Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Från Luria till bankhuset Rothschild

Publicerad 2014-03-01 09:24:00 i

Under de senaste århundradena har kabbalismen blivit den viktigaste läran inom judendomen. Stora delar av den judiska befolkningen har sedan 1600 talet anammat denna “ockulta” lära och särskilt populär har den blivit bland de rika, mäktiga och avfälliga judarna. Istället för att dyrka Abrahams Gud som är de troende judarnas och de kristnas Gud, dyrkar de Lucifer (djävulen och avgrundens herre).

Vi skall här titta lite närmare på kabbalismens tre förgrundsgestalter och på deras speciella bidrag till den kabbalistiska läran och till många judars så tragiska avfall från sina fäders Gud. Må dessa finna vägen tillbaka genom vår Herre, Jesus Kristus, Guds son som gav sitt liv för dem och för alla oss andra.

Isaac Ben Solomon Luria var rabbin och levde mellan 1534-1572. Han bodde i “Safed” vid Gallileiska sjön i Palestina och intresserade sig för det ockulta och allt som hade med mystik att göra. Intresset ledde till att han blev expert inom kabbalismen och han började att skriva egna texter som lades till de kabbalistiska skrifterna.

Rabbi Luria ansåg att de män inom judendomen som tidigare hade skrivit och forskat om det mystiska och ockulta, hade lagt för stor vikt vid världens skapelse och begynnelse. Detta var inte längre viktigt menade han utan nu skulle man istället börja arbeta med att påskynda världens undergång och därmed messias ankomst.

Hans undervisning gick ut på att messias inte kunde träda fram förrän de icke judiska nationerna blivit sönderslagna, fallit i total hedendom och förlorat all tro på Gud. Detta gick att påskynda om judar var villiga att hjälpa till med att förstöra nationerna. Det kallades för att “krossa lerkärlen”.

Han menade att även om de icke judiska nationerna var fyllda med ondska så fanns det bland dem gudomliga gnistor. De här gnistorna höll samman nationerna och förhindrade regeringarna från att falla ihop. Därför var det varje kabbalistisk judes plikt att ta bort dessa gudomliga gnistor och på så sätt snabba på förstörelsen av alla icke judiska nationer.

Anledningen till att det judiska folket hade blivit skingrat till så många nationer berodde inte på att de begått någon synd eller vänt sig från Gud. Det var Guds plan att skingra judarna för att de skulle kunna förstöra de icke judiska länderna.

Denna förvrängda teologi ledde till att rabbi Luria kunde introducera en lika förvrängd frälsning och upprättelse av det judiska folket. Han lärde dem att det var genom att synda som de kunde bli frälsta. 

Sabbatai Sevi föddes 1625 i den Turkiska staden Smyrna. Hans föräldrar hade flyttat till Turkiet efter att ha bott i Grekland och fadern var en framgångsrik köpman. Sabbatai genomgick den vanliga judiska skolningen men fick börja utbilda sig till rabbi då han visade begåvning. Han blev expert på den judiska kulturen och de talmudiska skrifterna och började efter utbildningen att studera kabbalan.

När Sabbatai var cirka 23 år gammal (1648) påstod han sig ha fått ett personligt besök av Gud som uttalade följande ord för honom:

“Du är Israels frälsare, jag svär vid min högra hand och vid min arms styrka, att du är den sanne förlossaren, och att det icke finns någon annan vid min sida som frälser”

Sabbatai började offentligt proklamera att han var Guds son och den messias som Gud lovat skulle komma. Många judar följde honom och en ung jude vid namn Nathan av Gaza påstod sig ha fått en uppenbarelse ifrån Gud att Sabbatai verkligen var guds son och att Nathan skulle bli hans profet.

Rörelsen spred sig snabbt till alla judiska kolonier i hela världen och judiska rabbiner som blivit omvända till Sabbatais lära reste runt i hela Europa (ända upp till Sverige) för att värva anhängare.

När rörelsen nådde sin kulmen hade den största delen av alla judar blivit omvända till att tro på Sabbatai som Israels frälsare och förlossare. Sabbatai och Nathan fortsatte att utveckla rabbi Lurias undervisning om att frälsning kommer genom att synda och att synd är något heligt.

666 är ett heligt tal inom Kabbalan och det tal som enligt uppenbarelseboken i bibeln, Guds ord, är vilddjurets tal. Talet kan också ses som en symbol för det antikristliga systemet.

“Här gäller det att vara vis; den som har förstånd, han räkne ut betydelsen av vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sex hundra sextiosex” (Upp. 13:18)

Talet 666 var även koden för kung Salomo i gamla testamentet. Det var kung Salomo som utvecklade den judiska kabbalan. Kabbalan ingår också i frimurarnas symbolvärld. Kung Salomo anses vara frimurarordens stiftare och Hiram från Tyrus vilken kung Salomo lät hämta  för att uppföra det första templet på berget Moria i Jerusalem var den förste mästaren. (1. Konungaboken. Kap.5,6,7)

“Det guld som årligen inkom till Salomo vägde sex hundra sextiosex talenter” (1. Kon.10:14)

Nathan förklarade för Sabbatais anhängare att han år 1666 skulle ta makten i världen och genom våld återställa allt till judarnas fördel. Sabbatai började att leva som det anstår en kung och etablerade ett hov som följde honom vart han än reste.

Den 16 september 1666 reste Sabbatai med sitt hov till Turkiet och till den dåvarande huvudstaden Adrianopel där han begärde tillstånd att få träffa Turkiets kung vars titel var sultan. Sabbatais anhängare proklamerade att Sabbatai skulle avsätta sultanen och själv stiga upp på tronen och ta makten.

Riktigt så blev det inte. Sabbatai blev istället anhållen och satt i fängelse. Efter en tid i fängelset gav sultanen Sabbatai ett ultimatum som gick ut på att om han inte omvände sig till den Islamska lärans tro och liv skulle han bli avrättad. Sabbatai Zevi, valde att offentligen avsvära sig den judiska tron, bli muslim och dyrka profeten Mohammed.

Sabbatais “profet” Nathan ingrep och förklarade för de chockade judarna att det var nödvändigt för messias att stiga ner i avgrunden och att messias måste lida för människornas synder. Sabbatai måste bli som en ny Moses, vilken för en tid tjänade vi faraos hov, alltså först bli förnedrad, för att sedan kunna leda sitt folk till seger. Detta var enligt Nathan förklaringen till att Sabbatai hade valt att bli muslim och en del av sultanens hov.

Sabbatai och hans profet Nathan utvecklade nu sin religion till att bli helt nihilistisk. De förnekade sanningen fullständigt och förkastade alla moraliska seder och bruk. De menade att det endast är genom en total förstörelse av alla ordnade civilisationer som det går att föra in sin egen undervisning i det nya systemet.

Nathan undervisade på ett sätt som är typiskt för det ockulta. Att det alltid finns paralleller. Han menade att den del av Gud som var en del av messiassjälen, redan vid begynnelsen hade fallit ner i avgrunden där de onda andarna lever.

Bland ormarna i avgrunden är han “den helige ormen” Man bevisar detta teologiskt genom att säga att det hebreiska ordet för orm har samma nummervärde som det hebreiska ordet för messias. Det är alltså en kamp som pågår mellan det onda och det goda och slutmålet för denna kamp är att kunna skilja på gott och ont.

Isaac Luria och Sabbatai Sevi lärde det judiska folket att deras messias skall komma ifrån avgrunden som en helig orm. De har sålunda blivit lurade till att dyrka Lucifer (djävulen, den gamle ormen) som befinner sig i avgrunden men som när tiden är inne skall komma upp därifrån och frälsa dem.

Eftersom Kabbalan även ligger till grund för frimurare, tempelriddare, R. Steiners efterföljare (antroposoferna), häxor, djävulsdyrkare och andra ockulta sällskap, väntar de alla på samma herre som är Lucifer (djävulen).

Jakob Frank (hans riktiga namn var Leibowicz) föddes i provinsen Galicia 1726, som vid denna tid tillhörde Polen. Jakob Frank växte upp inom den sabbatainistiska rörelsen och blev en mycket hängiven lärjunge till Sabbatai som då varit död i åtskilliga år. Vid denna tiden hade det kabbalistiska systemet fått ett järngrepp om det judiska folket i alla länder där de bodde.

Innan Nathan av Gaza gick i graven, hade han undervisat det judiska folket om att Sabbatai skulle återuppstå från de döda. Jakob Frank fortsatte på denna linje och överallt väntade judarna på att så skulle ske. Och se, det skedde som av ett under. Iallafall nästan. 

Vid 25 års ålder ändrade Jakob Frank plötsligt sin undervisning om att Sabbatai skulle återuppstå och menade istället att han redan hade återuppstått. Inte hur som helst utan i Jakob Frank. Jakob Frank sa sig vara en reinkarnation av Sabbatai och sålunda var han (hokus pokus) det judiska folkets messias.

Efter en tid följde Jakob Frank Sabbatais exempel och avsade sig sin judiska tro. Men han blev offentligen inte muslim utan katolik. Tusentals judar följde efter (blev katoliker) men det betydde inte att alla dessa hade funnit Jesus som sin frälsare. Det var en täckmantel och ett offer som de begick för att hylla sin messias. Den polske kungen lurades till att tro att dessa judar hade blivit kristna.

På grund av sin fortsatta undervisning i kabbalan och sina hemliga riter (hemlighetsmakeri går emot den kristna läran) blev Jakob Frank fängslad 1760 och förhördes under tortyr av den katolska inkvisitionen.

När han blev fri tog han sig titeln “Baron” och eftersom han hade en stor skara av lärjungar, blev han mycket rik. Precis som Sabbatai byggde han upp ett hov där han levde i sus och dus. Jakob Frank utvecklade Sabbatais lära till sin spets och som en sann jude (han och hans anhängare ansåg att de var sanna judar) var han villig att bli den värsta avfälling och ta steget rakt ner i avgrunden. Hans gärningar var alltigenom ondskefulla och över hans personlighet vilade en djävulsk makt.

Jakob Frank byggde vidare på den kabbalistiska teologin och menade att den skapande guden inte är samma gud som har uppenbarat sig för Israel. Den skapande guden är den onda guden och i skapelsen finns olika krafter, både onda och goda. Bland de goda krafterna finns en god gud men denne kan inte uppenbara sig själv därför att världen just nu befinner sig under ondskans lagar.

Jakob Frank sade så här till sina lärjungar:

“Min önskan är att leda er till livet. Vägen till livet är emellertid inte en lätt väg, därför att det är en väg av nihilism, och det betyder att människan måste bli befriad från alla lagar, seder och bruk och all religion. Att lära sig att vara öppen och ta emot all undervisning men sedan förkasta den totalt, att följa sin nihilistiska ledare steg för steg ner i avgrunden.

Vattendopet är en nödvändighet, därför att kristendomen har banat vägen för oss. Jag måste säga detta, Kristus som ni känner till, sade att han hade kommit till världen för att frälsa den ifrån djävulen. Jag har kommit för att frälsa världen ifrån alla lagar, seder och bruk som har existerat eller som nu existerar. Det är min plikt att förstöra allt detta så att den gode guden kan uppenbara sig själv“.

Det fanns ingen begränsning när det gällde de förstörande krafterna i Jakob Franks tankevärld.

“Överallt där Adam gick fram byggdes städer, men där jag går fram skall allt bli förstört, därför att jag har blivit född i denna världen enbart för att förstöra och förgöra. Men det jag bygger, det skall vara evigt. Människorna är invecklade i ett krig utan förskoning emot de onda lagarna som nu styr världen.

Jag säger till er, alla som vill bli soldater måste förkasta all religiös tro. Vilket betyder att de måste nå frihet genom sin egen kraft för att kunna få del av Livets Träd. Ingen del av den mänskliga själen kan lämnas orörd.

För att kunna stiga upp (till himlen) måste man först stiga ned (till avgrunden eller helvetet). Ingen människa kan bestiga ett berg utan att först ha varit vid dess fot. Därför måste vi bli nerkastade till den djupaste botten, då först kan vi börja att klättra upp till en evighet. Detta är hemligheten bakom Jakobs stege som jag har sett och som ser ut som ett V.

Jag har inte kommit till världen för att lyfta upp er utan istället har jag kommit för att kasta ned er till själva botten i avgrunden. Det är emellertid omöjligt för någon att stiga ned eller klättra upp av sin egen kraft. Endast gud kan lyfta upp någon genom sin egen hands kraft.

Att stiga ner i avgrunden kräver inte bara att man förkastar alla religioner, seder och bruk utan också att man förbinder sig att utföra främmande seder. Detta betyder att en människa är villig att frivilligt förnedra sig själv, så att människan blir fullständigt frigjord från alla skamkänslor. 

Vi har nu fått i uppdrag att stiga ner i avgrunden där lagar och religioner inte existerar. Men det är en väg som är mycket farlig, för det finns krafter och gudar, dessa är inga andra än världens tre ledare, och dessa gör allt för att förhindra oss.

Det är nödvändigt att lura dem och på detta sätt kunna fortsätta på vår väg. Ingen av de gamla klarade av detta, varken Solomon, Jesus eller Sabbatai Sevi. För att vi skall lyckas, det vill säga, att övervinna de krafter som står emot oss, vilka är gudarnaq bakom nationernas religioner, måste vi uppehålla en fullständig tystnad, även om detta leder till högförräderi.

Vi måste uppträda som en man, som önskar erövra en fästning. Man erövrar inte en fästning genom att hålla tal, utan måste gå dit i tystnad med alla sina soldater. Så måste vi också göra, gå vår väg i tystnad och i hemlighet. Det är bättre att se än att tala för hjärtat får inte förråda till munnen vad det känner. Därför finns det inget behov av intelligenta tänkare och forskare, vi behöver endast tystnad.

Våra förfäder talade öppet och det gjorde dem inget gott  och vad har de uträttat? Men vi är under en börda av tystnad, vi måste var tysta och uthålliga. Om vi håller denna tystnad så kommer helig kunskap att komma till oss från avgrunden. Sålunda är det vår plikt att skaffa oss kunskap, och denna kunskap kommer från de olika nationerna på jorden, men det betyder inte att vi skall förena oss med dem.

Den som lyckas i detta får tillfälle att leva ett fritt liv som en anarkist (förkastning av alla lagar och förordningar). Platsen dit vi är på väg tolererar inga lagar , för alla lagar kommer från döden, medan vi är på väg till livet”

Vidare undervisade Jakob Frank att de som hade funnit denna väg till avgrunden och som hade kommit i kontakt med den gode guden var gamla testamentets Esau, den falske profeten Balaam, Rachael och kung Manasse. Dessa människor som enligt bibeln, Guds ord, gick helt fel i sina synder, var för Jakob Frank stora hjältar som han fick sina lärjungar att se upp till.

Kabbalisterna menade sig vara pionjärer för en ny världsordning och kallade sig för “messias soldater” Deras motto var “En soldat har ingen religion” Detta motto hördes under den franska revolutionen likväl som i Ryssland (under kommunismen) samt i Hitlers Tyskland.

Den kabbalistiska rörelsen ,det är viktigt att än en gång påpeka att inte alla judar är kabbalister, är en mycket hårt sammansvetsad grupp, styrd av judiska rabbiner som har blivit avfällingar.

När Jakob Frank bodde i Tyskland och stod på höjden av sin karriär genomgick en ung jude vid namn Mayer Amschel sin rabbinska (kabbalistiska) träning. Mayer Amschel bytte sedan namn till Rothschild.

Bankhuset Rothschild styr (som de flesta vet) än idag Europa och det var Mayer Rothschild som vann den katolske prästen och jesuiten Adam Weishaupt över till den kabbalistiska läran och finansierade honom.

Adam Weishaupt kunde på så sätt starta Illuminatigruppen, den gren av frimurarna som genomförde den franska revolutionen (de har stått bakom många revolutioner) men som enligt vår tids sanningsförnekare och hycklare, inte existerar annat än i vilseledda konspiratörers fantasier.  

Den Bajerska regeringen utgav i slutet av 1700 talet en vitbok som sändes ut till alla länders regeringar (vilken ännu finns i de officiella arkiven i Europa) och som varnade för den revolution som skulle följa samt att det var kabbalistiska judar som stod bakom Illuminatigruppen.

Eftersom de rika och mäktiga judarna (inte alla judar, det finns många judar som inte är rika och som inte har någon makt) redan under denna tiden, hade ett järngrepp om Europas länder och regeringar, kunde detta effektivt tystas ner.

Gershom Scholem, (1897- 1982, som var professor i historia samt ledare för den kabbalistiska fakulteten vid Hebrew university i Jerusalem) har i sina böcker visat på ett samband mellan kabbalisten Jakob Frank och den franska revolutionen. En annan judisk forskare och  historiker, Rabbi Antelman, har i sina skrifter visat att det finns ett samband mellan Illuminatigruppen och Jakob Franks rörelse.

Källa: “Bibelns budskap i de yttersta dagarna” av John S Torell

Kommentarer

Postat av: Soldat Frisk

Publicerad 2014-03-01 18:41:17

Mantrat "jämlikhet, broderskap, frihet" skanderades i både franska och ryska revolutionen.
Det hörs även i dagens debatt drån vänsterhåll. Även FN skriver om mänskliga rättigheter och jämlikhet.

Från Sions vise protokoll:
"På alla håll i världen har orden 'frihet, jämlikhet och broderskap' ställt i våra led genom våra blinda agenter hela legioner, vilka med jubel burit våra fanor. Likväl är dessa ord maskar, som undergrävt gojernas (gojim, folken, de kristna) välstånd, överallt tillintetgjort fred, lugn, solidaritet, i det de förstört alla deras rikens grundvalar. Framdeles får ni se, att detta har bidragit till vår triumf: detta har givit oss möjlighet bl. a. att få den viktigaste triumf på hand - upphävandet av privilegierna eller m. a. o. grunden för gojimaristokratien, vilken var folkens och staternas enda försvar mot oss."

"Vår paroll är makt och hyckleri. Endast styrka segrar i politiska saker, i synnerhet om den är dold i de talanger, som är nödiga för statsmän. Våld bör vara principen och list och hyckleri reglerna för de regeringar, vilka ämnar nedlägga sin spira inför fötterna på någon ny makt.

Det onda är det enda medlet att uppnå målet, det goda. Därför bör vi inte rygga tillbaka för mutor, bedrägeri, då de kan tjäna att föra oss till målet.

I politiken bör man kunna ta annans egendom utan att vackla, om man därigenom vinner underkastelse och makt…"

Borde inte Sions vises Protokoll undersökas närmare, om nu denna hundraåriga skrift har sådan kuslig precison?


Postat av: Jan-Ola Gustafsson

Publicerad 2014-03-01 19:26:59

Den beskrivna rörelsen som ofta kallas frankismen har varit grogrund för den moderna blandning av talmudisk/kabbalistiska irrläror och
en judisk övermänniskomyt som kallas sionism och är den ledande filosofin inom
staten Israel. Sionismen förkastar Torah, d v s gamla testamentet som förkunnar samma Gud som de kristna tror på.
Många samfund och teologer verkar totalt okunniga om dessa förhållanden,
och kommer enligt bibeln att avkrävas ansvar för vilseledande av sina medlemmar.
Den som vill börja begripa hur det fungerar kan gå in på www.nkusa.org/aboutus/whatzionism.cfm
och därifrån fortsätta att lära sig vad som skiljer sionismen från Torahs
budskap. Sionismen är en gudlös, våldsbejakande och etnocentrisk form av politisk ideologi som under sin hittillsvarande existens orsakat omätliga lidanden, inte minst för de
mängder av oskyldiga judar som medvetet offrats för uppnåendet av de sionistiska målen.
Gå också in på den judiska författaren Henry Makows sida www.henrymakow.com
och kolla hans artikelarkiv för mera
artiklar i ämnet.

Postat av: Ola

Publicerad 2014-03-02 08:29:50

Det står också i protokollen att man genom olika ideologier skall skapa motsättningar mellan människor för att kunna ta makten.

När befolkningarna är upptagna med pajkastning eller med att kriga, sitter den dolda makten bakom kulisserna, och drar vinning av detta. Inte minst ekonomiskt genom att finansiera båda eller alla sidor som är med i de olika konflikterna.

Det står också i protokollen om att ta makten över media, äga all media, för då går det att bestämma vad som skall komma ut till allmänheten och hur, på vilket sätt. På så sätt går det att styra människor i önskvärd riktning.

Detta har man lyckats med och därför är det inte konstigt om Sion vises protokoll inte har undersökts närmare trots att allt som står där i har gått i uppfyllelse eller håller på att gå i uppfyllelse.

Rika och mäktiga kabbalister äger större delen av all media och dessa är för det mesta även sionister.

Postat av: Anonym

Publicerad 2014-03-02 08:37:32

Rädslan för att bli kallad antisemit och bli utstött är nog så stark bland de kristna samfunden och teologerna att även om kunskapen hade funnits så hade de hållit tyst om den. Detta kommer de precis som du skriver, Jan Ola, en dag att få stå till svars för

Postat av: Jan-Ola Gustafsson

Publicerad 2014-03-02 20:54:13

Anledningen till den flathet och självpåtagna munkavel som finns hos de flesta kristna (trots att "sanningen ska göra eder fria"), våra media samt akademiker med historia som profession är skräck för den felaktiga etiketten antisemit. Den åsättes utan korrekt definition på de flesta som med rätta törs kritisera felaktigheter och brott mot folkrätten som den sionistiska staten Israel begår.
Araberna och en hel del andra etniciteter är också semiter, vilket gör att sionisternas förtryck mot t ex palestinerna är ett utflöde av antisemitism. Läs en artikel som finns på www.radioislam.org/gaza/sv/dagens-bodlar.htm där jag förklarade betydelsen av semiter.
Jag har under många år och i olika länder fått judiska vänner, hedervärda sådana som tar avstånd från den avart som kallas sionism. För denna rättrådighet får de ofta heta "self-hating jews", av de kretsar som leder och marknadsför sionismen.
En sådan hedervärd jude är t ex Israel Adam Shamir som skrivit boken "Blommor i Galileen". Flera liknande judar har tjänstgjort i den israeliska krigs/ockupationsmakten och har alltså
byggt sitt ställningstagande på gedigen erfarenhet.
USA:s utrikespolitik har i årtionden letts av personer med dubbla medborgarskap - israeliskt och amerikanskt. En sådan är Zbigniew Brzezinski som varit rådgivare åt ett antal amerikanska presidenter. Han skrev för flera år sedan boken "The Grand Chessboard" i vilken han bl a beskrev det som just nu sker i Ukraina!
Denna bok som i detalj beskriver hur ledarna av den nya världsordningen ska gå fram för att nå sina mål är märkligt nog okänd i Sverige. Undra på att SVT och våra media aldrig nyanserar sina
"nyheter" från de länder som med eld och svärd gradvis inlemmas i den blivande globala slavstaten.
Huvuddelen av svenskarna passar för närvarande in på ordspråket: -"Det finns ingen som är så blind som den som inte VILL se". Tyvärr!

Postat av: Lars Andersson

Publicerad 2014-03-02 22:38:17

De judiska kabbalisterna har verkligen lyckats ta makten över många kristna länder i väst, de har sin plan Sion Vises Protokoll som CIA och antagligen andra underrättelsetjänster känner väl till sedan 1920-talet, de äger en stor del av våra banker och nästan alla media i västvärlden, det är bara Internet de inte kan kontrollera ännu, de har korrumperat våra politiker till att bedriva deras politik som skadar de egna folken.

Vi de kristna europeiska folken framstår som helt försvarslösa mot dessa välorganiserade, välfinansierade och för oss så destruktiva kabbalister. De har lyckats splittra oss i marxister, bolsjeviker, kommunister, socialister, proletärer, kapitalister, liberalister, konservativa, feminister, hetero, homo, multikulturalister, antirasister, etc. Och bara genom att kalla alla kritiker för antisemiter, rasister, islamfober, etc så låter vi oss tystas.

Frågan är vad vi kan göra för att befria oss och våra barn från dessa förtryckare? Finns det några framgångsrika strategier och taktiker som fungerar?

Svar: Vad vi kan göra är att upplysa kristna, judar, muslimer, buddister, kommunister, liberaler, proletärer, kapitalister, antirasister, hetero, homo, multikulturalister med flera om hur det ligger till och att roten till det onda är just det onda. Att det finns människor (grupper) som har en ondskans agenda (de uppmuntrar synd och omoral framför godhet och rättfärdighet) och utger sig samtidigt för att vilja skapa fred och harmoni mellan folk och länder trots att det inte kan komma något "verkligt" gott ur det som i grunden är ont.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Soldat Frisk

Publicerad 2014-03-03 17:44:31

"De sammansvurna som leds av Rothschilds är totalt likgiltiga inför judarnas öden. För dem är judarna bara ett medel för att nå global kontroll. Israels första ledare och premiärminister, David Ben-Gurion, summerade dessa tankebanor när han uttryckte:
”Om jag visste att det var möjligt att rädda alla judar i Tyskland genom att tran- sportera dem till England, och bara hälften av dem genom transport till Israel, så skulle jag välja det senare, för i vågskålen ligger inte bara dessa judars antal, utan också det historiska erkännandet av Israels folk.” (Citat, sidan 855-56 i Shabtai Teveth's bok, Ben-Gurion.)
http://abbc.net/gaza/sv/vad-ar-blodbadet-David-Icke.pdf


Svar: Precis. De sammansvurna använder sig av judarna för att nå sitt mål. Världsherravälde.
experimentlandet.blogg.se

Postat av: Anonym

Publicerad 2014-03-06 16:38:57

Om nu de kristna vet sanningen. Varför hjälper de då till att dölja den? Jag trodde i min enfald att de inte spelade under täcket utan rakryggad stod upp för den, sanningen alltså.

Svar: Många kristna är rädda för att sticka ut (sionisterna håller den svenska kristenheten i ett järngrepp) men de flesta är precis som alla andra, ovetande om vad som sker. De har inte fått någon kunskap eftersom de kristna i ledarställning, präster och pastorer, inte ger dem det. Det är inte heller så många som regelbundet läser bibeln.
De väljer att lita på vad deras ledare predikar (precis som många icke kristna väljer att lita på de etablerade mediernas lögn propaganda) och idag är nästan alla kristna ledare med få undantag, sionister. De stödjer okritiskt den politiska sionismen, Israel och kallar sig själva sionister.

Om de inte gör det blir de ifrågasatta och utstötta (av dem som har den allmänna meningen i sin hand, det står om detta i Sion vises protokoll om hur man lägger beslag på den allmänna meningen) på samma samma sätt som de vilka kritiserar den avskyvärda massinvandringen som inte handlar om godhet utan om att förstöra landet.
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik