma till oss från avgrunden. Sålunda är det vår plikt att skaffa oss kunskap, och denna kunskap kommer från de olika nationerna på jorden, men det betyder inte att vi skall förena oss med dem.

Den som lyckas i detta får tillfälle att leva ett fritt liv som en anarkist (förkastning av alla lagar och förordningar). Platsen dit vi är på väg tolererar inga lagar , för alla lagar kommer från döden, medan vi är på väg till livet”

Vidare undervisade Jakob Frank att de som hade funnit denna väg till avgrunden och som hade kommit i kontakt med den gode guden var gamla testamentets Esau, den falske profeten Balaam, Rachael och kung Manasse. Dessa människor som enligt bibeln, “Guds ord“, gick helt fel i sina synder, var för Jakob Frank stora hjältar som han fick sina lärjungar att se upp till.

Kabbalisterna menade sig vara pionjärer för en ny världsordning och kallade sig för “messias soldater” Deras motto var “En soldat har ingen religion” Detta motto hördes under den franska revolutionen likväl som i Ryssland (under kommunismen) samt i Hitlers Tyskland.

Den kabbalistiska rörelsen är en mycket hårt sammansvetsad grupp, styrd av judiska rabbiner som har blivit avfällingar. Tillsammans med en stor grupp Gudsförnekande individer som kallar sig sionistiska judar, håller de idag hela Europa i ett hjärngrepp.

De får de länder som de kontrollerar att betala för deras propaganda med befolkningarnas skattemedel. Skattemedel som finansierar den sionistiska makten och befolkningarnas egen undergång i ett mångkulturellt massinvandrings projekt.

Padeia (The institute for Jewish studies in Sweden) är ett akademiskt institut som inriktar sig på judiska studier. Enligt egen beskrivning är det unikt i Sverige genom förenandet av akademisk utbildning i judisk text med programmatiskt stöd till gräsrotsinitiativ i civilsamhället.

På så sätt bidrar Padeia mycket konkret till att återetablera judisk kultur i Europa, heter det. Sedan grundandet år 2000 har Padeia utexaminerat 270 studenter från 40 länder. Verksamheten är öppen för dem med intresse och förmåga att arbeta för judisk kultur och dess bidrag till ett mångfacetterat samhälle.

I denna film (som ursprungligen sändes i Israelisk tv) talar Padeias grundare Barbara Spectre om att judar kommer att stå i centrum för att samtliga stater i Europa blir mångkulturella och multietniska istället för homogena som de varit tidigare.Vad man väljer att undanhålla är att detta institut varken värnar om eller drivs av judar utan av kabbalister och sionister som värnar om kabbalismen och sionismens spridning.

Ett utdrag från Padeias hemsida beskriver ett föredrag som handlar om Isaac Ben Luria vilken vi redan har presenterat tillsammans med kabbalisternas övriga förebilder, Sabbatai Sevi och Jakob Frank:  

“Rabbi Luria vars namn har blivit synonymt med Safed,s 1600 tals andliga rännesans, är inte bara en av de mest berömda och mest inflytelserika personerna i historien av judiskt tänkande utan också en av de mest fascinerande. Hans krångliga och komplexa lära känd som den Lurianska kabbalismen har ansett av många kabbalister och forskare som en kronjuvel av kabbalistiskt tänkande och dess tecken/symbol är djupt inpräntat i en mångfald av judiska religiösa strömningar”.

I sin bok “The Messianic Idea of Judaism” skriver den judiske forskaren och historikern Gershom Scholem (1897-1982) att de Sabbataiska och Frankiska rörelserna (som är nihilistiska i sin undervisning) är chockerande för judiskt tänkande och att hålla lagen genom att upphäva lagen är något helt främmande för judendomen. Sabbatai Sevi fortsatte ju, vilket vi redan har nämnt, att utveckla Rabbi Lurias undervisning om att frälsning kommer genom att synda och att synd är något heligt:
 
“Jag vill nu väldigt noga försöka att bevisa att de Sabbataiska och Frankiska rörelserna, som är nihilistiska i sin undervisning, är chockerande för judiskt tänkande. Att man håller lagen genom att upphäva den är helt främmande för judendomen. Detta är en utveckling som kommer från Sabbatais proklamation att han var messias.

Denna nihilistiska (förstörande) tro, har banat vägen för Haskala rörelsen och den judiska reformationen under 1900 talet, när nihilismens gnistor slutat att existera. Det är ett stort misstag att tro, att den Sabbataiska rörelsen inte hade en politisk/synlig utveckling av det judiska folket och dess historia.

Längtan efter en total befrielse, som spelade en sådan tragisk roll i utvecklingen av nihilismen i Sabbatais undervisning, blev emellertid inte en total förstörande rörelse. Det kan istället bevisas att under ytan av laglösheten ( en önskan om en total katastrof) fanns det positiva inslag., och det är de historiska forskarnas plikt att finna detta och låta dem komma fram i ljuset.

Givetvis kommer svårigheter att hopa sig för dem som ger sig på detta projekt, och vi skall inte vara förvånade över att ingen judisk historisk forskare till denna dag har känt en inre frid till att börja på detta arbete.

Inget annat kapitel i det judiska folket historia har blivit så svept i dunkel och hemlighetsmakeri, som dessa sista århundraden av den Sabbataiska rörelsen. Denna falska lära har haft efterföljare bland framstående rabbiner i Jerusalem, Adrianopel, Konstantinopel, Ismir, Hamburg och Berlin. Många av dessa är rabbiner, som har hållits i hög aktning som lärda män och försvarare av den judiska tron.

Många av familjerna som blev indragna i Sabbatairörelsen i västra och central Europa fortsatte i den judiska tron, och många av dem, speciellt i Österrike blev satta eller valda till höga positioner under det 19:e århundradet.

En del var välkända forskare, andra filosofer, andra internationella bankirer och andra med höga politiska kontakter. Det är väl inte nödvändigt att påpeka att dessa personer inte
välkomnar försök till att avslöja deras fläckade förflutna, speciellt när det gäller deras ställning inom det judiska folket. Vi skall inte heller vara förvånade att deras önskningar har stor tyngd och inflytande”

Proffessor Scholem avslutar sin bok med en vädjan till kabbalisterna: “Utvecklas fridfullt och förstör inte världen. Shalom”

När Jakob Frank bodde i Tyskland och stod på höjden av sin karriär genomgick en ung jude vid namn Mayer Amschel sin rabbinska (kabbalistiska) träning. Mayer Amschel bytte sedan namn till Rothschild.

Bankhuset Rothschild styr (som de flesta vet) än idag Europa och det var Mayer Rothschild som vann den katolske prästen och jesuiten Adam Weishaupt över till den kabbalistiska läran och finansierade honom.

Adam Weishaupt kunde på så sätt starta Illuminatigruppen, den gren av frimurarna som genomförde den franska revolutionen (de har stått bakom många revolutioner) men som enligt vår tids sanningsförnekare och hycklare, inte existerar annat än i vilseledda konspiratörers fantasivärld.   

Den Bajerska regeringen utgav i slutet av 1700 talet en vitbok som sändes ut till alla länders regeringar (vilken ännu finns i de officiella arkiven i Europa) och som varnade för den revolution som skulle följa samt att det var kabbalistiska judar som stod bakom Illuminatigruppen.

Eftersom de rika och mäktiga judarna redan under denna tiden, hade fått grepp om Europas länder och regeringar, kunde detta effektivt tystas ner.

Gershom Scholem har visat på att det finns ett samband mellan kabbalisten Jakob Frank och den franska revolutionen. En annan judisk forskare och historiker, Rabbi Antelman, har också i sina skrifter visat att det finns ett samband mellan Illuminatigruppen och Jakob Franks rörelse.

Vi har i tidigare artiklar visat på sambandet mellan Satans ideologi kommunismen, den så kallade extremvänstern och de kabbalistiska/sionistiska judarna (Satans synagoga). Den beryktade svenskfientliga tidningen och underrättelseorganisationen Expo vars utgivare är “juden” Robert Aschberg (knappast en troende jude som söker Guds vilja och försöker följa de tio budorden) finansieras av investmentbolaget Proventus som grundades 1980 och ägs av den judiske kapitalisten Robert Weil vilken också äger den judiska teatern.

Två andra judiska kapitalister, Gabriel Urwitz och Mikael Kamras har också varit involverade i bolaget. Denna trio skaffade sig genom börsklipp en förmögenhet i början av 1980 talet. Genom sitt företag Proventus försökte de då få kontroll över ett antal banker. Lite konstigt kan tyckas med tanke på att samma personer stödjer extremvänstern som säger sig vilja krossa kapitalismen. Av det kan vi förstå att det är något som inte står rätt till.

I dagsläget har Proventus byggt upp ett internationellt imperium och förutom att stödja (finansiera) Expo är en av Proventus huvudfigurer, Gabriel Urwitz, involverad i Padeida, (ovannämnda institut med kabbalistisk och sionistisk agenda vars mål är att förstöra Sverige genom mångkultur) där han har suttit i styrelsen.

Dessa tre kapitalister (knappast troende judar som söker Guds vilja och försöker följa de tio budorden) samlar in medel till koloniseringen och ockupationen av Palestina (vilken pågår för fullt). Expo stöds också enligt egen utsago av frimurar organisationen B,nai Brith och dess underorganisation Anti Defamation League (ADL).

ADL är en judisk organisation för etnisk aktivism som verkar för att kväsa all kritik av Israel och sionismen genom diverse fula metoder. ADL har vidare ett intimt samarbete med den beryktade israeliska säkerhetstjänsten Mossad.

Sedan Jesus Kristus tid har laglösheten varit väl organiserad och ökat stadigt (fler och fler ockulta och sataniska rörelser/organisationer har uppstått). De laglösa har inte blivit avslöjade eftersom de i det offentliga har visat upp en helt annan sida där filantropisk verksamhet, välgörenhet och samhällsutveckling har stått i fokus. Samtidigt har de varit väletablerade samhällsmedborgare med gott anseende (tillhörande de övre samhällsskikten som stiftar lagarna) och är så fortfarande.

Detta gäller frimurarordnarna som har byggt upp sina organisationer på ett gradsystem med vattentäta skott där de som tillhör de lägre graderna inte vet vad de som tillhör de högre graderna sysslar med. De som tillhör de lägre graderna tror att de arbetar för något gott (välgörenhet) när de i själva verket arbetar för att Satan och hans rikes utbredning.

Samma sak gäller de nämna judiska intressegrupperna som Padeia som påstår sig vilja utveckla den judiska kulturen, judendomen, när de inblandade i själva verket önskar sprida sionismen och kabbalismen, Satans synagoga (som inte har något med judendomen att göra) i Sverige och i resten av Europa.

Det gäller även Expo som säger sig vilja bekämpa rasismen och nazismen när de i själva verket ger sitt stöd till sionismen (indirekt till kabbalismen) som (vilket vi redan nämnt) är en rasistisk ideologi jämförbar med nazismen.   

“Och I veten vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. Sedan skall “den laglöse” träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda men sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse” (2. Tess. 2:6-8)

Det är “lagen” som håller tillbaka den laglöse men lagen (liksom all ordning och moral) är på väg att avskaffas på grund av att det finns dom som, likt kabbalismens tidiga förgrundsgestalter, tror (eller vill tro), att det går att hålla lagen genom att upphäva den samt kämpar för att det skall bli en verklighet. Mot dessa läror, Kabbalismen samt den politiska sionismen, som strider mot Guds lagar och vilja, måste vi kristna, ta strid. 

Kommentarer

Postat av: Jan-Ola Gustafsson

Publicerad 2014-09-24 17:39:50

Artiklarna på denna nätsida är kolossalt grundligt beskrivande när det gäller den utveckling? som lett fram till dagens samhälle. Det är därför rent obegripligt att man aldrig ser/hör någon från kristna kretsar som tar upp denna allvarliga situation. Men i likhet
med så ofta tidigare i historien kommer svenskarna att vakna först när det är för sent! Måtte åtminstone några människor fatta vad du beskriver i dina artiklar.

Svar: Vi får be för att folk förstår och vaknar upp. Gud välsigne dig!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Lena i Göteborg

Publicerad 2015-03-03 21:05:47

Jag har bara hunnit läsa ett av dina inlägg, men är väldigt imponerad. Jag kommer att lägga till din blogg i mina favoriter och återkomma dagligen inom den närmaste tiden.


Svar: Tack Lena för uppmuntran!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Magnus Johansson

Publicerad 2017-06-17 11:09:20

Ett så här långt blogginlägg som det ovan har jag tidigare bara hittat på Tanja Bergkvists blogg.

Angående den bluff som kallas Förintelsen rekommenderar jag först och främst David Coles dokumentär "David Cole in Auschwitz": https://www.youtube.com/watch?v=RHzWo79dCHs

Svar: Hej och tack för länken. Bra att denna bluff avslöjas av så många som möjligt
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Magnus Johansson

Publicerad 2017-06-18 11:22:18

Hej, och tack själv för din blogg! Det är faktiskt häpnadsväckande att sanningen om Förintelsen har tagit så väldigt lång tid på sig att nå igenom. "David Cole in Auschwitz" spelades in 1992 och jag fick inte reda på den förrän för något år sedan. Robert Faurisson har kämpat i över 50 år med samma ämne. Både Cole och Faurisson har blivit brutalt misshandlade av gangsterjudarna. Ernst Zündel och Germar Rudolf har avtjänat helt vansinniga fängelsestraff för att de hävdat sanningen. I det perspektivet är det inte så konstigt att sanningen om t.ex. 11 september-attentaten inte kommit längre. Men även den officiella bubblan måste spricka en dag. Vad händer då? Vad händer med t.ex. SVT som likt annan malströmsmedia befolkas av förskräckligt bedrägliga judar och judemedlöpare?

Svar: Så länge de falska judarna (Satans synagoga) äger och styr de etablerade medierna (bestämmer vad som skall få komma fram och inte få komma fram) och därför kan köpa lydiga knähundar som går deras intressen, tror jag inte att den officiella bubblan kommer att spricka. Allt för många människor är (och har varit) intresserade av deras pengar och de positioner de kan få av dessa Satans hantlangare (vilka har lögnens fader/Satan som sin herre) och sanningen betyder därför inget för dem. De vet att om de opponerar sig så tar någon annan deras plats och dessutom kan de råka väldigt illa ut på många olika sätt vilket du tar upp i din kommentar.
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik