Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Kabbalismens avkomlingar

Publicerad 2014-03-07 08:36:00 i Ideologier,

Att det har funnits och än idag finns människor som väljer att upphöja det onda framför det goda, synd framför rättfärdighet, kaos framför ordning, upplösning och förfall framför bevarande och uppbyggande samt krig framför fred, är inte så konstigt med tanke på att vi lever i en värld som styrs av “den onde“. Det kommer alltid att finnas människor som är villiga att tjäna ondskan både öppet och i det fördolda.

Vad som är riktigt otäckt är när ondskan organiserar sig. När ondskan (Satans tjänare) bildar partier och skapar ideologier som till det yttre består av idealistiska idéer (vilka används för att dra massorna till sig) men som på sikt syftar till förslava och förgöra mänskligheten.

Även om ett politiskt system förnekar en existens av en Gud, likt kommunismen, så är det alltid religiösa tankar som ligger till grund för dess existens som till exempel människans frigörelse, allas lika värde, rättvisa, solidaritet med de svaga, medmänsklighet, jämställdhet, broderskap med mera.

Inget politiskt parti/system, skulle kunna värva särskilt många anhängare genom att öppet gå ut med att de önskar fylla världen med mörker, moraliskt förfall, anarki, alla slags synder och ondska.  

Kommunismen som är en skapelse av Karl Marx (vilken var av judisk börd) är djupt rotad i den kabbalistiska lärans ideologi. Att slå sönder samhällena, utrota allt privatliv och ge staten all makt (en stat som givetvis måste underordna sig världsregeringen och Sions Äldste, de kabbalistiska judarna, vilka är de som innehar den verkliga makten då de har lagt beslag på den ekonomiska makten) bygger på den kabbalistiska messiastron som lär att världen måste bli fylld av just mörker, anarki och moraliskt förfall. Att all ordnad civilisation måste slås sönder innan “den av judarna” väntade messias kan träda fram för att upprätta allt åt Israel igen.

Heinrich Marx (Karl Marx far) var en tysk jude som offentligt praktiserade sin judiska tro. Under sin levnadstid blev han emellertid en stor beundrare av Emanuel Kant och Voltaire som båda var kabbalister och fiender till Kristus. Ett år före Karls födelse blev Heinrich (med familj), bekännande kristna.

I det tysta var dock Heinrich Marx en lärjunge till Jakob Frank vilket påverkade sonen som vi kan se genom att studera Karl Marx skrifter “Das Kapital” och “Det kommunistiska manifestet”. Karl Marx lära bygger nästan till punkt och pricka på Jakob Franks undervisning.

Jakob Franks undervisning:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/fran-luria-till-bankhuset-rothschild.html

Den judiska historikern och professorn Gershom Scholem (1897-1982), har i sina böcker bevisat att lärjungarna till Sabbatai Sevi och Jakob Frank, hade ett starkt politiskt inflytande på den franska revolutionen samt att grupper av dess anhängare var skyldiga till den politiska utvecklingen i Turkiet.

Scholem säger att det inte är någon tvekan om att Sabbatais och Franks lära spred sig till varje sektor inom judendomen runt 1665-1666, något som mäktiga politiska grupperingar under årens lopp har försökt att förhindra från att nå eftervärlden. I synnerhet som många än idag följer deras lära.

Istället för delge allmänheten och inte minst det judiska folket i vår tid, denna kunskap, har dessa politiska grupper, där sionisterna utgör den största gruppen, gömt sig (gömmer sig än idag) bakom den traditionella judendomen.

De har fört det judiska folket vilse genom att påstå att de är judar när de inte är några judar utan tillhör Satans synagoga och ägnar sig åt djävulsdyrkan. Genom detta har de dragit en förbannelse över hela det judiska folket.

“Jag känner din bedrövelse och din fattigdom -  dock, du är rik! - och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga” (Upp. 2:9)

I sin bok “The Messianic Idea of Judaism” skriver Gershom Scholem:

“Jag vill nu väldigt noga försöka att bevisa att de Sabbataiska och Frankiska rörelserna, som är nihilistiska i sin undervisning, är chockerande för judiskt tänkande. Att man håller lagen genom att upphäva den är helt främmande för judendomen. Detta är en utveckling som kommer från Sabbatais proklamation att han var messias.

Denna nihilistiska (förstörande) tro, har banat vägen för Haskala rörelsen och den judiska reformationen under 1900 talet, när nihilismens gnistor slutat att existera. Det är ett stort misstag att tro, att den Sabbataiska rörelsen inte hade en politisk/synlig utveckling av det judiska folket och dess historia.

Längtan efter en total befrielse, som spelade en sådan tragisk roll i utvecklingen av nihilismen i Sabbatais undervisning, blev emellertid inte en total förstörande rörelse. Det kan istället bevisas att under ytan av laglösheten ( en önskan om en total katastrof) fanns det positiva inslag., och det är de historiska forskarnas plikt att finna detta och låta dem komma fram i ljuset.

Givetvis kommer svårigheter att hopa sig för dem som ger sig på detta projekt, och vi skall inte vara förvånade över att ingen judisk historisk forskare till denna dag har känt en inre frid till att börja på detta arbete.
 
Inget annat kapitel i det judiska folket historia har blivit så svept i dunkel och hemlighetsmakeri, som dessa sista århundraden av den Sabbataiska rörelsen. Denna falska lära har haft efterföljare bland framstående rabbiner i Jerusalem, Adrianopel, Konstantinopel, Ismir, Hamburg och Berlin. Många av dessa är rabbiner, som har hållits i hög aktning som lärda män och försvarare av den judiska tron.

Många av familjerna som blev indragna i Sabbatairörelsen i västra och central Europa fortsatte i den judiska tron, och många av dem, speciellt i Österrike blev satta eller valda till höga positioner under det 19:e århundradet.

En del var välkända forskare, andra filosofer, andra internationella bankirer och andra med höga politiska kontakter. Det är väl inte nödvändigt att påpeka att dessa personer inte välkomnar försök till att avslöja deras fläckade förflutna, speciellt när det gäller deras ställning inom det judiska folket. Vi skall inte heller vara förvånade att deras önskningar har stor tyngd och inflytande”

Proffessor Scholem avslutar sin bok med en vädjan till kabbalisterna: “Utvecklas fridfullt och förstör inte världen. Shalom”

Så försiktigt uttryckte sig inte kabbalisten och sionisten Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) Han sa istället: “Ge mig kontrollen över ett lands pengar och jag bryr mig inte om vem som stiftar dess lagar”

Vad Mayer Amschel visste och som de flesta vet, är att den som kontrollerar ett lands pengar också kontrollerar ett lands lagar (vilka lagar som stiftas samt hur, när och varför) genom att den kontrollerar de personer som stiftar lagarna.

Den som kontrollerar ett lands pengar kontrollerar helt enkelt lagstiftarnas (och alla andras) ekonomi och om inte lagstiftarna (och alla andra) är lojala mot den (eller dem) som kontrollerar deras ekonomi (mot dem som äger alla pengarna) så kan denne (dessa) se till att de blir helt utan pengar vilket leder till att de i bästa fall hamnar i fattigdom och misär och i värsta fall till att de dör.

För att undvika att hamna i någon av dessa situationer gäller det för de underlydande (de vanliga människorna) att de tänker, tycker och handlar rätt. Det behöver inte innebära (innebär för det mesta inte) att tänka och tycka gott eller att handla på ett moraliskt riktigt sätt.

Den som vill bli framgångsrik (enligt världens definition av framgång) i ett land eller i en värld som styrs av (ägs av) en omoralisk girig, högmodig, ogudaktig, roffande, syndig, självutnämnd och satans dyrkande elit (som gömt sig under religionens täckmantel) gör bäst i att bli som dem eller bli så lik dem som möjligt.

Mayer Amschel Rothschild finansierade den katolske prästen och jesuiten Adam Weishaupt (som han vunnit över till kabbalismen) och gjorde det möjligt för honom att starta Illuminati gruppen, den del av frimurarna som genomförde den franska revolutionen och som har varit inblandade i de flesta revolutioner sedan dess.

Illuminaterna lanserade sin plan för omstörtandet av alla religioner och existerande regeringar, den 1 maj 1776 (socialdemokraternas och kommunisternas högtidsdag än i vår tid) med målet att upprätta “Novus Ordo Seclorum”, en ny världsordning eller världsregering.

Att allmänheten överhuvudtaget fick reda på Illuminatis plan berodde på en egendomlig olyckshändelse den 1 juli 1785. En kurir utsänd av Illuminati vid namn Lanze, red till häst från Frankfurt till Paris och hade dokument med sig beträffande Illuminatis arbete i allmänhet och med speciella instruktioner för den planerade revolutionen i Frankrike.

Dokumenten härrörde från judiska medlemmar av Illuminati i Tyskland och de var adresserade till stormästaren av den stora orientaliska frimurarlogen i Paris. När kuriren galopperade genom Regensberg träffades han av blixten i ett oväder och omkom. Alla dokumenten hamnade i händerna på den lokala polisen som överlämnade dem till den bayerska regeringen.

Regeringen gav order till polisen att genomsöka Illuminaternas högkvarter vilket ledde till att ytterligare dokument blev beslagtagna. Dessa dokument avslöjade att konspiratörerna hade världsvida målsättningar. Alla dessa noggrant dokumenterade bevis publicerade i en vitbok av den bayerska regeringen 1787. Denna vitbok sändes till regeringarna i England, Tyskland, Österrike, Frankrike, Ryssland och Polen.

Dokumenten visade att Illuminati planerade att åstadkomma en universell revolution vars avsikt var att ge dödsstöten åt samhället. Denna revolution skulle åstadkommas av de hemliga sällskapen. Vad man ville uppnå (och som man idag är på väg att lyckas med) var:

1. Avskaffande av alla regeringar.
2. Avskaffande av privat ägande.
3. Avskaffande av arvsrätten.
4. Avskaffande av patriotismen.
5. Avskaffande av alla religioner.
6. Avskaffande av familjen.
7. Skapande av en världsregering.
 
Genom att följa kabbalisten, Jakob Franks uppmaning om tystnad,

“Vi måste uppträda som en man, som önskar erövra en fästning. Man erövrar inte en fästning genom att hålla tal, utan måste gå dit i tystnad med alla sina soldater. Så måste vi också göra, gå vår väg i tystnad och i hemlighet. Det är bättre att se än att tala för hjärtat får inte förråda till munnen vad det känner. Därför finns det inget behov av intelligenta tänkare och forskare, vi behöver endast tystnad”

lyckades man genomföra den kommunistiska revolutionen i Ryssland, en revolution vars ledarskap till största delen bestod av yrkes revolutionärer (de flesta judar) och i vilken över 20 miljoner ryssar (många kristna, präster och biskopar) utrotades som flugor.

För er som inte har någon aning om vad som hände under Sovjet tiden (media har av någon anledning inte velat befatta sig med denna fasansfulla utrotning (men nämner jämt och ständigt de 6 miljoner judarna i nazityskland) rekommenderas Juri Linas film “I skuggan av Hermes” kommunismens hemligheter som finns att beställa här:

http://jyrilina.com/

Vladimir lijtj Uljanov Lenin som var jude på mödernet konstaterade:

“Vi hatar de kristna. Även de bästa av dem måste bli betraktade såsom våra värsta fiender. De predikar kärlek till sin nästa och medlidande, vilket är tvärt emot våra principer. Kristen kärlek är ett hinder för revolutionens utveckling. Ned med kärleken till nästan! Vad vi önskar är hat. Vi måste kunna hata, för endast till detta pris kan vi erövra universum. Vi har gjort oss av med jordens konungar, låt oss nu kämpa mot himlarnas konungar”

Anatolij Lunatjarskj utbildningskommissare i den första regeringen i Sovjet- Ryssland, en utbildning som sammanföll med talmudiska föreställningar. (Oswald J Smith, Oswald A Blumit m.fl; Sentenced to sibiria and exilen from russin, The life story of pastor Basil A Malof, översatt till svenska: Rysslands apostel, Evangelipress Örebro, 1955)

Någon minnesdag för kommunismens alla offer har ännu inte utlysts och om det beror på att alla de ryssar som dog var mindre värda än de 6 miljoner judarna (som sägs ha dött under nazitiden) eller på något helt annat är det upp till var och en att fundera över.

Redan 1850 höll den internationella ledarkretsen inom Illuminati en konferens i New York. Här blev de olika nationella grupperna inom Illuminati informerade om att samtliga terroristgrupper, nihilistgrupper såväl som ateistiska grupper skulle sammanslås till en världsrörelse, en så kallad “international” och namnet som antogs för denna grupp blev “den kommunistiska rörelsen”.

Man tillsatte en kommitté i USA och ledaren för denna blev Clinton Roosevelt, Horace Greeley och Charles Dana. De fick i uppgift att samla in pengar till denna nya världsgrupp så att den kommunistiska rörelsen kunde användas till att skapa krig och kaos överallt. Allt för att sionisterna skulle kunna bilda en “världsregering” och ta makten över världen.

Som ledare för denna världsterrorgrupp utsåg man italienaren Giuseppe Mazzini som hade varit anställd av Illuminati sedan 1837. Den som undersöker världshistorien under perioden från 1850 fram till första världskriget, kommer upptäcka att den var fylld av en fruktansvärd terror. Frankrike, Spanien, Italien, österrike med flera länder fick uppleva inbördeskrig, mord och andra attentat. Tusentals människor fick sätta livet till.

Sions Äldste beslutade sig för att uppdela världen i tre block som skulle sättas i våldsam opposition mot varandra. Man utsåg London till att bli ett center för aktiviteterna i Europa. De block som skulle bildas var ett kommunistiskt, ett fascistiskt och ett kapitalistiskt.

Karl Marx anställdes för att skriva filosofin bakom den kommunistiska rörelsen och han slog sig ihop med Friedrich Engels (son till en textilindustri ägare). Engels gav till det yttre sken av att arbeta men var i själva verket den som betalade ut Karls lön.

Karl Marx vilken utmålas som arbetarnas räddare och alla förtrycktas bästa vän, arbetade inte en endaste dag med sina händer. Den officiella historien (skriven av Illuminaterna) talar om att Marx levde i fattigdom men det stämmer inte med verkligheten.

Det importerades dyra viner från Frankrike till familjen Marx måltider och barnen skolades i privata institutioner som de flesta av dagens kommunist och socialistledares barn. De vill märkligt nog inte att deras egna barn skall gå i de skolor som de själva förespråkar.

Samtidigt som Marx och Engels arbetade med att etablera kommunismen var en annan Illuminatigrupp i färd med att skapa den fascistiska filosofin. En tysk professor vid universitetet i Frankfurt, Karl Ritter, anställdes för att skriva motsatsen till kommunismen. Ritter blev sinnessjuk (kanske inte så konstigt) innan han kunde skriva färdigt sitt arbete men då ryckte Friedrich Nietzsche in och gjorde detta färdigt.

Dennes filosofi om en övermänniska och den ariska rasens överlägsenhet blev grunden för den fascistiska och nazistiska ideologin som i likhet med kommunismen har kostat mängder med människor livet.

Det kapitalistiska blocket byggdes upp speciellt i England och USA efter ett särskilt system. I Sion vises protokoll (protokollen från de äldste av Sion) nummer 6 slår man fast att produktionen och handeln måste läggas upp så att den kontrolleras genom spekulation. På så sätt fylls sionisternas bankkonton och andra människor hamnar under deras kontroll.

Detta system är väl utbyggt och hela industrikomplexet är kontrollerat genom aktiebörserna som sionisterna kan krascha när det passar dem vilket de till exempel gjorde vid den stora börskraschen 1929 och även har gjort vid flera andra tillfällen.

Fakta uppgifterna är hämtade från boken “Bibelns budskap i de yttersta dagarna”

Kommentarer

Postat av: Soldat Frisk

Publicerad 2014-03-10 14:13:35

Detta är nog för svårt för många att ta in. Att Europa och USA i århundranden har styrts av en liten sekt.

Först måste vi konstatera att fakta har undanhållits oss. Detta kan enkelt bekräftas genom att vi ställer oss frågor som;
- kan man organisera rörelser utan finansiering (om inte, vilka har finansierat dessa)?
- finns det bevis i källor (böcker, brev, arkiv) vilka som finansierat dessa rörelser samt revolutioner (Se bl a Juri Lina's arbete med att kartlägga ryska revolutionen och spansk inbördeskriget).
- vilka äger och styr media?
- vilka visselblåsare finns det?
- varför går inte fler ut med dessa uppgifter, om det vore sant?
- är utvecklingen naturlig och slumpaktig - eller är den kontrollerad efter en agendasättande elit?

Bara den som själv söker svaren på egen hand lär komma underfund med sanningen om vad som försigår. Resten, majoriteten, tillbör det Sssssovande folket.

Svar: Mycket bra! Tack! Frågorna du tar upp borde folk ställa sig innan de kallar dem som kan och vill tänka själva för konspiratörer, antisemiter, rasister, nazister, judehatare eller liknande.
Att läsa Juri Linas böcker som brukar finnas på universitetsbiblioteken (se hans filmer) eller som finns att köpa (gå in på hans hemsida, jurilina.com) är en bra början.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Jan-Ola Gustafsson

Publicerad 2014-03-15 10:42:37

Till soldat Frisk: Bra att du har förmågan att tänka själv - en egenskap som alltför få människor i Sverige har i dessa dagar, och som tyvärr gör att vårt samhällssystem nu befinner sig i fritt fall.
Beträffande de kretsar med obegränsade resurser och som oavbrutet under en mycket lång tid systematiskt arbetat med omdanande av samhället i totalitär antidemokratisk riktning, så finns det gott om information: Bl a www.henrymakow.com, www.gilad.co.uk,
eller böcker som t ex "Globaliseringsfällan" av Hans-Peter Martin och Harald Schumann, samt "USA som världspolis" av Ulf Karlström och Anders Romelsjö.
Den statskupp som nyss genomförts i Ukraina får vi bara vrångbilder av via svenska media men lyckligtvis finns i många länder media som inte är lika strypkopplade som i "Svenska Demokratiska Republiken"

Postat av: ukkonen

Publicerad 2014-06-08 09:38:30

"I det tysta var dock Heinrich Marx en lärjunge till Jakob Frank vilket påverkade sonen som vi kan se genom att studera Karl Marx skrifter “Das Kapital” och “Det kommunistiska manifestet”. Karl Marx lära bygger nästan till punkt och pricka på Jakob Franks undervisning."

Har ni några tips på hur man går vidare om man vill undersöka detta?

Svar: Föreslår att du jämför det kommunistiska manifestets lära med Jakob Franks kabbalistiska lära. Finns en hel del material på nätet, själv har jag det kommunistiska manifestet hemma, och när det gäller Jakob Frank och hans lära samt mycket annat kan jag rekommendera att du går in på hemsidan "EAEC", deras svenska sida (där du även kan hitta många av mina artiklar). Skriver under pseudonymen Angela Ander.

Deras hemsida finns också med på min blogg bland länkarna till höger.Där kan du beställa en bok som heter "Bibelns budskap i de yttersta dagarna" och läsa mer om Talmud och Kabbalan, dessas kopplingar till världspolitiken samt mycket annat intressant.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: ukkonen

Publicerad 2014-06-09 17:44:08

Tack för ännu ett bra svar!

Skall kolla websidan du rekommenderar, och studera Frank. "Kommunistiska manifestet" har även jag hemma, men det är kanske dags att jag läser den igen, med nya ögon s.a.s. Läste den senast för över tio år sedan, i min "revolutionära ungdom" ;)

Svar: Tack själv och Guds frid!
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2014-07-15 19:49:46

Vad är detta för villfaret Svamlande ?.

Detta har inget med Laglöshetens Hemlighet i Bibeln att Göra.

Laglöshetens Hemlighet enligt Bibeln !.

Matt.kap.7.

21. Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig:
'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja.
22. Många skola på 'den dagen'[1] säga till mig: 'Herre, Herre,
hava vi icke profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit
ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?'
23. Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån
bort ifrån mig, I ogärningsmän.'

Kommentar -

Himmelriket har Himmlarnas Rike i Grundtexten.

Ogärningsmäm har Laglösa Män i grundtexten.

Laglöshetens hemlighet framgår av texten.

LAGEN i NT är GUDS VILJA !.

Du kan vara Andedöpt med andliga gåvor och ändå vara en Laglöshetens-Människa/Antikrist.

Arne Strand.

Svar: Hej Arne!Tack för din kommentar. Förstår dock inte riktigt vart du vill komma. Vad är det som du har hakat upp dig på?

Du menar väl inte på fullt allvar att en människa som har Guds Ande kan vara en laglöshetens människa/Antikrist?

Var i bibeln står i såna fall detta?
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2014-07-16 08:49:28

Det framgår av Jesu utsaga att denne inte hade något att säga emot - Profetians-Trons-Kraftgärningarnas speciella nådegåvor - de var alltså inte Falska.

Om Nådegåvorna togs ifrån Någon som hade dem,
på grund av avfall,
så är GÅVAN inte längre en GåVA utan en FÖRTJÄNST.

Gåvan och den efterkommande Lydnaden av Guds Vilja,
har alltså inte med varandra att göra.

Dessa män fattade BESLUT EFTER KÖTTET som det Heter,
efter den Själiska Människans Vishet som tillhör de Onda Andarna.

Det är Detta som Kallas AVFALLET,
när en Församling som började i Jesu efterföljd,
och som Församling med Påtaget Kors,
avviker från Guds Viljas Väg,,
samlande sig Lärare som det Kliar dem i Öronen,
och som slutligen välkomnar Antikrist/En Pastor/Apostel som Ledare i Detta Avfall,
En som tager sitt säte i GUDS TEMPEL/KRISTI LOKALFÖRSAMLING/KRISTI KROPP - ( TY GUDS TEMPEL ÄR HELIGT och GUDS TEMPEL ÄREN NI - Lokalförsamlingen alltså. ).

Klarnar det ?

Arne Strand.

Svar: Vad är problemet? Vad är det jag inte har klart för mig?
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Anonym

Publicerad 2014-07-16 09:14:57

Tilläggas kan -

Laglöshetens Hemlighet !

" Han skall inte döma eftersom Ögonen ser,
eller Öronen Hör ",

samt,

" Herren ser till Människans Hjärta "!.

Om Laglösheten Kunde SES eller HÖRAS med det mänskliga förståndet,
vore det ingen Hemlighet.

Laglösheten sitter i Hjärtat,
och är Förbrytelser mot Första och Andra Kärleksbuden.

Man måste vara Fullständigt Ärlig och Uppriktig inför Gud,
Man måste vara Fullständigt Ärlig och Uppriktig inför sig Själv,
Båda dessa saker inom sig själv,
och sedan skicka sig därefter vad det än kostar.

Om man så inte gör,
Bedrager man sig själv,
och Gud sänder då Villfarelsens Makt över en så att man sätter Tro till Lögnen,
För att man skall bliva Dömd.

" De som inte giver rum för Kärleken till sanningen i sina hjärtan,
utan finner behag i orättfärdigheten,
över dem sänder Gud Villfarelsens Makt,
så att de sätta tro till Lögnen,
För att de skall bliva dömda " !,

Du kan vara rättfärdig inför Gud så länge du är trogen de Två Kärleksbuden,
om än du är utvärtes orättfärdig i andras Ögon,
därför att De har fått fler Pund än du.

De som har fått fler Pund än du kan inte göra som du,
därför att för dem vore det fel enligt de två kärleksbuden.

Just på grund av dessa skillnader heter det - Döm inte på det du inte blir dömd -
Vi har alla vårt individuella Kors att bära,
eljest är vi inte Honom Värdiga.

Är jag undertecknad En Stor Syndare mot Detta ?`- Javisst !.

Arne Strand.Svar: Laglösheten frodas i mörkret (i vår tid inom frimurarordnarna, de ockulta sällskapen, bland kabbalisterna, sionisterna, de falska judarna/khazarättlingarna) och när den frodas i mörkret och inte i ljuset så kan den inte ses men det innebär inte att den inte finns. Den verkar som en hemlighet. Även på Paulus tid fanns det grupper som gillade att smida planer i mörkret.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2014-07-17 09:33:54

Till experimentlandet.blogg se.

Jag citerar -

Svar: Vad är problemet? Vad är det jag inte har klart för mig?
experimentlandet.blogg.se

Svar - Jag citerar -

Du menar väl inte på fullt allvar att en människa som har Guds Ande kan vara en laglöshetens människa/Antikrist?

Var i bibeln står i såna fall detta?
experimentlandet.blogg.se

Kommentar -

Blandar du nu inte ihop saker och ting ?

Det framgår väl klart och tydligt att ANDLIGA Gåvor om än Given av Den Helige Ande,
inte försvinner därför att mottagaren avfaller.
Du synes sätta likhetstecken mellan Andliga Gåvor och Den Helige Ande,
att de alltid är tillsammans.

Felet i detta kan ju ses i Den Falske Profeten Bileams handlande,
Hans Profetior var Riktiga,
men inte Hans Handlingar.

Vidare - Nej du har fullständigt Missförstått - Laglöshetens Hemlighet.

För att uppdaga denna Hemlighet behövs bland andra,
en Andlig Nådegåva som Kallas -

" Gåvan att skilja mellan Andar " !.

På något annat sätt går det inte.

Denna Andliga Nådegåva är besläktade med,
Uppenbarelsens och Kunskapens särskilda
nådegåvor.

Det är Hjärtats Laglöshet som avses,
inte några hemliga läror i sig,
i hemliga sällskap.

Gåvan Att skilja Mellan Andar skall användas i Jesu Kristi Lokalförsamling,
för Församlingens Skydd och Uppbyggelse,
Inte i några Utomkristliga Sällskap där gåvan inte Finns eller behövs,
och där den laglöshet du ordar om inte är Hemlig för Medlemmarna.

Arne Strand.

Svar: “ Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen. Sedan skall den Laglöse träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse
- honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla tecken och under och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum så att de kunde bliva frälsta. Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen” ( 2. Tess. 2:7-11)

Även Satan och hans anhängare kan utföra under och tecken men dessa skall inte blandas ihop med de andliga nådegåvorna som kommer från Gud. För att få tillgång till de andliga nådegåvorna räcker det inte med att skriva in sig som medlem i en lokalförsamling eller i en större församling och sedan kalla sig kristen.

Guds Andes gåvor ges till dem som tror att Jesus är Kristus, kommen i köttet (1. Joh. 4:2) och som har kärlek till sanningen som är Guds ord. Den Helige Ande är sanningens Ande. Den som gör sig själv till herre över ordet förkastar sanningens Ande och ställer sig utanför frälsningen.

Var och en ande som icke så bekänner Jesus är icke av Gud utan är Antikrists ande (villfarelsens ande) om vilken ni hört att den skulle komma och som redan nu är i världen (1. Joh. 4:3)

Om någon påstår sig ha en “andlig” nådegåva, till exempel den att skilja mellan andar, oavsett om det gäller att uppdaga laglöshetens hemlighet eller något annat inom det laglösas sfär, så är gåvan ej från Gud om ordet, Guds ord, förvrängs eller förkastas.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2014-07-19 17:25:52

Antikristerna kommer från Lokalförsamlingen.

1.Joh.Brev.Kap.2.

18. Mina barn, nu är den yttersta tiden. I haven ju hört att en
antikrist skall komma, och redan hava många antikrister
uppstått; därav förstå vi att den yttersta tiden är inne.
19. Från oss hava de utgått, men de hörde icke till oss, ty hade de
hört till oss, så hade de förblivit hos oss. Men det skulle
bliva uppenbart att icke alla höra till oss.

2.Joh.Brev.

9. Var och en som så går framåt, att han icke förbliver i Kristi
lära, han har icke Gud; den som förbliver i den läran, han har
både Fadern och Sonen.

Här finns dessa avfällingar ovan beskrivna som Avfallet -

http://runeberg.org/bibeln/53_02.html

Arne Strand.

Svar: Du skriver att Antikrister kommer från lokalförsamlingen.
Om de kommer från någon specifik församling eller om de kommer från många olika församlingar är ointressant.

Antikrister uppstår/blir Antikrister på grund av att de har Antikrists ande, den ande som inte bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet (1 Joh. 4:2-3). Inte på grund av vilken församling de står inskrivna som medlemmar i.

“Vilken är Lögnaren, om icke den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen” (1 Joh. 2:22).

Och vidare:

Var och en som förnekar Sonen, han har icke heller Fadern; den som bekänner Sonen, han har ock Fadern” (1. Joh. 2:23).

Om vi som kristna tror på detta och det gör vi väl, eller hur Arne?, så innebär det att alla som inte erkänner Kristus eller som förnekar Kristus, befinner sig i Antikrists läger, det vill säga de är Antikrister (emot Kristus) enligt Guds ord. Detta vare sig de vill eller inte.

De har varken Kristus (Sonen) eller Fadern (Gud) och de som inte har Sonen och Fadern, arbetar inte för Guds rikes utbredande (ljusets rike) utan för Guds motståndare Satan och för hans rikes utbredande (mörkrets rike), för det antikristliga systemets utbredande inom vilket den värsta av alla Antikrister slutligen kommer att träda fram.

Det är många om idag arbetar för det antikristliga systemets utbredande och i mina artiklar har jag nämnt Sionisterna, Kabbalisterna, Talmudisterna, de falska judarna (Khazarjudarna), Frimurarna, de övriga ockulta ordnarna, New age anhängarna med flera. Alla arbetar de för Satan. Många kristna gör det också ovetandes om att så är fallet eftersom deras präster och pastorer, de kristna ledarna, inte ger dem någon kunskap.

I många fall erkänner dessa ledare inte att det finns någon synd, dom, helvete eller att Satan existerar. Åtminstone är det inget som de predikar om. Alla vägar bär till Gud anser man och det räcker med att vara allmänt trevlig och hjälpsam mot sina medmänniskor för att bli frälst och en Kristi lärjunge.

Det är en lögn som de en dag kommer att få stå tillsvars för inför Gud. Om vi som kristna är medvetna om dessa lögner och det falskspel som förs bakom våra ryggar men ändå väljer att tiga för att undvika konflikter eller för att inte förlora eventuella positioner (status, löner i kyrkorna och i församlingarna), är vi medskyldiga och ställs också tillsvars för detta.

Många falska profeter, rovgiriga vargar, nästlar sig sålunda in i de slumrande församlingarna och tar över genom att förändra evangeliet till ett socialt evangelium, till ett allmänt kärleks budskap. De vilka gör så blir utan att veta om det, själva antikrister, då de förvränger och förändrar Guds ord så att det passar dem själva och de världsligt sinnade församlingsmedlemmarna . På så sätt blir de Guds motståndare även om de ser sig som fromma kristna.

Detta leder till ett allt större avfall och avfallet som beskrivs i bibeln är givetvis ett avfall bland kristna. De som inte är kristna kan ju inte avfalla från en lära de aldrig har anammat eller något de aldrig har tagit del i. Ändå verkar många kristna tro att avfallet i den yttersta tiden, handlar om att icke kristna avfaller. Men det faller på sin egen orimlighet.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Anonym

Publicerad 2014-07-21 05:32:34

Jag citerar -

Antikrister uppstår/blir Antikrister på grund av att de har Antikrists ande, den ande som inte bekänner att Jesus är Kristus kommen i köttet (1 Joh. 4:2-3). Inte på grund av vilken församling de står inskrivna som medlemmar i.

Kommentar -

Om du är Andedöpt och har den Helige Ande, men i dina beslut till handling, fattar beslut efter Köttets Vishet/Den Själiska Människans Vishet som tillhör de Onda andarna,
och inte enligt Guds Vilja i den Helige Ande,
så är detta ett Antikristligt Beslut,
Den Gamle Adam har så stuckit upp Huvudet och Gått ner från Korset som Jesus säger,
"Den som inte tager sitt kors på sig och efterföljer mig är mig icke värdig " !.

Att så fatta beslut efter Köttet,
är att förneka Jesus Vara Kristus kommen i köttet,
ty ditt fattade beslut är inte i Kristus.
(Detta har inget att göra med någon tillhörighet till någon speciell Kristen Lokalförsamling i sig självt).

som du citerar -

“Vilken är Lögnaren, om icke den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen” (1 Joh. 2:22).

Och vidare:

Var och en som förnekar Sonen, han har icke heller Fadern; den som bekänner Sonen, han har ock Fadern” (1. Joh. 2:23).
Om vi som kristna tror på detta och det gör vi väl, eller hur Arne?, så innebär det att alla som inte erkänner Kristus eller som förnekar Kristus, befinner sig i Antikrists läger, det vill säga de är Antikrister (emot Kristus) enligt Guds ord. Detta vare sig de vill eller inte.

De har varken Kristus (Sonen) eller Fadern (Gud) och de som inte har Sonen och Fadern, arbetar inte för Guds rikes utbredande (ljusets rike) utan för Guds motståndare Satan och för hans rikes utbredande (mörkrets rike),

Precis som jag ovan skrivit.

Och vidare -

för det antikristliga systemets utbredande inom vilket den värsta av alla Antikrister slutligen kommer att träda fram.

Det är många om idag arbetar för det antikristliga systemets utbredande och i mina artiklar har jag nämnt Sionisterna, Kabbalisterna, Talmudisterna, de falska judarna (Khazarjudarna), Frimurarna, de övriga ockulta ordnarna, New age anhängarna med flera.

Kommentar -

Den stora Antikrist som NT ordar om har inget med Israel att Göra utan är skrivet för Kristi Lokalförsamling och,
de Främmande Läror med dess efterföljare har inte Utgått från Kristi Lokalförsamling som Aposteln Johannes Ordar om.

som du skriver -

och avfallet som beskrivs i bibeln är givetvis ett avfall bland kristna. De som inte är kristna kan ju inte avfalla från en lära de aldrig har anammat eller något de aldrig har tagit del i. Ändå verkar många kristna tro att avfallet i den yttersta tiden, handlar om att icke kristna avfaller. Men det faller på sin egen orimlighet.

Arne Strand.

Svar: Du skriver att den stora Antikrist inte har något med Israel att göra utan är skrivet för Kristi lokalförsamling och att de främmande läror dess efterföljare har inte utgått från Kristi lokalförsamling.
Har du inte läst uppenbarelseboken? Uppenbarelseboken talar om en Antikrist, den värsta av alla, som skall få makt över majoriteten av mänskligheten det vill säga troende såväl som icke troende. Många troende kommer att ta emot vilddjurets märke då alternativet är att inte kunna köpa eller sälja (gå under) och vi kan väl nästan gissa oss till att så gott som alla icke troende tar emot märket vare sig de är judar, buddister, muslimer eller något annat.

Innan detta kan ske blir det en sammanslagning av alla antikristliga krafter som förnekar att Jesus är Kristus. Där ingår många grupper (new age, frimurare, övriga ockultister, häxsammanslutningar med flera inklusive judar (kabbalister, talmudister, sionister).

Dessa tillsammans bygger idag upp det antikristliga system (sammanslagning av kyrkor (ekumeniken), borttagande av kontanter, massinvandring (skapa kaos), utökad militär och polismakt med mera), som antikrist kommer att lägga under sig. Mänskligheten kommer att förslavas.

“Vilken är Lögnaren, om icke den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen” (1 Joh. 2:22).

Om du funderar över vilka grupper som förnekar Fadern och Sonen (om de inte har Sonen så har de inte heller Fadern) så är alla dessa Antikrister (små eller stora) enligt Guds ord. Ändå påstår du bestämt att den stora Antikrist inte har något med Israel att göra.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Anonym

Publicerad 2014-07-21 21:22:29

Käre du - Jag citerar -

Har du inte läst uppenbarelseboken? Uppenbarelseboken talar om en Antikrist, den värsta av alla, som skall få makt över majoriteten av mänskligheten det vill säga troende såväl som icke troende. Många troende kommer att ta emot vilddjurets märke då alternativet är att inte kunna köpa eller sälja (gå under)

Kommentarer -

Bibeln /
Johannes' uppenbarelse, 13 Kapitlet
(1917)
1. Då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet; det hade tio horn
och sju huvuden, och på sina horn hade det tio kronor och på
sina huvuden hädiska namn.
2. Och vilddjuret, som jag såg, liknade en panter, men det hade
fötter såsom en björn och gap såsom ett lejon. Och draken gav
det sin makt och sin tron och gav det stor myndighet.
3. Och jag såg ett av dess huvuden vara likasom sårat till döds, men
dess dödssår blev läkt. Och hela jorden såg med förundran efter
vilddjuret.
4. Och de tillbådo draken, därför att han hade givit vilddjuret
sådan myndighet; de tillbådo och vilddjuret och sade »Vem är lik
vilddjuret, och vem kan strida mot det?»
5. Och det fick en mun sig given, som talade stora ord och vad
hädiskt var, och det fick makt att så göra under fyrtiotvå
månader.
6. Och den öppnade sin mun till att föra hädiskt tal mot Gud, till
att häda hans namn och hans tabernakel och dem som bo i
himmelen.
7. Och det fick makt att föra krig mot de heliga och att övervinna
dem; och det fick makt över alla stammar och folk och tungomål
och folkslag.
8. Och alla jordens inbyggare skola tillbedja det, ja, envar som
icke har sitt namn från världens begynnelse skrivet i livets
bok, det slaktade Lammets bok.
9. Den som har öra, han höre.
10. Den som för andra bort i fångenskap, han skall själv bliva
bortförd i fångenskap; den som dräper andra med svärd, han skall
själv bliva dräpt med svärd. Här gäller det för de heliga att
hava ståndaktighet och tro.

Kommentarer -

( De 10 Hornen är Tio Politiska Makter som tillhör EU/Tarsis Köpmän(Hes.Kap.38).
De 7 Huvudena är Roms sju kullar.
10 Kronor på Hornen talar om det Jordiska Vilddjursriket.

"Sårat till Döds" i 3e Vårldskriget av -

Upp.Kap.6., versarna -

3. Och när det bröt det andra inseglet, hörde jag det andra
väsendet säga »Kom.»
4. Då kom en annan häst fram, en som var röd; och åt mannen som
satt på den blev givet att taga friden bort från jorden, så att
människorna skulle slakta varandra. Och ett stort svärd blev
honom givet.

Kommentarer -

Den Röda Hästen är Magog/Kina och Ryttaren är Gog/Japan
(Hes,kap.38.)
Dessa sänder en Arme om 200-Miljoner Soldater västerrut över Floden Eufrat -
Upp.Kap.9.versarna -

13. Och den sjätte ängeln stötte i sin basun. Då hörde jag en röst
från de fyra hornen på det gyllene altare, som stod inför Guds
ansikte,
14. säga till den sjätte ängeln, den som hade basunen: »Lös de fyra
änglar, som hållas bundna invid den stora floden Eufrat.»
15. Och de fyra änglarna löstes, de som just för den timmen, på den
dagen, i den månaden, under det året hade hållits redo att dräpa
tredjedelen av människorna.
16. Och antalet ryttare i de ridande skarorna var två gånger tio
tusen gånger tio tusen; jag fick höra att de voro så många.

Upp.Kap.16. Vers -

12. Och den sjätte göt ut sin skål över den stora floden Eufrat. Då
torkade dess vatten ut, för att väg skulle beredas åt konungarna
från östern.

Kommentarer -

Från Öster har - "Från Solens Uppgång" i grundtexten.
Detta finns beskrivna i Joel kap 2 Versarna -

1. Stöten i basun på Sion,
och blåsen larmsignal på mitt heliga berg;
må alla landets inbyggare darra!
Ty HERRENS dag kommer, ja, den är nära;
>Jes. 13,9 f. Joel 1,15.
2. en dag av mörker och tjocka,
en dag av moln och töcken,
lik en gryning som breder ut sig

Postat av: Anonym

Publicerad 2014-07-23 20:32:35

Jaha - slutet av vers 2 i Joel kap.2.,ovan föll bort -

2. en dag av mörker och tjocka,
en dag av moln och töcken,
lik en gryning som breder ut sig över bergen.
Ett stort och mäktigt folk kommer,
ett vars like aldrig någonsin har funnits
2. en dag av mörker och tjocka,
en dag av moln och töcken,
lik en gryning som breder ut sig över bergen.
Ett stort och mäktigt folk kommer,
ett vars like aldrig någonsin har funnits
och ej heller hädanefter skall uppstå,
intill senaste släktens år.

Kommentar -

Ett vars like aldrig har funnits,
det är Gog/Japans och Magogs/Kinas anfall mot Världen.

Vidare -

och ej heller hädanefter skall uppstå,
intill senaste släktens år.

Kommentar -

Efter det så kallade 1000-årsriket/Den Messianska Styrelsen av Världen,
kommer Gog och Magog igen försöka ta Världsherraväldet -

Upp.Kap,20., versarna -

1. Och jag såg en ängel komma ned från himmelen; han hade nyckeln
till avgrunden och hade en stor kedja i sin hand.
2. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan,
och fängslade honom för tusen år
3. och kastade honom i avgrunden och stängde igen och satte dit ett
insegel över honom på det att han icke mer skulle förvilla
folken, förrän de tusen åren hade gått till ända. Därefter skall
han åter komma lös för en liten tid.

7. Men när de tusen åren hava gått till ända, skall Satan komma lös
ur sitt fängelse.
8. Han skall då gå ut för att förvilla de folk som bo vid jordens
fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till den stundande
striden; och de äro till antalet såsom sanden i havet.
9. Och de draga fram över jordens hela vidd och omringa de heligas
läger och »den älskade staden»; men eld faller ned från himmelen
och förtär dem.
10. Och djävulen, som förvillade dem, bliver kastad i samma sjö av
eld och svavel, dit vilddjuret och den falske profeten hade
blivit kastade; och de skola där plågas dag och natt i
evigheternas evigheter..

Arne Strand

Jag upprepar och säger er att inte förkorta mitt budskap -

Dessa Världshändelser jag Ordat om har inget med NTs ordande och lära om Antikrist och Antikrister att göra.

Det heter ju -

" Den själiska Människa är inte Guds Lag(Vilja)lydig och kan inte heller vara det " !.

Alla Hedningar har inte Guds Ande och, tillhör denna kategori och är alla Antikrister i sig själva.

Arne Strand.
Svar: Tack för det Arne!
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik