Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

Frimurarna och Satan har infiltrerat kristenheten

Publicerad 2017-07-01 04:36:00 i Satans synagoga,

Det avfälliga religiösa systemet (i vilket den romersk katolska kyrkan/skökan/den falska profeten är överhuvudet) utgör tillsammans med den korrumperade politiska världsmakten (vilddjuret), DET STORA BABYLON.

Från detta system “det stora Babylon”, det antikristliga systemet, som styrs av Satan/Guds motståndare, skall vi som troende på Herren Jesus Kristus (vi som är hans folk), draga ut om vi vill följa honom (inte in) enligt Uppenbarelsboken som beskriver vad som kommer att ske (och som vi idag kan se, sker) i denna ”den yttersta tiden”:

Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av hans härlighet. Och han ropade med stark röst: Störtat, störtat är det stora Babylon. Det har blivit ett tillhåll för demoner, ett näste för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty för hennes otukts skull har alla folk fått dricka vredens vin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes makt och lyx.

Och jag hörde en annan röst från himlen säga: Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Ty hennes synder har tornat upp sig ända till himlen, och Gud har inte glömt det onda hon har gjort. Ge henne lika för lika, ge henne dubbelt igen för hennes gärningar.

Häll upp dubbelt åt henne i den bägare där hon har blandat sin dryck. Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon själv har omgett sig med glans och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva sörja. Därför skall hennes plågor komma på en enda dag, död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud som har dömt henne.” (Upp. 18:1-8).

Guds budskap till alla kristna kan inte bli tydligare. De synder som ”KYRKAN”  har gjort sig skyldig till, är så många att de tornat upp sig ända till himmelen och därför måste vi dra bort från ”henne” men inte för att skaffa oss en plats där vi kan känna oss trygga och där vi kan vila ut, utan vad vi ska göra är att vedergälla henne. Vi skall aktivt bekämpa Babylon. Vi skall pina skökan och vara som vittnena i Uppenbarelseboken 11, det vill säga en plåga för jordens inbyggare. 

Guds församlings uppgift är inte att sitta i knät på skökan utan att avslöja hennes (den samlade falska kristenhetens) lögner, förförelser, villfarelser, missbruk av makten och inte minst hennes Kristusfientlighet. Detta är det väldigt få ”så kallade kristna” som gör och inga av dagens etablerade kyrkor eller samfund.

Det är ett tecken på att kyrkorna och samfunden inte är från Gud och att Guds folk (de som vill följa Kristus och vinna evigt liv), ”Guds församling” (det vill säga alla frälsta och pånyttfödda i Kristus vilka är de som Uppenbarelseboken talar om), måste ut från skökan och hennes skökodöttrar som består av alla de kyrkor och samfund som har gått i ok med ”den stora” skökan (moderskökan RKK) via Sveriges kristna råd (SKR) och som har skrivit under på det antikristliga dokumentet ”Charta Oecumenica”, om de inte vill få del av hennes plågor och ta emot det högmodsvin, otuktsvin och vredesvin som hon så villigt delar med sig av.

Nedan finns en länk till SKR,s hemsida som talar om vilka kyrkor och samfund som i och med att de har förbundit sig att följa den romersk katolska kyrkan (skökan) vilken strävar efter att skapa en världsreligion (ett nytt Babels torn), en världskyrka, genom att slå samman alla existerande religioner och läror (alla avguda läror tillsammans med Jesu lära vars resultat blir Satansdyrkan), är en del av det antikristliga systemet (Satans system) och den falska religionen.

Att det har kunnat bli så här beror på att frimurarna/frimureriet (tillsammans med övriga ockulta läror och deras anhängare), på samma sätt som de har infiltrerat samhället med alla dess institutioner (däribland rättsväsendet och de politiska partierna), har infiltrerat kyrkorna och samfunden och fått makten över dessa.

Det svenska frimureriet sägs vila på kristen grund men hemlighetsmakeriet går helt emot den kristna läran om en öppen förkunnelse som inte ska döljas för något skapat. Detta hemlighetsmakeri som sker i det fördolda, i mörkret (vilket även var verksamt under apostlatiden) är vad bibeln kallar för ”Laglöshetens hemlighet”. Se 2.Tess.2:7-8.

Inför översteprästen kunde Jesus vittna:

“Jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogorna och i templet, där alla judar samlas. Jag har inte sagt något i hemlighet” (Joh. 18:20).

“Vad jag säger er i mörkret, det ska ni säga i dagsljuset, och vad jag viskar i ert öra, det ska ni ropa ut från taken” (Matt 10:27)

“Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen” (Mark:16:15).

Enligt frimurarna (som officiellt verkar på kristen grund men som är en del av mörkrets makter och arbetar för mörkrets och Satans rikes utbredning), är Jesus bara en bland många läromästare. Deras undervisning går ut på att människan kan uppnå gudomlighet och frälsning genom ett gradbaserat system där riter och symboler har en central plats. Frimurarna står i själva verket för en utradering av gränserna mellan alla religioner men även mellan alla nationer.

Genom att korrumpera den kristna tron och läran (infiltrera kristenheten genom att likna ljusets änglar) har de kunnat lägga grunden för en kommande enhetlig religion (bestående av Satansdyrkan) och en global världskyrka (superkyrka) vilket vi alltså kan se början av idag när det gäller de ekumeniska strävandena (inom Sveriges kristna råd bland annat) i Sverige och i resten av världen.

Man använder sig av fraser som att alla vägar bär till Gud. Att det finns olika vägar till Gud beroende på vilken religion en människa har, att alla är Guds barn även om de hatar Gud och inte vill kännas vid Gud och man ifrågasätter Jesu gudomlighet som till exempel jungfrufödseln med mera med mera.

Under den globala världskyrkan vill man som sagt att alla religioner och trosriktningar slutligen ska samlas. Det är därför de ogudaktiga kristna ledarna (biskopar, präster, pastorer, predikanter m.fl. varav många själva är frimurare) samt ledarna för alla avgudareligioner (läror) idag är så måna om att kristna skall bli kompisar med avgudadyrkare och gå i ok med dem under någon slags ”allas lika värde” paroll. Alla religioners lika värde paroll för tillsammans minsann (med hjälp av gemensamma ansträngningar, genom att slå alla kloka huvuden ihop) kan mänskligheten skapa fred och frid på jorden.

En fred och frid utan Gud.

Detta Satans evangelium är vad världens högt uppsatta representanter för de olika avgudareligionerna och lärorna samt många falska kristna i ledarställning här i Sverige likt Antje Jackelén med flera, vill få de kristna att tro på. Se länk nedan.

Att deras strävanden handlar om att utrota Guds evangelium (sann kristen tro och lära) för att de tillsammans skall kunna sätta Antikrist (den värsta av alla hitillsvarande antikrister och som bibeln benämner som Laglöshetens människa) på tronen talar de inte om. 

Jesus ber oss (de som vill följa honom) gång på gång att vara vakna och se upp för falska profeter (ulvar i fårakläder), villoläror och villolärare som leder människor bort från bibelns Gud och in i självförgudelse. Frimurarna, Katolska kyrkan, New age, Trosrörelsen, Mystikerna bekänner sig alla till tron på människans möjlighet att bli Gud.

Katolska kyrkans katekes, artikel 460:

“Ty Guds son blev människa för att göra oss till Gud. Guds ende son ville att vi skulle få del av hans gudom och antog vår natur för att han, som blev människa, skulle göra människorna till gudar”

Frimurare J F Newton angående frimurarna:

“Frimureriet är något mer än en tradition, mer än ett samfund, det utgör en form av gudomligt liv på jorden. Här i ligger frimureriets stora hemlighet, att det gör människan medveten om det gudomliga inom henne själv”.

Läror som som upphöjer människan och som påstår att hon kan bli gudomlig (bli som Gud) eller att det finns något gudomligt i människans naturliga tillstånd, är antikristliga läror som inte kommer från Gud utan från Satan vilken själv satte sig upp mot Gud och ville bli som Gud (ville dela äran med Gud) samt började bedriva köpenskap med Guds änglar vilket alltid slog ut till hans fördel. Det slutade med han blev utkastat från himmelen.

I Jesaja (14:13-15) kan vi läsa “Det var du som sade i ditt hjärta: Jag vill stiga upp till himmelen, högt ovanför Guds stjärnor vill jag ställa min tron, jag vill sätta mig på gudaförsamlingens berg längst uppe i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den Högste. Nej, ned till dödsriket måste du fara, längst ner i graven”.

Och här från Hesekiel:

“Lyckosam var du på dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdigheten blev funnen hos dig. Men under din myckna köpenskap blev ditt inre fyllt med orätt, och du föll i synd. Då förvisade jag dig från gudaberget och förgjorde dig, du vitskuggande kerub; du fick ej stanna bland de gnistrande stenarna. Eftersom ditt hjärta högmodades över din skönhet och du förspillde din vishet för ditt pråls skull , därför slog jag dig ned till jorden och gav dig till pris åt konungarna, så att de fingo se sin lust på dig” (Hes. 28:15- 17).

Den/de som stödjer och upplyfter antikristliga läror (lögnen) har valt att ställa sig på Satans och hans tjänares sida (de har valt att tjäna Mamon, det antikristliga systemet) och de gör precis som deras herre gör (de följer sin herre) och är tyvärr med det Satansdyrkare ÄVEN OM DE KALLAR SIG KRISTNA.

“Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader. Men jag talar sanning, och därför tror ni mig inte” (Joh.8:44-45).

Sveriges kristna råds medlemskyrkor:

http://www.skr.org/medlemskyrkor/alla-medlemskyrkor/

Artikel/video där kristna uppmanas att gå i ok/par med avgudadyrkare/icke troende:

http://alertsweden.bloggo.nu/Make-friends-video-statement---Antje-Jackelen-talks--Video/

Läs vidare:

Frimurare bakom Sveriges undergång:

http://experimentlandet.blogg.se/2015/march/frimurarna-bakom-sveriges-undergang.html

Det stora avfallets kändisapostlar:

http://experimentlandet.blogg.se/2016/january/det-stora-avfallets-kandisapostlar.html

Kung Salomos avfall och Satans system:

http://experimentlandet.blogg.se/2013/october/kung-salomos-avfall-och-satans-system.html

Man erövrar inte en fästning genom att hålla tal:

http://experimentlandet.blogg.se/2015/january/man-erovrar-inte-en-fastning-genom-att-halla-tal.html

Här kan ni se Sveriges statsminister, frimuraren Stefan Lövén, göra frimurarhälsning:

http://alertsweden.bloggo.nu/Lofven-satansdyrkare/

Kommentarer

Postat av: Maria

Publicerad 2017-07-04 20:37:23

Tack, detta är ju solklart men varför begriper man inte vad som sker!! Hmm märkligt vad alla är sövda! Jag tar in artikeln på min sida Jesus lever.
/Maria

Svar: Ja man kan tycka att det är märkligt att inte de som kallar sig kristna kan se hur förförda de har blivit av Satan och hans tjänare, av frimurarna och de övriga ulvarna i fårakläder, som har infiltrerat hela kristenheten.
Men om vi läser Romarbrevet 1 så förstår vi hur detta har kunnat ske De har bytt bort Guds sanning mot lögn och tjänar det skapade framför skaparen.

”Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen.
Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem; Gud har ju uppenbarat det för dem. Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt.

Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade. När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur.

Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar. De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen (Rom. 1:1-25).

Och i 2 Tessalonikerbrevet kapitel 2 som talar om den Laglöses framträdande, kan vi läsa i vers 11 – 12:

”Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta sin tro till lögnen, för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt sin tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten”(2. Tess.2:11-12).

Tack för att du lägger in artikeln.
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik