Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Eurasiska negroida hybrider i framtidens Europa

Publicerad 2014-11-08 22:36:00 i

“Dagens raser och kast skall falla offer åt den tilltagande övervinningen av rum, tid och fördom. Den eurasisk - negroida framtidsrasen, till det yttre lik den gammalegyptiska, skall ersätta folkens mångfald med personlighetens mångfald”  (Utdrag från boken “Paneuropa” 1922 till 1966 av Richard Nikolaus Coudenhove - Kalergi)

Greve Richard Nikolaus Coudenhove - Kalergi (1894- 1972) var en Österrikisk adelsman och hög frimurare. Hans far, greve Heinrich var en nära vän till sionismens grundare, juden, Teodor Hertzl. Ätten Coudenhove med anor från 1200 talet, stred under den Hollländska revolten på 1500 - 1600 talet, jämte den mer kända Habsburg familjen.
 
1922 grundade Coudenhove - Kalergi den Paneuropeiska unionen tillsammans med ärkehertig Otto von Habsburg. Idén till en rasistisk och satanistisk Paneuropeisk superstat och nationernas upplösning (som idag kallas EU, den Europeiska unionen, i media) finns i Kalergis ovannämnda bok “Paneuropa” och i hans skrift “Adel” som följdes av boken Praktischer Idealismus 1925:

“Majoriteten av representanterna för den korrupta såväl som den hederliga aristokratin: av kapitalism, journalism och bildning, är judar. Deras andliga överlägsenhet förutbestämmer dem att bli huvud - representanter för den framtida adeln. När vi ser till det judiska folkets historia förklaras deras ledning i kampen om makten över mänskligheten.

För två tusen år sedan var judendomen en religiös gemenskap uppbyggd av etiskt, religiöst mottagliga individer från alla nationer i det klassiska kulturella området med ett nationellt hebreiskt center i Palestina.        

Redan på den tiden var inte den vanliga länken som höll ihop dem, nationen, utan religionen. Under det första årtusendet kom nyomvända till judendomen från alla folk och gick med i denna rörelse, som betecknades som en sekt. Inte minst kungar, adel, och folk som tillhörde de mongoliska khazarerna samt ledarna av södra Ryssland” (Utdrag från boken Praktischer Idealismus).

Vad var det egentligen för religion som attraherade kungar, adel och ledare från olika håll? Var det den mosaiska religionen grundad på de tio budorden (lagen) som Moses fick motta av Gud och som säger att:

1. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig.
2. Du ska inte missbruka Herrens, din Guds, namn.
3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
4. Visa aktning för din far och din mor.
5. Du ska inte dräpa.
6. Du ska inte begå äktenskapsbrott.
7. Du ska inte stjäla.
8. Du ska inte vittna falskt mot din nästa.
9/10. Du ska inte ha begär till din nästas hus eller något annat som hör honom till.

Eller var det någon annan religion? Vad talar historien om för oss när det gäller avgudadyrkan, dråp, äktenskapsbrott, stöld, falskt vittnesbörd, begär till den nästas egendomar med mera, bland kungar, adel och högt uppsatta ledare genom tiderna?

Talar den om att kungarna, adeln och makthavarna (långt innan vi föddes) har ansträngt sig för att följa lagen (de tio budorden) eller är det snarare tvärtom?

I sin bok “The Messianic Idea of Judaism” skriver den judiske forskaren och historikern Gershom Scholem (1897-1982).  

“Inget annat kapitel i det judiska folket historia har blivit så svept i dunkel och hemlighetsmakeri, som dessa sista århundraden av den Sabbataiska rörelsen. Denna falska lära har haft efterföljare bland framstående rabbiner i Jerusalem, Adrianopel, Konstantinopel, Ismir, Hamburg och Berlin. Många av dessa är rabbiner, som har hållits i hög aktning som lärda män och försvarare av den judiska tron.

Många av familjerna som blev indragna i Sabbatairörelsen i västra och central Europa fortsatte i den judiska tron, och många av dem, speciellt i Österrike blev satta eller valda till höga positioner under det 19:e århundradet.

En del var välkända forskare, andra filosofer, andra internationella bankirer och andra med höga politiska kontakter. Det är väl inte nödvändigt att påpeka att dessa personer inte välkomnar försök till att avslöja deras fläckade förflutna, speciellt när det gäller deras ställning inom det judiska folket. Vi skall inte heller vara förvånade att deras önskningar har stor tyngd och inflytande”
 
Coudenhove - Kalergi tillhörde, vilket vi nämnt, den Österikiska adeln, som, (enligt Coudenhove - Kalerigis bok “Praktischer Idealismus” (citat ovan) och Gerschom Scholems ovannämnda citerade bok) officiellt omvände sig till judendomen, eller med andra ord, det man valde att kalla judendom, men som i själva verket var satansdyrkan (kabbalism).

Kabbalisterna har aldrig haft som avsikt att likt de troende judarna, följa Abrahams Gud, de tio budorden och den mosaiska lagen. Istället gör de allt för att bryta alla bud och förstöra allt som är gott. De kallar sig judar men är inga judar utan en Satans synagoga.

“Jag känner din bedrövelse och din fattigdom - dock, du är rik! - och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga” (Upp. 2:3)  
 
Så här säger Jesus om dem som på hans tid kallades judar, fariséer, skriftlärda (vilka följde traditionerna, de äldstes stadgar, talmud) men som var avfällingar (Guds motståndare).

“Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader. Men jag talar sanning, och därför tror ni mig inte” (Joh.8:44-45)

Vi har tidigare skrivit om, Sabbatairörelsen, den kabbalistiska rörelsen (satansdyrkan) och dess tre förgrundsgestalter, Isaac Ben Solomon Luria (1534-1572), Sabbatai Sevi som föddes 1625 i den Turkiska staden Smyrna och Jakob Frank (hans riktiga namn var Leibowicz) född i provinsen Galicia 1726, här på bloggen.

Isaac Ben Solomon Lurias undervisning gick ut på att messias inte kunde träda fram förrän de icke judiska nationerna blivit sönderslagna, fallit i total hedendom och förlorat all tro på Gud. Detta gick att påskynda om judar var villiga att hjälpa till med att förstöra nationerna. Det kallades för att “krossa lerkärlen”.

Han menade att även om de icke judiska nationerna var fyllda med ondska så fanns det bland dem gudomliga gnistor. De här gnistorna höll samman nationerna och förhindrade regeringarna från att falla ihop. Därför var det varje kabbalistisk judes plikt att ta bort dessa gudomliga gnistor och på så sätt snabba på förstörelsen av alla icke judiska nationer.

Sabbatai Sevi genomgick den vanliga judiska skolningen men fick börja utbilda sig till rabbi då han visade begåvning. Han blev expert på den judiska kulturen och de talmudiska skrifterna och började efter utbildningen att studera kabbalan.

När Sabbatai var cirka 23 år gammal (1648) påstod han sig ha fått ett personligt besök av Gud som uttalade följande ord för honom:

“Du är Israels frälsare, jag svär vid min högra hand och vid min arms styrka, att du är den sanne förlossaren, och att det icke finns någon annan vid min sida som frälser”

Sabbatai började offentligt proklamera att han var Guds son och den messias som Gud lovat skulle komma. Många judar följde honom och en ung jude vid namn Nathan av Gaza påstod sig ha fått en uppenbarelse ifrån Gud att Sabbatai verkligen var guds son och att Nathan skulle bli hans profet.

Rörelsen spred sig snabbt till alla judiska kolonier i hela världen och judiska rabbiner som blivit omvända till Sabbatais lära reste runt i hela Europa (ända upp till Sverige) för att värva anhängare.

När rörelsen nådde sin kulmen hade den största delen av alla judar blivit omvända till att tro på Sabbatai som Israels frälsare och förlossare. Sabbatai och Nathan fortsatte att utveckla rabbi Lurias undervisning om att frälsning kommer genom att synda och att synd är något heligt.

Jakob Frank, den kanske mest ondskefullaste av alla, växte upp inom den sabbatainistiska rörelsen och blev en mycket hängiven lärjunge till Sabbatai som då hade varit död i åtskilliga år. Vid denna tiden hade det kabbalistiska systemet fått ett järngrepp om det judiska folket i alla länder där de bodde.

De Sabbataiska och Frankiska rörelserna (som är nihilistiska i sin undervisning) var enligt den judiske professorn, Gershom Scholem, chockerande för judiskt tänkande. Att hålla lagen genom att upphäva lagen är något helt främmande för judendomen.

Så här skriver G. Scholem:

“Jag vill nu väldigt noga försöka att bevisa att de Sabbataiska och Frankiska rörelserna, som är nihilistiska i sin undervisning, är chockerande för judiskt tänkande. Att man håller lagen genom att upphäva den är helt främmande för judendomen. Detta är en utveckling som kommer från Sabbatais proklamation att han var messias.

Denna nihilistiska (förstörande) tro, har banat vägen för Haskala rörelsen och den judiska reformationen under 1900 talet, när nihilismens gnistor slutat att existera. Det är ett stort misstag att tro, att den Sabbataiska rörelsen inte hade en politisk/synlig utveckling av det judiska folket och dess historia.

Längtan efter en total befrielse, som spelade en sådan tragisk roll i utvecklingen av nihilismen i Sabbatais undervisning, blev emellertid inte en total förstörande rörelse. Det kan istället bevisas att under ytan av laglösheten (en önskan om en total katastrof) fanns det positiva inslag., och det är de historiska forskarnas plikt att finna detta och låta dem komma fram i ljuset.

Givetvis kommer svårigheter att hopa sig för dem som ger sig på detta projekt, och vi skall inte vara förvånade över att ingen judisk historisk forskare till denna dag har känt en inre frid till att börja på detta arbete" (The Messianic Idea of Judaism).

Ingen judisk historisk forskare har känt en inre frid till att påbörja arbetet med att avslöja Satanismen (kabbalismen, talmudismen inom judendomen) och därför har ondskan tillåtits att växa så till den grad att hela mänskligheten idag (decennier senare) befinner sig i händerna på ett fåtal Satanister tillika psykopater som har lagt den ekonomiska makten under sig.

I sin självbiografiska bok “Korståg för ett Pan Europa” berättar greve Coudenhove - Kalergi följande:

“I början av 1924 fick vi ett telefonsamtal från baron Louis de Rothschild. En vän till honom, Max Warburg i Hamburg, hade läst min bok och ville lära känna oss. Till min stora förvåning erbjöd sig Warburg på stående fot att skänka oss 60 000 guldmark för att finansiera rörelsen de första tre åren. Max Warburg som var en av de mest distingerade män jag någonsin kommit i kontakt med, hade till princip att finansiera dessa rörelser. Han förblev uppriktigt intresserad av Pan Europeiska rörelsen i hela sitt liv. Max Warburg arrangerade sin resa 1925 till Förenta staterna så att han kunde presentera mig för Paul Warburg och Bernard Baruch”  

Dessa fyra män kallade sig judar men var inte judar utan kabbalister (Satanister). De hade inte Abrahams Gud som sin gud (vilken också är de kristnas Gud) och följde inte de tio budorden (lagen). Deras gud var Satan. 

Som superrika bankirer (kabbalister) hade de,(deras efterkommande har än idag), enorma möjligheter att påverka utvecklingen i Europa (och i övriga världen) i rätt riktning men gjorde det inte och gör det inte (än idag) för att utbreda Guds rike. De önskar de utbreda Satans rike här på jorden och de lyckas tyvärr väldigt bra med det.

Krig som blossar upp överallt (hetsa grupper mot grupper), Chemtrail, vacciner, spridande av sjukdomar (ebola och aids med mera), flourerat vatten, amalgam, farliga mediciner, tillsatser i maten, mindcontrol, massinvandring (i syfte att försvaga och på sikt förstöra nationerna/befolkningarna för att kunna lägga under sig alla dess rikedomar) med mera, syftar till att hålla nere befolkningsökningen samt till att bibehålla makten.

De vill förslava mänskligheten. En människa i deras ögon är inte en av Gud skapad unik varelse utan endast en bricka i deras psykopatiska, satanistiska och empatistörda spel. Deras herre, Satan, ville stå över Gud (bli som Gud och sedan större än Gud) men lyckades inte med det utan blev av Gud utkastad från himmelen och har idag sitt rike här på jorden. Hans anhängare (kabbalisterna, de falska judarna, sionisterna, frimurarna, den svarta adeln), ja det finns många olika namn på Satans barn, följer bara i sin faders spår.

Girighet, orättfärdighet, list och bedrägeri är deras ledstjärna. Samma bankirer som finansierade den ryska revolutionen, (som också kan kallas den judiska revolutionen då de ledande så gott som alla var judar vilka bytte namn för att Satan och de själva skulle få härja ostört) och i vilken miljontals oskyldiga ryssar mördades urskiljningslöst (inte minst kristna), stödde Coudenhoves - Kalergis sinnesförvridna plan om ett totalt förstört Europa som vi idag bara har fått se början av. Fortsättning följer..varje dag.

Samma personer stödde även förintelsen (finansierade Hitler) i vilken det sägs att sex miljoner judar blev mördade samt låg bakom Sion vises protokoll som snart har fullkomnats till punkt och pricka. De skonade inte ens sina egna men det finns en förklaring till det och förklaringen är att de inte var judar utan kabbalister (Satansdyrkare).

Satan skonar ingen människa (i det långa loppet) utan vill ta hela världen i besittning men väljer att göra det steg för steg. Han vet att han inte kan komma in på scenen och säga att nu skall hela mänskligheten förslavas. Mänskligheten kommer då instinktivt att göra motstånd. Istället är det de små stegens tyranni som gäller för Satan och hans ogudaktiga pack.

Coudenhove - Kalergi skriver:

“Judendomen är skötet ur vilken en ny, Europas adel framträder; kärnan kring vilken en ny, andlig adel grupperar sig. En andlig - urban härskarras håller på att bildas: Idealistisk, full av andlighet och sensibilitet, rättvis och trogen sin övertygelse, tapper som feodaladeln i dess bästa dagar, som med glädje tar på sig död och förföljelse, hat och förakt, för att göra mänskligheten sedligare, andligare och lyckligare” (Citatet hämtat från Praktischer Idealismus).

Och vidare:

“Kommer det till en svår konflikt, så skiljer sig inom statsförbundet, staten från förbundet alltmedan i en förbundsstat medlemsstaten böjer sig inför förbundets överlägsna makt”

Hur ser det ut inom EU idag (det demokratiska EU i vilket befolkningarna har så mycket att säga till om) och hur förhåller sig Coudenhoves - Kalergis tidiga visioner, till EU? Är det bara en slump att alla EU tjänstemän omfattas av denna lag:   

“En tjänsteman skall fullgöra sina uppgifter och uppträda med enbart gemenskapens bästa för ögonen; han får varken be om eller ta emot instruktioner från någon regering, myndighet, organisation eller person utanför sin institution. Tjänstemannen skall fullgöra sina arbetsuppgifter på ett opartiskt och objektivt sätt och i överensstämmelse med sin skyldighet att vara lojal med gemenskapen” (Artikel 11).
 
Som strider helt emot den nationella (Svenska) lagen:

“Om den som fått i uppdrag att för riket förhandla med främmande makt eller eljest bevaka rikets angelägenheter hos någon som företräder främmande makts intresse, missbrukar behörighet att företräda riket eller eljest sin förtroendeställning och därigenom orsakar riket avsevärt men, dömes för trolöshet vid förhandling med främmande makt till fängelse på viss tid, lägst två och högst tio år, eller på livstid” (19 kap. 3§ i brottsbalken)

Hur många har ställts till svars för att ha förorsakat Sverige avsevärd skada genom en ohämmad massinvandring och dess konsekvenser allt efter Coudenhoves - Kalerigis och bankelitens (finansiärernas) dröm om ett Europa i sönderfall (sönderslagna nationer) och hur många kommer att ställas till svars för detta brott?

Ingen är väl så korkad att den tror på att familjerna, bankirfamiljerna (som än idag har den ekonomiska makten i världen genom arv) och som finansierade bolsjevik revolutionen samt förintelsen av judar under andra världskriget, arbetar tillsammans med sina underhuggare (välbetalda regerings och riksdagsföreträdare) för välgörenhet, när de tillåter mängder av människor från världens alla hörn, få tillträde till Sverige (det övriga Europa) och det svenska socialförsäkringssystemet?

När började de i såna fall med denna oerhörda välgörenhet för mänskligheten om man ser till Sverige? Fanns det inga hjälpbehövande människor i Sverige innan massinvandringen tog fart och hur behandlade man dem som inte ville eller kunde få ett arbete? Hur behandlar man Svenskar (unga som gamla,) som har svårt att få ett arbete idag och som faller mellan stolarna? Ger man dem nystartsjobb, etableringsinsatser (om de har svårt för att etablera sig i det nya euariska - negroida projektet samt bonusar om de lär sig nysvenska (typ hello mannen)?

Hur behandlar man sjuka och pensionärer och hur mycket får välgörarna själva (oavsett position) avstå ekonomiskt för att kunna upprätthålla drömmen om ett Europa där alla som vill får komma till Sverige och få livstidsförsörjning om de inte kan få någon annan försörjning (vilket de i regel inte kan få utan statliga medel) om de är analfabeter från tredje världen?
 
Det kommer mellan två till  tre tusen asylsökande till Sverige varje vecka (de flesta från länder utanför Europa). Ingen av dem vill (får vi anta), ha ett sämre liv än det de hade tidigare (var de än kommer ifrån) liksom inte heller de fattiga i Sverige (eller någon annanstans i Europa) vill ha ett sämre liv än vad de hade innan massinvandringshysterin.

Men vad blir summan av kardemumman om inte “välgörarna”, de som förespråkar detta inferno (direkt eller indirekt)  vill öppna sitt hjärta och sina plånböcker för alla hjälpbehövande?

Logiken säger (oavsett vad hjärtat säger) att denna godhet inte kommer att fungera i längden. Ett försäkringsbolag kan inte gå runt eller bestå genom att dela ut pengar till personer som inte är försäkrade i bolaget och som inte har betalt premierna oavsett hur mycket de än skulle vilja, utan att gå back.

Statens finanser (skattebetalarnas pengar) kommer inte att räcka hur länge som helst eftersom Satans plan inte är att hjälpa alla fattiga från hela världen (Satan vill inte hjälpa någon eller några fattiga alls) för då hade denna plan Coudenhove - Kalergis plan, (finansierad av de Satans dyrkande kapitalist judarna, bankir judarna, som äger och styr över pengarna) slagit tillbaka mot dem själva.

Istället ökar dessa (de falska judarna) sina förmögenheter varje år och nu har de ökat sina rikedomar (sina förmögenheter) så pass mycket att de inte behöver dem som har givit dem deras förmögenhet.
 
Det kontantlösa samhället är nära förestående vilket innebär att de falska judarnas familjer (samma Satansdyrkande familjer) för evigt blir befriade från tänkande människor (den grå massan) hur dumma i huvudet och inavlade de själva än är. Deras idioti kommer att bli implanterad (har redan blivit det) än värre i och med Coudenhoves - Kalerigis rasistiska/satanistiska plan.  

Detta är inte Guds vilja då Gud skapar individer till sin avbild och till att befolka jorden. Gud skapar inga hierarkier eller grupper av människor som har rätt att automatisk styra över alla andra med ekonomiska medel.
 
“Och han ropade med stark röst och sade: Fallet, fallet är det stora Babylon; det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstyggliga fåglar. Ty av hennes otukts vredesvin hava alla folk druckit; konungarna på jorden hava bedrivit otukt med henne, och köpmännen på jorden hava skaffat sig rikedom genom hennes ömåttliga vällust. Och jag hörde en annan röst från himmelen säga: Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor. Ty henne synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar” (Upp. 18: 2-5).    

Kommentarer

Postat av: alert

Publicerad 2014-11-09 12:49:11

Som vanligt en avslöjande icke politisk korrekt artikel, som inte får publiceras naturligtvis i den korrumperade dagspressen eller på annan så kallad kristen blogg el. dess likaledes korrumperade press som t.ex. tidningen Dagen!

Tog mig friheten att igen lägga en av dessa artiklar på min blogg - och hoppas på att det är okay...

Svar: Det är ok. Tack!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Jan-Ola Gustafsson

Publicerad 2014-11-09 22:50:59

Suverän artikel som alltid när det gäller globalisternas agenda. Tyvärr finns det
få nu levande människor i Sverige som känner till Coudenhove-Kalergi och hans
ordenssällskap av s k pan-europeer under
perioden mellan de två världskrigen.
Två exempel på kända och framträdande personer som var pan-europeer är general Charles de Gaulle från Frankrike samt den svenske industri- och finansmannen Axel Leonard Wenner-Gren (som gett namn åt den höga kontorsbyggnaden Wenner-Gren Center i norra Stockholm).
Om den svenska kristenheten vore det minsta intresserade av att följa den förkunnelse som kristendomens portalgestalt, Jesus, delgav mänskligheten så skulle vi för länge sedan ha fått en kraftfull opinion mot den allt snabbare framryckande globala
slavstaten. Bibeln talar ju bl a om att Jesus vid något tillfälle undrade om det skulle finnas några kristna kvar när han skulle komma tillbaka. Det vore intressant att höra en kommentar från någon officiell "förkunnare".

Svar: Tack Jan - Ola för informationen. Ja, de flesta kristna i Sverige sover tyvärr tungt och verkar befinna sig på gränsen till koma.Förkunnarna är fullt upptagna med att predika ett trevligt och socialt evangelium som tilltalar alla. Särskilt de icke troende. Vilket avskyvärt förfall det har blivit! Stackars Jesus!
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik