Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Tankar kring påvens avgång

Publicerad 2013-02-27 21:31:00 i

Ålder och sjukdom brukar inte vara något skäl till att påvar avgår. Varenda påve är i regel till åren kommen redan när de tillträder sin tjänst och att drabbas av ålderskrämpor eller åldersrelaterade sjukdomar är knappast något konstigt när det gäller äldre människor. Att någon under sextio intar påvestolen är ganska ovanligt.

Det var inte ens tre månader sedan påven tog på sig uppdraget att börja twittra, närmare bestämt den 12 december, och vad vi vet så har han inte blivit dödsjuk eller särskilt mycket sjukare sedan dess. De krämpor han har nu hade han även då.

Ändå verkar de flesta tro på förklaringen om ålder och sjukdom och för att göra avgången lite mer dramatisk så skakar media liv i de sexskandaler som den katolska kyrkan under årens lopp har varit inblandad i.

Samtidigt säger påven att han behöver mer tid för bön och meditation. Även den förklaringen låter ihålig för vad är det som gör att påven behöver mer tid just nu än den han redan har, för bön och meditation? Hade det inte räckt med att sluta twittra för att frisätta mer tid till bön och meditation? Åtminstone som ett första steg. Varför så drastiskt avgå?

Påvens avgång innebär inte bara att en ålderstigen och sjuklig religiös ledare lämnar sin befattning. Det innebär att alla världens katoliker förlorar den de ser som Kristi ställföreträdare på jorden. De förlorar helt enkelt sin Kristus eftersom påven inte klarar av att vara deras Kristus längre. Det är ju mycket allvarligare än om en frikyrkoförsamling förlorar sin pastor genom att han pensionerar sig eller inte längre orkar vara pastor.

Påven biskop av Rom och Petrus efterträdare,“är den ständiga och synliga principen och grundvalen för enheten mellan de många biskoparna och de troende” - “I kraft av sitt uppdrag som Kristi ställföreträdare och hela kyrkans herde har biskopen av Rom nämligen den fulla, högsta och universella makten över kyrkan och kan alltid utöva den fritt”

Citatet är hämtat från den romersk katolska kyrkans katekes paragraf 882

“Jesus svarade: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh. 14: 6)

“Mig” har den romersk katolska kyrkan bytt ut till påven. Ingen kommer till Fadern utom genom påven är vad RKK undervisar när den jämställer Kristus “Gud” med en människa född av kött och utan något som liknar gudomlighet i sig från början. Inte nog med det. Påven kallar sig själv “fader” liksom många av hans anhängare trots att Jesus förbjöd detta:

“Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen” (Matt. 23: 9)

Man placerar en ofullkomlig människa, en syndare som vi alla är, på Guds plats. Kristus är både Gud och människa som trots att han under sin tid på jorden såg ut som en människa och delade människors livsvillkor, är en del av Gud och gudomen. Han är till skillnad från vanliga människor (påvar eller ej), fri från synd. Det är en synd och hädelse att utge sig för att vara Gud, Kristus.

“NÄR DET GÄLLER vår herre, Jesu Kristi ankomst, då vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda, om man hänvisar till Anden eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här. Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud.

Minns ni inte att jag sade detta redan när jag var hos er? Och ni vet vad det är som nu hindrar honom så att han inte kan träda fram förrän hans stund är inne. Ty laglösheten är redan verksam, som en hemlighet; det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. Då skall den Laglöse uppenbaras, han som herren Jesus skall dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta men glansen vid sin ankomst.

Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet - de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda , alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten” ( 2. Tess. 2:1-12)

Biskopen av Rom (påven) har (enligt paragraf 882 ovan) den fulla, högsta och universella makten över kyrkan och det gäller inte bara romersk katolska kyrkan med sina 1.2 miljarder medlemmar. RKK gör anspråk på makt över alla kyrkor.

Vem är laglöshetens människa, undergångens son, motståndaren, som beskrivs i texten, om inte påven som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel som är Guds församling/Kristi kropp och utger sig för att vara Gud.

Att detta överhuvudtaget är möjligt beror på Antikrists ande som ända sedan urkristendomens tid har funnits i världen.

“MINA KÄRA, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen. Så kan ni se vilken ande som är Guds: varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud, men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skall komma och som redan nu är i världen. Men ni, mina kära barn, är från Gud , och ni har besegrat de falska profeterna , ty han som är i er är större än han som är i världen.

De kommer från världen, och därför talar de som världen, och världen lyssnar på dem. Men vi kommer från Gud. Den som känner Gud , han lyssnar på oss; den som inte kommer från Gud, han lyssnar inte på oss. Så kan vi skilja mellan sanningens och villfarelsens ande” (1. Joh. 4:1-6)

Uppenbarelseboken kapitel 13, talar om två odjur. Ett som stiger upp ur havet (folkmassorna) och ett som stiger upp ur jorden (det vill säga som är väl etablerat). Det första odjuret är det politiska odjuret med tio horn och sju huvuden och som har fått ett dödligt hugg som läkts. Detta första odjur är med stor sannolikhet “det demokratiska” EU och det dödliga hugget som läkts betyder att odjuret kommer att återuppstå under förhållanden som liknar det gamla romarriket.

Om det religiösa odjuret kan vi läsa:

“Och jag såg ett annat odjur stiga upp ur jorden, och det hade två horn som liknade ett lamms och det talade som en drake. Det utövar det första odjurets hela makt i dess åsyn. Det får jorden och dess invånare att tillbe det första odjuret, vars dödliga sår hade läkts.

Och det gör stora tecken, det låter till och med eld falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Och det förför jordens invånare med de tecken som det fått rätt att göra i odjurets åsyn. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt odjuret som har fått svärdshugget men kommit till liv igen. Och det fick rätt att ge livsande åt odjurets bild, så att bilden också kan tala och se till att alla som inte tillber odjurets bild blir dödade.

Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666” (Upp. 13:11-18)

Att det är frågan om ett odjur med en religiös framtoning men att dess avsikt är att föra de kristna från Gud, förstår vi genom att hornen liknade ett lamms men att det talade som en drake. Det framkommer också att det religiösa odjuret har en drivande roll när det gäller utvecklingen av det antikristliga systemet. Det religiösa odjuret är det som får jorden och dess invånare att tillbe det politiska odjuret vars dödliga sår hade läkts.

I det gamla romarriket gav man människor bröd och skådespel i form av gladiatorspel. Idag ger man människor bröd och skådespel i form av fördumningsprogram via Tv, radio, dator och de nya telefonerna.

Det religiösa odjuret kommer också att se till så att alla tvingas ta emot satans märke på handen eller i pannan och de som vägrar kommer att gå under. När detta sker kommer det att ske ganska obemärkt då man inte behöver göra någon stor sak av det.

Vid den tiden har nästan alla människor inklusive majoriteten av de kristna, anpassat sig till det antikristliga systemet och den antikristliga anden så att de av den anledningen inte kan reagera även om deras förnuft säger att de borde.

Kan det vara så enkelt som att påvens plötsliga avgång beror på att han känner ett behov av att ägna sin återstående tid åt att vända om?

“ Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har tornat upp sig ända till himlen, och Gud har inte glömt det onda hon har gjort” (Upp. 18:4-5)

Läs mer:

http://experimentlandet.blogg.se/2013/january/guds-uppmaning-till-sitt-folk.html

Kommentarer

Postat av: Arne Strand.

Publicerad 2013-03-05 19:39:16

Ni har missförstått - Laglöshetens Hemlighet - som finns beskriven i Matteus kap.7 versarna 21-23.

Laglösheten är att - Inte Göra Guds Vilja - utan fatta beslut efter den Själiska Människans Vishet.

Denna Falska Kristendom kan inte förstås med det Mänskliga förståndet,
eller skådas med Mänskliga ögon,
därför finnes den övernaturliga Andliga Nådegåvan att - Skilja mellan andar - !.

Arne Strand.

Postat av: Anonym

Publicerad 2013-03-06 10:13:03

Hej, och tack för din kommentar!

Ursäkta, men jag förstår inte riktigt vad du menar. Skulle jag ha skrivit att laglösheten/laglöshet är lika med att göra Guds vilja?

Laglöshet är som du skriver att inte göra Guds vilja.

Att utropa sig själv till Kristi ställföreträdare på jorden, låta andra göra det eller att kalla en människa av kött (synd) för Fader måste ju vara laglöst/laglöshet eftersom Guds ord (bibeln)säger att vi inte skall göra så.

Detta är bara ett exempel, ett grovt exempel på falsk kristendom, och det kan faktiskt förstås med det mänskliga förståndet så tillvida att den som skall förstå är frisk med en normal tankeförmåga.

Att som kristen inte göra Guds vilja leder till laglöshet och en människa som inte gör Guds vilja blir en laglös som verkar för laglösheten, synden och orättfärdigheten som finns i världen.

Laglöshetens hemlighet är också en del av laglösheten men laglösheten verkar då istället som en hemlighet.

Det sker genom frimurarordnar (som sägs vila på kristen grund)och andra hemliga sällskap (kristna som icke kristna) som inte allmänheten ges tillträde till utan endast en utvald elit vilket inte bibeln alls stödjer.

"Ta inte del av mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem - vad sådant folk har för sig i skymundan är en skam till och med att tala om" (Ef. 5:11-12)

"Vad jag säger er i mörkret, det ska ni säga i dagsljuset, och vad jag viskar i ert öra, det ska ni ropa ut från taken" (Matt.10:27)

Vad det är för ande som verkar i de så kallade "kristna" frimurarordnarna är inte heller särskilt svårt att räkna ut då det inte finns något stöd för hemlighetsmakeri i den heliga skriften.

Om sådana här avslöjanden (egentligen självklarheter)har att göra med den övernaturliga andliga gåvan - att skilja mellan andar, kan jag inte uttala mig om men tror inte det eftersom alla som har en bibel kan läsa vad som står.

Står det att ingen människa kan vara Kristi ställföreträdare på jorden (utan att det är den heliga ande som verkar på jorden), men någon kristen ändå säger sig vara det så är det en falsk kristendom. Så här ser det ut inom katolska kyrkan.

Om andra kyrkor och frikyrkor väljer att samarbeta och kompromissa med en falsk kristendom (falsk lära) så blir de en del av den falska kristendomen. Den falska kristendomen sprider sig. Logiskt!

Om bibeln talar om öppenhet och kristna ändå väljer att ansluta sig till hemliga sällskap och verka i mörker, så är det ingen sann kristendom som dessa grupper företräder utan en falsk kristendom.

Postat av: JANNE

Publicerad 2013-03-08 21:37:32

Bryta lagen och upprätta nya lagar

"Laglöshetens hemlighet" finns beskriven i andra Thessalonikerbrevet kap 2, som du citerade i inlägget!

Synd betyder brott mot lagen (budorden). Alltså borde "laglöshetens människa" fokusera mycket på att bryta lagen (och göra egna lagar).

När laglösheten skapat lagar, som ersätter budorden, kommer han/den att utropa sig till Gud och låtsas vara Gud (äregirigheten själv!)

När processen (som drar många med sig i avfallet) är klar kommer Jesus att förstöra det religiösa bygget vid sin ankomst i härlighet.

Så förstår jag Paulus ord i 2Thess kap 2.

--

Laglöshetens människa är en destruktiv andlig auktoritet som upphäver Guds budord (utropar sig själv till Gud).

Så här såg alla reformatörer påvedömet, eftersom det är precis vad påvedömet varit/har gjort i historien och är/gör än idag.

--

Kristna tillhör Kristus och lyder under Kristi lag. Kristna följer inte påvedömet och påvedömets lagar (som strider mot budorden).

1 Du ska inga andra gudar ha jämte/före mig
2 Du ska inte göra dig någon avbild av det himmelska eller det jordiska (och tillbe statyer och reliker)
3 Du ska inte missbruka Guds namn
4 Du ska helga vilodagen (Sabbath; lördagen i GT)

Hur många av dessa första fyra Guds bud bryter påvedömet och relaterade kyrkosystem mot?

Svar: 4/4

Brott mot lagen:

Nr 1 Påven är "ofelbar auktoritet" och kallas "Helig Fader," Kristi vikarie" bla

2 Statyer och reliker, bilder, ikoner, draperingar, krimskrams osv

3 Upprepa och mässa böner ad inifinitum (Rosariet tex)

4 Lördagen har flyttats till söndag

--

Bud två (förbud mot gudabilder) har upphört inom RKK (existerar inte längre i katolska katekeserna), trots att budet om att inte göra gudabilder finns på de två ställen lagen presenteras i Moseböckerna.

Helga vilodagen - genom att arbeta på den.

Så här fortsätter det! När ska vi "tröttna på tomten" och lära känna Jesus?

--

Jag tror inte att de ekumeniska kyrkorna tror att de fastnat i klistret - då skulle de kanske försöka ta sig loss.

Friheten är illusorisk i en miljö där lögnen trivs. Ingen kristen ska behöva smälta vad som står ovan för att tillhöra en kyrka. Det är helt onödigt.

Postat av: Anonym

Publicerad 2013-03-09 08:11:20

Tack för din långa kommentar Janne!
Min tro är att de kristna som är något insatta i bibeln, förstår att det inte står rätt till med de kyrkor som samarbetar med (eller önskar samarbeta med) RKK som så uppenbart har frångått Guds ord och Kristus lära men att de är så insnärjda av världen (världens tankesätt) och de principer som råder i världen.

Eftersom kyrkorna inte är från Gud så är detta inget konstigt. Gud har en enda församling och det är Guds församling som han vill att alla kristna skall tillhöra.

Ett falskt prästerskap för kyrkor/frikyrkor som är lika falska, kommer aldrig att förklara för de troende skillnaden mellan världens princip och korsets princip.

De kommer aldrig att förklara att det som leds och styrs av världen tillhör världen och att det som leds och styrs av Gud tillhör Gud.

Då skulle människor förstå att kyrkorna och frikyrkorna styrs av världen (av fursten över världens/luftens rike)som vilka världsliga organisationer som helst och att de inte är av Gud.

Som kristen måste man själv upptäcka hur det förhåller sig med kyrkorna och det kan man göra genom att läsa bibeln, och ha ett personligt och nära förhållande med Kristus i bön.

Vi har alla ett personligt ansvar inför Gud som vuxna människor och vill de som kallar sig kristna vara med i avfälliga kyrkor och kyrkor som glider allt längre bort från Kristus rena lära, så är det deras eget val.

Postat av: JANNE

Publicerad 2013-03-09 19:34:09

I Uppenbarelseboken talar Jesus om de sju kyrkorna och ger dem uppmaningen att stärka vad som lever och vända sig helhjärtat till Honom (tro är en gåva av Gud och Guds Ande kan stärka oss, vi stärker inte oss själva så lätt!).

Om en församling seriöst ber om förlåtelse för ljumheten och världsligheten, kastar ut krimskramset och hänger sig åt att göra vad vi är ålagda, dvs sprida evangeliet, får den nåd av Herren att göra det. Så lovar han ju.

Jag tror inte alla församlingar (sammanslutningar av kristna) är i riktigt samma bassäng.

I Sverige är det svårt att se vilka riktningar som inte håller på att slukas av världen och ekumeniken.

Alla kristna behöver inte gå i ekumeniska kyrkor mot sin vilja.

Världen är större än Sverige. Det finns levande kristna på många platser.

Gud visar oss var vi ska gå (för vi klarar oss inte en och en).

Postat av: Anonym

Publicerad 2013-03-10 09:17:33

Hej Janne!

Alla kyrkor som är för ekumenik finns uppräknade på "Sveriges kristna råds" hemsida under medlemskyrkor och det verkar vara nästan alla kyrkor men du får rätta mig om jag har fel.

Jag blev riktigt chockad när jag såg att till och med frälsningsarmen finns med där.

Så nog kan man säga att de simmar i samma bassäng i väntan på att få förenas med sin moder, den romersk katolska kyrkan som när alla kyrkor omformats till att bli en kopia av RKK, kan inlemmas i denna på ett smidigt sätt. Resultatet blir en världskyrka (världsreligion) som styrs av RKK.

Ja, Gud visar oss vart vi skall gå och han för kristna samman genom sin ande så därför behöver ingen vara orolig för att bli ensam när den har lämnat kyrkan (skökoväsendet. Kristna finns överallt i hela världen som du skriver.
Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik