Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Att vittna om Jesus utan den Helige Andes ledning

Publicerad 2019-08-03 14:39:00 i Jesus,

Det finns en video på You tube som visar vad som kan ske när ”kristna” går ut för att predika eller evangelisera utan den Helige Andes ledning (se videon nedan) och i sitt kött och i detta fallet i ett muslimtätt område det vill säga i Hjällbo utanför Göteborg.

Att säga att ”Vi älskar alla människor”, att ”Vi älskar er på riktigt” och att ”Vi är era vänner” gick inte (vilket ni kan se själva) hem hos muslimerna. De blev bara mer och mer aggressiva.

Tyvärr så finns det många så kallade ”kristna” som vill göra reklam för sig själva och visa på hur modiga de är och hur mycket de tvingas lida för Herren Jesus Kristus skull.

I videon bevisas detta bland annat genom att de tre predikande männen har lagt in en bild på sig själva som upptar cirka två minuter av den 5.45 minuter ”korta” videon.

Inte heller att säga ”Skjut mig, jag dör för Jesus”, ”Jag är beredd på att dö för Jesus” eller ”Vi kommer med KÄRLEK på riktigt”, gick hem hos de aggressiva muslimerna. Inte undra på det när det inte var Jesus utan de själva som de upphöjde på ett mycket tydligt sätt.

Vad lär bibeln om det?

Att ge sig ut till mångkulturella områden för att tala om hur mycket VI (de som gör detta) älskar de boende eller de som befinner sig där, är lika falskt som när politiker (särskilt innan valen) besöker förorter och talar om hur ”Mycket de bryr sig om de mindre lottade där”.

Det är för att vara ärlig på gränsen till provokativt och skapar bara hat och illvilja hos dem som inte är MOTTAGLIGA (som är getter och inte förlorade får).

Läs artikeln ”Får kontra Getter” (nedan).

Som frälsta till Jesus är vårt uppdrag att söka efter ”de förlorade fåren” och inte att söka efter bekräftelse och vänskap med getterna (att söka upp getterna och försöka att omvända dem till att bli får vilket är omöjligt), som tyvärr är vad många kyrkokristna gör i tron att detta är den Kärlek som Jesus (och apostlarna) talar om.

Detta har lett till ödesdigra konsekvenser i form av ett stort AVFALL inom kristenheten, bland de kristna, och det är de ”kristna” som avfaller och inte de icke troende som inte har något att avfalla från. Orsaken till avfallet söker man sedan efter överallt men inte inom de kristna leden.

Det är ju ingen större skillnad mellan ett får eller en get eller en ateist eller en frälst eller en kristen (troende på Jesus) eller en muslim, jude eller buddist etcetera, menar man på. Jesus älskar alla, kom som du är och tro vad du vill eller tro inte alls. Allas lika värde! Detta handlar inte om Jesus kärlek utan om det som kallas kärlek i världen. Jesus kärlek (den kristna kärleken) utgår från Jesus (kan inte existera utan Jesus) och inte från några människor.

Mellan de ”utvalda i det gamla förbundet” (JUDARNA) och de kristna samt resten av mänskligheten är det dock en stor skillnad anser de ”kristna”. De flesta ”kristna” är överens om att Gud/Jesus utvalde ett folk åt sig själv (ett egendomsfolk) under den gammaltestamentliga tiden (alltså judarna) men har ingen susning om varför.

De tycks tro att det skedde för att judarna av naturen var bättre människor (överlägsna på något sätt) och villkorslöst, men faktum är att det FANNS inga judar när Gud utvalde Abraham.

Gud valde inte ett folk (judarna) utan han valde en rättfärdig man som hette Abraham. Abraham var ingen jude. Han var inte heller en israelit. När Gud gjorde sin ursprungliga överenskommelse med honom existerade det varken några israeliter eller judar.

Men Gud förklarade att hans ättlingar skulle bli Guds egendomsfolk som han skulle använda, OBS VIKTIGT!!!, som ett EXEMPEL på de välsignelser och förbannelser som blir konsekvensen av att lyda respektive inte lyda Gud.

Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Om arvingarna är de som håller sig till lagen, då är tron tom och löftet upphävt“ (Rom. 4:13-14).

Ett av Abrahams barnbarn fick namnet “Israel” och därav kom folket att kallas Israels folk, Israels barn eller israeliter. En av dessa israeliter som blev huvudman för en av de tolv stammarna, hette Juda. Medlemmarna av denne Judas stam kom därmed att kallas judar.

Moses sade till judarna:

Om du inte troget följer allt som står i denna lag, allt som skrivits här i boken, och inte fruktar detta ärorika och fruktansvärda namn, Herren, din Gud, då skall Herren slå dig och dina efterkommande med ofattbara plågor, väldiga plågor som inte går över, svår sjukdomar som inte går över. Alla de farsoter som du darrade för i Egypten skall han skicka mot dig, så att de får dig i sitt grepp. Även alla sjukdomar och plågor som inte har nämnts i denna lagbok skall Herren låta hemsöka dig tills du har utplånats. Av er som förut var talrika som stjärnorna på himlen skall bara ett fåtal leva kvar, därför att du inte lyssnade till Herren, din Gud. Liksom Herren gladde sig åt att låta det gå er väl och göra er talrika, så skall han glädja sig åt att förinta och utplåna er, och ni skall ryckas bort från det land du nu kommer till och tar i besittning” (5 Mos. 28:58-63).

Han sade också:

“Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk - ty hela jorden är min - och ni skall vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du skall säga till Israels folk” (2. Mos. 19:5-6)

https://experimentlandet.blogg.se/2012/july/det-utvalda-folket-pa-gott-och-ont.html

Gud/Jesus valde alltså en människa (Abraham) och INGEN JUDE/JUDAR och hade lika gärna kunnat välja någon annan människa om det hade funnits någon rättfärdig som hade passat Gud/Jesus. Han valde inte ett folk för tid och evighet för att dessa skulle kunna göra vad som behagar dem.

Och utvaldheten var förknippad med villkor ”om ni håller mitt förbund" (se ovan).

Judarna bröt dock sin del av förbundet (vilket alla som har läst sin bibel vet) och Gud/Jesus skapade ett nytt och ett bättre förbund i Jesus Kristus (det nya förbundet i Kristus) som vi kan läsa om i nya testamentet.

Sedan judarna bröt sin del av förbundet så gäller det nya förbundet i Jesus Kristus (det gamla förbundet existerar inte längre). Vi kan läsa:

“Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet” (Gal. 3: 28-29).

Och:

“Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh. 14:6).

De två förbunden gäller inte parallellt (som en del så kallade ”kristna” tycks tro/hävda) och de judar som inte erkänner att Jesus (att Jesus är GUD) är Herre och frälsare (MESSIAS) kommen i köttet, tillhör inte Gud/Jesus längre och de tillhör definitivt inget utvalt folk.

De är lika ”icke troende” som muslimerna, buddisterna och folk med andra läror och religioner enligt JESUS/GUD! (han kallar dem för sina fiender), men inte enligt sina avgudar. Och självklart så har de rätt att ha sina egna gudar (det råder religionsfrihet i landet, i de flesta länder).

Vissa ”kristna” brukar kalla det jag skriver om för att stå upp för en ersättningsteologi och de kallar dom som gör detta för ersättningsteologer. Till er vill jag bara säga att ni borde fundera på om Jesus och apostlarna också var ersättningsteologer. Enligt ert resonemang så var de det och Jesus (Jesus lever!) är med andra ord fortfarande det. Hur kan ni påstå er tro på någon som ni ser som en ersättningsteolog och på en skrift (bibeln) som står upp för en ersättningsteologi?

Varför ältar jag om sånt här nonsens (tillhör det inte det förflutna?) kanske en del ”fromma” ”kristna” frågar sig? Varför inte skippa snacket om utvaldhet hit eller dit? Varför inte anamma tanken om att alla människor är utvalda?

Det är väl en fin och kärleksfull samt barmhärtig tanke? Kan inte alla religioner och läror och alla religionsutövare eller de som inte tror på någon religion alls bara slå sig samman (slå sina påsar i hop) så att allt blir frid och fröjd här i världen liksom de politiska partierna kan göra detsamma? Frid och fröjd över allt och alla! Alla får tro vad de vill (kom som du är vart du än kommer och vad du än tror på!) och göra vad de vill!

Detta är precis det som de falska kristna (kyrkorna och samfunden) håller på med och de går med det Satans ärenden.

Jag hade inte haft några synpunkter om de hade varit ärliga istället för att hyckla genom att påstå sig känna Jesus/Gud, att de följer Jesus/Gud, att de är Jesus/Guds lärjungar, att de är frälsta till Jesus och födda på nytt med mera med mera när de ljuger om det och i handling bevisar något helt annat.

Men att påstå sig känna Jesus och HANS kärlek när man som de står upp för världen och för den kärlek (den så kallade kärlek) som finns i världen, är inget annat än HYCKLERI.

Precis som Gud via Abraham (en rättfärdig man/en Guds vän) skapade det gamla förbundet med bara Abraham (en människa av kött och blod) till en början men vilken sedan fick en massa ättlingar (också de av kött och blod) vilka växte i antal och som blev kallade judar, så har han skapat ett nytt och ett bättre förbund som gäller idag och som har gällt sedan han, GUD, kom till jorden i form av Jesus. Gud kom till världen i form av Jesus som var både människa och Gud. Gud och Jesus är ett och samma! Halleluja!!

Det är ett ANDLIGT förbund! Det innebär att det inte går att bli en utvald till Jesus/Gud bara för att ens föräldrar har blivit utvalda. Det nya förbundet handlar inte om att alla som Abraham (eller någon annan människa) har gett upphov till och då rent biologiskt, att man härstammar från Abraham (eller från någon som har blivit utvald) kan kalla sig detsamma.

Det nya förbundet i Kristus Jesus handlar om att tro på honom som är den ENDA HERDEN och att vilja följa honom och inte om att en hel folkgrupp automatiskt står under Guds/Jesus beskydd (är välsignade) för att de är eller kallar sig för ättlingar till Abraham!

Att som många så kallade ”kristna” gör idag genom att påstå att judarna, ALLA JUDAR SOM GRUPP, om de inte fortfarande är utvalda (vilket många kristna tror och vill tro) och oavsett om de tror på Jesus/Gud eller inte (vilket tyder på att dessa kristna inte har läst sin bibel), har en annan väg till frälsning är rent ut sagt MAKABERT och så fel och falskt så att man undrar vad som är problemet med dem och varför DE LEDER ANDRA VILSE (spädbarn i tron, nyfrälsta) vilket de gör och som är ofrånkomligt.

Jag kan svara på vad som är problemet (det är det värsta) och det är att de inte är frälsta till Jesus/Gud alternativt att de efter sin frälsning har valt att lyssna mer på människor än på den Jesus/Gud de säger sig tro på.

Deras världskärlek (som de har fått lära sig att ha för annars anses de inte som fullgoda ”kristna” i de egna leden), har fullständigt förblindat dem (som den, denna världskärlek har förblindat deras lärare, präster/pastorer/ulvar i fårakläder, som de lyssnar till) med resultatet att de ALLA har blivit stendöva för SANNINGEN.

De har valt ”den breda vägen” för att den är bekvämast och de har valt Mamon framför Gud (det går inte att tjäna två herrar samtidigt enligt Jesus vilket de vill tro och som bevisar att de inte tror på honom!).

Här är artikeln "Får kontra Getter":

https://experimentlandet.blogg.se/2019/july/far-kontra-getter.html

Och här den patetiska videon (nedan):

Obs! Jag kunde inte lägga in länkarna i artikeln (från min egen blogg, artiklar som jag har skrivit själv) trots många försök så ni får kopiera dem och lägga dem i fönstret upptilll om ni vill läsa dem.

Det blir bara svårare och svårare att blogga nu för tiden och det dröjer antagligen inte länge innan det blir omöjligt. Satan med de falska judarna i spetsen gör allt för att tysta de som säger Sanniingen!

 

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik