Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Dags att ta protokollen på allvar

Publicerad 2017-05-26 20:40:00 i Satans synagoga,

Så gott som allt i protokollen (Sion vises protokoll) förda vid Sion vises sammankomster i slutet av 1800 talet har gått i uppfyllelse i vår tid men trots det så får mänskligheten lära sig att det som står i dessa protokoll är antisemitisk propaganda.

Att en grupp människor (falska judar/Satans synagoga) med sådan exakthet för långt över hundra år sedan lyckades beskriva den verklighet vi lever i idag (över hundra år senare) borde väcka stort intresse hos forskare och andra (som gärna forskar i allt möjligt) men att forska i detta är inte intressant då det skulle betyda att karriären tar ett abrupt slut.

Förutom att karriären/karriärs möjligheterna tar slut så får den/dem som ger sig på ett sådant projekt räkna med att bli kallad antisemit/antisemiter, rasist/rasister och andra okvädningsord och den/de kan inte förvänta sig någon sympati från något håll, inte ens från kyrkornas/samfundens håll vilka även de anser att vad som står i protokollen är antisemitisk propaganda.

En kristen måste känna kärlek till alla världens människor även om de önskar förgöra dem och deras samhällen.

Det är av den anledningen som kyrkorna (de kristna inom kyrkorna och samfunden) av idag älskas av världen samtidigt som världen älskar dem och deras kyrkor/samfund.

Kyrkorna och samfunden i Sverige och i västvärlden skyr sanningen (de hatar sanningen) och bereder en väg för antikrist. De tar till alla de medel som Satan ställer till sitt förfogande.

Massinvandring av främmande folkslag (religioner) som av Sveriges skattebetalare får sin försörjning är bara ett av Satans knep (de falska judarnas knep vilkas förfäder spikade upp Herren Jesus Kristus på korset) och som handlar om att söndra och splittra och som de kyrkokristna/samfundskristna väljer att blunda för, ivrigt påhejade av de judiskt ägda massmedierna som säger att de (de kristna) har en skyldighet att ta hand om alla som lyckas sätta ner sina fötter i Sverige.

Dom flesta kristna är inte intresserade av annat än sin kyrka (det som har med kyrkan att göra) och därför låter Satan dem vara ifred. Varför skulle han (Satan) lägga ner tid och energi på människor som redan går i hans ledband och som varje söndag gör alla de cermonier som kyrkan har bestämt sedan kyrkan blev en del av världen då Konstantinus av Rom, en kejsare som valde att på sin dödsbädd konvertera till kristendomen, men som innan det hade byggt en massa avgudatempel och som efter sin konvertering såg till att det skulle byggas en massa kyrkor och att kristna skulle gå till kyrkan/kyrkorna vilket lever kvar än idag (har gjort så sedan kyrkorna börjades byggas på initiativ av Konstantinus)?

I samma veva blev kristenheten/kristendomen en institution i världen (innan dess så talade man om församlingen). Man utsåg plötsligt biskopar, Påvar, präster, diakoner och övriga förståsigpåare vilket inte bibeln talar om att man skall göra och alla dessa fick makt över de övriga troende. De har sedan dess utnyttjat sina positioner och gör så än idag. Se hur "kristna" med makt har betett sig under århundradenas gång gentemot både kristna och icke kristna.

Att bli medlem i en kyrka handlar om att se upp till dem som predikar och som kallas präster eller pastorer och att gilla deras utvattnade (lamslagna) evangelium. De som blir präster och pastorer är noga uppkollade av Satans synagoga för ingen kan läsa till pastor eller präst (få en teologie examen att skryta med och verka med) utan att älska världen och Satan. Det är en förutsättning att man älskar världen för att kunna bli präst eller pastor i Satans synagoga men som de kristna väljer att kalla kyrka.

De som kommer till tro på Jesus Kristus måste tillhöra en kyrka för att kunna kalla sig troende (bli accepterade av andra ”troende” säger de kyrko och samfundskristna) men det är inte alls vad bibeln lär. Bibeln lär att de som kommer till tro tillhör Guds församling (en enda församling över hela världen) och att när en människa har tagit emot Gud/Jesus så leds den av Guds Helige Ande och inte av några kyrkor eller människor/regeringar eller annat. 

Det är idag ”religion” det handlar om inom skökoväsendet. Kyrkorna har förfalskat Guds evangelium till att handla om religion (om bokstaven) trots att Herren Jesus Kristus lever och verkar i dem som har tagit emot honom och Han, endast Han, kan ge LIV och liv i överflöd.

Därför är det livsfarligt att för en nyfrälst gå in i kyrkor och samfund för där är det inte Guds Ande (Jesus/Gud) som prisas utan det är gärningslära/gärningsläror som prisas. Gör lite bra för kyrkan får de nykristna/frälsta lära sig. Ställ upp på alla aktiviteter som kyrkan har och det ideellt så att prästerna och pastorerna kan få maten på bordet (få ägna sig åt välgörenhet, ta åt sig äran (för välgörenheten som sker i kyrkans namn) och samtidigt ägna sig åt att skriva böcker.   

Satan är inte intresserad av kyrkokristna (falska herdar) för han vet var han har dem. De sjunger halleluja varje söndag, lyssnar till en betald predikant som predikar att Jesus älskar alla människor oavsett vad de gör och vad de tror och sedan går de hem och lever sitt liv som världens människor lever sitt liv.

De han intresserar sig för är de som står utanför lägret och som tillhör Guds församling. Det är där han sätter in stöten så att det dundrar och brakar och han försöker med alla trix som finns och som han vet, biter. Men vi som tillhör Guds församling vet att inget av Satans trix funkar. Den Ande som finns i oss är starkare än den ande som finns i världen. Tji tji till dig Satan. Gå och lägg dig, försvinn!

Vi må lida en tid men om vi står ut och tror på sanningen så kommer vi bli fria.

Nu till inledningen av protokollen. Om ni inte orkar läsa alla så läs nummer 12 och 13 som handlar om pressen.

Inledning av S. Nilius

År 1901 lyckades jag komma över en till sitt omfång jämförelsevis oansenlig handskrift, som kom att utöva en så djup omvälvning i min världsåskådning som endast en gudomlig kraft kan utöva på människoanden likt undret med en blindfödd som plötsligt kan se.

Denna handskrift hade titeln "Protokoll förda vid Sions Vises sammankomster", och jag fick den av den numera avlidne Tschernska häradsadelsmarskalken. sedermera Stavropolska viceguvernören Alexej Nikolajevitsch Suhotin. Jag hade redan då börjat mitt skrivande till Guds ära, och till Suhotin stod jag i ett sådant vänskapsförhållande som till en man, som delar mitt synsätt och mina övertygelser - en man "av yttersta högern", som det nu heter.

Suhotin lämnade handskriften till mig med orden:

"Jag överlåter den till din fulla disposition. Läs igenom den och sätt dig in i den och gör något av den till nytta för den kristna andan, för annars kanske den bara blir liggande hos mig förgäves. I politiskt avseende är den värdelös eftersom det numera är för sent att göra något av den, men i andligt avseende kan den i dina händer, Gud give, komma till nytta."

I förbigående meddelade mig Suhotin att han i sin tur fått denna handskrift av en dam som permanent är bosatt utomlands, att denna dam har en egendom i det Tschernska häradet (jag vill minnas att han nämnde hennes namn men jag har glömt det) och att hon kommit över den på ett mycket hemlighetsfullt sätt. Suhotin nämnde vidare att damen ifråga efter sin återkomst från utlandet, överlämnat ett exemplar av denna handskrift till Sipjagin, d v s inrikesministern, och att denne omedelbart därefter blev mördad .... Suhotin berättade ytterligare ett och annat på samma hemlighetsfulla sätt, men då jag senare tittade närmare på handskriftens innehåll, blev jag övertygad om att den med sin fruktansvärda och skoningslöst uppriktiga sanning till den grad vittnar om äktheten av sin härkomst från "de Sionska Vise", att den inte är i behov av något annat vittnesbörd om sitt ursprung.

Men jag var då ännu ganska ung, inte tillräckligt bekant med Guds ord, inte heller med den ortodoxa lärans förkämpar och därför försökte jag främst vända mig till de världsliga makthavarna med avsikten att, genom "protokollen" varsko dem om den kommande faran.

En högt uppsatt person som jag trodde skulle intressera sig för min handskrift och vilken, som det föreföll mig, hade kunnat inverka på händelsernas gång i Ryssland, svarade mig att den slaviska folkstammen ännu inte uttalat sitt sista ord och att däför Sions Vise, hur listiga och märktiga de än var, inte skulle lyckas förverkliga sina ansträngningar och "följaktligen finns det ingen anledning att oroa sig för dem".

En annan person i ännu högre ställning, till vilken jag vände mig med de sionska protokollen, var storfursten - och martyren - Sergej Alexandrovitsch. Sedan han läst igenom dem lät han, genom en honom närstående person, delge mig sin åsikt med två ord:

"För sent!"

Därefter gjorde jag ytterligare ett försök att bringa min handskrift tillvederbörandes kännedom, men även de blev resultatlösa.

På detta sätt gick tiden från 1901 till december 1905, då slutligen andra upplagan av min bok "Det stora i det ringa" utkom. I den vände jag mig för första gången till läsaren med ord om Antikrist i innebörden av "en snar politisk möjlighet". I denna bok ingick även "protokollen". Detta var, såvitt jag vet, första gången den hemliga frimurar-judiska sammansvärjningen mot den kristna världen enligt urkällorna, d v s enligt erkännande av denna sammansvärjnings egna ledare, offentliggjordes.

På den utom den kristna kyrkan liggande världen gjorde offentliggörandet av dessa protokoll ett knappt märkbart intryck. Den periodiska pressen, vars flesta organ befinner sig antingen i judehänder eller under judarnas ledning och inflytande, bemödade sig att tiga ihjäl dem genom att nämna dem i förbigående som ett halvgalet påhitt eller en saga. Men bland de troende kristna gjorde "protokollen" starkt intryck och gav min bok en framgång som översteg varje förväntan och spred kunskapen och insikten om nutidens förborgade hemligheter i vida kretsar av den kristna världen.

Sedan dess har min bok med "protokollen" redan utkommit i 4 upplagor, men först nu har jag med full säkerhet, enligt judiska källor, fått erfara att dessa "protokoll" inte är annat än en strategisk plan att bringa världen under Israels häl. Protokoll utarbetade av det judiska folkets ledande män under loppet av många århundraden av dess spridning kring världen och föredragen i de äldstes råd av "landsflyktens furste"*) Theodor Herzl, vid den 1:sta Sionistiska kongressen som sammankallades av Herzl i Basel i augusti år 1897.

Den s k "sionistiska" rörelsen bland intelligentsian representanter för det judiska folket, liksom deras strävan efter ett nytt intåg i det "Förlovade landet", föddes för inte mer än 30-40 år sedan, men ett riktigt genombrott fick den just av Hertzl, som liksom hade förkroppsligat i sig den falske Elias' bild, till vilken det talmudiska Israels förhoppningar ger en plats bland föregångarna till den kommande falske Messias, "världshärskaren av Davids säd".

Hur dessa dokument, vilka utgör "det allra heligaste" av Israels förhoppningar, deras ledares hemlighet under flera århundraden, hade kunnat tränga ut till de "oinvigdas", den stora allmänhetens kännedom - det är okänt och blir knappast någonsin uppdagat. Jag fick dem, som ovan nämnts, år 1901, och samma år, i en cirkulärskrift Nr:18 och andra meddelanden till sionisterna i den sionistiska "Actions Comity's" namn, anför Herzl klagomål över att "några konfidentiella meddelanden, trots utfärdade varningar, inte hemlighållits utan spridits ut."

Även om detta vore ett rent tillfälligt sammanträffande, så är det inte utan sin betydelse. Men jag ser i detta faktum inte bara en händelse: det är Guds finger, som vidrört den förlåt, som dolt en sekelgammal henlighet och tecknat på hela kristenhetens tempelmur med eldskrift de bibliska orden: Mene-Tekel-Ufarsin.

Jag är övertygad om, att alla mina bröder i den kristna tron delar denna övertygelse med mig. Det var inte för intet som 1:sta Basel-kongressen, som tände så otroliga förhoppningar bland det judiska folket, upphöjde till dessförinnan okänd höjd bland judarna namnet på dess spiritus rector (andlige ledare). Det var inte för intet som dessa "protokoll" fick en så omfattande spridning i den kristna världen.

Var det därför att förvåna sig över om de känsliga sönerna av det "förföljda folket" vid en sådan "hänryckning" skulle ha förtalat sig och förrått hemligheten? T o m själve Herzl var, enligt hans anhängares medgivande inte främmande för pratsjuka och han blev även tvungen att rättfärdiga sig inför sina meningsfränder. Med anledning av en liknande anklagelse för alltför stor uppriktighet i ett tal, som han hållit i London under färskt intryck av de glädjande underrättelser han erhållit om Wilhelm II:s förhållande till sionismen, urskuldade sig Herzl med följande ord: "Det finns tillfällen, då man erfar ett nytt faktum, en gynnsam omständighet, en händelse, som man av försiktighetsskäl tillsvidare bör förtiga, då man inte vill tända en för tidig entusiasm, utan önskar hålla rörelsen inom försiktighetens och det gradvisa framåtskridandets gränser.

Men ni bör finna det fullt förklarligt, om inte ur politisk så ur mänsklig synpunkt, att man kan hamna under det omedelbara intrycket av ett sådant nytt faktum, som då skedde med mig. Några av de här närvarande vet vad jag talar om.

Om i en sådan stund, då man plötsligt blir övertygad om att den, som vanvettig betraktade, sionistiska rörelsen blivit tillfullo erkänd i de realpolitiska faktorernas värld (vilket inte den värsta fiende skulle kunna förneka, om vi skulle komma på den tanken att berätta allt för honom) om - säger jag - i ett sådant ögonblick av glad tillfredsställelse, man även låter undslippa sig orden: "ja tror att våra planer kommer att gå i uppfyllelse och t o m i en så nära framtid att även män i min ålder kommer att uppleva den" - så är detta ännu inte ett tomt löfte och hotar inte att framkalla en skadlig entusiasm.

De ord jag uttalade i London föll till all lycka i en fruktbringande jordmån och stegrade våra vänners iver, vilken knappast kunde hållas uppe på önskvärt sätt endast med tal och matematiska beräkningar. Jag vet inte med mig att jag skulle ha syndat på så sätt emot den sionistiska rörelsen och emot det förnuftiga i vår agitation".

Om själve "landsflyktens furste" "i glädjen" inte kunde tygla en överflödig "pratsjuka", hur kan man då med säkerhet räkna på absolut tystnad hos varenda en av hans hantlangare?

Detta är troligen förklaringen till att den i sekler dolda "laglöshetens hemlighet" har uppdagats nu i våra dagar. Detta är orsaken till att nedan offentliggjorda "Sions Vises protokoll" avslöjats.

Enligt vad Herzls sagt så har han erhållit de "konfidentiella meddelandena om de viktigaste sakerna" av "tre aktade personer, nämligen överste Goldschmidt, Sir Samuel Montague och den hedervärde herr Singer". Av dessa tre "aktade" judar är Sir Samuel Montague f n krigsförnödenhetsminister hos vår bundsförvant England, den "hedervärde herr Singer" känner varje rysk by, där det finns en på avbetalning såld Singer symaskin. endast "överste" Goldschmidt är tillvidare okänd för ryssarna.

Protokoll 1

Styrkans rätt. - Friheten endast en inbillning. - Guldet. Tron. Självstyrelsen - Kapitalets despotism -

1. Låtom oss utan alla fraser tala om betydelsen av varje tanke, låt oss genom jämförelser och slutledningar belysa varje omständighet.

2. Därför vill jag formulera vårt system såväl ur våra som gojernas *) synpunkter.

[* Gojim - de kristna eller i allmänhet icke judar.]

3. Vi bör komma ihåg, att människor med dåliga instinkter finns överallt flera än goda sådana; därför uppnås de bästa resultat genom att styra dem med våld och skräck och inte genom akademiska resonemang. Varje människa strävar till makt, var och en skulle vilja bli diktator, om han bara kunde det, men då skulle denna människa därvid vara förmögen att uppoffra allas väl för att uppnå sitt eget.

4. Vad är det, som har tyglat de vilda djur vi kallar människor? Vad har lett dem hittills?

5. I begynnelsen av samhällslivet underkastade de sig den råa och blinda styrkan, senare - lagens, som utgör samma styrka, endast maskerad. Härav drager jag den slutledning, att - enligt naturens lag - rätten ligger i styrkan.

6. Den politiska friheten är en idé, men inte ett faktum. Denna idé måste man kunna tillämpa, då det är nödvändigt att genom ett inbillat lockbete dra folkkrafterna till sitt parti, om detta senare har föresatt sig att störta ett annat, som innehar makten. Denna uppgift underlättas, om motståndaren själv smittas av frihetsidén, av den s k liberalismen, och för idéns skull ger efter i sin makt. Här visar sig då vår teoris överlägsenhet: de lössläppta regeringstyglarna grips omedelbart enligt tillvarons lag och samlas i en ny hand, emedan den blinda folkmakten inte kan existera en enda dag utan ledare, och den nya makten endast intar den gamlas plats, sedan den försvagats av liberalismen.

7. I vår tid har guldets makt intagit de liberala styrelsemännens plats. Det fanns en tid, då tron styrde. Frihetsidén är ouppfyllbar, emedan ingen kan begagna sig av den med måtta. Ge åt ett folk, om ock för en kort tid, självstyrelse, och denna skall övergå i självsvåld. Därefter uppstår inre stridigheter, vilka snart övergår till sociala slaktningar, i vilka staterna förbrinna och deras betydelse förvandlas till aska.

8. Utmattas riket i egna, inre konvulsioner eller överlämna de inre stridigheterna detsamma i händerna på yttre fiender, i vardera fallet kan det anses vara oåterkalleligen förlorat: det är i vår makt. Kapitalets despotism, som helt och hållet är i våra händer, räcker det ett räddande halmstrå, vid vilket det måste hålla sig fast emot sin vilja, i annat fall störtar det i avgrunden.

9. Jag frågar den, som i sin liberala anda skulle säga, att ett sådant resonemang vore omoraliskt: om ett rike har två fiender och om det gentemot den yttre fienden är tillåtligt och inte anses vara omoraliskt att begagna vart stridssätt, som t ex att inte meddela fienden sina krigsplaner, att anfalla honom om natten eller med övermakt, så varför kan man kalla sådana medel i förhållande till den farligare inre fienden, förstöraren av allmän ordning och välstånd, otillåtliga och omoraliska?

10. Kan det sunda, logiska förnuftet räkna på att med framgång leda folkmassorna med hjälp av förnuftiga förmaningar och övertalningar under möjlighet av motsägelse, om ock förnuftsvidrig, men som kan förefalla det ytligt resonerande folket behagligare? Under inflytande av låga passioner, fördomar, seder, traditioner och sentimentala teorier hänger sig människorna åt massorna och massornas individer åt partisplittringar, som förhindrar varje överenskommelase t o m på basen av fullt förnuftig förmaning. Varje folkmassebeslut beror på en tillfällig eller hopagiterad pluralitet, som till följd av okunnighet om de politiska hemligheterna fastställer ett absurt beslut, som sätter fröet till anarki i styrelsen.

11. Politiken har ingenting gemensamt med moralen. En regent, som låter leda sig av moralen, är därför inte säker på sin tron. Den, som önskar regera, bör tillgripa list och hyckleri. Ädla folkegenskaper - uppriktighet och hederlighet - är brister i politiken, eftersom de bättre och säkrare störtar regenter från tronen än den starkaste fiende. Dessa egenskaper kan vara attribut för gojim-regeringarna; vi ska i intet fall ledas av dem.

12. V?r r?tt ligger i styrkan. Ordet r?tt ett abstrakt begrepp, en p? intet s?tt bevisad tanke. Detta ord betyder endast: giv mig det jag ?nskar, p? det jag d?rigenom f?r bevis p? att jag ?r starkare ?n du !

13. Var b?rjar r?tten? Var slutar den?

14. I ett rike med en dålig organisation av makten, värdelösa lagar och en svag regent, försvagad genom en mängd rättigheter, som uppstått tack vare liberalismen, hämtar jag en ny rättighet - att med den starkes rätt störta mig över och slå ned alla existerande förordningar och föreskrifter, lägga vantarna på lagarna, omskapa alla institutioner och göra mig till herre över dem, som överlämnat åt oss sin styrkas rätt, eftersom de avstått den frivilligt, liberalt.

15. Nu, då varje välde vacklar, kommer vår makt att bliva oövervinneligare än varje annan, emedan den kommer att vara osynlig, tills den blir så fast, att ingen slughet är i stånd att undergräva den.

16. Ur det tillfälliga onda, som vi nu är tvungna att utöva, uppstår det goda i en orubblig regering, vilken återupprättar den regelrätta gången i folkexistensens mekanism, störd av liberalismen. Resultatet helgar medlen. Låt oss fästa vår uppmärksamhet vid våra planer, inte så mycket vid det goda och moraliska, som vid det nödvändiga och nyttiga.

17. Framför oss ligger en strategiskt utstakad plan, från vilken vi i intet fall böra avlägsna oss, utan att riskera tillintetgöra många seklers arbete.

18. För att utföra ändamålsenliga handlingar bör man ta i betraktande massornas låghet, ombytlighet, deras oförmögenhet att hålla ord och att förstå och högakta sitt eget livs villkor, sitt eget välstånd. Man bör ha klart för sig, att massornas makt är blind, oförnuftig, oresonlig, lystrande till höger och vänster. En blind kan icke leda blinda utan att föra dem till avgrundens rand. Alltså, massornas individer, uppkomlingar av folket, om ock genialiskt kloka, men utan insikter i politiken, är inte förmögna att uppträda som massornas ledare, utan att bringa hela nationen på fall.

19. Endast den, som från barndomen uppfostrats till självhärskare, kan tillfullo fatta de ord, som är skrivna med politiska bokstäver..

20. Folkmassan, överlämnad åt sig själv, dvs åt uppkomlingar ur sin egen mitt, tillintetgör sig själv genom partistrider, som uppväcks av maktbegär och popularitetsjäkt samt genom därav uppstående oordningar. Är det ens möjligt, att folkmassorna skulle kunna lugnt, utan rivalitet bedöma eller reda sig med landets affärer, vilka inte få förblandas med personliga intressen? Är de i stånd att försvara sig mot yttre fiender? Det är inte ens tänkbart, ty en plan, som är fördelad i så många delar, som det finns huvuden i folkhopen, förlorar sin enhetlighet, och därför blir den obegriplig och outförbar.

21. Endast under ett sådant kan statsplanerna utarbetas vidlyftigt tydliga, i ordningsföljd, fördelande allt i statsmaskinens mekanism. Härav måste man dra den slutsatsen, att en ändamålsenlig styrelse, som skall vara till nytta för landet, bör koncentreras i händerna på en ansvarig person. Utan absolut despotism kan en civilisation inte existera, genomförd, inte av massorna, utan av deras ledare, vem han än må vara. Folkhopen består av barbarer, som visar sitt barbari vid varje tillfälle. Så snart folkmassan bemäktigar sig friheten, förvandlas den till anarki, vilken i sig själv är höjden av barbari..

22. Betrakta de av sprit överlastade djur, som förlorat förståndet av vin, vars obegränsade förtärande är givet samtidigt med friheten! Inte kan vi tillåta oss att de våra gå därhän ... Gojim-folken är bortkollrade genom spritdrycker, och deras ungdom har blivit förslöad av klassicismen och tidigt liderligt leverne, vartill våra agenter lockat dem - informatorer, lakejer, guvernanter i rika familjer, bodbetjänter och alla våra kvinnor i gojernas förlustelseinrättningar. Till dessa senare räknas s k "damer ur societeten". frivilliga föregångerskor i liderlighet och lyx.

23. Vår paroll är - makt och hyckleri. Endast styrka segrar i politiska saker, i synnerhet om den är dold i de talanger, som är nödiga för statsmän. Våld bör vara principen och list och hyckleri - reglerna för regeringar, vilka inte ämnar nedlägga sin spira inför fötterna på någon ny makt. Detta onda är det enda medlet att uppnå målet - det goda. Därför bör vi inte rygga tillbaka för mutor, bedrägeri och förräderi, då de kan tjäna till att föra oss till målet. I politiken bör man kunna ta annans egendom, utan att vackla, om man därigenom vinner undergivenhet och makt.

24. Vårt rike, som följer den fredliga erövringens väg, har rättighet att förbyta krigets fasor mot mindre märkbara och mera ändamålsenliga dödsdomar, varmed man får underhålla terrorn, som tvingar till blind lydnad. Rättvis, men obeveklig stränghet är den verksammaste faktorn i statsmakten; icke endast för fördelens skull, utan även i poliktens namn, för segerns skull, bör vi hålla oss till ett program av våld och hyckleri. Beräkningens doktrin är lika så stark, som de medel den begagnar sig av. Därför är det icke så mycket genom själva medlen, som genom stränghetens doktrin vi komma att segra samt underkasta alla regeringar vår överregering. Det är nog att man vet, att vi äro obevekliga, för att varje olydnad skall upphöra.

25. Redan i forntiden utslungade vi bland folken orden: "frihet, jämlikhet, broderskap", ord, otaliga gånger sedan dess upprepade av de själlösa papegojor, som från alla håll flyger till dessa lockbeten. Med dem har välståndet i världen, den verkliga personliga friheten, förr så skyddad mot massornas tryck, förintats. Man skulle inte tro, att kloka, intelligenta gojer inte skulle klargjort för sig den abstrakta beskaffenheten av de uttalade orden, att de inte skulle märkt motsägelsen i deras betydelse och i deras förhållande till varandra, att de inte skulle sett, att det i naturen inte existerar någon jämlikhet, inte kan finnas frihet, att själva naturen har fastställt olikhet i förstånd, karaktär och anlag ävensom beroendet av dess lagar, att de inte skulle insett, att massan är en blind kraft, att uppkomlingar, valda av och ur massan för att styra, på politikens område, är lika blinda som den själv, att en invigd, om också enfaldig kan styra, medan däremot en inte invigd, även om han vore ett geni, intet begriper i politiken - allt detta har förbisetts av gojerna.

På alla håll i världen har orden "frihet, jämlikhet och broderskap" ställt i våra led, genom våra blinda agenter, hela legioner, vilka med jubel burit våra fanor. Likväl är dessa ord maskar, som undergrävt gojernas välstånd, överallt tillintetgjort fred, lugn, solidaritet, i det de förstört alla deras rikens grundvalar. Framdeles får ni se, att detta har bidragit till vår triumf: detta har givit oss möjlighet bl a att få den viktigaste triumf på hand - upphävandet av privilegierna eller m a o grunden för gojimaristokratin, vilken var folkens och staternas enda försvar mot oss.

26. På alla håll i världen har orden "frihet, jämlikhet och broderskap" ställt i våra led, genom våra blinda agenter, hela legioner, vilka med jubel burit våra fanor. Likväl är dessa ord maskar, som undergrävt gojernas välstånd, överallt tillintetgjort fred, lugn, solidaritet, i det de förstört alla deras rikens grundvalar. Framdeles får ni se, att detta har bidragit till vår triumf: detta har givit oss möjlighet bl a att få den viktigaste triumf på hand - upphävandet av privilegierna eller m a o grunden för gojimaristokratin, vilken var folkens och staternas enda försvar mot oss.

På ruinerna av den forna bördsaristokratin har vi i spetsen för all intelligens-aristokrati - ställt penningens. Denna nya aristokratis värdesättning har vi lagt i den av oss beroende rikedomen samt i den av våra vise utbildade vetenskapen.

27. Vår seger har underlättats ännu därigenom, att vi i relationer med för oss behövliga personer alltid spelat på det mänskliga väsendets känsligaste strängar - på beräkning och begär, på människans omättliga materiella behov, och de uppräknade mänskliga svagheterna är, till och med tagna var för sig, i stånd att döda initiativet, i det de utlämnar människan till den, som köper hennes verksamhet.

28. Frihetens abstraktion har gjort det möjligt att övertyga massorna om att regeringarna inte är annat än förvaltare hos landets ägare - folket, och att man därför kan byta desamma som man byter handskar.

29. Statsöverhuvudenas avsättlighet har överlämnat dem i våra händer och gjort dem till våra lekdockor.

Läs mer här:

https://100777.com/protocols_se

 

Inget "allas lika värde" när det gäller folkmord

Publicerad 2017-05-23 13:29:00 i Satans synagoga,

Under århundradenas lopp har det skett folkmord i olika länder och världsdelar men många av dessa folkmord har massmedia (anhängare till Satans synagoga) gjort allt för att tysta ner. När inte detta har lyckats särskilt väl så har man valt att förvränga och förvrida sanningen.

Endast ett så kallat folkmord tillåts att uppmärksammas decennium efter decennium (vi får aldrig glömma heter det) och det är det folkmord där man påstår att 6 miljoner judar dödades i nazityskland. Idag har det dock framkommit att denna siffra är överdriven (att det inte existerade några gaskamrar eller någon systematisk massutrotning av judar) och att de flesta dog av sjukdomar, undernäring och svält vilket brukar vara vanligt i krig.

Folkmordet på den ryska befolkningen under kommunismens tid och som finansierades av judar från Satans synagoga och leddes av judiska yrkesrevolutionärer (vilka tog sig ryska namn i syfte att kunna smälta in bland befolkningen) liksom folkmordet på armenierna (där det dog långt fler än under nazitiden), är folkmord som medierna (vilka ägs och styrs av falska judar/Satans synagoga) och de lärda knappt har ägnat något intresse åt av någon underlig anledning.

Istället har man gjort allt för att sopa dessa folkmord (och övriga folkmord) under mattan och så gör man även när det gäller det pågående folkmordet på svenskar i Sverige i dag och som inte sker genom något regelrätt krig utan genom hjärntvätt/indoktrinering.

Svenska folket har fått lära sig och får lära sig att ta hand om (dalta med) ockupanterna som väller in från fjärran länder och ställer krav. Att det är deras plikt att se till så de får allt av bekvämlighet inklusive försörjning på livstid

Sverige är ett exempel på hur det inte nödvändigtvis behöver pågå ett krig (enligt den vanliga definitionen av krig) för att ett folkmord skall kunna äga rum. Det går lika bra med en ständigt pågående hjärntvätt via media (politiska partier, myndigheter, kommuner, institutioner, utbildningsväsende, kyrkor m.m som alla går i medias/Satans synagogas ledband) och som handlar om att svenskarna aldrig kan bli riktigt "goda", "kärleksfulla" och "barmhärtiga" förrän möjligtvis den dag då de är en liten minoritet i sitt eget land (om ens då).

Det sägs att människan kan lära sig av historien men hur är det möjligt när den historia som serveras mänskligheten (den stora massan), från morgon till kväll, består av lögner och ännu fler lögner (lögn läggs på lögn) och endast tjänar dem (det fåtal) som har makten (via pengarna) och som önskar att behålla makten?

När sanning har blivit lögn och lögn blivit sanning och rätt har blivit fel och fel har blivit rätt?

Hur många känner till Sydafrikas historia och folkmordet på de vita i Sydafrika vilket pågår än idag tillskillnad mot den så kallade förintelsen av 6 miljoner judar (som aldrig får glömmas bort) för över sjuttio år sedan? Varför inte i såna fall? Gäller inte ”ALLAS LIKA VÄRDE” i media när det handlar om folkmord?

Följande artikel är hämtad från ”Fria sidor”

I detta inlägg ska vi dyka lite djupare i Sydafrika, dess historik och utvecklingen fram till idag.

Historia

De första européer som kom till Sydafrika var portugiserna som 1486 satte upp en sten vid Godahoppsudden. Det valde inte att kolonisera landet utan istället att sätt upp kolonier i Moçambique och Angola. 1652 skapade det Nederländska Ostindiska Kompaniet en strategisk utpost där man kunde proviantera för vidare färd med fartygen till Asien, ”Cape Route”.

Man koloniserade inte Sydafrika men satte upp en station i Kapstaden. När de kom till Sydafrika fanns det redan människor där. Det var inte så många till antal. I söder fanns KhoiKhoi som var boskapsskötare. Längre upp i de norra delarna fanns San-stammen. Dessa två är Sydafrikas ursprungsbefolkning. Stationen i Kapstaden handlade med KhoiKhoi och man köpte bl.a. kött från dem. Dagens gränser fanns inte på den tiden.

För att sköta utposten hade man med sig vita slavar. Dessa kunde köpa sig fria efter ett antal års arbete och när de blev fria började de starta egna jordbruk i området. Dessa Boer (Afrikanders) var de ursprungliga kolonisatörerna. 1795 införde Napoleon Bonaparte (Napoleon I) ett kungarike (lydrike) i Holland där han installerade sin bror Louis och utposten togs över av Frankrike som sedan tvingades lämna över den till Storbritannien (läs ”City of London”) 1814 när Napoleon I besegrades av dem.

Boerna, holländare, fransmän (hugenotter) och tyskar, som installerat sig sedan mitten av 1600-talet, hade stora problem med britterna. För det första kom nya bosättare så att det blev konkurrens om landområden. För det andra skedde ett nedgraderande av boernas språk och kultur. För det tredje, hjälpte inte britterna till i boernas kamp mot Xhosa-stammen. För det fjärde gillade man inte avskaffandet av slaveriet och den kompensation man fick för de slavar man tvingades släppa fria. Britterna ville också beskatta boerna.

Till slut blev det för mycket så boerna började röra sig inåt landet. På sin vandring norrut möte de Zulu-stammen som hade rört sig söderut och på sin väg utrotat alla svarta stammar de mött på vägen genom att döda männen, stjäla boskapen och förslava kvinnor och barn. Vi talar om hundratusentals framför allt från San-stammen. Boerna (numera Afrikanderna) och Zulu-stammen möttes vid en naturlig gräns mellan de mer tropiska delarna och de kallare sydliga landskapen. Där utkämpade de häftiga strider mot varandra.

Blod River

En av de största slagen var ”Blod River” år 1838 där 470 Boer vann över 15000 från Zulu-stammen. Än idag firas denna dag varje år den 16 december av boerna vid ett monument i Pretoria och i kyrkorna. Boerna är mycket religiösa och ser sig själva som en av Israels tolv stammar. Boerna begav sig till kungen för Zulu-stammen och bad om att få ett landområde för sig själva där de kunde ha självständighet och motprestationen skulle vara ett fredsavtal. Kungen gick med på detta och ett avtal skrevs under men på natten slaktade kungen alla boer som kommit till honom för att få avtalet.

Zulu-stammens kung hade ändå inte jurisdiktion att skriva på något avtal eftersom landområdet vid denna tid inte ägdes av någon. Både Zulu-stammen och Boerna var nya bosättare i området. Till slut så satte boerna upp två republiker, Orange Free State (OFS) och Transvaal år 1854. De var nu deras länder som erkändes av Storbritannien och resten av världen. 1869 förnyades avtalet som garanterade att britterna inte skulle lägga sig i boernas inre angelägenheter. En månad senare hittades en jättediamant i OFS.

Diamanter och guld

Britterna, City of London (läs Rothschilds), hade börjat koloniserat andra områden i närheten, t.ex. Natal. Guvernören för Natal hävdade nu att området tillhörde britterna och skickade omedelbart soldater dit för att ockupera det. Avtalen som britterna skrivit med boerna visade sig nu vara noll och inget värt. Ledaren för OFS stämde britterna inför en brittisk domstol som gav boerna rätt men eftersom nu så många britter hunnit bosätta sig där beslöt denne ”opartiske” domare att landområdet inte skulle lämnas tillbaka utan bara resultera i en ekonomisk kompensation, 90000 Pund skulle man få för de största diamantfyndigheterna i världen.

1877 spreds ett falskt rykte att boerna utövade slaveri och med detta som förevändning gav man sig också på Transvaal. 1880 beslöt sig boerna att ta saken i egna händer och började med gerillakrigföring. Man var framgångsrik och 1881 gavs Transvaal tillbaka till Boerna. Det var dock en taktisk reträtt. Efter att man funnit stora mängder guld i Transvaal 1884, 47000 ton, var Transvaals öde beseglat. Landet översvämmades av guldletare, spekulanter och arbetare. En stor del av dessa spekulanter var ryska, polska och tyska judar. De som ägde gruvorna var nästan uteslutande judar.

City of London ville åt fyndigheterna

1896 försökte man störta den legitima regeringen. Rothschild och hans stamfränder i City of London bildade South African Legue som agiterade för lika rösträtt för alla som nu befann sig i Transvaal, något som enkelt skulle ha gett makten till dem eftersom judar, som vanligt, kontrollerade all press. Transvaal och OFS var redan demokratier men endast medborgare hade rösträtt. Länderna hade fullt utbyggd infrastruktur och var självförsörjande på vatten, livsmedel, energi, o.s.v. Någon inkomstskatt fanns inte och man såg till att råvarorna förädlades där och inte bara extraherades som råvaror för förädling utomlands.

1899 kunde ”City Of London” inte hålla sig längre. Man skickade soldater till gränserna och hade t.o.m. tryckt upp en medalj till soldaterna för man var övertygad om att republikerna skulle kunna intas snabbt och utan större motstånd. På medaljerna stod det 1899-1900 men man fick fel. Boerna skulle visa sig göra motstånd ända fram till 1902. Säkra på segern tryckte man upp medaljer att dela ut

De första koncentrationslägren

Trots att britterna hade skrivit under Haagkonventionen 1899, där civila skulle skyddas, kom man att använda sig av de mest fruktansvärda metoder för att lägga under sig denna enorma förmögenhet. Dessa grymheter, t.ex. världens första koncentrationsläger, skulle komma att länge döljas för världen.

Boerna hade 6000 man i sin armé men mötte nu 448725 soldater. Nu började en av de värsta massakrer mänskligheten skådat. En verklig, inte påhittad, Förintelse. Efter att brittiska trupper stigit in i ett hem hade familjen tio minuter på sig att packa ihop. All heminredning förstördes omgående, inklusive barnens leksaker och biblar. Fönster och dörrar krossades.

Stall och byggnader brändes ner. All jordbruksutrustning förstördes. Allt lager av spannmål brändes, t.o.m. trädgårdarnas blomsterarrangemang förstördes. Husdjur och boskap dödades med bajonett eller föstes ihop för att sedan sprängas med dynamit eller så stängdes de in i en hage och man satte eld på gräset.

Befolkningen packades som sardiner i boskapsvagnar och fördes till koncentrationsläger, ca: 155000 skulle föras dit. Särskilt grym var man mot kvinnor och barn eller familjer som fick halv ranson för att bryta ner deras moral. Man fick uträtta sina behov där man skulle sova och varken värme, ljus eller möjlighet till sanitet tillhandahölls. Tillfångatagna soldater packades i fartyg och skickades till olika brittiska kolonier som Bermudas och Ceylon. Barnen skildes från föräldrarna och sattes i skolor för att lära sig engelska. De som vägrade hotades med svält. 

Mot slutet av kriget skedde omfattande avrättningar. Exekutionspatruller och offentliga hängningar man förvandlade till en folkfest. Det mesta av vad som skedde försökte man dölja för omvärlden men det lyckades inte alltid och protester hördes bl.a. i brittiska parlamentet men ignorerades helt. 72% av Boerna dog, tillfångatogs eller sattes i koncentrationsläger.

De är inte bara brutala, Rothschilds, utan fiffiga också. Man hade nu kontroll över världens största diamant- och guldfyndigheter men hälften av vad kriget hade kostat, 222 miljoner pund, hade det brittiska folket fått axla i form av ökad statsskuld, pengar City of London ”lånat” ut.

Britterna styr

Efter detta hade ”britterna” total kontroll över Sydafrika. ”Brittisk” överhöghet pågick fram till 1948, då stora delar av fyndigheterna utvunnits. När britterna lämnade Sydafrika blev det då Boerna som kom att få hantera situationen med den enormt ökande svarta populationen. I början av 1900-talet fanns det lika många svarta som vita i Sydafrika, idag 10 ggr så många svarta som vita till följd av ett ständigt inflöde av migranter. Så boerna som från början endast sökte självständighet, blev av med den, för att sedan få den tillbaka när britterna inte längre såg ett behov av att kontrollera kolonin. De fick på detta sätt ärva det system som britterna hade infört.

Läs mer här:

http://friasidor.is/fria-sidor-granskar-sydafrika/

Och här om tolv falska judar (tillhörande Satans synagoga) som tydligen var drivande i folkmordet på de vita under Apartheidtiden och som numera hedras på afrikanska frimärken.

http://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-News/12-Jews-honored-on-African-stamps-as-Apartheid-fighters

 

Vad är sanning och vad är lögn?

Publicerad 2017-05-21 16:37:24 i Satans synagoga,

En del människor (de flesta) hävdar att majoriteten alltid har rätt och sedan finns det de som hävdar att det istället är minoriteten som har rätt och majoriteten fel.

Att tillhöra majoriteten är förstås bekvämare än att tillhöra minoriteten men hur många tänker på att det är mellan majoriteten och minoriteten som de flesta människor befinner sig?

Dessa har egentligen inga egna åsikter utan de väljer att tro på vad deras auktoriteter (politiska partier, all etablerad media, präster och pastorer (när det gäller kyrkorna) och förståsigpåare som är anslutna till en viss doktrin/lära, har att lära dem. Då de är så måna om att bli accepterade av den grupp de har valt att tillhöra så köper de i princip allt vad deras läromästare säger till dem.

Om någon har fina titlar att ståta med så faller många människor pladask och ifrågasätter inte ens om det människan säger är rätt eller fel, sant eller falskt. Automatiskt så tror man på någon som har blivit upphöjd som en auktoritet och att den förväntas sitta inne med sanningen inom det område det gäller.

Vad människan/människorna har för motiv bakom sina åsikter och sitt handlande är mindre viktigt.

En auktoritet kan idag även vara en totalt outbildad människa likt Zlatan eller någon annan dumjöns (såpakändis) som har fått breda ut sig i tv och i media och som människor har valt att dyrka likt gudar och som i sin tur älskar att bli dyrkade likt gudar då de tjänar miljontals kronor (i en del fall miljarder kronor) på att bli dyrkade av andra människor likt gudar.

Är det inte ett SJUKT samhälle och en sjuk värld vi lever i när allt går ut på att försvara det man själv vill och önskar tro på och det speciella sammanhang man vill tillhöra utan att veta vad det egentligen är man tror på eller försvarar annat än att auktoriteten den eller den eller dom säger si eller så?

När det finns människor som kan bestämma vad du eller jag skall tycka och tänka för att vårt tyckande och tänkande tjänar deras intressen och inte våra intressen? Guds intressen!!

Vi lever i en förljugen värld som har varit förljugen och totalt korrumperad av Satan sedan Jesus vandrade på jorden (även innan det) och som styrs och ägs av ett fåtal familjer (satansdyrkare) vilka via sin herre Satan har lyckats lägga under sig hela världsekonomin för att det som står i Uppenbarelseboken skall uppfyllas.

Det som står där kommer att uppfyllas men det innebär inte att vi som är troende på Jesus och som vill följa honom, skall sitta och rulla tummarna fram tills att Jesus kommer tillbaka och hoppas på att vi skall bli uppryckta med Jesus till skyarna innan den stora vedemödan. Vi skall avslöja ulvarna i fårakläder.

Den stora vedermödan har börjat och vi lever i denna idag. Men det är inget som kyrkorna och deras avfälliga präster och pastorer samt medlemmar vill kännas vid då de har lierat sig med Satan och med världen. Det enda de är intresserade av är att dra in nya ”medlemmar” till sina skökoväsen så att dessa kan gå runt på bästa sätt.

Idag är målgruppen invandrare och så kallade asylsökande/flyktingar som konverterar på löpande band till kristendomen i JUST Sverige för att de vill få ett gott liv i här genom bidragsförsörjning.

Att kontanterna snart försvinner och det slutligen blir ett märke till var och en (varje levande människa) för att kunna sälja och köpa spelar ingen roll för Satans pastorer och präster eller de kyrkokristna i Sverige.

De tror på sina auktoriteter som värnar och vurmar för världen och världens människor i humanismens namn men inte i Guds namn.

En bild säger mer är tusen ord och vilka det är som styr världens människor liksom Satans synagoga vilken alla kyrkor har anslutit sig till och som är falska judar:

Minsta kritik mot vilka det är som äger världsekonomin (de falska judarna) och därmed alla människor som har till att rätta sig efter dessa Satansdyrkare, kallas ANTISEMITISM.

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik