Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Marraner, Sionister och alla andra

Publicerad 2014-03-15 10:52:00 i

Vi har tidigare skrivit om Illuminati orden som grundades av den judiska kabbalisten tillika sionisten Adam Weishaupt (inspirerad av kabbalisterna/sionisterna, Isaak Ben Luria, Sabbatai Sevi och Jakob Frank) den 1 maj 1776 och som finansierades av en annan judisk kabbalist och sionist, Meyer Amschel vilken senare bytte namn till Rothschild.

Meyer Amschel Rothschild studerade Talmuden och Kabbalan som ung när han gick på en skola för blivande rabbiner. Han gav där sin själ åt "den onde" och efter något år av studier startade han en bankdynasti i Frankfurt. Denna bankdynasti håller än idag hela Europa i ett järngrepp.

http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/fran-luria-till-bankhuset-rothschild.html

Man kan säga att Adam Weishaupt förnyade och reformerade Illuminatiorden för det fanns en Illuminati orden mycket tidigare (Alumbrado) som grundades 1492 av spanska judar vilka kallades marraner eller kryptojudar (hemliga judar).

När den romersk katolska kyrkans våldsamma förföljelser mot judar tog fart under slutet av 1300 talet, blev hundratusentals judar tvingade att konvertera till katolska kyrkans lära. De blev officiellt katoliker men behöll sin kabbalistiska och talmudiska tro (dess läror) samt judiska identitet, och undervisade i hemlighet sina barn i Talmud och Kabbalan.

“Efter massakrerna 1391 och 1411som svepte fram över (iberiska) halvön gick lågt räknat minst 100 000 judar med på att döpas. En betydande del av dem fortsatte dock att utöva sin judiska tro i hemlighet. Dessa kryptojudar, marranos, blev rika, vann höga poster vid hovet i den kyrkliga hierarkin och gifte in sig i aristokratin.

Sedan alla obotfärdiga judar fördrivits från Spanien (1492) och Portugal (1497) betraktades marranos med tilltagande misstänksamhet. Många brändes av inkvisitionen, de flesta utvandrade på 1500 talet till länderna runt Medelhavet och till Holland, England och Frankrike. Så fort de var i säkerhet (marranos efter att ha utvandrat från Spanien) återgick de öppet till sin tro och grundade tillsammans med dem som fördrivits 1492-1497 de nya sefardiska samhällena i dessa länder” (Citat från “Den trettonde stammen” av Arthur Koestler)      

Denna mycket stora grupp judar (marranos) finns än idag och även i Sverige. Efter 1540 valde många hemliga judar att fly till England, Holland, Turkiet, Frankrike, Brasilien och andra ställen i syd och Centralamerika och under 1700 talet började de dyka upp i Sverige.

Marranerna lyckades smälta in väl bland befolkningarna i de olika länderna och blev ofta mycket förmögna och inflytelserika. Deras lojalitet var dock till dem själva och till judendomen och de behöll sina starka familjeband.

Majoriteten av alla judar är sionister (gäller även de som har konverterat till kristendomen) vilka ofta har nått höga positioner inom samhällets olika områden. Inte minst inom kyrkan och kristenheten i Sverige där de för närvarande arbetar med att ta bort Jesus Kristus gudomlighet.

Till sin hjälp har de många sionister (utan judiskt påbrå), ateister från alla möjliga håll och så kallade kristna sionister (i stort sett alla kyrkosamfund i Sverige) vilka har indoktrinerats i tron att den rasistiska mördarstaten "Israel" är ett Guds verk.  

De vet att de inte kan plocka bort Kristus helt och hållet i dagsläget (vilket de hade gjort om de kunnat) utan går successivt tillväga för att vänja de kristna av med Kristus. En tillvänjningens strategi (som också brukar användas i rent politiska sammanhang) i syfte att utplåna den rena kristna läran.
 
“Judarna i förskingringen (diasporan) måste alltid visa sitt ansvar mot Israel och övervinna sin medvetna eller undermedvetna fruktan för så kallad dubbel lojalitet. Alla judars öde är oupplösligt förenat med Israel. De måste förkasta den tanken att judiska församlingar är skyldiga de stater lojalitet där de bor, deras lojalitet är först och främst lojaliteten till Israel” (Sagt av Nahum Goldmann under den sionistiska ideologi - konferensen i Jerusalem våren 1957)

Ett år värt att nämna är 2002 då biskopen i Västerås stift Claes Bertil Ytterberg inbjöd den anglikanske episkopale biskopen från New Jersey, John Shelby Spong, att predika en kristendom grundad på ett par av hans böcker som sålts i miljonupplagor världen över med titlarna “Varför kristendomen måste förändras eller dö” “Jesus för ickereligiösa” och “Att läsa bibeln med judiska ögon”

Enligt kyrkoordningen första punkt, kännetecknas församlingen av att den samlas kring Ordet och sakramenten. Men “Ordet” innebär inte alltid att det kristna budskapet predikas. I Sofia församling på söder i Stockholm har man haft en temasöndag “Moses, Jesus and Mohammed” med högmässa i vilken Maria Kjelldotter - Rydinger predikade tillsammans med den judiske överrabbinen David Lazar och imamen Ömer Yaman.

Efteråt hölls ett föredrag på engelska där man ville få församlingsborna att med hjälp av de tre religionsstiftarna, enas kring projektet “Tillsammans för Sverige”. Ett mångkulturellt projekt.
  
Man förvandlar Herren Jesus Kristus till en vanlig människa utan gudomliga egenskaper (en snäll farbror som är trevlig mot allt och alla) för att tids nog kunna ta bort honom från kyrkan. När Jesus väl har reducerats till att bli en vanlig människa, en klok, god och vis människa, kan man hävda det felaktiga i att tillbe och dyrka honom. Kristna skall inte dyrka och tillbe vanliga människor även om de är goda, kloka och visa.

Den judiske och sionistiske historikern Hugo Valentin skriver i sin bok “Judarna i Sverige” (Bonniers 1964) om den judiske överrabbinen och sionisten Gottlieb Klein som är farfarsfar till Helle Klein (socialdemokrat och före detta politisk chefredaktör, debattör samt ledarskribent på aftonbladet och “hör och häpna” numera prästvigd i svenska kyrkan sedan ett antal år tillbaka):

“Gottlieb Klein, född i Homona, Ungern, kom 1883 från Elbing till Sverige som nyvald överrabbin i Stockholm. Han var en lärd judaist, som förenade en bred västerländsk bildning av tyskt märke med djupa teologiska kunskaper. Hans vetenskapliga specialitet blev urkristendomens tid. Han kom att stå nära sin tids ledande svenska teologer, främst kanske S. A Fries och Nathan Söderblom.

Efter Kleins död skrev Söderblom till de närmast sörjande: “Vår bekantskap daterar sig från hans föreläsningar i Talmud i Uppsala på 80 talet. Livligt minns jag en enkel supé på dåvarande hushållsskolan vid torget, då han för första gången öppnade för oss sitt hjärta i fråga om Israels profetism och dess fulländning i evangeliet.

Sedan dess har jag med honom känt en själsförvantskap, som icke var mindre innerlig för att den icke var trosförvantskap. Klein lärde mig skarpare att se den äkta judendomens ädla art och därigenom även den ädla kristendomen i dess karaktäristiska olikhet. Det låg något uppfordrande och stärkande i att vandra var sin väg i sitt kall i förtröstan på Guds vishet och makt, som en gång skall böja stigarna samman”

Vad man vägrar att ta till sig är att den “äkta och ädla” judendomen förnekar Jesus Kristus och hans gudom. Den äkta och ädla judendomen tror inte att Jesus Kristus är Guds son eller att han är den smorde, det vill säga Messias som har kommit och som skall återkomma. Den äkta och ädla judendomen förnekar Jesus Kristus övernaturliga födelse, att Kristus är kommen i köttet. Allt detta placerar judendomen i Antikrists läger (om vi tror på vad bibeln säger) hur antisemitiskt det än låter.

“Ty många villolärare hava gått ut i världen, vilka icke bekänna att Jesus är Kristus, som skulle komma i köttet; en sådan är Villoläraren och Antikrist” (2. Joh. 7)

“Vilken är, Lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrit, denne som förnekar Fadern och Sonen. Var och en som förnekar Sonen, han har icke heller Fadern; den som bekänner Sonen, han har ock Fadern” (1. Joh 2:22-23)
 
Förutom att infiltrera de samhälleliga institutionerna (även de politiska partierna, Sverigedemokraterna senast i raden, där högt uppsatta inom SD har fått utmärkelser av staten Israel) har sionisterna som uppgift att se till så att antisemitismen frodas.

Det är på grund av den påstådda antisemitismen som denna orättfärdiga stat överhuvudtaget kan existera då det är genom antisemitismen (påstådd eller verklig) som de vinner stöd från omgivningen.

Här följer några uttalanden av framstående sionister:

“Hur sällsamt det än må förefalla, så står staten Israel i tacksamhetsskuld till de tolv år Hitlers “tusenåriga rike” varade, ty utan den nazistiska antisemitismens genomslagskraft skulle Förenta Nationerna aldrig ha kunnat driva igenom ett beslut till stöd för en judisk stat i det arabiska Palestina” (Der Staat Israel im Werden, Frankfurter Hefte, December 1951)

“Antisemitismen är judarnas räddande ängel, som kraftfullt sörjer för att judarna förblir judar. Antisemiterna har skapat det judiska medvetandet hos många judar som inte vill vara judar” (Leo Wertheimer “Der Judenhass und die juden, som utkom 1918, citerad av Franz Scheidl: Israel - Traum unde Wirklichkeit, Wien 1962, s. 18)

“Antisemiterna kommer att vara våra mest pålitliga vänner och de antisemitiska länderna kommer att vara våra allierade” (Teodor Herzl Patai, 1960, band 1 s.84)

“Man kan väl inte säga att endast antisemitismen har satt sionismen till världen, men i varje fall i Västeuropa är antisemitismen den starkaste agitatorn för sionismen och antisemitismens undergång skulle här leda till sionismens undergång” (A. Ruppin. Die Juden der Gegenwart, Judischer Verlag, Köln 1911, s. 278)

“När antisemitismen i dess klassiska mening försvinner medför detta visserligen en förbättring materiellt och politiskt för de judiska samfunden överallt i världen, men det har också en negativ inverkan på vårt interna liv. Vårt (judiska) folk vet att kämpa heroiskt i dåliga tider, men har ännu inte lärt sig att leva skapande i goda tider” (Nahum Goldmann vid sitt inledningsanförande vid världsjudiska kongressens möte i Genève 23 juli 1958)

Så här kan man beskriva den sionistiska makten:

När en viss grupp aldrig får sina uppgifter och åsikter ifrågasatta ens med väl bestyrkta fakta, då har denna grupp - och det gäller just de judiska sionisterna - tillskansat sig den oerhörda makten att få bestämma vad som är sanning och lögn i alla de konfliktfrågor där gruppen själv, är eller har varit inblandad - och dessutom makten att håna, begabba och nedtysta sina kritiska motståndare.

Sionisterna, vare sig de är messianska, judiska eller kristna sionister, väntar inte på samma messias som Kristus lärjungar (de som tror på Kristus och vill följa ett oförfalskat evangelium) utan på en messias som kommer att vara en världsdiktator vilken hatar Kristus och Kristus efterföljare över allt annat. Deras framtida messias (världsdiktator) är den Antikrist som uppenbarelseboken talar.

De sionistiska, kabbalistiska och talmudtroende judarna står inte ut med (har aldrig stått ut med) tanken på en kärleksfull messias som kommer för att frälsa alla folk.

Den messias de väntar på skall komma för att frälsa dem (inga andra) och göra dem till ett folk och till världshärskare över alla hedniska nationer vilket Sion vises protokoll beskriver på ett mycket tydligt sätt. Hedningarna (alla icke judar) skall denne messias göra till slavar som får i uppgift att tjäna det judiska folket. Sin tron skall han ställa upp i Jerusalem och endast judar skall styra detta rike.

Därför är det viktigt att hålla den nuvarande staten Israel fri från icke judar och allt som har med mångkultur att göra. Sönderfall, splittring och kaos, det vill säga mångkultur samt dess verkningar, uppmuntras i alla Europas länder men inte i Israel.

Det ligger i sionismens intresse att härska genom söndring och att genom ett inpiskat kollektivt skuldmedvetande hos andra folk för begångna oförrätter eller försummelser mot judarna, angripa själva livsnerven och självbevarelsedriften hos de andra folken. De skall känna avsky för sin egen historia, förlora all självaktning och därmed bli så förvirrade och försvagade att de kan manipuleras och styras av sionisterna.   

Är inte detta verklighet idag? Hur många gånger har vi inte fått höra av både högt uppsatta sioniststyrda politiker och sioniststyrd media (i stort sett all etablerad media i Sverige) att det inte finns några svenskar och inget som är svenskt, alternativt att alla som har fått ett svenskt medborgarskap är svenskar (även om de inte själva ser sig som svenskar)?

Sionisterna är noga med att inte förintelsen i nazityskland faller i glömska. Det beror inte på att de judiska bankirernas efterkommande (vilka finansierade Hitler och gjorde nazismen möjlig) och de andra som ägnar sig åt att roffa, plötsligt har börjat tycka synd om alla judar som dog under förintelsen, utan på att sionisternas agenda (den antikristliga agendan, Satans agenda som stegvis leder alla folk mot ett sionistiskt världsherravälde inom vilket Antikrist slutligen kommer att träda fram) skulle falla platt till marken om inte de nya generationerna hade indoktrinerats i att känna skuld för vad som skedde i nazityskland.

Alla de ryssar (minst 20 miljoner om inte mer) som fick sätta livet till under bolsjevikernas revolution i Sovjet (många kristna, präster, biskopar) vilken också finansierades av judiska bankirer, storkapitalister (kabbalister, talmudister och sionister) och vars ledarskapet nästan uteslutande bestod av judar, tiger man om.

Någon minnesdag för dessa offer kommer troligtvis aldrig att utlysas och de som undrar varför blir kallade antisemiter.

Det är helt i sin ordning att nämna slaveriet och andra former av tidigare förtryck mot mänskligheten. Så länge det inte förknippas med judar, sionism och sionister, och Gud förbjude, det judiska storkapitalet, är det tillåtet att inhämta information och att föra fram denna till allmänheten utan att bli pepprad med okvädningsord, registrerad eller hotad till livet.

En liten grupp människor som har blivit ofantligt rika på att stjäla banker, bland annat Federal Reserve bank, och på att starta krig och konflikter (där de finansierar alla sidor) eller som har ärvt rikedomarna av kriminella (legalt kriminella) förfäder, håller idag en hel värld i ett ekonomiskt, andligt, socialt och kulturellt strypgrepp.

En procent äger idag 44% av all privat förmögenhet. 85 personer äger lika mycket som 3.5 miljarder av de fattigaste i världen. Detta i vår upplysta tid med all kunskap, teknologi, utbildning, utveckling, medmänsklighet, godhet, antirasism, välgörenhet, politiska partier från höger till vänster, fredsrörelser med mera.

Hur har det ens kunnat bli så här och varför blir det bara värre och värre samtidigt som “utbildning” och “kunskap” tycks var prio nummer ett överallt? Ingen kan väl tro att det är en slump eller Guds vilja att 85 människor skall äga lika mycket som 3.5 miljarder människor oavsett var de har för bakgrund eller vilket folkslag de tillhör.
 
“Precis som Iranierna kom till slutsatsen att det är omöjligt att komma överens med det världsomfattande mediesyndikatet för att föra fram sin egen ståndpunkt, måste européerna våga steget framåt, sionismens globaliserande apologeter måste angripas i deras djupaste sakraldogmer och kontrollen de utövar. När “kejsarens nakenhet” blir ett faktum för folket, blir fienden av med sitt stöd och fundamentet som hela systemet är byggt på undermineras tills det äntligen bryter samman”  Sagt av Israel Shamir som själv är jude.

Kommentarer

Postat av: Jan-Ola Gustafsson

Publicerad 2014-03-17 23:13:33

Denna artikel är en fenomenal prestation av saklighet och verklighetsbeskrivning.
Det är ytterst märkligt att de flesta som kallar sig "kristna" i Sverige inte känner till eller tror på de bibelcitat som förekommer i artikeln. Inte heller orkar de i sin monumentala lättja ta del av de översättningar av Talmud som finns tillgängliga (förmodligen kommer dessa att "försvinna" från biblioteken i takt med att tänkande och kunskapssökande människor själva börjar syna vad deras ulvar till församlingsherdar vilseleder dom med.)
Alla sanningssökande har lyckligtvis ett stort antal hedervärda antisionistiska judar till hjälp som
väldokumenterat och öppet redovisar den antikristliga agenda som kännetecknar sionismen. Kolla bara vad man förberett
i Jerusalem inför kommande händelser i en artikel av Jerry Golden. Googla på begreppet "The roots of evil in Jerusalem" och se hur den beskrivna byggnaden kryllar av ockulta och satanistiska symboler.
Passa på att skaffa er kunskap medan sådan finns tillgänglig Eller som de gamla väckelsekristna sa Läs, bed, lär!

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik