Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Vi lydde bara order!

Publicerad 2013-04-13 15:32:00 i


“Om den som fått i uppdrag att för riket förhandla med främmande makt eller eljest bevaka rikets angelägenheter hos någon som företräder främmande makts intresse, missbrukar behörighet att företräda riket eller eljest sin förtroendeställning och därigenom orsakar riket avsevärt men, dömes för trolöshet vid förhandling med främmande makt till fängelse på viss tid, lägst två och högst tio år, eller på livstid” (19 kap. 3§ i brottbalken)

Landsförrädare! Finns det något bättre ord för en regering (enskilda regeringsrepresentanter) som istället för att tjäna folket och landet, genom att förverkliga de ideal som uppstår i de anständigaste och bäst begåvade människornas tankar, orsakar riket avsevärda men genom att skänka bort det (dess självbestämmande) till främmande makt?

På grund av ett antal landsförrädares förräderi (vilka är avlönade av folket), styrs Sverige sedan EU inträdet av tjugo icke folkvalda ledamöter i EU kommissionen som är EU, s regering. Det är endast kommissionen, vars ordförande (“statsminister”) inte heller är folkvald, som har rätt att ta initiativ till lagar och att bevaka rikets (landets) angelägenheter.

Ledamöterna (gäller alla som är anställda i EU) måste vara till hundra procent lojala gentemot EU och dess institutioner vilket innebär att EU “diktaturen” går före Sveriges och de enskilda medlemsländernas väl samt allt som kan kallas för demokrati inom länderna.

Artikel 11 i EU, s tjänsteföreskrifter beskriver hur tjänstemannens förhållande till sin arbetsgivare skall se ut:

“ En tjänsteman skall fullgöra sina uppgifter och uppträda med enbart gemenskapens bästa för ögonen; han får varken be om eller ta emot instruktioner från någon regering, myndighet, organisation eller person utanför sin institution. Tjänstemannen skall fullgöra sina arbetsuppgifter på ett opartiskt och objektivt sätt och i överenskommelse med sin skyldighet att vara lojal med gemenskapen”     

EU parlamentet är ett rådgivande organ utan lagstiftande makt. Parlamentet kan inte avsätta kommissionen eller ministerrådet (EU, s lagstiftande instans som är beroende av lagförslag från kommissionen för att kunna fatta beslut) med enkel majoritet. För att avsätta kommissionen krävs 2/3 majoritet. Ministerrådet kan parlamentet överhuvudtaget inte avsätta.  

Det är detta parlament som de politiska partiernas representanter (de välavlönade landsförrädarna) påstår sig kunna vara med och påverka i positiv riktning trots att de är medvetna om att EU, s intressen alltid går före de enskilda medlemsländernas intressen och att parlamentet inte kan stifta en endaste lag vilket är ett folkvalt parlaments uppgift i en sann demokrati.

Media som har i uppdrag att ge medborgarna korrekt och relevant information om vad som sker nationellt likväl som internationellt och att kritiskt granska politiker, myndigheter, och näringsliv, undviker att belysa frågor som har en avgörande betydelse för befolkningen. En bild av ett parlament som går att påverka hur mycket diktatur som än råder målas upp och sanningen om EU förtigs.
 
Ett land med lika stort demokratiskt underskott som EU hade nekats medlemskap i EU på grund av bristande demokrati!

Av detta förstår vi att begreppet demokrati eller folkmakt kan brukas lite hur som helst och inte är något som den så kallade eliten i vår värld, värnar om annat än rent teoretiskt då ordet klingar bättre än dess motsats diktatur. I praktiken begagnar man sig av demokratin (folkmakten) för att bryta ner och avlägsna densamma.

Det sker genom att landsförrädare (politiker som enligt demokratiska principer har valts av befolkningarna och som avlönas av befolkningarna) kompromissar bort demokratin stegvis för att människor skall vänja sig. Vad som var otänkbart att genomföra ekonomiskt, politiskt och religiöst för bara tjugo år sedan genomförs idag utan några protester alls.

För till vem eller vilka skall de eventuella protesterna riktas när det enda de folkvalda politikerna kan göra är att lyda EU,s order? Ett EU som är en främmande makt vilken inte har nationalstaternas bästa för ögonen utan tvärtom, är ute efter att utplåna dem. En makt inom vilken de anställda inte får be om eller ta emot instruktioner från någon regering, myndighet, organisation eller person utanför institutionen.  

Hitler som var katolik (liksom Mussollini och Franco), hade samma mål som EU förespråkarna, ett förenat Europa, men lyckades inte lägga under sig Europas självständiga länder vilket är något som de nuvarande katolska krafterna inom EU, lyckas alldeles förträffligt med, genom att ingå överenskommelser med landsförrädare i de olika nationerna vilka syftar till att de Europeiska ländernas egna lagar skall underordnas EU, s lagar helt och fullt.

EU,s valspråk lyder “EU - många språk men en röst”. Detta valspråk hade mycket väl kunnat vara Hitlers. Eller detta, mer åt det ärligare hållet: “EU - många människor men en röst“ Vems röst?  

Nog låter det mer demokratiskt att tala om språk istället för om människor i detta sammanhang. Det är så typiskt för länder som kallar sig demokratier och som liknar demokratier (så länge folket har det någorlunda bra materiellt och går med på att låta sig styras) men där diktaturen finns invävd i samhällsstrukturen.  

Vad är ett språk jämfört med en levande människa? Ett språk kan inte som en människa reflektera över sakernas tillstånd samt saknar själ och ande. De olika språken i EU skulle aldrig komma på tanken att rikta någon kritik mot den enda rösten i EU men det skulle däremot människor som använder sig av språken kunna göra.

Det går att avhumanisera människor genom att använda vissa ord framför andra om det passar de styrandes syften bättre. I detta fall ses inte alla EU,s unika, av Gud skapade individer, som människor utan som olika språk. Skulle man byta ut “ många språk” mot “många människor” hade ingen tvivlat på EU som en diktatur av stora mått.  

Petitesser kanske en del tänker men är det verkligen det? Bör inte människor reagera av ren självbevarelsedrift när en ogudaktig och girig elit (som påstår sig värna demokratin) använder sig av bedrägliga metoder, av lögner, för att på alla sätt som går, avväpna EU,s befolkningar.  

När skall människor lära sig av historien och lära sig att alla har ett ansvar för vad som sker? Att det inte går att gömma sig bakom partier, organisationer, kyrkliga samfund eller andra grupper och sedan tro sig kunna komma undan när egoismen (många individers köttsliga begär) har lett till att hatet fått fritt spelrum och allt är kaos? Hur länge dröjer det innan våra landsförrädare utbrister: Vi lydde bara order!  

EU kan ses som ett fredsprojekt på så sätt att maktövertagandet sker fredligt och i samförstånd med de enskilda ländernas ledarskap. Freden kan sedan bevaras genom att ledarskapet i de olika EU länderna underkastar sig EU elitens agenda på befolkningarnas bekostnad med resultatet att  demokratin utplånas vilket är EU, s mål.

Det är alltid möjligt att skapa fred om alla rättar sig efter diktatorn eller ett fåtal diktatorer eftersom även dessa vill ha fred i möjligaste mån. Men de vill ha fred på sina villkor (det är där problemet ligger) och de är beredda att gå hur långt som helst för att uppnå detta (därför är de diktatorer). Men det bevisar klart och tydligt att de inte är demokratiskt sinnade vilket de vill ge sken av.

De har inget emot att skapa förtryckande lagar, att konfiskera människors egendomar eller att lägga beslag på deras länder för att sedan säga: NU SKALL DET BLI FRED!  

Om de som plundrats och förtryckts inte går med på denna orättfärdiga fred drabbas de av repressalier av olika slag och inte sällan bryter regelrätta krig ut vilka kan pågå hur länge som helst om det vill sig illa. Under tiden kan plundringen fortgå och de diktatoriskt sinnade skaffar sig ytterligare skäl till att plundra då människors allra sämsta egenskaper ges utlopp i krig.

Motsträviga människor eller grupper av människor behöver den självgoda makteliten inte ta någon större hänsyn till och det gör de inte heller, behöver inte göra, så länge media står på deras sida. Då är det är deras sanning som sprider sig över jordklotet även om denna så kallade sanning är lögn.  

Hur skulle du själv agera om någon förtrycker dig och tar ifrån dig dina rättigheter samt stjäl det du äger eller delvis äger (statlig egendom) för att i nästa stund säga:

- Nu skall vi ha fred!
- Fred? Du förtrycker ju mig (mitt folk) och har tagit allt jag äger. Hur tror du att jag kan gå med på fred?
- Du måste gå med på fred!
- Vem säger det?
- Det säger jag och dom som är med mig och vi är många. Vi älskar fred över allt annat men det gör tydligen inte du! Därför ses du som en terrorist.
- Tyvärr kan jag inte gå med på fred förrän du har lämnat tillbaka det du har tagit och lovar att inte förtrycka mig mer.
- Det går inte och du måste gå med på fred för annars blir det krig och då är det du och inte jag som startar det. Det kommer att bli riktigt besvärligt för dig om du startar krig nu när jag har varit så vänlig och erbjudit dig fred och en fredlig lösning.
- ????? 

Plötsligt är det den angripne som görs till syndabock. Det är så här det brukar gå till när krig och konflikter startas (inte minst de som pågår nu) men det får vi inte veta eftersom medierna, vilket ju nämnts, står på angriparnas sida och vinklar händelserna som de vill. De uppviglar människor (de vanliga människorna) mot de påstådda antagonisterna (hela folkgrupper varav de flesta är helt oskyldiga) för att få deras stöd. Med andra ord får vi ingen rättvisande bild av vad som har föranlett konflikten eller de olika krigen utan rapporterna kommer först när de angripna börjar att försvara sig.

Då kommer rapporter om rebeller som slår mot oppositionella och oppositionella som trakasserar rebellerna som är emot regimen som är emot det eller det. Allt framstår som en enda sörja, ett kaos. Ingen fattar något, vilket också är meningen, och därför talar media om för oss (som inte av dem fått korrekt information eller någon vettig information alls trots att de får betalt av oss via press stödet) vilken sida vi skall stödja.  

Den viktigaste frågan, om det är rätt att försvara sitt land eller sig själv och sina kära mot angripare som i nämnda fall vill tvinga landet och dess människor att godkänna deras (angriparnas) ordningar (om det är rätt i vissa fall och i andra fall inte och varför det eventuellt är så), får vi inte ens en möjlighet att ta ställning till.

Tänk om en domare vars arbete är att döma i civilrättsliga mål, inte bryr sig om att ta reda på hur olika konflikter startade.   

Vi förstår (om vi tänker efter lite) att vem som helst kan bli klassad som terrorist eller allmänt obekväm om den försvarar sitt land (nationen), sitt folk (den gemensamma kulturen och traditionerna) eller sitt lands naturrikedomar. Ingen kommer i framtiden att kunna känna sig trygg om den inte står på “den enda röstens sida” (se EU,s valspråk).      
 
Det kan inte skapas någon fred eller finnas någon frihet, vilket de flesta människor önskar sig, om inte orättfärdigheten avlägsnas och lögnen vilken frodas i de hemliga sällskapen (ordnarna) som olika makthavare över hela världen är och har varit anslutna till under århundraden, ersätts av sanningen och ljuset.

I grunden för varje samhällsbygge måste respekten för människovärdet finnas och det är de många människorna som upprätthåller människovärdet. En liten girig elit, de styrande inom till exempel EU och deras knähundar i EU parlamentet, eller en ensam diktator, kan inte göra detta och kommer inte att göra det. De tvingar istället människor att välja mellan bröd och människovärde vilket är utpressning. Det kan ingen kristen tiga still inför.  

Den moraliska norm som finns i bibeln är den enda som bygger människans rätt på det faktum att hon är skapad till Guds avbild. Bibelns principer är därför de enda som ger varje människa absolut rättstrygghet oavsett ekonomisk och social ställning, hudfärg, ras, kön eller religion.

FN,s deklarationer om de mänskliga rättigheterna bygger däremot människans rätt på det faktum att hon underordnar sig människohänders verk. Då alla människor är ofullkomliga, det finns ingen människa som är fullkomlig, är den lilla människan utlämnad åt de styrande syndarnas och de ogudaktigas godtycke, vilka drivs av köttsliga begär.

Världens människor bedömer den enskilda människan utifrån vilken position hon har i samhället. Om hon har makt, pengar och eller social status kan hon leva ett mycket bra liv i världen till skillnad mot den som saknar detta.
 
De vanliga och världsligt sinnade människorna ser sig av den anledningen ofta nödgade att så gott de kan och utifrån sina egna förutsättningar kämpa för att få detta. Inte så sällan ignorerar de det faktum att de verkar emot det människovärde som de i nästa stund höjer till skyarna genom att proklamera allas lika värde trots att de rent förnuftsmässigt vet om att alla inte har något lika värde så länge syndiga människor tillåts att bedöma andra lika syndiga människor.

Om en blind skall leda andra blinda så slutar alla i samma grop men vad skall man säga om en blind (i detta fall den enda rösten i EU, eliten, de ogudaktiga se ovan) som griper till maktmedel för att påtvinga de seende sitt ledarskap genom att ge vissa av de seende höga löner och privilegier (EU,s anställda samt parlamentarikerna) i syfte att få dem medgörliga och villiga till att arbeta för de Europeiska ländernas undergång, medan de andra seende matas med bröd (inte människovärde) samt skådespel i och med all den fördumning som breder ut sig överallt.
 
Världen tillhör inte enbart världens människor utan också Guds barn som har fått i uppdrag att utbreda Guds rike på jorden genom att gå ut och predika evangelium för alla människor. Gud satt inte i himlen och älskade världen på ett andligt sätt. Han blev en social varelse i form av Människosonen Kristus Jesus som delade människors villkor i ett verkligt samhälle och avslöjade Guds väg.     

Denna väg gör Guds ärkefiende, djävulen, allt för att förstöra genom att så ogräs bland den goda säden som Gud har sått och genom att införa en annan slags växt. Denna representeras av frimurarna och de hemliga ordnarna vilka till det yttre arbetar för fred, enhet, utbildning, kultivering, välgörenhet och för att göra världen så trivsam som möjligt i syfte att förvilla de troende och att göra Gud överflödig för de som inte tror eller tvivlar.

För detta använder man sig av katolska kyrkan som under lång tid har infiltrerats av frimurare och hemliga ordnar. Frimurarna sysslar (trots sin religiösa framtoning) med att tömma kyrkorna på deras egentliga innehåll, deras tro och lära, medan de yttre riterna och den kyrkliga organisationen får vara kvar. Man behåller skalet, det som syns utåt sett.

En stark mänsklig organisation (katolska kyrkan) som kan befria människor från fruktan för synd och helvete och som har erkänts under århundraden, är till nytta för dem då det gäller att skaffa sig kontroll över människomassorna och ta ytterligare steg mot den nya världsordningen, diktaturen där majoriteten kommer att tvingas bli slavar under en elit som anser sig vara överlägsna alla människor och inte bara det, de anser sig vara överlägsna Gud och kallar sig de upplysta - Illumniati.

Planen (Illuminatis plan) som idag förverkligas i EU av ogudaktiga och vilseledda (intet ont anande) människor lades fram redan 1776 (den 1 maj) av en man vid namn Adam Weishaupt. Han var ursprungligen jude men blev katolik och var även Jesuit som den nuvarande påven. Som sådan undervisade han som professor vid Ingolstadts universitet i Tyskland.  
 
Vad man önskade göra beskrivs i sju punkter:

1. Avskaffande av alla existerande regeringar.
2. Avskaffande av privat egendom.
3. Avskaffande av arvsrätt.
4. Avskaffande av patriotism.
5.Avskaffande av alla religioner.
6. Avskaffande av familjen.
7. Skapandet av en världs regering.

När det gäller religionens avskaffande så skulle det gå till på så sätt att alla kristna kyrkor skulle inbjudas, och det troligtvis till katolska kyrkan, (Weishaupt var ju katolik) för att denna gradvis skulle frigöra dem från alla religiösa och förutfattade meningar (i vilken Jesu rena lära ingår), samt kultivera deras sociala egenskaper och hänföra dem med storslagna, sannolika och snara framtidsvisioner om universell lycka och välstånd. 
 
Hur många av dagens kyrkor har inte dialoger och olika ekumeniska samarbeten med katolska kyrkan (antikrists kyrka) vars avsikt är tömma dessa kyrkor på deras lära och få dem att bli en del av den avguda kyrka som bland annat har förfalskat de tio budorden (avlägsnat det andra budet och nästan all text i det fjärde budet samt delat på det tionde budet) och jämställer Påven (en människa) med Kristus som är en del av gudomen.  

Det mest häpnadsväckande är att de flesta kyrkor har godtagit katolska kyrkans förfalskning samt hennes lära och gärna ställer upp på samarbete istället för att lyda bibelns uppmaning.

 “Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har tornat upp sig ända till himlen, och Gud har inte glömt det onda hon har gjort. Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för henens gärningar. Häll upp dubbelt åt henne i den bägare där hon har blandat  sin dryck” ( Upp.18: 4-6)

Kommentarer

Postat av: JANNE

Publicerad 2013-04-14 19:57:36

"Genom att så ogräs bland den goda säden som Gud har sått och genom att införa en annan slags växt."

Jesus sa (i markus kap 4 och matteus kap 13) att djäwuul kommer och sår ogräs (köttsliga ideer) direkt där Hans ord predikas.

Det är för att människan dras till ogräset ("du är god egentligen"; "du är Gud, visste du det att du kan bli det genom upplysning och meditation?" etc) och har inget att hålla det borta med (Guds ord rensar bort ogräs) som gör att det sprids så fort.

När en människa hör Guds ord kan hon välja att:

1 Höra det och ta det till vara (Jesu liv är evigt liv och när vi är Hans (dött från oss själva) ska vi leva av hans ord och leva evigt)

2 Höra det och direkt gå och spela bingo, dricka öl och glömma

3 Höra det och annat ogräs kväver det (köttsliga sinnet: förtret, bitterhet, stolthet osv)

4 Inte höra det - aldrig få höra det

Att vi lever i slutfasen av civilisationen och kristen tro (dvs Jesu evangelium) mer eller mindre är bortplockat (kyrkorna sovande) är tecken på att Jesu ankomst närmar sig. Avfallet måste komma först och falsk religion och politik ta över allt i sin väg (alla som inte tillhör Gud ska tillhöra avgud).

Gud separerar oss från världen och alla saker du räknar upp i artikeln.

Vi kan inte rädda denna värld på politisk väg (vem ska gräva upp allt ogräs?).

Vi kan räddas ur världen och komma in i den nya världen - Guds Rike är inte av denna världen!

Jesus kom inte för att "göra världen bättre," utan för att rädda oss från vår synd, så vi får upp blicken på Honom och får liv av Honom och kan se framåt!

Ogräset är precis vad som växer när ingen tror. De flesta idag är övertygade att den mörka delen av människan kan bli "ljus" och rädda världen- den gamla världsordningen har varit här ända sedan Nimrods tid i Babel Babylon och ser likadan ut idag.

Den gamla världsordningen (som kallas den nya!) har vi fått därför vi tror inte på Guds Rike, när det nu inte är synligt än.

EU, RKK och FN är gamla Babylon (så tänker de själva) och så tänker också Gud i Bibeln:

Hela världen talade samma språk och alla byggde Babels torn tillsammans...(Gen kap 11).

Kom ut ur Babylon och in i Guds Rike - låt er bli födda på nytt!!

Vem kan rädda nationer och folkslag om inte Gud - på sitt sätt!!!

Ogräset

Guds dom kommer och "ogräset" växer för att vi vänt oss bort från Gud och gjort honom till en tomte på julafton, om ens det.

Ogräset ska fortsätta att växa framöver, så skyll inte djäwuul för att han gör det vi vill ha innerst i hjärtat.

Ville vi leva för Gud och tog Bibeln på allvar skulle inget ogräs växa. Gud ger oss vad vi vill ha.

Summa:

A Det finns ingen frid i köttets sinne.

B Guds ord är kraft till frälsning från denna värld.

Verser

Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what is good and acceptable and the perfect will of God (Romans 12:2)

The wheat and the tares - let them grow together until I return (Jesus)

13:28 He said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up?

29 But he said, Nay; lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them.

30 Let both grow together until the harvest: and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them: but gather the wheat into my barn (matth 13:28-30).Postat av: Anonym

Publicerad 2013-04-15 10:11:07

Hej Janne och tack för ditt svar!

Ja, många inbillar sig att om människan får kunskap och blir upplyst så kan hon tillsammans med andra människor som också har kunskap och är upplysta, fixa till en varaktig världsfred på jorden så att alla (varenda människa) blir glada och lyckliga i evighet.

Man brukar alltid efterfråga mer kunskap när problem uppstår var de än uppstår. Är det problem med skolan, då skall lärare och personal utbildas mer och är det problem i kommunerna etcetera då skall de anställda där utbildas med mera med mera.

Men det går inte att utbilda människan till att överge sin köttsliga natur, sin egoism, avundsjuka,småaktighet och den ondska som föds ur detta.

Om det hade varit möjligt så hade jorden redan varit ett paradis vilket inte är fallet som vi ju kan se.

Vi har kunskap och upplysning i överflöd!!! Men det går inte att utrota fattigdom, krig och svält eftersom detta elände beror på människan som är satt att råda över världen och människan drivs av sin köttsliga natur.

Därför måste människans gamla natur dö bort i pånyttfödelsen i Kristus så att hon blir en ny människa som lever i Kristus och Kristus i henne.

När hon lever i Kristus lever hon inte längre i sin köttsliga natur där egoismen, hatet, intoleransen, avundsjukan och allt det onda frodas. Hon kan inte göra det eftersom det är omöjligt!!

Detta önskar jag att präster och pastorer kunde predika mer ingående om i sina församlingar då det tillhör grunden i Jesus Kristus lära. Detta skulle få fler att vilja omvända sig och överlämna sig åt Kristus.

I stort sett alla andra religioner som vi känner till inklusive romersk katolska kyrkan (den stora skökokyrkan) menar att människan kan bli god, frälst, upplyst och underbar på alla sätt om hon arbetar på det samt skaffar sig kunskap och upplysning.

Som jag har skrivit i en del artiklar så kan detta visst fungera tillfälligt (det går även att känna sig andlig) så länge allting är okey med människan och hennes omgivning och hon mår bra på alla sätt och vis.

Men när saker och ting förändras till det sämre förstår hon inte vad som händer. Hon eller han som minsann lagt ner så mycket arbete på att bli en bra, fin och exemplarisk människa ser sig plötsligt som misslyckad.

I världens ögon är hon också misslyckad eftersom världen (den köttsligt sinnade världen och dess människor) bedömer henne med världens ögon.

Du skriver att Gud separerar oss från världen. Om han separerar oss från världen varför sände han då sin enfödde son Jesus Kristus till att verka i världen och att sedan offra honom till att dö för våra synder?

Han blev sänd till samma värld som vi befinner oss i och han kom inte med sitt evangelium för att människor skulle behålla det för sig själva på kammaren eller i kyrkorna.

Han vill att Guds ord rent konkret skall ta plats i den verkliga världen.
Han vill omskapa människor och få dem att vilja gå från sin gamla syndiga natur natur till den nya andliga och Kristusliknande naturen.

Det går inte att rädda denna världen på politisk väg (som du skriver) då den politiska vägen är en väg som går köttets ärenden.

Men politik innefattar allt som har med människor att göra och hur de beslutar sig för att ha sina samhällen, bygga upp dem, lagar regler med mera.

Hur man beslutar sig för att göra detta och om det blir bra eller dåligt, byggt på egoism och vinningslystnad eller på kärlek, medmänsklighet, sanning och rättfärdighet, beror på huruvida människor är omvända och pånyttfödda i Kristus så att de KAN göra Guds vilja.

Innan vi själva blev omvända och pånyttfödda i Kristus var ju vi likadana syndare (levde i vår köttsliga natur) som de vilka inte vet bättre just nu och därför gör det onda.

Så av den anledningen kan ingen som vill hålla sig nära Kristus låta bli att lägga sig i politik.

Postat av: JANNE

Publicerad 2013-04-15 10:59:00

1
"Du skriver att Gud separerar oss från världen. Om han separerar oss från världen varför sände han då sin enfödde son Jesus Kristus till att verka i världen och att sedan offra honom till att dö för våra synder? "

"Han blev sänd till samma värld som vi befinner oss i och han kom inte med sitt evangelium för att människor skulle behålla det för sig själva på kammaren eller i kyrkorna. "

Jesus uppfyllde lagen under sin tid på jorden. Israel hade brutit kontraktet och genom att Jesus uppfyllde det i folkets ställe (en för alla) och dog för överträdelserna under lagen, kan vi bli frikända och tillhöra honom. Alla troende är Guds brud och Kristus brudgummen. Vi är trolovade (har inget med Kristi brud i Knutby att göra).

Jesus "hade inte tid" att störta Rom och säger på flera ställen i evangelierna att låt kejsaren sköta sitt och Gud sitt (under tiden får alla evangeliet; domen kommer sedan).

2
"Innan vi själva blev omvända och pånyttfödda i Kristus var ju vi likadana syndare (levde i vår köttsliga natur) som de vilka inte vet bättre just nu och därför gör det onda."

Det är i överlåtelse som vi får göra det Gud bestämt, vi har inga goda gärningar i skryta med (Eph 2:8-9).

3
"Så av den anledningen kan ingen som vill hålla sig nära Kristus låta bli att lägga sig i politik."

Den bibliska insikten om hur Gud ser världen får vi från Bibeln och slaveriet i världen är andligt/också fysiskt (Slaveriet i Egypten i GT och slaveriet under synden i NT).

Att blunda för de lidande eller gå hem och sova är inget alternativ. Vi ska ju ge vidare hans budskap!

"Guds revolt mot ondskefulla system" på politisk väg genom andefyllda kristna?"

Är inte det vad som kallas Kingdom now/Dominionism/Latter Rain (Christian Right)?

Eller kristen humanism och kristen Marxism (liberal teologi)?

Intresset för politik (världssystemet) och intresset för Guds Rike - kan du sammanföra dessa i harmoni?

Information är en sak och politisk vilja att påverka samhället är en ennan!

Har Jesus en politisk vilja att påverka samhället i positiv riktning?

Hur ska Guds Rike "tvåla till världen?" Guds Rike är inte av denna världen.

I världen, men inte av den

Jag menar inte att vi inte lever i världen, vi skriver på datorer och dricker kaffe fortfarande!

Men det betyder inte att jag får en lust att maila Kristdemokraterna och påpeka att "världen kan förändras genom bättre politiska ideer", om det nu inte är Guds vilja att det ska ske!

Vad tror du Jesus ska göra med Illuminati och alla dessa planer?

Postat av: Anonym

Publicerad 2013-04-16 09:12:17

Politik betyder ursprungligen statskonst och avser alla de åtgärder som hör till det allmänna livet. Ordet har dock en dålig klang vilket inte är så konstigt när man ser hur politiker agerar och har agerat genom tiderna.

I det allmänna livet befinner sig alla människor och även de kristna. I det allmänna livet har de kristna fått som uppdrag att utbreda Guds rike på jorden. Få det att växa.

Som kristna är det därför vår plikt att följa Guds lag och vilja om den kommer i konflikt med världens lag och vilja vilket sker hela tiden.

Vi har ju valt sida och vi har valt Gud framför mammon och det onda. Det är därför som bibeln talar om att den som är världens vän kan inte vara Guds vän etcetera.

Det är omöjligt då den onde, Guds fiende är herre över denna världen. Jag har skrivit om detta!

En kristen arbetar för Gud och för att Guds rike skall breda ut sig på jorden. Riket finns redan inom den kristne. Himmelriket finns inom er som Jesus säger.

Det innebär inte att kristna skall skrika sig hesa i politiska församlingar och där försöka att med alla medel att driva igenom sin vilja men däremot borde de om de ser vad som håller på att ske i deras församlingar/kyrkor, samhällen, i Europa, i världen, tala om det, informera.

Om inte annat så informera andra kristna då alla kristna ju är lemmar av samma kropp (tillhörande Guds församling)och denna kropp blir en väldigt konstig kropp om handen gör ditten och foten gör datten utan någon ordning alls.

Här brister det något gruvligt och vi ser idag förrädare inom de kristna leden vilka släppt in infiltratörer i församlingar och kyrkor.

Den kristna lärans innehåll gröps ur och kvar blir ett urvattnat evangelium utan Kristus eller med Kristus långt ute i periferin. Evangelium utan Kristus i centrum, vad är det?

Alla kyrkor går numera mot Rom och kristna som varnar för detta blir många gånger idiotförklarade eller kallade fanatiker. Även av sina egna. Det brukar heta att man inte skall bry sig om politik.

Det är nog bra om kristna inte bryr sig så mycket om politik men det är alla kristnas plikt att vara med och utbreda Guds rike på jorden och använda sig av de gåvor de fått av Gud för att så skall ske.

Likt Amos, Jessaja, Jeremia i GT när de tar strid mot dåtidens orättfärdighet. Läs Amos 2:6-8 och 5:10-12.

Då var det ord och inga visor!

Postat av: JANNE

Publicerad 2013-04-16 14:47:30

"Det är alla kristnas plikt att vara med och utbreda Guds rike på jorden och använda sig av de gåvor de fått av Gud för att så skall ske.

Likt Amos, Jesaja, Jeremia i GT när de tar strid mot dåtidens orättfärdighet."

Profeterna varnade för att om folket inte lyssnar på Gud och förstår Guds omsorg, så får de lyssna på diktatur och invasion från fienden i stället.

Guds lag och karaktär är vad profeterna jämför med. De lovar folket ett nytt testamente (när det gamla är brutet), så har jag förstått det.

Rensa ur

Om vi i kyrkorna skulle rensa ut allt som Gud förbjuder, skulle det bli omvändelse och Guds kyrka också innanför dörrarna på byggnaderna!

Istället tror många (även präster och pastorer) att Guds ord är hårda och oförsonliga och lägger karamellpapper på bibelordet och frälsningen och stryker oss medhårs när vi syndar.

Vill vi veta vad Gud vill så är det bara läsa i Moses och profeterna först och sen höra vad Jesu säger och följa det!

Någon säger så: då blir det inga kristna i kyrkorna kvar...alla skulle gå!

Jesus säger till Fariseerna i Johannes 5:46-47: Om ni lyssnade till Moses på riktigt och älskade Guds ord (Torah/skrifterna) skulle ni förstå vem jag är.

Lyssnar vi verkligen på vad Jesus säger?

Om alla som nu går i kyrkorna skulle lämna dem och gå hem, om de fick höra Bibelorden utan karamellpapper på:

Kanske det blev tydligt både vad Gud kräver och vad vi är villiga att ge?

Skule verkligen ingen vara kvar i kyrkan om Guds ord talades rakt ut?

Varför går vi då på gudstjänst, om det inte är Gud som vi vill höra och hylla?

???!!!

Denna diskussion förs på många sätt på - Sermon Audio Podcast, News in Focus, Current Events - som jag prenumererar på. Många bra predikningar och newsfeeds på Sermon Audio!

http://www.sermonaudio.com/search.asp?currsection=new&mediatype=COMMENTARIES

Bra discernment pastor: Kolla in videon!

Mike Hoggard: Another Jesus, Another Gospel, Another Spirit (del 1-3)

Another Jesus pt2:
http://www.youtube.com/watch?v=9ZBG6QbOWzE

Postat av: Anonym

Publicerad 2013-04-17 08:42:19

Guds ord är hårda och oförsonliga för den som har vigt sitt liv åt världen och dess tankesätt (hur skulle det kunna vara på annat sätt?)men inte för dem som vigt sitt liv åt Gud och som står på hans sida och vill tjäna honom.

Många efter vad jag hört, går på gudstjänst för att de behöver "andlighet" i sina liv. "Nu har jag fått min dos av andlighet för denna veckan" kan det heta efter en gudstjänst.

Ungefär som att konsumera vad som helst!

Det går att mana fram andlighet och att känna sig andlig när man befinner sig i stillhet och i en fridfull miljö.

En andlighet utan Kristus i centrum är något som världen uppmuntrar till.
Gärna religion, gärna andlighet och hur mycket andlighet och religion som helst och i vilka former som helst, meditation, yoga med mera men man vill inte ha Kristus i centrum.

Man vill att han skall förpassas ut i periferin eller försvinna helt från Gudstjänsten/kyrkorna vilket kan ses som ett tydligt tecken på att kyrkorna/frikyrkorna inte är från Gud.

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik