Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Vänstern står upp för det framtida slavsamhället

Publicerad 2017-10-02 17:29:20 i Satans synagoga,

Förr så var det kapitalisterna och imperialisterna (globalisterna) som var vänsterns fiender så vitt jag vill minnas och man skanderade i demonstrationstågen den första maj och under andra demonstrationer (lagliga som olagliga) hatiska slagord som ”krossa kapitalismen”, ”Nej till EU, ”Sverige ut ur EU”, ”All makt åt folket” med mera med mera.

Idag är det inte kapitalisterna (kapitalismen, imperialismen) vilka står upp för utsugningen/exploateringen av länder och deras befolkningar, inklusive Sverige och svenskarna, som är vänsterns främsta hatobjekt utan det är de nationella som faktiskt (konstigt nog) delar många av vänsterns åsikter som nej till EU, Sverige ut ur EU, all makt åt folket, men som till skillnad mot vänstern har lyckats sätta fingret på problemen och genomskådat den agenda som är på väg att leda Sverige mot avgrunden och mot en totalitär diktatur, ett slavsamhälle, där vi alla förr eller senare kommer att bli chippade likt boskap och när och om vi tar emot chippet (hur detta nu kommer att se ut) likt boskap kan knytas till den/dem som äger oss. Precis som boskap (djur) kan knytas till en viss ägare genom en märkning/ett chip.

Nu är det ju dock så att vi människor (tillskillnad mot djuren) inte föddes till jorden för att ägas av någon eller något. Vi föddes till Guds avbilder (inte till slavar eller till boskap), för att söka vår skapare, Gud (som vi i vår mänskliga natur är avskilda från) som vill vårt bästa och vet vårt bästa i alla lägen.

Efter att människorna hade gjort uppror mot Gud genom att bygga Babels torn spred han ut människorna över jorden och placerade dem i olika länder för att de inom sina länders gränser skulle söka honom (Gud) som ett skydd mot ondskan, mot Satan som idag fullständigt via sina lakejer/anhängare, vill tillintetgöra Guds plan med mänskligheten genom att få människor med sig i byggandet av ett nytt Babels torn.

"Och hela jorden hade enahanda tungomål och talade på enahanda sätt. Men när de bröto upp och drogo österut, funno de en lågslätt i Sinears land och bosatte sig där. Och de sade till varandra: Kom, låt oss slå teget och bränna det.

Och teglet begagnade de såsom sten, och såsom murbruk begagande de jordbeck. Och de sade: Kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen, och så göra oss ett namn; vi kunde eljest bli kringspridda över hela jorden. Då steg HERREN ned för att att se staden och tornet som människobarnen byggde. Och HERREN sade: Se, de äro ett enda folk och hava alla enahanda tungomål, och detta är deras första tilltag;  ditned och förbistra deras tungomål, så att den ene icke förstår den andres tungomål.

Och så spridde HERREN, dem därifrån ut över hela jorden, så att de måste upphöra att bygga på staden. Därav fick den namnet Babel, eftersom HERREN där förbittrade hela jordens tungomål; därifrån spridde HERREN ock ut dem över hela jorden". (1. Mos. 11: 1-9)

Vänstern är och har alltid varit maktens redskap (duktiga idioter) för utan den så kallade socialismen/kommunismen hade det varit omöjligt att på ett icke våldsamt sätt få igenom dessa följande sju punkter som de så kallade kapitalisterna (globalisterna) har fått socialdemokraterna/vänstern att anamma med motiveringen att socialism/kommunism är något gott och handlar om solidaritet och rättvisa, allas lika värde och dylika floskler. Detta trots att det aldrig har existerat någon solidaritet och rättvisa i kommunistiska länder utan endast förtryck och terror.

1. Man håller på att avskaffa nationerna och allt ordnat styrelseskick.

De nationella parlamenten får allt mindre att säga till om. EU,s lagar står över nationernas lagar, de lagar som befolkningarna har beslutat skall gälla. Resultatet blir att demokratin försvinner (har redan försvunnit men makthavarna försöker hålla skenet uppe om att så inte är fallet) och att länderna hamnar i händerna på världsregeringen.

2. Man håller på att avskaffa den privata egendomen.

Fler och fler tvingas in i fattigdom och måste göra sig av med sina egendomar samt tillgångar när de privata bankerna drar åt snaran och staten (som är underställd världsregeringen) ställer sig på deras sida.

3. Man håller på att avskaffa arvsrätten

Det behövs ingen arvsrätt när det inte finns något att ärva. Det blir allt svårare för vanliga människor att äga något (det de eventuellt äger av värde, tas ifrån dem under deras livstid) och inte minst så blir det krångligare samtidig som förändringar införs. 

4. Man håller på att avskaffa nationalismen/patriotismen.

Det går inte att vara nationalist och att värna om sitt land och sina egna barn, föräldrar, släktingar och landsmän i första hand när globalisterna (världsregeringen) vill avskaffa nationerna (se punkt 1) och allt ordnat styrelseskick. Därför måste alla nationalistiska yttringar undertryckas, skambeläggas, förlöjligas eller rent av förbjudas och det gör man genom att påstå att nationalism är rasism och nazism (är lika med att gilla Hitler) och att alla nationalister är rasister, nazister och ondskan personifierade.

5. Man håller på att avskaffa alla religioner.

Religionerna (alla religioner) skall ersättas av en världsreligion, en världskyrka där Satansdyrkan påbjuds. Vad man gör idag är precis som man gör med länderna i Europa. Men istället för att föra in dem i EU där man har för avsikt att göra alla länder till ett land, för man dem samman under dess religiösa motsvarighet, Sverige kristna råd, som står under kyrkornas världsråd (FN) som i sin tur står under den Romersk katolska kyrkan (skökan) i vilken påven sitter och hädar genom att påstå sig vara Kristi ställföreträdare på jorden. 

Precis som länderna skall gå samman ska också religionerna gå samman. Detta för att göra det så smidigt som möjligt för Antikrists maktövertagande. Det brukar heta att alla vägar bär till Gud och att alla skall samarbeta (religionsdialoger hit och dit) och vara de såtaste vänner. När det gäller EU och globaliseringen heter det att vi alla skall bli som en enda stor och lycklig familj när alla gränser suddas ut. 

6. Man håller på att avskaffa familj, äktenskap och god fostran.

Ständig uppmuntran av snedvriden sexualmoral och andra perversiteter. Det är snart mer normalt att vara homosexuell, bisexuell, transa, "hen" etcetera än att vara heterosexuell och man eller kvinna. Detta tillsammans med upplösning av familjeband, tradition, kultur och historia gör människor rotlösa, svaga och förvirrade vilket uppmuntrar anarkistiska tendenser i samhället. Helt i linje med kommunismen och kabbalismen (Ben Lurias, Sabbatai Zevi och Jakob Franks läror som finns beskrivna i tidigare inlägg).

7. Man håller på att skapa en världsregering.

Hur man mer utförligt möjliggör skapandet av en världsregering och när det är dags för den världsregering som finns idag men som arbetar i det fördolda (skyddad från allmänhetens blickar i hemliga ordnar och organisationer, se Bilderberggruppen som exempel), skall träda fram ur mörkret till ljuset, finns beskrivet i de över hundra år gamla protokollen från De Äldste av Sion (Sion vises protokoll).

Läs mer här:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/may/illuminatis-kommunistiska-slavstat.html

Att den så kallade vänstern samarbetar med dem som tidigare var deras fiender (som de påstod var deras fiender) genom bland annat den vänsterextrema tidskriften Expo som finansieras av storkapitalister såsom George Soros (en kabbalistisk falsk jude) med flera som driver på globaliseringsagendan i syfte att krossa nationerna och bilda en världsregering, säger det mesta om vänstern och om deras så kallade solidaritet och rättvisa.

Läs mer om Expo här:

http://www.klarvaken.se/2016/08/17/media-tysta-om-george-soros-stod-till-expo/

http://experimentlandet.blogg.se/2014/may/trolljagare-med-ratt-att-bekampa-sanningen.html

Och här om sionisternas och kabbalisternas makt i Sverige:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/september/sionisternas-och-kabbalisternas-makt-i-sverige.html

 

Vem vill lyssna till Jesus Kristus när laglöshet får råda

Publicerad 2017-10-01 03:38:00 i Satans synagoga,

I varje land i världen finns det lagar och regler som de som bor inom landets gränser är tvungna att följa såtillvida att de inte väljer att bli kriminella och bryta mot landets/ländernas lagar och regler.

Om de gör detta (vilket är deras egna fria val) så blir de straffade på olika sätt och med all rätt men detta gäller inte i Sverige. Att vara laglydig i Sverige är idag tyvärr inte lika med att vara laglydig eftersom att vara laglydig i Sverige betyder att vara kriminell. Det är de kriminella som är laglydiga i Sverige..

Ve dem som kalla det onda gott,och det goda ont,dem som göra mörker till ljus,och ljus till mörker,dem som göra surt till sött,och sött till surt!  (Jesaja 5:20).

De som är tillsatta att värna om folket och landet (Gud har utstakat gränser för alla folk att leva inom) men som gör det motsatta, det vill säga de värnar om andra folk och om andra länder istället för sitt eget land och sitt eget folk är inget annat än landsförrädare och kriminella.

De säljer ut sitt land i utbyte mot pengar och positioner, status med mera på bekostnad av andra människor. De ser inte andra människor annat som ett medel för att nå sina mål som handlar om att få makt (herravälde) vilket tyvärr (för dem och för alla andra) är en skenmakt eftersom det endast finns ett fåtal personer (familjer) som äger hela världen via bankväsendet (de äger alla centralbanker) och som även äger all etablerad media, underhållningsindustri med mera och som därmed alla andra är tvingade att rätta sig efter om de vill har ett gott materiellt liv här i världen.

Deras list och deras lögner under de senaste århundradena har lett fram till att alla människor i vår tid och i alla länder befinner sig i slaveri under (har befunits sig i slaveri) dessa hårt sammansvetsade familjer som äger penningen och därför kan styra och kontrollera mänskligheten som det behagar dem.

De startar krig (konflikter som skördar miljontals människoliv) över hela världen och varje dag vilket de har gjort sedan franska revolutionen vilken iscensattes av frimurarna och frimureriet är i grunden judiskt, läs mer nedan.

År 1913 lyckades de falska judarna/Satansdyrkarna/Satans synagoga, de på Talumd och Kabbala troende judarna genom en kupp ta över den amerikanska centralbanken som sedan dess har varit en privatägd bank styrd och ägd av dem trots att det kallas för en statlig bank.

Ju fler krig (konflikter) de lyckas starta ju mer makt får de falska judarna och de är falska judar som inte är några judar utan en Satans synagoga.

Jag känner din bedrövelse och din fattigdom -- dock, du är rik!-- och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga.(Uppenbarelseboken 2:9)

"Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, några av dem som säga sig vara judar, men icke äro det, utan ljuga; ja, jag vill göra så, att de komma ock falla ned för dina fötter, och de skola förstå, att jag har fått dig kär.(Uppenbarelseboken 3:9).

 Sionismen är en politisk ideologi vilken är den ideologi som kommer att sätta Antikrist på tronen.

De (de falska judarna) kan genom att de äger pengarna och därmed makten, köpa i princip vilken människa som helst till att arbeta för dem om priset är det rätta och de, som kallar sig människor, trots att de borde kallas för något helt annat, går med på det för att de vill ha framgång, tjäna pengar, få positioner och vinna ära här i världen eller bara leva som vanliga Svenssons med villa, några barn, en fin trädgärd och en liten vovve eller en katt, det vill säga leva som medelsvenssons kan göra här och nu idag och med skulder upp över öronen fram tills att porten slås igen och de inser att de inte äger sitt hus, sina bilar och allt de har köpt genom att låna pengar från judebankerna utan att knappt behöva betala av något på de lån de har tagit (det finns knappt något som heter ränta idag innan porten slås igen) och de förväntar sig (lever i tron) att det är andra som skall betala av deras lån dumma i huvudet som de är.

De tror att de står upp för det GODA när de bara står upp för sig själva och sina närmaste. Att stå upp för det goda handlar inte om att stå upp för sina barn, sin man eller sin fru eller släktingar, vänner och bekanta även om det förstås är bra och något man måste göra, utan om att stå upp för SANNINGEN.

Sen kan en människa vara hur god som helst mot vem eller vad som helst men om den inte står upp för sanningen så kan den inte stå upp för någon eller några eller något och faktum är att den inte ens kan stå upp för sig själv och antagligen har svårt att sova gott på natten. Därav alla sömnproblem som människor har. Att gå till sängs med ett gott samvete ger en god sömn.

Vad är då SANNING/SANNINGEN?

Vi lever alla med olika sanningar men det finns sanningar som är mer sanningar än andra sanningar. Att ett plus ett blir två (enligt den matematik som råder) är en sanning som ingen ksn förneka och det är inte heller något som någon är särskilt intresserad av att förneka. Varför skulle man vara det?

Är det inte sanningar som kan omkullkasta MÄNNISKORS verklighetuppfattning som blir svårare att hantera och när människors verklighetsuppfattningar grundar sig på rent egoistiska intressen? Alla människor i sitt naturliga tillstånd är egoister för de lever i världen och de är en del av världen. Då de lever i världen så tar de del av världen och av de intressen som världen har? Hur kan det vara på annat sätt?

Att man i sin egoism (sin lilla bubbla), man vill inte se eller höra något som man kan ta anstöt av och som kan leda till att verklighetsuppfattningen liksom allt man har lyckats tillförskansa sig genom den verklighetsuppfattning man har som genererar pengar, makt och ära, status, ägodelar och så vidare, kan krossa ens egen verklighetsuppfattning samt leda till att man förlorar allt man har skapat och byggt upp på en materiell grund? 

När en människa blir frälst och kommer in i Guds rike så sker allt på ett övernaturligt plan. Det är Gud som leder och Gud har förberett människor som man skall träffa innan man ens träffar dem. Det är Guds Ande som verkar och Guds Ande verkar här på jorden fram tills att Jesus Kristus kommer tillbaka. När man sedan träffar personen så fattar man att det inte är en partiledare, en agitator, en pastor eller präst som talar utan det är Gud/Jesus som talar och han talar genom den frälsta människan och till dem som talar (oavsett vad de har för positioner eller problem och han har förberett deras hjärtan till att ta emot Jesus ). Och Gud/Jesus kan inte tala annat än sanning.

Jag är vägen, sanningen och livet säger Jesus och de som tror på mig kommer att få ett evigt liv.

 Hur många kristna var med på den så kallade nazistdemonstrationen igår? Kristna har ju inga direkta problem med att gå med i alla olika sorter av demonstrationer och de ställer ju upp för precis allt idag så länge de slipper att ta ställning för något. Ställning får andra ta tycker dom och så slickar dom de sionistiska judarna som har tagit över alla kyrkor och samfund (liksom hela världen)  i arslet och tycks njuta av det.

Deras mål är att dra in så många som möjligt till deras kyrkor och samfund som styrs av de falska judarna vilka sätter dagordningen. Det värsta av allt är att de tror sig kunna frälsa människor och speciellt parasiter och lycksökare som har tagit sig hela vägen till Sverige (ända upp till norden av någon konstig anledning) om de ger dom det de behöver samt ger zigenarpacket det de behöver så att de alla kan fortsätta att våldföra sig på på det svenska folket på olika sätt.

De tror att människor kan ta emot Jesus men fattar inte att Jesus är emot Laglöshet och att de står upp för laglöshet och inte för kärlek de påstår sig stå upp för.

Här en artikel publicerad 2015 med titeln "Ska du demonstrera för Satan och Rothschild":

http://experimentlandet.blogg.se/2015/april/ska-du-demonstrera-for-satan-och-rothschild.html

 

Nationalsocialism råder i de flesta länder

Publicerad 2017-09-27 15:52:34 i Satans synagoga,

Nationell socialism, det vill säga nationalsocialism, är vad som råder i dom flesta demokratier (länder) i världen men även outtalat i länder som inte är några direkta demokratier på pappret.

Gemensamt för de så kallade ”demokratiska” länderna och för de länder där demokratin kan ifrågasättas (där det inte existerar något som kan kallas demokrati) är att de olika ländernas BEFOLKNINGAR (oavsett vad de väljer att kalla sig) står upp för nationalsocialism vilket betyder att de i FÖRSTA hand ser till sitt land, sitt folk, sin kultur, sin historia och allt som har med det egna folket att göra och i andra hand till andra länder och deras befolkningar (om de gör det överhuvudtaget) vilket inte är fallet i Sverige där nationell socialism (nationalsocialism) har blivit något fult och skamligt då nationalsocialism förknippas med Hitler sedan andra världskriget.

Om någon tror att det var en slump att Hitler kom till makten med finansiell hjälp från de falska sionistiska och Satans dyrkande judarna, bankirerna, massmedia (som sedan århundraden tillbaka har ägt penningen/bankerna samt massmedia med mera), så är det fel.

Det ingick i deras plan för världen (de ägde och kontrollerade penningen redan då och de såg till så att Hitler kunde få makten) att för all framtid svärta ner nationalsocialismen vilket man har lyckats ypperligt med i dag genom att hänvisa till Hitler och utrotningen av sex miljoner judar i syfte att kunna fortsätta ta makten över mänskligheten (Se Sion vises protokoll nedan).

Det kontantlösa samhället är nära förestående och då har vi alla förbundit oss till att tjäna de PRIVATA sionist bankirerna (deras anhängare inom media) som kallar sig judar men som är en Satans synagoga.  

Om någon tror att någon kan få makt utan att ha makt över pengarna/bankväsendet och media för att genom det kunna KÖPA sig lydiga medarbetare vilket är vad som har skett och som sker idag, så är det fel. Se på Sverigedemokrat/sionisterna vilka ville så mycket men som inte har lyckats åstadkomma någon förändring annat än för dem själva, de som sitter i toppen.

Idag handlar det för dem om att få sitta kvar vid köttgrytan och eventuellt få in andra till att få ta del av köttgrytan i nästa val utan att något kommer att förändras.

Den/de som äger penningen/media är den/de som styr och kan kontrollera både enskilda människor och hela länder. Arbetar du emot dem så kan du inte förvänta dig annat än att bli kallad nazist, rasist, antisemit, främlingsfientlig då deras agenda handlar om att alla länder och alla folk skall bli ett.

Det skall inte längre finnas några nationer och alla gränser skall suddas ut.

Deras sju punkter är:

1. Avskaffande av allt ordnat styrelseskick.
2. Avskaffande av privat egendom.
3. Avskaffande av arvsrätten.
4. Avskaffande av nationalismen/patriotismen.
5. Avskaffande av alla religion.
6. Avskaffande av familj, äktenskap och god fostran.
7. Bildandet av en diktatorisk världs regering.

Allt som har med nationell socialism (nationalsocialism) i Sverige är idag lika med nazism, rasism, främlingsfientlighet med mera och alla som anser att Sverige borde ta hand om sina egna medborgare i första hand och i andra hand om andra länders medborgare, blir kallade nazister, rasister och främlingsfientliga endast för att Satan och hans synagoga har lyckats flytta fram sina positioner så mycket så att rätt har blivit fel och fel har blivit rätt..vad gäller allt.

I andra länder är nationalsocialism något helt naturligt (inte minst i staten Israel) och handlar om självbevarelsedrift. Man bjuder inte in främmande folk och ger dem allt de vill ha och som de anser sig behöva samt uppmuntrar dem till att ta dit sina olika religioner och läror och sprida dessa samtidigt som de får betalt för det.

Detta gör inte heller en SUND familj och i ett samhälle så är det först familjen (de egna) och sedan landsmännen och landskvinnorna det handlar om för att eventuellt efter det handla om främlingar som kommer utifrån om det finns några resurser över för dem och för deras religioner, tro och läror.

Hur många ”goda” mångkulturförespråkare är beredda att ge allt vad de äger och har för att mångkulturen och massinvandringen skall kunna fortsätta i Sverige och hur mycket sätter de sina egna nära och kära åt sidan i detta syfte?

Hur många lägenheter köper de som är goda PERSONLIGEN till alla invandrare/de som också kallas flyktingar som behöver bostäder och hur mycket sparar de åt dessa?

Är det inte till sina egna barn (anhöriga) de köper bostäder och annat till samt vurmar för (supportrar i första hand) och vad gör det dem då till om inte till nazister, rasister och främlingsfientliga? Något för den så kallade vänstern att tänka på!

Fy och skam! Hela Sverige är ett stort nazisthögkvarter skulle man utan att ljuga kunna kalla det för och så länge dessa nazister/rasister/främlingsfientliga tillåts att tänka på sig själva och på sin egen familj samtidigt som andra tvingas tänka på dem (deras anhöriga och barn) och samtidigt på hela världen som kommer till Sverige och vill ha bostäder och allt annat (bidrag i överflöd) och som får det på bekostnad av DE som blir utplundrade/utrotade av de goda som inte behöver ge avkall på något för att få kalla sig ”GODA”.

De vill inte betala för sin godhet (de betalar för sina nära och kära) utan slänger över kostnaden på andra oavsett om dessa ANDRA vill eller kan eller enligt lag är skyldiga att betala för deras godhet. Deras GODHET betalar andra FÖR (intalar de sig) som de hycklare de är, och då är de tvungna att kalla dem som har genomskådat deras hyckleri för nazister, rasister, främlingsfientliga med mera.  

Sverige har blivit ett experimentland för Satan och för Satans synagoga (vilket vi har skrivit om tidigare här på bloggen) och de som tror att de har sitt på det torra, tjänar bra med pengar, och tror att de alltid kommer att sitta i säkert bo, är de som kommer att få vakna upp väldigt bryskt när allt faller runt omkring dem.

När mångkulturen flyttar in i deras egna vardagsrum och när bostadsbubblan spricker och de förstår att Satans synagoga och media ljög dem rakt upp i ansiktet.

Här Sion vises protokoll:

https://100777.com/protocols_se

Läs mer här:

http://experimentlandet.blogg.se/2016/february/tyskland-och-europa-innan-hitler-kom-till-makten.html

http://experimentlandet.blogg.se/2012/november/sionismens-hot-mot-manskligheten.html

 

FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik