Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Fick fängelse för att ha kritiserat nazismen

Publicerad 2017-09-22 15:21:07 i Satans synagoga,

Av alla existerande ismer finns det en ism som aldrig debatteras offentligt eller utsätts för kritisk granskning av media etablissemanget och di lärde. Det är SIONISMEN.

Kommunism, liberalism, nazism, socialism, humanism, islamism med mera, är ideologier (ismer) som får lov att kritiseras. Det kan man inte säga när det gäller sionismen som endast brukar nämnas i förbifarten eller som ett vapen mot antisemitism.

Trots att många av sionismens anhängare tillhör världens ledarskikt och har gjort så de senaste århundradena, verkar det inte finnas något utrymme för en seriös granskning av sionismen i våra massmedier eller inom universitetens väggar. Det är ett tabubelagt ämne men den sionistiska ideologin (som inte har något med religionen judendom eller judar i allmänhet att göra) påverkar oss alla i högsta grad.

Det är sionister som styr vår värld (de kallar sig judar men är en Satans synagoga) och av den anledningen kan det tyckas märkligt att inte denna politiska ideologi ges större uppmärksamhet i offentligheten. När läran dessutom är nationalsocialistisk (bygger på raslära, nationell identitet och utvaldhet) och nationalsocialism brukar förknippas med Hitler och utrotningen av flera miljoner judar samt andra grupper under nazitiden, blir det ännu märkligare att det är så tyst.

Samtidigt är det inte det minsta märkligt eftersom nästan all massmedia och större delen av all förlagsverksamhet ägs av sionister eller anhängare av sionismen vilka är nationalsocialister/nazister. De anställda vare sig de är för eller emot sionismen får inte lov att skriva vad som helst och måste se till så att obekväma åsikter vilka kan missgynna ägarna (hota deras maktpositioner), inte når allmänheten.

Ingen journalist skulle komma på tanken att utmana en arbetsgivare som betalar dens lön. På så sätt hjälper journalisterna till med att uppfylla en av sionismens viktigaste punkter (som också var en av Hitlers viktigaste punkter), att minimera yttrande och handlingsfriheten för de vanliga medborgarna. Att de dessutom medverkar till att göra större delen av sin egen yrkeskår överflödig och att deras agerande på sikt innebär att demokratin försvinner, är de nog inte ens medvetna om.

Ett blottläggande av sionismens ursprung, dess rötter och dess blodiga historia, skulle innebära att hela mänskligheten försätts i ett chocktillstånd utan möjlighet att kunna förstå eller reda ut alla de vidriga händelser som inträffat i världen (genom århundradena) och där sionister har varit inblandade.

Det skulle leda till att den utstakade planen om ett världsherravälde, där all makt är koncentrerad till ett fåtal sionister (oavsett om de kallar sig judiska sionister, kristna sionister, buddistiska sionister etc) och där resten av mänskligheten måste finna sig i att leva som livegna (boskap) på plantager, går om intet. Härskarna, som steg för steg (under generationer) har lagt under sig den ekonomiska makten, skulle avslöjas för vad de i själva verket är och alltid har varit. Satans hantlangare!!

De skulle inte bara avslöjas som tjuvar och bedragare vilka (successivt och med hjälp av lögner och list) har lagt beslag på hela världsekonomin (bankerna, industrin, näringslivet) och mänsklighetens gemensamma egendomar, naturtillgångar och dylikt, utan också som massmördare och förtryckare likt Hitler, Stalin, Pol Pot med flera.

Kommunismen såväl som nazismen, skapades av sionister (som kallade sig judar men som inte var några judar utan en Satans synagoga vilka hade Talmud och Kabbalan och inte gamla testamentet som sitt rättsnöre) i syfte att:

1. Försvaga de obildade massorna som de föraktade (föraktar än idag) oavsett religion och folkgrupp men även fruktade (fruktar än i dag).
2. Kunna kontrollera dem.
3. Kunna stjäla privata och statliga egendomar (under tiden som det råder kaos och övergrepp mot mänskligheten) för att därmed öka sin egen rikedom samt makt och sedan lägga all skuld på massmördare som Stalin och Hitler (deras egna skapelser).
4. Minska de obildade massornas antal genom igångsättande av stridigheter och krig (folk mot folk, grupp mot grupp) samt finansiering av båda eller alla sidor av dessa krig.
4. Bana vägen för en ny världsordning med en liten styrande och stenrik elit (de själva) i toppen.

Ägarkoncentrationen av världens samlade tillgångar (ekonomin), har lett till en enorm maktkoncentration men detta tystas ner av sionistpressen samtidigt som man med jämna mellanrum låtsas vilja åtgärda problemet. Man startar meningslösa demokratiprojekt som inte leder någon vart, och det lika meningslösa talet om allas lika värde, återkommer gång på gång likt ett eko.

Inte desto mindre är denna ägar och maktkoncentration en förutsättning för den nya världsordningen som en självutnämnd maktelit önskar införa för att kunna bevara sin makt och öka den ännu mer. De anser sig vara kvalificerade och kapabla till att styra över och kontrollera resten av mänskligheten inte bara ekonomiskt utan också socialt, kulturellt, fysiskt och andligt vilket redan sker och kommer att ske i ännu större omfattning framöver.

Att uppmärksamma sionisternas/ de verkliga nazisternas härjningar kan numera leda till fängelsestraff för hets mot folkgrupp (se nedan) med motiveringen att det hetsas mot judar trots att sionisterna inte är någon folkgrupp (sionism är som sagt en politisk ideologi/nazism som bygger på rastänkande och utvaldhet) då det finns såväl kristna sionister och sionister inom många olika grupper, religioner, rörelser och organisationer, vilka inte är judar.

Om sionister är en ”folkgrupp” så borde även alla kommunister, socialister, humanister, liberalister, Islamister med flera vara en folkgrupp men det är dom förstås inte (av någon anledning) enligt det svenska RÄTTS,,,/FEL väsendet.

Här följer några uttalanden från framstående sionister:

“Judarna i förskingringen (diasporan) måste alltid visa sitt ansvar mot Israel och övervinna sin medvetna eller undermedvetna fruktan för så kallad dubbel lojalitet. Alla judars öde är oupplösligt förenat med Israel. De måste förkasta den tanken att judiska församlingar är skyldiga de stater lojalitet där de bor, deras lojalitet är först och främst lojaliteten till Israel”(Sagt av Nahum Goldmann under den sionistiska ideologi - konferensen i Jerusalem våren 1957).

“Hur sällsamt det än må förefalla, så står staten Israel i tacksamhetsskuld till de tolv år Hitlers “tusenåriga rike” varade, ty utan den nazistiska antisemitismens genomslagskraft skulle Förenta Nationerna aldrig ha kunnat driva igenom ett beslut till stöd för en judisk stat i det arabiska Palestina”(Der Staat Israel im Werden, Frankfurter Hefte, December 1951).

“Antisemitismen är judarnas räddande ängel, som kraftfullt sörjer för att judarna förblir judar. Antisemiterna har skapat det judiska medvetandet hos många judar som inte vill vara judar”(Leo Wertheimer “Der Judenhass und die juden, som utkom 1918, citerad av Franz Scheidl: Israel - Traum unde Wirklichkeit, Wien 1962, s. 18)

“Antisemiterna kommer att vara våra mest pålitliga vänner och de antisemitiska länderna kommer att vara våra allierade”(Teodor Herzl Patai, 1960, band 1 s.84).

“Man kan väl inte säga att endast antisemitismen har satt sionismen till världen, men i varje fall i Västeuropa är antisemitismen den starkaste agitatorn för sionismen och antisemitismens undergång skulle här leda till sionismens undergång”(A. Ruppin. Die Juden der Gegenwart, Judischer Verlag, Köln 1911, s. 278).

“När antisemitismen i dess klassiska mening försvinner medför detta visserligen en förbättring materiellt och politiskt för de judiska samfunden överallt i världen, men det har också en negativ inverkan på vårt interna liv. Vårt (judiska) folk vet att kämpa heroiskt i dåliga tider, men har ännu inte lärt sig att leva skapande i goda tider”(Nahum Goldmann vid sitt inledningsanförande vid världsjudiska kongressens möte i Genève 23 juli 1958).

Så här kan man beskriva den sionistiska makten:

När en viss grupp aldrig får sina uppgifter och åsikter ifrågasatta ens med väl bestyrkta fakta, då har denna grupp - och det gäller sionisterna (som kallar sig judar) - tillskansat sig den oerhörda makten att få bestämma vad som är sanning och lögn i alla de konfliktfrågor där gruppen själv, är eller har varit inblandad - och dessutom makten att håna, begabba och nedtysta sina kritiska motståndare.

Sionisterna, vare sig de är messianska, judiska eller kristna sionister, väntar inte på samma messias som Kristus lärjungar (de som tror på Kristus och vill följa ett oförfalskat evangelium) utan på en messias som kommer att vara en världsdiktator vilken hatar Kristus och Kristus efterföljare. Deras framtida messias (världsdiktator) är den Antikrist som uppenbarelseboken talar.

De sionistiska, kabbalistiska och talmudtroende judarna står inte ut med (har aldrig stått ut med) tanken på en kärleksfull messias som kommer för att frälsa alla folk.

Den messias de väntar på skall komma för att frälsa dem (inga andra) och göra dem till ett folk och till världshärskare över alla hedniska nationer vilket Sion vises protokoll beskriver på ett mycket tydligt sätt. Hedningarna (alla icke judar) skall denne messias (Antikrist med Satans makt) göra till slavar som får i uppgift att tjäna de Talmud och Kabbala troende satansdyrkarna som kallar sig judar. Sin tron skall han ställa upp i Jerusalem.

Därför är det viktigt att hålla den nuvarande staten Israel fri från icke judar och allt som har med mångkultur att göra. Sönderfall, splittring och kaos, det vill säga mångkultur samt dess verkningar, uppmuntras i alla Europas länder men inte i Israel.

Det ligger i sionismens intresse att härska genom söndring och att genom ett inpiskat kollektivt skuldmedvetande hos andra folk för begångna oförrätter eller försummelser mot judarna (märk väl att det var dessa falska judar, de Talmud och Kabbala troende, Satans synagoga, som ingick en ohelig allians med Hitler i syfte att flytta fram sina positioner mot ett kommande världsherravälde och som gav sitt godtycke till att de som de påstod tillhörde deras eget sitt eget folk, judarna, gick ett tragiskt öde tillmötes under nazitiden), angripa själva livsnerven och självbevarelsedriften hos de andra folken. De skall känna avsky för sin egen historia, förlora all självaktning och därmed bli så förvirrade och försvagade att de kan manipuleras och styras av sionisterna.

Är inte detta verklighet idag? Hur många gånger har vi inte fått höra av både högt uppsatta sioniststyrda politiker och sioniststyrd media (i stort sett all etablerad media i Sverige) att det inte finns några svenskar, alternativt att alla som har fått ett svenskt medborgarskap är svenskar (även om de inte själva ser sig som svenskar)?

Att ha ett budskap som vänder sig emot den politiska ideologin Sionismen och mot nazism/rasism (nazism/rasism för att sionismen som nämnts bygger på rastänkande och utvaldhet) på en tröja utan att ordet jude eller judar finns med, är idag straffbart vilket på ett tydligt sätt talar om vilka det är som styr vårt samhälle/land som tyvärr inte längre kan kallas ett för ett land (knappt för ett samhälle) utan för ett dårhus.

Läs mer här:

http://www.helahalsingland.se/gavleborg/hudiksvall/hudikbo-far-fangelse-for-hets-mot-folkgrupp-efter-bild-pa-facebook

Och här om de verkliga nazisterna/rasisterna och deras rötter:

http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/den-verkliga-rasismen-och-dess-rotter.html

http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/fran-luria-till-bankhuset-rothschild.html

http://experimentlandet.blogg.se/2014/may/protokollen-fran-de-aldste-av-satans-synagoga.html

http://experimentlandet.blogg.se/2015/may/los-tres-bandidos.html

Kommentarer

Postat av: Peter Wehlin

Publicerad 2017-09-28 22:07:41

Bra skrivet! Det som mer behöver understrykas är "judarnas" uppeggande till konflikter och krig och deras finansieringar av desamma och återuppbyggnaderna efter dem, för att tjäna pengar på det, liksom allt annat som det går att föra pengar på prostitution, narkotikasmuggling och handel, slavhandel, människosmuggling, trafficking med mera!

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik