Laglöshetens hemlighet

Här publiceras politiskt inkorrekta texter ur ett kristet perspektiv

De religiösa är de sant kristnas värsta fiender

Publicerad 2017-07-30 18:12:01 i Satans synagoga,

Precis som under Jesus och apostlarnas tid så är det inte världens människor som är de sant kristnas (de pånyttfödda i Jesus) värsta fiender utan det är de religiösa (det religiösa ledarskapet) vilka utger sig för att vara Jesus lärjungar men som inte vill ha med Jesus och hans lära att göra.

Dessa religiösa har skapat och skapar sig egna läror (människocentrerade läror) i syfte att få makt i världen (ära, titlar, positioner, rikedomar, ja vinning på vitt skilda sätt), alternativ arbetar (medvetet eller omedvetet) för att ge makt till det som kallas kyrkor och samfund och som idag är Satans fångstredskap. De är därför fiender till Gud men hävdar att de är Guds vänner och står på Guds/Jesus sida när de använder sig av Jesus/Guds namn.

Fariseérna och de skriftlärda (de på Talmud/de äldstes stadgar och på Kabbalan troende judarna) som hade den religiösa makten när Jesus och apostlarna vandrade på jorden använde sig också flitigt av Guds namn. De menade sig känna Gud (följa Gud) men vägrade att ta emot honom när han kom till jorden i form av Herren Jesus Kristus. De avslöjade sig därmed som lögnare, att de tjänade lögnens herre (Satan) och inte Gud vilket de påstod sig göra. Om dem sa Jesus så här:

"I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finns icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader" (Joh. 8:44).

Den makt som de bland människorna (världen) hade lyckats tillförskansa sig och som de strävade efter att bevara samt utöka var viktigare för dem än Gud/Jesus och SANNINGEN (Guds sanningar) vilken/vilka de motarbetade med alla tänkbara medel (för att slutligen få Jesus/Gud korsfäst) och så är fallet än idag när det gäller de ”religiösa” som befolkar kyrkorna och samfunden. De motarbetar den Herre de påstår sig tro på och vill inte kännas vid Guds (bibelns) sanningar.    

Att världens människor som inte har tagit emot Jesus och hans evangelium (blivit födda på nytt) och som av den anledningen drivs av den antikristliga anden, har sina hjärtan i världen, är inget konstigt. Det är förståeligt att de älskar världen (dess lockelser) och allt som finns i världen samt att de arbetar för det antikristliga systemets utbredande (för att Antikrist skall kunna sättas på tronen eftersom de tillhör världen (världens rike) fram tills att Gud eventuellt av nåd frälser dem och kallar dem ut från världen och in till sitt rike. In till Guds rike.

Men vad man kan säga om de ”religiösa” (alla som kallar sig kristna och menar att de är pånyttfödda i Jesus och i synnerhet om det religiösa ledarskapet), är inget annat än att de är dagens skriftlärda och fariseér. De avslöjar sig själva genom sin kärlek till världen. En värld som kan och vill ge dem allt de hungrar efter såsom makt, positioner, ära, pengar och status under förutsättning att de inte anammar bibelns sanningar (Guds ord) utan förvränger och förvanskar evangeliet så att det skall passa världen, världens barn samt de ofrälsta ”kristna” som ljuger om att de är pånyttfödda i Jesus, vilka då gladeligen ställer upp på att ge dem allt de önskar.

De religiösa är med andra ord inte utkallade från världen utan inkallade i världen via Satans kyrkor och samfund som de med stöd från världen (världens barn och Satan) har gjort till avgudar (liksom allt som finns i dessa kyrkor och samfund). Genom att dyrka (se upp till) och följa sina kyrkor (dess korrumperade och falska ledarskap som för fåren till helvetet och inte till Gud) har de brutit mot de första budordet och hängett sig åt avgudadyrkan.  

När en människa blir frälst (pånyttfödd i Kristus) kallas den UT från världen och det är vad ordet ECCLESIA betyder vilket de maktfullkomliga kristna genom historiens gång så felaktigt har översatt till ordet KYRKA och som även många av dagens så kallade kristna (det religiösa ledarskapet) står fast vid.

Att vara utkallad från världen blir därför enligt dem, detsamma som att kallas in till en kyrka (ett samfund) och vad sedan kyrkorna och samfunden ställer sig bakom i form av ogudaktighet och världslighet (kärlek till världen, till Satan, till synden) förväntas de frälsta att skriva under på. Detta trots att kyrkor och samfund inte kan bli utkallade från världen och aldrig kommer att kunna bli det.

Jesus har aldrig kallat (kallar inte och kan inte kalla) några byggnader, religiösa system med diverse olika doktriner och traditioner ut från världen för dessa/detta tillhör världen och inte Gud.

Jesus kallar enskilda människor, dom som han har utvalt, och då inte in till några byggnader där människor som har gett sin kärlek till världen och det som hör till världen (som älskar världen) befinner sig och av den anledningen har gjort sig till Guds fiender. Vi har skrivit det tidigare men skriver det igen, att som frälst och troende på Jesus (särskilt om man är nyfrälst), så är det farligt att vistas i kyrkorna och i samfunden.

En frälst människa som tar emot det gift som erbjuds i dessa byggnader i form av obibliska läror, ett socialt evangelium (ett främmande och förfalskat evangelium av sanningar blandat med lögner) kommer förr eller senare att avfalla på det ena eller andra sättet. Avfallet börjar för den enskilda när den inte ger rum åt SANNINGEN.

NÄR KÄRLEKEN TILL SANNINGEN (TILL JESUS OCH GUDS EVANGELIUM) får ge vika för de sanningar som kyrkorna (samfunden) presenterar i syfte att få vara bästa vänner med världen och för att tillsammans med världen (alla religioner, läror och människor) kunna bygga upp det antikristliga riket/systemet (vilket är vad som sker idag) som tids nog kommer att placera Antikrist på tronen.

När kärleken till sanningen (till Jesus och Guds evangelium) saknas och när den kristna/de kristna inte vill veta av sanningen/Jesus och att Jesus bor och verkar i den enskilda kristnas hjärta (genom sin ANDE) i det nya förbundet och inte i några byggnader/tempel eller i några kollektiv (sammanslutningar) bestående av ofrälsta namnkristna som förvisso är trevliga, snälla och glada (som söker gemenskap) men som inte vill veta av Guds kraft/Guds helige Ande om Guds Ande skulle få för sig att kritisera deras älskade kyrkor (dess ledarskap eller världen) och det som dessa deras kyrkor och samfund har tagit till sig av ogudaktighet och falska läror, så gör de sig mottagliga för alla möjliga villoläror.

Idag tas den ena villoläran efter den andra emot inom kyrkorna och samfunden (nya poppar ständigt upp) men huvudsaken för de ”religiösa” är att alla som tillhör dessa håller sams (håller ihop till vilket pris som helst och undviker konflikter) eller låtsas att de gör det samt att de går med på att det finns olika tolkningar av bibeln och,, sist men inte minst närvarar vid Gudstjänsterna varje söndag (i regel klockan elva) och ställer upp på kyrkans (kyrkornas) aktiviteter.

”Gudstjänster” där en eller ett par så kallade präster eller pastorer tillåts att breda ut sig (att showa till det i en talarstol) vecka efter vecka inför en passiv åhörarskara som efter att talet och de obligatoriska cermonierna har gåtts igenom, får sig en kopp kaffe med dopp för att sedan gå hem till sig igen. 

Var i det nya förbundet (NT) står det att Guds församling skall utse ett ledarskap som kallar sig präster och pastorer eller att kristna skall utföra en massa cermonier för att kunna behaga Gud? Var står det att kristna skall ge tionde i pengar vilket kyrkor och samfund lär och att det skall finnas ett ”avlönat” ledarskap (präster och pastorer) som får betalt av de övriga medlemmarna i kyrkan/samfundet (vilka brukar kalla sig för Guds församlingar) samt av staten (statsunderstöd/statliga bidrag från alla medborgare i staten) för att predika evangelium?

Vad säger Jesus (Guds ord) angående prästerskap och cermonier i det nya förbundet och vad är Kristi kropp? Existerade det något som kallades Kristi kropp under det gamla förbundets tid?

Var i det nya testamentet står det att kristna skall upplyfta den antikristliga anden vilket de gör genom att stödja och supportra inte bara enskilda ofrälsta människor utan en hel stat (staten Israel) som drivs av den antikristliga anden och som förnekar Jesus/Gud precis som de skriftlärda och fariseérna (de Talmud och Kabbala troende judarna) gjorde och gör än idag? 

Vilken är Lögnaren, om icke den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen. Var och en som förnekar Sonen, han har icke heller Fadern; den som bekänner Sonen, han har ock Fadern” (1. Joh. 2:22-23).

Judarna förnekar Sonen (de bekänner inte Sonen) och därför har de inte heller Fadern säger bibeln i det nya förbundet i Jesus Kristus. Om judarna hade varit undantagna så hade det stått i det nya testamentet att det gäller alla utom det utvalda folket men så står det inte. Det finns inget att läsa om detta i NT. Det står att DEN är lögnare som förnekar att Jesus är Kristus och att den som förnekar Fadern och Sonen som är ett och samma, är Antikrister. Punkt slut.

 Vad kommer det sig då att kristna (så kallade kristna sionister) stöttar judarna (vilka är Antikrister enligt Jesus och bibeln) och deras ogudaktiga stat som kallas Israel? Svaret är att de är dagens skriftlärda och fariseér som hatar Gud/Jesus lika mycket som de skriftlärda och fariseérna hatade Jesus och apostlarna vilket ledde till att de korsfäste Herren Jesus. De vägrar att lyssna på vad Jesus och bibeln säger angående det nya förbundet (vilka som är fiender till Jesus) som de påstår sig tror på men som de inte tror på.

Det gamla förbundet är en fortsättning på det nya förbundet som Guds profet Jeremia talar om här i det gamla testamentet:

“Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten, det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras herre, säger Herren.

Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. De skall inte längre behöva undervisa varandra och säga: Lär känna Herren, ty de skall alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren. Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras synd skall jag inte längre minnas.” (Jer. 31:31-34).

I Hebreérbrevet i det nya testamentet kan vi läsa:

“Men nu har Kristus fått ett prästämbete som är vida överlägset, eftersom han förmedlar ett bättre förbund, ett som är stadfäst med starkare löften. Om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte ha funnits behov av ett annat. Men nu förebrår Gud sitt folk dess brister”(Heb. 8: 7-8).

“Genom att tala om ett nytt förbund har han gjort det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat skall snart försvinna”(Heb. 8:13).

De religiösa inom kyrkorna och samfunden tror inte på bibelns sanningar utan står upp för osanningar för att de inte vill hamna i konflikt med det ledarskap (vår tids skriftlärda och fariseér) som har gått i ok med världen och med dem som styr penningen (de ogudaktiga JUDARNA som kallar sig judar trots att de inte är några judar utan en Satans synagoga, se Uppenbarelseboken. 2:9 och 3:9) såväl som religionen (alla religiösa) i vår tid och som inte drar sig det minsta för att skrika KORSFÄST, KORSFÄST en gång till.

 De ”religiösa” är därför de sant kristnas värsta fiender liksom de var under Jesus och apostlarnas tid.   

Kommentarer

Postat av: Anonym

Publicerad 2017-08-03 01:05:28

Här kommer en utmanade fråga. Vad är Jesus vilja med mitt liv summerat i en ända mening tack!

Svar: Om Jesus är din Herre så borde du fråga honom vad hans vilja är med ditt liv. Om inte så kanske någon präst eller pastor i någon så kallad "kyrka" vet svaret om du inte har några egna tankar. Hoppsan det blev visst två meningar eller rättare sagt tre sammanlagt.
experimentlandet.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej
FWT Homepage Translator

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela

Creeper MediaCreeper Politik